Vanliga frågor

Home > Vanliga frågor > Complaints > Urval efter meriter (Talent screener)

Urval efter meriter (Talent screener)

Vad händer om jag åter får delta i ett förfarande efter en omprövning men förfarandet redan har gått vidare till nästa etapp?

Om uttagningskommittén beslutar att du åter ska få delta i ett uttagningsprov efter en omprövning så fortsätter du förfarandet i den etapp där du var när du uteslöts, oavsett hur långt förfarandet har kommit under tiden. 

mer

Jag har skickat in en begäran om omprövning men inte fått något svar. Ska jag skicka en påminnelse?

Om du fick ett mottagningsbevis efter att du skickade din ursprungliga begäran behöver du inte skicka någon påminnelse om det inte har gått en mycket lång tid sedan du skrev. Det kan ta flera veckor att få svar på en omprövning. Uttagningskommittén måste sammanträda för att fatta beslut och först därefter sammanställs svaren och skickas ut.

mer

Jag har en funktionsnedsättning och har problem med mitt urvalsförfarande och/eller med att använda Epsos webbplats. Vem ska jag kontakta om mina synpunkter och rekommendationer?

Tillgänglighet är väldigt viktigt för Epso. Vi arbetar ständigt med att göra våra kommunikationsvägar och urvalsförfaranden mer tillgängliga. Men om du skulle få problem med tillgängligheten vad gäller ditt Epsokonto eller vår webbplats ska du genast kontakta oss och berätta om dina synpunkter, problem och rekommendationer. Din feedback är mycket viktig för oss. Den hjälper oss att förbättra våra tjänster genom att göra dem tillgängliga för alla. Läs mer om Epsos arbete med att förbättra tillgängligheten på vår sida om lika möjligheter.

mer

Vad ska jag göra om jag anser att jag behandlades orättvist under uttagningsprovet på grund av att jag är annorlunda?

Epso lägger stor vikt vid jämlikhet och mångfald och vi gör allt vi kan för att respektera lika möjligheter, likabehandling och lika tillgång för alla sökande. Om du anser att du har behandlats på ett orättvist eller diskriminerande sätt på grund av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning ska du omedelbart kontakta oss och berätta om dina intryck och känslor.

mer

Tittade uttagningskommittén på hela min ansökan när de poängsatte min Talent Screener?

Nej, uttagningskommittén poängsätter ENBART dina svar i avsnittet Talent Screener i din ansökan.

mer

Varför fick jag lägre poäng i Talent Screener än jag förväntade mig?

Enligt EU-domstolens rättspraxis ska din personliga åsikt om hur din utbildning och erfarenhet ska bedömas betraktas som subjektiv. Den kan inte ersätta uttagningskommittén bedömning. Din personliga åsikt är inget ovedersägligt bevis på att kommittén har begått ett uppenbart fel. Du ansvarar för att förse uttagningskommittén med alla uppgifter som krävs för att bedöma din Talent Screener, dvs. tillräckligt noggranna uppgifter och svar på alla frågor. Olika faktorer kan förklara uttagningskommitténs poängbeslut i enlighet med kommitténs fördefinierade utvärderingskriterier:

mer

Har du läst informationen och vill lämna in ett klagomål?

Ja Nej