Συχνές ερωτήσεις

Άλλο

Τι είδους σύμβαση θα μου προταθεί;

Τη στιγμή της πρόσληψης, μπορεί να σας προταθεί σύμβαση τύπου «3α» ή «3β», ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και τις νομικές ρυθμίσεις του οργάνου που πραγματοποιεί την πρόσληψη. Ανατρέξτε στο παράρτημα III, σημείο 5 της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συμβατικές ρυθμίσεις

περισσότερα

Ποιος είναι ο αρχικός μισθός για τους συμβασιούχους;

Ο βασικός μηνιαίος μισθός (σε ευρώ) για εβδομαδιαία εργασία 40 ωρών (1.7.2015), στο 10 κλιμάκιο: Ομάδα καθηκόντων IV (βαθμοί 13-18): 3246 - 6020 ευρώΟμάδα καθηκόντων III (βαθμοί 8-12): 2.536 - 4.156 ευρώΟμάδα καθηκόντων II (βαθμοί 4-7): 1.980 - 2.869 ευρώΟμάδα καθηκόντων I (βαθμοί 1-3): 1.907 - 2.869 ευρώ Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες απασχόλησης στον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης, καθώς και για τις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων και των συμβασιούχων.

περισσότερα

Καλύτερα αποτελέσματα στις δοκιμασίες αυξάνουν τις πιθανότητες πρόσληψής μου;

Όχι. Τα αποτελέσματα λειτουργούν μόνο ως δείκτες επιτυχίας/αποτυχίας στις δοκιμασίες επιλογής. Τη βαθμολογία σας την γνωρίζετε μόνο εσείς (μέσω του λογαριασμού σας EPSO). Οι υπηρεσίες προσλήψεων λαμβάνουν υπόψη μόνο το εάν ο υποψήφιος πέτυχε ή απέτυχε στις δοκιμασίες. Οι υπηρεσίες προσλήψεων δεν μπορούν να σας ζητήσουν να τους διαβιβάσετε κανενός είδους αποδεικτικό της επιτυχίας σας σε δοκιμασίες της EPSO, δεδομένου ότι όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για την κατάστασή σας είναι διαθέσιμες και προσβάσιμες σε αυτούς απευθείας στη βάση δεδομένων των υποψηφίων.

περισσότερα

Μπορώ να τροποποιήσω το περιεχόμενο της αίτησής μου μετά την επικύρωσή της;

Εκτός από τη μόνιμη διαδικασία επιλογής CAST(βλέπε περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής), από τη στιγμή που επικυρωθεί η αίτησή σας, δεν μπορείτε πλέον να τροποποιήσετε το περιεχόμενό της δεδομένου ότι η EPSO επεξεργάζεται αμέσως τα δεδομένα. Όσον αφορά τη μόνιμη διαδικασία επιλογής CAST, συνιστάται στους υποηφίους που έχουν υποβάλει αίτηση να την επικαιροποιούν κάθε έξι μήνες ώστε να δείχνουν το συνεχές ενδιαφέρον τους για τη συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής και να είναι ορατοί στις υπηρεσίες πρόσληψης.

περισσότερα

Ποια είναι τα καθήκοντα του συμβασιούχου στα όργανα της ΕΕ;

Οι συμβασιούχοι (CAST) προσλαμβάνονται για να ασκούν καθήκοντα χειρωνακτικού χαρακτήρα ή βοηθητικές διοικητικές υπηρεσίες, ή ακόμα για την κάλυψη αναγκών σε ειδικούς τομείς όπου ο αριθμός εξειδικευμένων υπαλλήλων δεν επαρκεί. Οι συμβασιούχοι απασχολούνται για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο συνήθως ξεκινά με μια αρχική σύμβαση 6-12 μηνών, αναλόγως του είδους της απασχόλησης. Σε ορισμένα όργανα της ΕΕ, είναι δυνατόν να παραταθεί η σύμβαση για απεριόριστη διάρκεια.

περισσότερα

Τι σημαίνουν οι διάφορες ομάδες καθηκόντων;

Θέσεις συμβασιούχων υπάρχουν για μεγάλη ποικιλία καθηκόντων και για διάφορα επίπεδα επαγγελματικών προσόντων. Οι θέσεις αυτές υπάγονται σε τέσσερις ομάδες καθηκόντων: I. καθήκοντα χειρωνακτικού χαρακτήρα και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης II. εργασίες γραφείου ή γραμματείας, καθήκοντα διαχείρισης γραφείου και άλλα παρεμφερή καθήκοντα III. εκτελεστικά καθήκοντα, καθήκοντα σύνταξης κειμένων, λογιστικά καθήκοντα και άλλα παρεμφερή καθήκοντα τεχνικού χαρακτήρα IV. διοικητικά, συμβουλευτικά, γλωσσικά και άλλα παρεμφερή καθήκοντα τεχνικού χαρακτήρα. Διαβάστε τους Κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής...

περισσότερα

Βρήκατε απάντηση;

Ναι Όχι