Najčastejšie otázky

CAST Permanent

Môžem podať viac ako jednu prihlášku na profil prekladateľa v časovo neobmedzenom výberovom konaní CAST (CAST Permanent)?

Nie je povolené vytvorenie viac ako jednej prihlášky na pozície s tým istým profilom, aj keď majú rôzne cieľové jazyky. Odporúčame uviesť všetky jazyky v sekcii „Jazykové znalosti“ v prihláške. Náborovým útvarom tak umožníte nájsť vašu prihlášku podľa ich konkrétnych potrieb.

viac

Ako sa otestujú moje jazykové znalosti pre profil prekladateľa v časovo neobmedzenom výberovom konaní CAST (CAST Permanent)?

V testoch EPSO sa bude vaša znalosť jazykov hodnotiť len takto: znalosť 1. jazyka (jeden z 24 úradných jazykov EÚ, ktorý musí uchádzač ovládať minimálne na úrovni C1) sa otestuje v rámci testov verbálneho, matematického a abstraktného uvažovania pozostávajúcich z otázok s voliteľnými odpoveďami; znalosť 2. jazyka (angličtina, francúzština alebo nemčina, ktorú musí uchádzač ovládať minimálne na úrovni B2) sa otestuje v rámci testu jazykového porozumenia pozostávajúceho z otázok s voliteľnými odpoveďami. Ďalšie informácie o uvedených testoch sú uverejnené na našej stránke so vzorovými testami....

viac

Koľko jazykov musím ovládať, ak sa chcem prihlásiť na profil prekladateľa v časovo neobmedzenom výberovom konaní CAST (CAST Permanent)?

Na rozdiel od niektorých verejných výberových konaní (najmä výberových konaní pre lingvistov) vyžaduje časovo neobmedzené výberové konanie CAST pre prekladateľov znalosť iba dvoch namiesto troch úradných jazykov EÚ: váš 1. jazyk musí byť jedným z 24 úradných jazykov EÚ a aspoň na úrovni C1 a váš 2. jazyk musí byť iný ako váš 1. jazyk a musí to byť buď angličtina, francúzština alebo nemčina aspoň na úrovni B2.  

viac

Zistil som problém pri jednej z otázok s voliteľnými odpoveďami vo výberovom konaní pre zmluvných zamestnancov (CAST Permanent). Čo mám urobiť?

Ak máte o obsahu niektorej z testovacích otázok vážne pochybnosti, do troch kalendárnych dní odo dňa absolvovania testov sa obráťte na kontaktnú službu EPSO pre uchádzačov, jasne opíšte predmetné okolnosti a uveďte svoje číslo uchádzača (pozri postup vo výzve na vyjadrenie záujmu). Ak identifikovaná otázka ani napriek dôkladnej kontrole kvality nespĺňa zavedené prísne kritériá kvality úradu EPSO, uplatnia sa tieto nápravné opatrenia:– otázka sa musí opraviť alebo odstrániť z databázy;– ak táto otázka negatívne ovplyvnila vaše hodnotenie, môže sa vám priznať kompenzácia. Pozri ďalšie...

viac

Čo mám robiť, ak už nemám záujem o prijatie do zamestnania?

Prihlášky sa budú náborovým útvarom zobrazovať len vtedy, keď uchádzači potvrdia svoj pretrvávajúci záujem každých šesť mesiacov. Ak už nemáte záujem o účasť na testoch a/alebo prijatie do zamestnania pre konkrétny profil/funkčnú skupinu, stačí, ak nepotvrdíte svoj záujem vo svojom používateľskom konte EPSO. Šesť mesiacov po poslednom potvrdení záujmu alebo aktualizácii vašej prihlášky sa už prihláška náborovým útvarom nebude zobrazovať. V budúcnosti ju však budete môcť opätovne aktivovať.

viac

Čo mám robiť, ak som dostal pozvánku na testy, ale už nemám záujem o ich absolvovanie?

Ak už nemáte záujem o absolvovanie testov, stačí, že si nerezervujete termín. V opačnom prípade môžete svoj termín zrušiť online 48 hodín pred dátumom testu (prostredníctvom odkazu v potvrdení rezervácie vo vašom používateľskom konte EPSO). Ak sa rozhodnete testy neabsolvovať, vaša prihláška ostane aktívna a v budúcnosti vás môžu do predbežného výberu na testy opäť zaradiť iné náborové útvary. 

viac

Môžem sa dostať do predbežného výberu pre viac ako jeden profil a/alebo funkčnú skupinu?

Áno, do predbežného výberu sa môžete dostať pre viac ako jeden profil a/alebo funkčnú skupinu, vo väčšine prípadov však v rámci testovacieho obdobia možno uchádzača testovať iba pre jeden profil v jednej funkčnej skupine. Preto budete pozvaní absolvovať testy pre tieto rôzne profily/funkčné skupiny v rovnakom poradí, v akom náborové útvary odoslali žiadosti o testovanie úradu EPSO. Ten istý uchádzač však môže byť počas rovnakého testovacieho obdobia pozvaný na testy schopností pre rôzne profily. K tejto situácii môže dôjsť, keď uchádzač už predtým úspešne prešiel testami uvažovania.

viac

Ak som vo výberovom konaní EPSO/CAST/P1-4/2015 uspel v testoch uvažovania, ale neurobil som test schopností, môžem byť v rámci časovo neobmedzeného výberového konania CAST pozvaný len na test schopností?

Nie, ak ste vo výberovom konaní EPSO/CAST/P1-4/2015 uspeli len v testoch uvažovania, v rámci neobmedzeného výberového konania CAST (ďalšie informácie o tomto druhu výberového konania) dostanete pozvánku – ak sa znovu dostanete do užšieho výberu – na absolvovanie kompletného súboru testov (t. j.,testu uvažovania a testu schopností).

viac

Aký druh zmluvy mi môžu ponúknuť?

V čase prijatia do zamestnania vám môže byť ponúknutá tzv. zmluva 3a alebo 3b v závislosti od potrieb služby a právnych ustanovení prijímajúcej inštitúcie. Podrobnejšie informácie týkajúce sa zmluvných podmienok nájdete v bode 5 prílohy III k výzve na vyjadrenie záujmu.

viac

Kedy a kde absolvujem výberové testy organizované úradom EPSO vo forme počítačových testov pozostávajúcich z otázok s voliteľnými odpoveďami – časovo neobmedzené výberové konanie CAST?

Časovo neobmedzené výberové konanie CAST (pozri ďalšie informácie) sa líši od bežných výberových konaní. Na výberové testy budú pozvaní iba uchádzači zaradení do užšieho zoznamu. Ak ste sa dostali do užšieho zoznamu, dostanete výzvu, aby ste si rezervovali termín testu cez svoje používateľské konto EPSO. Kontrolujte si svoje používateľské konto EPSO aspoň dvakrát za týždeň. Test si musíte rezervovať a absolvovať v rámci stanovenej lehoty. Testy sa uskutočnia v testovacích centrách po celom svete. Zoznam dostupných testovacích centier bude k dispozícii vo výzve na rezerváciu termínu....

viac

Aký je nástupný plat zmluvných zamestnancov?

Základný mesačný plat (v EUR) za 40-hodinový pracovný týždeň (1. 7. 2015.), 1. stupeň: Funkčná skupina IV (stupne 13 až 18): 3 246 – 6 020 EURFunkčná skupina III (stupne 8 až 12): 2 536 – 4 156 EURFunkčná skupina II (stupne 4 až 7): 1 980 – 2 869 EURFunkčná skupina I (stupne 1 až 3): 1 907 – 2 869 EUR Viac informácií o podmienkach zamestnávania nájdete v služobnom poriadku vrátane aktualizovaných informácií o platových podmienkach úradníkov a zmluvných zamestnancov.

viac

Kedy sa dozviem, kto sa o mňa zaujíma?

Ak sa dostanete do predbežného výberu a úspešne absolvujete testy, náborové útvary, ktoré sa o vás zaujímajú, sa s vami skontaktujú (cez e-mailovú adresu vo vašom používateľskom konte EPSO) a pozvú vás na prijímacie testy, ktorých súčasťou je rozhovor a prípadne iné testy. Úrad EPSO neposkytuje v žiadnej fáze výberového konania uchádzačom informácie o tom, ktorý náborový útvar sa o nich zaujíma.

viac

Čo sa stane, ak úspešne absolvujem výberové testy, ale nespravím prijímacie testy?

Ak ste úspešne absolvovali výberové testy pre určitý profil a funkčnú skupinu, vaše výsledky ostanú platné a viditeľné v databáze v súlade s pravidlami stanovenými vo výzve na vyjadrenie záujmu (10 rokov v prípade testov uvažovania a 5 rokov v prípade testu schopností). Náborové útvary vás môžu vybrať a pozvať priamo na prijímacie testy. Upozorňujeme, že náborové útvary môžu na každé voľné pracovné miesto pozvať viacerých uchádzačov. Úspech vo výberových testoch a pozvanie na prijímacie testy nezaručujú prijatie do zamestnania. Pracovnú ponuku môžete dostať iba vtedy, ak ste úspešne...

viac

Čo sa stane, ak neuspejem vo výberových testoch?

Ak sa vám nepodarí získať požadovaný minimálny počet bodov v každom teste (ako sa uvádza vo výzve), nebudete pozvaný na prijímacie testy (pohovor a prípadne iné testy) a možnosť pozvania na akékoľvek iné testy pre rovnakú alebo vyššiu funkčnú skupinu bude zablokovaná na šesť mesiacov (odo dňa zverejnenia výsledkov vo vašom používateľskom konte EPSO). Testy schopností sa budú hodnotiť, len ak uspejete v testoch uvažovania. Ak uspejete v testoch uvažovania, ale neuspejete v teste schopností, budete musieť v prípade pozvania po uplynutí 6 mesiacov absolvovať len test schopností. Upozorňujeme, že...

viac

Čo sa stane, ak uspejem vo výberových testoch?

Ak uspejete vo výberových testoch (musíte získať minimálny počet bodov v každom teste, ako sa uvádza vo výzve), náborový útvar vás pozve na pohovor. Platnosť výsledkov (odo dňa zverejnenia výsledkov vo vašom používateľskom konte EPSO) je takáto: testy uvažovania – 10 rokov test schopností – 5 rokov Výsledky platia vždy pre profil a oblasť schopností, v ktorých ste boli testovaní a pre všetky nižšie funkčné skupiny (FS). Príklad: Úspešne absolvujete testy uvažovania aj test schopností pre profil právo FS IV. Tieto výsledky budú platné pre profil právo FS IV a takisto pre všetky nižšie funkčné...

viac

Môže lepší výsledok testov zvýšiť moje šance na získanie zamestnania?

Nie. Výsledky výberových testov môžu byť len „uspel/neuspel“. Budete ich vidieť iba vy (cez svoje používateľské konto EPSO). Náborové útvary vidia len to, či uchádzač absolvoval testy úspešne alebo neúspešne. Náborové útvary by od vás nemali vyžadovať predloženie dôkazu o úspešnom absolvovaní testov EPSO, pretože všetky potrebné informácie o statuse vašej prihlášky majú k dispozícii priamo v databáze uchádzačov.

viac

Prečo som sa nedostal do užšieho zoznamu uchádzačov pozvaných na výberové testy (počítačové testy)?

Výberové konania CAST zvyčajne priťahujú veľký počet uchádzačov. Náborové útvary však vyberajú a zostavujú užší zoznam len tých uchádzačov, ktorých profil najlepšie vyhovuje požiadavkám a potrebám. Personálne potreby sa môžu meniť podľa jednotlivých pracovných miest a inštitúcií.

viac

Kedy sa dozviem výsledky výberových testov absolvovaných na počítači?

Výsledky výberových testov dostanete na svojom používateľskom konte EPSO približne 2 týždne po skončení testovacieho obdobia, počas ktorého ste absolvovali testy. Vzhľadom na časovo neobmedzený charakter tohto konania (odtiaľ názov CAST Permanent) sa v priebehu roka uskutoční niekoľko testovacích cyklov.  

viac

Aké druhy testov budem musieť absolvovať, keď sa dostanem do predbežného výberu?

Ak sa dostanete do predbežného výberu, absolvujete sériu testov s voliteľnými odpoveďami na posúdenie všeobecných schopností verbálneho, numerického a abstraktného uvažovania (vo vašom 1. jazyku) a osobitný test schopností zodpovedajúcich profilu a funkčnej skupine, o ktoré sa uchádzate (vo vašom 2. jazyku).  Ak ste už úspešne absolvovali testy verbálneho, numerického a abstraktného uvažovania pre tú istú alebo vyššiu funkčnú skupinu, ale ešte ste neprešli testom schopností, dostanete pozvánku len na test schopností. Ďalšie informácie nájdete na stránke Vzorové testy (v časti „Zmluvní...

viac

Čo sa stane po odoslaní prihlášky?

Náborové útvary budú v pravidelných intervaloch vyhľadávať v databáze všetkých registrovaných uchádzačov a do užšieho zoznamu zaradia tých, ktorí najviac vyhovujú osobitným požiadavkám súvisiacim s každým voľným pracovným miestom. Nezabudnite si prihlášku aktualizovať každých šesť mesiacov, aby ste preukázali stály záujem a aby vaše údaje ostali viditeľné a dali sa vyhľadávať v databáze. Iba uchádzači zaradení do užšieho zoznamu budú vyzvaní, aby si prostredníctvom svojho používateľského konta EPSO rezervovali termín a absolvovali výberový test organizovaný úradom EPSO.

viac

Ako prebieha výber uchádzačov pri časovo neobmedzenom výberovom konaní CAST?

Časovo neobmedzené výberové konanie CAST (pozri ďalšie informácie) sa líši od bežných výberových konaní. Hlavný rozdiel spočíva v tom, že sa bude testovať len obmedzený počet predbežne vybraných uchádzačov. Odoslanie prihlášky neznamená, že budete automaticky pozvaní na počítačové testy. Iba uchádzači, ktorých náborové útvary zaradili do užšieho zoznamu, budú pozvaní na výberové testy, keď sa uvoľní nejaké miesto. To znamená, že vás možno nebude nikto kontaktovať. Takéto výberové konanie je rýchle a efektívne:

viac

Môžem upravovať obsah prihlášky po jej potvrdení?

S výnimkou časovo neobmedzeného výberového konania CAST (ďalšie informácie o tomto druhu výberového konania) už obsah prihlášky po jej potvrdení nemôžete upravovať, keďže úrad EPSO údaje okamžite spracuje. Uchádzačom, ktorí sa prihlásili na časovo neobmedzené výberové konanie CAST, sa odporúča aktualizovať prihlášku každých šesť mesiacov, aby preukázali, že sa stále zaujímajú o toto výberové konanie, a aby ich údaje ostali pre náborové útvary viditeľné. Svoj životopis v rámci používateľského konta EPSO môžete nahrať alebo aktualizovať kedykoľvek. Tieto informácie však využívajú len náborové...

viac

Môžem svoje predchádzajúce prihlášky EPSO použiť znova?

Všetky prihlášky na výzvu EPSO/CAST/P/1-4/2015 (výzva pre zmluvných zamestnancov výkonných agentúr) potvrdené do 25. 11. 2016 (12.00 SEČ) sa automaticky preniesli do trvalej výzvy pre zmluvných zamestnancov (EPSO/CAST/P/1-17/2017). Ak ste úspešne absolvovali výberové testy, ktoré EPSO organizovalo pre výzvu EPSO/CAST/P/1-4/2015, vaše výsledky ostanú platné (10 rokov v prípade testov verbálneho uvažovania a 5 rokov v prípade testov schopností).

viac

Aké sú úlohy zmluvných zamestnancov v inštitúciách EÚ?

Náplňou práce zmluvných zamestnancov (CAST) sú manuálne a administratívne podporné úlohy. V prípade potreby môžu zmluvní zamestnanci doplniť kapacity v špecializovaných oblastiach, v ktorých nie je dostatok úradníkov s požadovanými zručnosťami. Zmluvní zamestnanci sú zamestnaní na stanovené maximálne obdobie, obvykle na základe kratšej prvej zmluvy na 6 – 12 mesiacov v závislosti od typu vykonávanej práce. Niektoré orgány EÚ môžu zmluvným zamestnancom zmluvu predĺžiť na neurčité obdobie.

viac

Aký je význam jednotlivých funkčných skupín?

Pozície zmluvných zamestnancov sú dostupné pre celú škálu pracovných miest s rôznymi úrovňami kvalifikácie. Delia sa na tieto štyri funkčné skupiny: I. manuálne a administratívne pomocné služobné úlohy II. kancelárske alebo sekretárske úlohy, vedenie kancelárie a iné súvisiace úlohy III. výkonné úlohy, písanie dokumentov, účtovníctvo a iné obdobné technické úlohy IV. administratívne, poradenské, lingvistické a podobné technické úlohy. Viac informácií nájdete v osobitných pravidlách Európskej komisie pre zamestnávanie zmluvných zamestnancov.

viac

Našli ste odpoveď?

Áno Nie