DUK

Home > DUK > Contract agents > CAST Permanent

CAST Permanent

Ar galima sukurti daugiau nei vieną CAST nuolatinės atrankos procedūros paraišką vertėjo raštu profiliui?

Sukurti daugiau nei vieną paraišką tam pačiam profiliui, net ir nurodžius skirtingas kalbas, negalima. Patariame visas mokamas kalbas nurodyti paraiškos formos dalyje „Kalbų žinios“. Tokiu būdu įdarbinančios tarnybos galės atrinkti jūsų paraišką, vadovaudamosi savo konkrečiais poreikiais.

daugiau

Kaip bus tikrinamas kandidatų kalbos mokėjimas CAST nuolatinės atrankos vertėjo raštu profiliui?

Per EPSO testus kalbų mokėjimas bus vertinamas tik tokia tvarka: kandidato 1-osios kalbos (vienos iš 24 oficialiųjų ES kalbų, mokamos ne žemesniu kaip C1 lygiu), žinios bus tikrinamos pasitelktus žodinio, matematinio ir abstrakčiojo mąstymo klausimų su keliais atsakymų variantais testus, kandidato 2-osios kalbos (anglų, prancūzų arba vokiečių), mokamos ne žemesniu kaip B2 lygiu, žinios bus tikrinamos pasitelkus kalbos suvokimo klausimų su keliais atsakymų variantais testą. Daugiau informacijos apie minėtus testus pateikiama pavyzdinių testų puslapyje. Bet kokius papildomus testus, pvz.,...

daugiau

Kiek kalbų reikia mokėti, kad būtų galima teikti paraišką CAST nuolatinės atrankos procedūros vertėjo raštu profiliui?

Priešingai negu kurių vykstančių konkursų (visų pirma vertėjų atrankos konkursų) atveju, norint dalyvauti vertėjų raštu CAST nuolatinės atrankos procedūroje reikia mokėti tik dvi, o ne tris oficialiąsias ES kalbas: kandidato 1-oji kalba turi būti viena iš 24 oficialiųjų ES kalbų ir kandidatas turi ją mokėti ne žemesniu kaip C1 lygiu, o kandidato 2-oji kalba turi būti kita nei 1-oji kalba ir turi būti anglų, prancūzų arba vokiečių, o kandidatas turi ją mokėti ne žemesniu nei B2 lygiu.  

daugiau

Vienas iš sutartininkų atrankos procedūros (CAST nuolatinės atrankos procedūros) klausimų su keliais atsakymų variantais buvo problemiškas. Ką galiu daryti?

Jei kyla rimtų abejonių dėl testo klausimo turinio, kreipkitės į EPSO ryšių su kandidatais centrą per tris kalendorines dienas nuo testų, aiškiai nurodydami aplinkybes ir savo kandidato numerį (tvarka nurodyta kvietime pareikšti susidomėjimą). Jeigu, nepaisant vykdomos kruopščios kontrolės, nurodytas klausimas netenkins griežtų EPSO kokybės kriterijų, bus imtasi tokių priemonių:- minėtas klausimas bus pataisytas arba pašalintas iš duomenų bazės,- jeigu jums tai turėjo neigiamos įtakos, gali būti pritaikytos kompensacinės priemonės. Žr. daugiau informacijos apie CAST nuolatinę atrankos ...

daugiau

Ką daryti, jeigu darbas, į kurį kandidatuoju, manęs nebedomina?

Tam, kad paraiška būtų matoma įdarbinančioms tarnyboms, kandidatai turi kas pusmetį patvirtinti, kad įdarbinimo perspektyva juos ir toliau domina. Jeigu nebenorite laikyti testų ir (arba) gauti konkretaus profilio arba pareigų grupės darbo, tiesiog nebepatvirtinkite savo susidomėjimo EPSO aplanke. Po šešių mėnesių nuo paskutinio susidomėjimo patvirtinimo arba paraiškos atnaujinimo, jūsų paraiška taps nebematoma įdarbinančioms tarnyboms, tačiau vėliau ją bus galima bet kuriuo metu vėl aktyvinti.

daugiau

Ką daryti, jeigu mane pakvietė laikyti testų, bet tai manęs jau nebedomina?

Jeigu nebenorite laikyti testų, galite tiesiog į juos nesiregistruoti. Jeigu jau užsiregistravote, registraciją galima panaikinti internetu ne vėliau kaip prieš 48 valandas iki testo datos (naudojantis nuoroda EPSO aplanko registracijos patvirtinimo puslapyje). Jeigu nuspręsite testų nelaikyti, jūsų paraiška nebus blokuota ir ateityje kitos įdarbinančios tarnybos jus vėl galės atrinkti kitiems testams. 

daugiau

Ar galiu būti atrinktas daugiau nei vienam profiliui ir (arba) pareigų grupei?

Taip, kandidatas gali būti atrinktas daugiau nei vienam profiliui ir (arba) pareigų grupei, tačiau dauguma atvejų per vieną testų laikotarpį kandidatas gali laikyti tik vienos pareigų grupės vieno profilio testus, todėl jis bus pakviestas laikyti šių įvairių profilių ir pareigų grupių testų tokia tvarka, kokia įdarbinančios tarnybos nusiuntė prašymus EPSO. Vis dėlto tas pats kandidatas gali būti pakviestas laikyti skirtingų profilių įgūdžių vertinimo testų per tą patį testavimo laikotarpį. Taip gali atsitikti, jeigu kandidatas jau anksčiau yra išlaikęs mąstymo testus.

daugiau

Jeigu per nuolatinę atrankos procedūrą EPSO/CAST/P1-4/2015 išlaikiau mąstymo testą, o įgūdžių vertinimo testo – ne, ar mane gali pakviesti laikyti tik CAST nuolatinės atrankos procedūros įgūdžių vertinimo testo?

Ne, jeigu per nuolatinę atrankos procedūrą EPSO/CAST/P1-4/2015 išlaikėte tik mąstymo testus, jeigu jus vėl atrinks, būsite pakviesti laikyti visų CAST nuolatinės atrankos procedūros (žr. daugiau informacijos apie šią atrankos procedūrą) testų (mąstymo ir įgūdžių vertinimo).

daugiau

Kokio pobūdžio sutartis man bus pasiūlyta?

Įdarbinant jums gali būti pasiūlyta vadinamoji 3a arba 3b darbo sutartis, priklausomai nuo tarnybos poreikių ir įdarbinančios institucijos teisinių susitarimų. Išsami informacija apie sutartinius susitarimus pateikiama kvietimo pareikšti susidomėjimą III priedo 5 punkte .

daugiau

Kada ir kur laikysiu EPSO rengiamus CAST nuolatinės atrankos procedūros kompiuterinius klausimų su keliais atsakymų variantais testus?

CAST nuolatinė atrankos procedūra (žr. daugiau informacijos) skiriasi nuo konkursų. Laikyti atrankos testų bus pakviesti tik atrinkti kandidatai. Atrinkti kandidatai savo EPSO aplanke gaus kvietimą užsirašyti laikyti testo. Savo EPSO aplanką reikia atsiversti bent dukart per savaitę. Rezervuoti laiką ir laikyti testą reikia per nustatytą laikotarpį. Testai bus laikomi testavimo centruose visame pasaulyje. Galimų pasirinkti testavimo centrų sąrašas pateikiamas kvietime. Atkreipkite dėmesį į tai, kad EPSO kelionės išlaidų nepadengs.

daugiau

Koks yra pradedančių dirbti sutartininkų darbo užmokestis?

Bazinis mėnesinis darbo užmokestis (eurais) už 40 val. darbo savaitę (2015-07-01), 1 pakopa: IV pareigų grupė (13–18 lygiai) – 3246–6020 eurų,III pareigų grupė (8–12 lygiai) – 2536–4156 eurai,II pareigų grupė (4–7 lygiai) – 1980–2869 eurai,I pareigų grupė (1–3 lygiai) – 1907–2869 eurai, Daugiau informacijos apie įdarbinimo sąlygas rasite Tarnybos nuostatuose ir dokumente, kuriame pateikiama naujausia informacija apie pareigūnų ir sutartininkų darbo užmokestį.

daugiau

Kada sužinosiu, ką domina mano kandidatūra?

Jei būsite atrinktas ir išlaikysite testus, jūsų kandidatūra susidomėjusios įdarbinančios tarnybos kreipsis į jus (jūsų EPSO aplanke nurodytu e. pašto adresu) ir pakvies į įdarbinimo testus (pokalbį ir kitus galimus testus). EPSO jokiu atrankos procedūros etapu neteikia kandidatams informacijos, kuri įdarbinanti tarnyba jais domisi.

daugiau

Kas bus, jei išlaikysiu atrankos testus, bet neišlaikysiu įdarbinimo testų?

Jei išlaikysite tam tikros krypties ir pareigybių grupės atrankos testus, jūsų rezultatai liks galioti ir bus matomi duomenų bazėje pagal kvietime pareikšti susidomėjimą nustatytas taisykles (mąstymo testų rezultatai galios 10 metų, gebėjimo vertinimo testų – 5 metus). Įdarbinančios tarnybos gali jus pasirinkti ir pakviesti tiesiai į įdarbinimo testus. Atkreipkite dėmesį į tai, kad įdarbinančios tarnybos į testus gali pakviesti kelis kandidatus į vieną laisvą darbo vietą. Sėkmingai išlaikyti atrankos testai ir kvietimas į įdarbinimo testus nėra garantija, kad būsite įdarbintas. Jums darbo...

daugiau

Kas bus, jei neišlaikysiu atrankos testų?

Jei nepavyks surinkti mažiausio reikalaujamo kiekvieno testo balų skaičiaus (kuris nurodomas kvietime), jūs nebūsite kviečiamas į įdarbinimo testus (pokalbį ir kitus galimus testus) ir šešis mėnesius (nuo rezultatų paskelbimo jūsų EPSO aplanke dienos) jums nebus leidžiama laikyti bet kurių kitų tos pačios arba aukštesnės pareigų grupės testų. Įgūdžių vertinimo testų darbai bus taisomi tik tuomet, jei išlaikysite mąstymo testus. Jei išlaikysite mąstymo testus, bet neišlaikysite įgūdžių vertinimo testo, jums tereikės išlaikyti įgūdžių vertinimo testą, jei būsite pakviestas po 6 mėn. Atkreipkite...

daugiau

Kas bus toliau, jei išlaikysiu atrankos testus?

Jei atrankos testus išlaikysite (turite per kiekvieną testą surinkti mažiausią reikalaujamą balų skaičių, kuris nurodomas kvietime), įdarbinanti tarnyba jus pakvies į pokalbį. Rezultatai galios (nuo rezultatų paskelbimo jūsų EPSO aplanke) tiek laiko: mąstymo testų 10 metų, gebėjimų vertinimo testų 5. Rezultatai visada galioja tai darbo pobūdžio ir gebėjimų sričiai, kurios testus laikėte, ir bet kuriai žemesnei pareigybių grupei. Pavyzdžiui, Išlaikote teisės krypties IV pareigybių grupės mąstymo ir gebėjimų vertinimo testus. Šie rezultatai galios teisės krypties IV pareigybių grupei ir taip...

daugiau

Ar mano įdarbinimo galimybės bus didesnės, jeigu per testus surinksiu daugiau balų?

Ne. Atrankos testų rezultatas gali būti tik „išlaikyta“ arba „neišlaikyta“. Kiek balų surinkote, žinosite tik jūs (matysite EPSO aplanke). Įdarbinančios tarnybos matys tik tai, ar kandidatas išlaikė testus, ar ne. Įdarbinančios tarnybos neturėtų jūsų reikalauti pateikti jokių EPSO testų išlaikymo įrodymų, nes visa reikalinga informacija apie jus pateikiama tiesiai kandidatų duomenų bazėje, prie kurios jos turi prieigą.

daugiau

Kodėl manęs nepakvietė laikyti (kompiuterinių) atrankos testų?

Į CAST atrankos procedūras paprastai užsiregistruoja daugybė kandidatų. Tačiau įdarbinančios tarnybos pasirenka tik tuos kandidatus, kurių kvalifikacija ir patirtis geriausiai atitinka šių tarnybų reikalavimus ir poreikius. Darbuotojų poreikis įvairioms darbo vietoms ir įvairiose institucijose gali skirtis.

daugiau

Kada sužinosiu savo kompiuterinių atrankos testų rezultatus?

Jūsų atrankos testų rezultatai bus paskelbti jūsų EPSO aplanke maždaug po 2 savaičių nuo testavimo laikotarpio pabaigos. Kadangi ši procedūra vykdoma nuolat (todėl ir vadinama CAST nuolatine procedūra), per metus bus keli testavimo laikotarpiai.

daugiau

Kokius testus turėsiu laikyti po išankstinės atrankos?

Pasirinkti kandidatai kviečiami laikyti kelių testų, kuriuose pateikiami klausimai su keliais atsakymų variantais ir kuriais siekiama įvertinti bendruosius kandidatų žodinio, matematinio ir abstrakčiojo mąstymo gebėjimus (jų pirmąja kalba), ir specialiųjų įgūdžių, reikalingų pareigų grupės, dėl kurios jie pateikė paraišką, pareigoms eiti, vertinimo testą (kandidatų antrąja kalba).  Jeigu kandidatas jau išlaikė tai pačiai arba aukštesnei pareigų grupei skirtus mąstymo testus, bet ne įgūdžių vertinimo testą, jis bus pakviestas laikyti tik įgūdžių vertinimo testą. Daugiau informacijos galima...

daugiau

Kas vyksta man pateikus paraišką?

Įdarbinančios tarnybos reguliariai tikrina visų registruotų kandidatų duomenų bazę ir pasirenka tuos, kas geriausiai atitinka su kiekviena laisva darbo vieta susijusius reikalavimus. Kas šešis mėnesius būtinai atnaujinkite savo paskyrą, kad parodytumėte, jog toliau domitės šia atranka, ir kad išliktumėte tarp aktyvių kandidatų duomenų bazėje. Tik pasirinkti kandidatai savo EPSO aplanke gauna kvietimą registruotis į EPSO rengiamus atrankos testus ir juos laikyti.

daugiau

Kaip vyks kandidatų atranka pagal CAST nuolatinę atrankos procedūrą?

CAST nuolatinė atrankos procedūra (žr. daugiau informacijos) skiriasi nuo konkursų. Pagrindinis skirtumas yra tas, kad bus tikrinamas tik ribotas skaičius atrinktų kandidatų. Tai, kad kandidatas pateikė paraišką, nereiškia, kad jis bus automatiškai pakviestas spręsti kompiuterinių testų. Atsiradus laisvai darbo vietai, į atrankos testus bus pakviesti tik įdarbinančios tarnybos nurodyti kandidatai. Tai reiškia, kad su jumis gali būti niekada nesusisiekta. Atrankos procedūra vyksta greitai ir veiksmingai.

daugiau

Ar galiu keisti savo paraiškos turinį, kai ji jau patvirtinta?

Išskyrus CAST nuolatinę atrankos procedūrą (žr. daugiau informacijos apie šią atrankos procedūrą), patvirtintos savo paraiškos turinio keisti nebegalima, nes tarnyba EPSO nedelsdama pradeda duomenis tvarkyti. CAST nuolatinės atrankos procedūros paraiškas pateikę kandidatai raginami jas atnaujinti kas šešis mėnesius, kad parodytų, jog toliau domisi šia atranka, ir kad išliktų įdarbinančių tarnybų akiratyje. Savo CV į savo EPSO aplanką įkelti arba atnaujinti galima bet kuriuo metu, tačiau šią informaciją naudoja tik įdarbinančios tarnybos, į ją neatsižvelgiama vertinant arba nustatant jūsų...

daugiau

Ar galiu dar kartą panaudoti savo ankstesnę EPSO paraišką (-as)?

Visos paraiškos dalyvauti konkurse EPSO/CAST/P/1-4/2015 (CAST konkurse dėl darbo vykdomosiose įstaigose), patvirtintos iki 2016-11-25 (vidurdienio Briuselio laiku (13.00 val. Lietuvos laiku)), buvo automatiškai perkeltos ir priskirtos CAST nuolatinei atrankos procedūrai (EPSO/CAST/P/1-4/2017). Jeigu jau išlaikėte EPSO parengtus konkurso EPSO/CAST/P/1–4/2015 atrankos testus, jūsų rezultatai lieka galioti (mąstymo testų rezultatai galios 10 metų, įgūdžių vertinimo testo – 5 metus).

daugiau

Kokias pareigas ES institucijose atlieka sutartininkai?

Sutartininkai (CAST) įdarbinami fiziniam darbui ar pagalbinėms administracinėms užduotims atlikti arba pagelbėti specifinėse srityse, kuriose trūksta reikiamų įgūdžių turinčių pareigūnų. Sutartininkams nustatytas tam tikras maksimalus darbo laikotarpis. Dažnai pirma jų sutartis yra trumpesnė ir sudaroma 6–12 mėnesių, atsižvelgiant į darbo pobūdį. Kai kuriose ES įstaigose yra galimybė pratęsti sutartį neribotam laikui.

daugiau

Ką reiškia skirtingos pareigų grupės?

Sutartininkai skiriami įvairiausioms pareigoms, kurioms eiti reikia nevienodos kvalifikacijos. Jie priklauso vienai iš keturių pareigų grupių: I – fizinis darbas ir pagalbinės administracinės užduotys; II – kanceliarinės arba sekretorių užduotys, biuro valdymo ir kitos lygiavertės užduotys; III – vykdomosios užduotys, dokumentų projektų rengimo, apskaitos ir kitos lygiavertės techninės užduotys; IV – administracinės, patariamosios, kalbos ir kitos lygiavertės techninės užduotys. Susipažinkite su Europos Komisijos sutartininkų įdarbinimo taisyklėmis.

daugiau

Ar radote atsakymą?

Taip Ne