ЧЗВ

Home > ЧЗВ > Complaints > Подбор по квалификации (Филтър на квалификациите/Talent screener)

Подбор по квалификации (Филтър на квалификациите/Talent screener)

Какво ще се случи, ако съм допуснат отново след преразглеждане, но конкурсът вече е стигнал до следващия етап?

Ако комисията по подбор ви допусне отново след преразглеждане, ще продължите процеса от етапа, на който сте бил изключен, независимо докъде е стигнал конкурсът междувременно. 

още

Подадох искане за преразглеждане, но не получих отговор, трябва ли да изпратя писмо с напомняне?

Ако сте получили потвърждение за получаване, след като сте изпратили вашата първоначална жалба, не трябва да изпращате напомнително писмо, освен ако не е изминал значителен период от време. Подготовката на отговорите на искания за преразглеждане може да отнеме няколко седмици. Конкурсната комисия трябва да се срещне, за да вземе решение, и едва след това отговорите се подготвят и изпращат.

още

Имам увреждане и се сблъсках с проблеми при достъпа до уебсайта на EPSO и/или по време на процедурата за подбор. С кого да се свържа, за да споделя своите наблюдения и препоръки?

Достъпността е от голямо значение за EPSO. Непрекъснато работим за подобряване на достъпността на нашите процедури за комуникация и подбор. Ако все пак се сблъскате с трудности, свързани с достъпността на вашия EPSO профил или нашия уебсайт, моля, веднага се свържете с нас, за да споделите своите наблюдения, препоръки и проблеми. Вашите предложения и коментари са от съществено значение за EPSO. Те ни помагат да подобряваме услугите си, за да ги направим по-достъпни за всички. За повече информация относно работата на EPSO за подобряване на достъпността, моля, посетете нашата уебстраница за...

още

Какво да направя, ако смятам, че по време на конкурса не съм бил третиран справедливо поради моите различия?

EPSO отдава голямо значение на равенството и многообразието и полага максимални усилия за осигуряване на равни възможности, равно третиране и равен достъп за всички кандидати. Ако смятате, че сте били третиран по несправедлив или дискриминационен начин поради една или повече от следните характеристики – пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или социална ориентация – моля, веднага се свържете с нас, за...

още

Конкурсната комисия разгледа ли цялостната ми кандидатура при оценяването на моите квалификации в рамките на ,,филтъра на квалификациите“ (Talent Screener)?

Не. Конкурсната комисия ще оцени вашите квалификации ЕДИНСТВЕНО въз основа на отговорите, предоставени в графа ,,филтър на квалификациите“ от формуляра за кандидатстване.

още

Защо резултатът ми във връзка с графа ,,филтър на квалификациите“ (Talent Screener) е по-нисък, отколкото очаквах?

Според съответната съдебна практика личното ви убеждение за това как вашите квалификации/опит е трябвало да бъдат оценени е субективно и не може да замени оценката на конкурсната комисия. То не представлява неопровержимо доказателство за явна грешка, допусната от страна на конкурсната комисия. Вие носите отговорност да предоставите на конкурсната комисия цялата информация, необходима за оценка на вашите квалификации, т.е. достатъчно подробности и отговори на всички въпроси. Решението на конкурсната комисия относно резултата от оценката може да се обясни с различни елементи, свързани с...

още

След като прочетохте информацията, желаете ли да подадете жалба?

Да Не