Ceisteanna coitianta

Home > Ceisteanna coitianta > Complaints > Roghnú ar bhonn cáilíochtaí (Scagthóir buanna/Talent screener)

Roghnú ar bhonn cáilíochtaí (Scagthóir buanna/Talent screener)

Cad a tharlódh dá ligfí isteach sa chomórtas arís mé tar éis athbhreithniú a dhéanamh, ach go mbeadh an comórtas bogtha ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile cheana?

Dá ligfeadh an Bord Roghnúcháin isteach sa chomórtas arís thú tar éis athbhreithniú a dhéanamh, thiocfá ar ais isteach ag an gcéim céanna ónar cuireadh amach thú, ainneoin cé chomh fada a bheadh an comórtas bogtha ar aghaidh idir an dá linn. 

tuilleadh

Tá iarraidh ar athbhreithniú curtha isteach agam agus níl freagra faighte agam fós, ar cheart dom meabhrú a chur?

Má fuair tú adhmháil le cur in iúl go bhfuarthas do ghearán, níor cheart duit meabhrú a chur mura bhfuil am suntasach caite ó chur tú isteach é. Is féidir go mbeidh roinnt seachtainí i gceist chun freagraí ar athbhreithnithe a ullmhú. Ní mór don Bhord Roghnúcháin teacht le chéile chun cinneadh a dhéanamh faoi, agus is ina dhiaidh sin amháin a dhéantar freagraí a ullmhú agus a chur.

tuilleadh

Tá mé faoi mhíchumas agus bhí deacrachtaí agam suíomh gréasáin EPSO a rochtain agus/nó bhí deacrachtaí agam le linn an phróisis roghnúcháin a raibh mé páirteach ann. Cé leis ar ceart dom dul i dteagmháil chun mo chuid tuairimí agus moltaí a chur in iúl?

Is mór ag EPSO an inrochtaineacht. Bímid ag síorfhéachaint le feabhas a chur ar an dóigh a ndéanaimid cumarsáid agus ar ár bpróisis roghnúcháin. Ach más amhlaidh a bhíonn deacrachtaí agat a bhaineann le do chuntas EPSO nó shuíomh gréasáin EPSO a rochtain, iarraimid ort teagmháil a dhéanamh linn láithreach agus na deacrachtaí a mhíniú dúinn agus do chuid tuairimí agus moltaí a chur in iúl dúinn. Is mór ag EPSO aiseolas a fháil arae cuidíonn aiseolas linn feabhas a chur ar na seirbhísí a chuirimid ar fáil trína ndéanamh inrochtana ag cách. Má tá tuilleadh eolais uait faoin obair a dhéanann...

tuilleadh

Cad is ceart dom a dhéanamh má fheictear dom nár caitheadh go cothrom liom i gcomórtas i ngeall ar na saintréithe a bhaineann liom?

Is mór ag EPSO an comhionannas agus an éagsúlacht agus bíonn sé ar a dhícheall féachaint chuige go bhfuil na deiseanna céanna ag na hiarratasóirí uile, go gcaitear ar an dóigh chéanna leo agus go bhfuil an rochtain chéanna acu ar a chuid seirbhísí. Má fheictear duit gur caitheadh leat ar dhóigh éagórach nó idirdhealaitheach i ngeall ar cheann de na saintréithe seo: gnéas, cine, dath, tionscnamh eitneach nó sóisialta, airíonna géiniteacha, teanga, reiligiún nó creideamh, tuairim pholaitiúil nó eile, ballraíocht i mionlach náisiúnta, maoin, breith, míchumas, aois nó treoshuíomh gnéasach, má...

tuilleadh

Ar scrúdaigh an Bord Roghnúcháin m’iarratas ina iomláine agus marcanna á dtabhairt ar bhonn an eolais a thug mé sa scagaire buanna (talent screener)?

Níor scrúdaigh. Is ar bhonn an eolais a tugadh sa scagaire buanna AGUS AR A BHONN SIN AMHÁIN a thugtar marcanna i roinn an scagaire buanna.

tuilleadh

Cén fáth a raibh an marc a ghnóthaigh mé sa scagaire buanna níos ísle ná an marc a raibh coinne agam leis?

De réir chás-dlí ábhartha na Cúirte fiú má bhíonn tú cinnte faoi conas is ceart do chuid taithí agus/nó cáilíochtaí a chur san áireamh, tá an chinnteacht phearsanta sin suibiachtúil agus ní féidir glacadh léi in áit mheasúnú an Bhoird Roghnúcháin. Ní hionann an chinnteacht sin agus fianaise dhoshéanta go ndearna an Bord earráid fhollasach. Is fútsa atá sé an t-eolas riachtanach ar fad a sholáthar don Bhord Roghnúcháin (i.e. dóthain sonraí a thabhairt agus gach ceist a fhreagairt), chun go bhféadfar measúnú a dhéanamh ort leis an scagaire buanna (talent screener). Is féidir cúiseanna éagsúla a...

tuilleadh

An bhfuil an t-eolas léite agat agus ar mhaith leat gearán a chur isteach anois?

D'aimsigh Níor aimsigh