Najčastejšie otázky

Home > Často kladené otázky > Complaints > Výber na základe kvalifikácie (Prehľad schopností/Talent screener)

Výber na základe kvalifikácie (Prehľad schopností/Talent screener)

Čo sa stane, ak som po preskúmaní opätovne zaradený do výberového procesu, ale výberové konanie už pokročilo do ďalšieho kola?

Ak vás výberová komisia po preskúmaní opätovne prijme, znovu vstúpite do výberového procesu v štádiu, v ktorom ste boli vylúčení, bez ohľadu na to, ako ďaleko medzičasom pokročilo výberové konanie. 

viac

Odoslal som žiadosť o preskúmanie a nedostal som odpoveď, mám poslať pripomienku?

Ak ste po odoslaní sťažnosti dostali potvrdenie o prijatí, nemali by ste nám posielať pripomienku, pokiaľ od odoslania sťažnosti ešte neuplynul dlhší čas. Príprava odpovedí môže trvať niekoľko týždňov. Musí zasadnúť výberová komisia, ktorá rozhodne, a až potom sa pripravia a odošlú odpovede.

viac

Mám zdravotné postihnutie a mám problémy s prístupom na webovú stránku EPSO a/alebo počas môjho výberového konania. Na koho sa mám obrátiť s pripomienkami a odporúčaniami?

Dostupnosť je pre úrad EPSO dôležitá. Neustále pracujeme na zlepšovaní dostupnosti našej komunikácie a výberových konaní. Ak však narážate na ťažkosti spojené s dostupnosťou svojho užívateľského konta EPSO alebo našej webovej stránky, bezodkladne nás kontaktujte a zašlite nám svoje pripomienky, odporúčania alebo problémy. Vaša spätná väzba je pre EPSO veľmi dôležitá. Pomôže nám to zlepšiť naše služby, aby boli dostupnejšie pre všetkých. Viac informácií o práci úradu EPSO na zlepšovaní dostupnosti nájdete na našej webovej stránke zameranej na rovnosť príležitostí.

viac

Čo mám robiť, ak mám pocit, že sa so mnou počas môjho výberového konania zaobchádzalo nespravodlivým spôsobom z dôvodu mojej odlišnosti?

Úrad EPSO kladie veľký dôraz na rovnosť a rozmanitosť a vynakladá všetko úsilie na dodržiavanie rovnosti príležitostí, rovnakého zaobchádzania a rovnakého prístupu pre všetkých žiadateľov. Ak máte pocit, že sa s vami zaobchádzalo nespravodlivým alebo diskriminačným spôsobom na základe jedného alebo viacerých z týchto dôvodov: pohlavie, rasa, farba pleti, etnický alebo sociálny pôvod, genetické vlastnosti, jazyk, náboženstvo alebo viera, politické alebo iné zmýšľanie, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, narodenie, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálna orientácia, bezodkladne nás...

viac

Brala výberová komisia pri hodnotení môjho prehľadu schopností do úvahy celú moju prihlášku?

Nie. Hodnotiaca komisia hodnotí vaše odpovede v prehľade schopností VÝHRADNE na základe odpovedí, ktoré uvediete v časti vašej prihlášky s názvom „prehľad schopností“.

viac

Prečo bolo moje hodnotenie v prehľade schopností nižšie, než som očakával?

Podľa príslušnej judikatúry Súdneho dvora je vaše osobné presvedčenie o tom, ako mala byť ohodnotená vaša kvalifikácia alebo prax subjektívne a nemôže nahradiť posúdenie výberovej komisie. Nepredstavuje nevyvrátiteľný dôkaz zjavného pochybenia komisie. Je vašou zodpovednosťou poskytnúť výberovej komisii všetky informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie vášho prehľadu schopností, t. j. uviesť dostatočne podrobné informácie a odpovedať na všetky otázky. Rozhodnutie výberovej komisie o hodnotení v súlade s vopred stanovenými hodnotiacimi kritériami môže ovplyvniť viacero prvkov:

viac

Prečítali ste si informácie a chcete teraz podať sťažnosť?

Áno Nie