ЧЗВ

Home > ЧЗВ > Допустимост

Допустимост

Трябва ли да посоча всички свои квалификации/дипломи във формуляра за кандидатстване?

Задължително е да посочите всички свои квалификации/дипломи. Точка 1 от „декларацията“ във формуляра за кандидатстване гласи: „Декларирам, че предоставената в настоящата кандидатура информация е вярна и пълна“. Неспазването на тази разпоредба може да доведе до изключването ви от процедурата за подбор.

още

Не съм гражданин на държава от ЕС. Мога ли да кандидатствам?

Не, за да можете да кандидатствате, в деня на валидиране на вашата кандидатура трябва да сте гражданин на една от държавите – членки на Европейския съюз. Валидно разрешение за пребиваване не се счита за доказателство за гражданство.

още

Мога ли все пак да участвам, ако не отговарям на всички условия за допускане до конкурса?

Трябва да отговаряте на всички условия и настоятелно ви съветваме да не кандидатствате, ако това не е така.

още

Има ли възрастови ограничения за кандидатстване?

Няма възрастови ограничения, въпреки че служителите автоматично се пенсионират на 66 години. За повече подробности вижте Правилника за служителите на ЕС.

още

От каква професионална и образователна квалификация имам нужда?

Минималните изисквания за образование са различни в зависимост от позицията. По принцип: за всички позиции за лица без висше образование (ниво асистенти/функционални групи II, III) трябва да имате завършено (поне) средно образование за всички позиции за лица с висше образование (ниво администратори/функционална група IV) трябва да имате завършено висше образование (с продължителност поне три години). В някои случаи може да се изисква подходящ трудов опит.  Моля, вижте нашите насоки за професионалния опит и примери за видовете квалификации, които приемаме.

още

Мога ли да кандидатствам, ако съм свръхквалифициран за позицията?

В обявлението за конкурса или поканата за изразяване на интерес се посочват минималните изисквания по отношение на квалификациите и професионалния опит. Също така е описано и естеството на служебните задължения, които може да ви се наложи да изпълнявате. Всеки, който отговаря на тези минимални изисквания и чиито квалификации/опит са подходящи за съответните задължения, може да кандидатства. Дори ако имате допълнителни квалификации и професионален опит, можете да бъдете назначен единствено в посочените в обявлението степен/функционална група и профил. Например, ако имате висше образование, все...

още

Намерихте ли отговор?

Да Не