Usein kysyttyä

Hakemus

Pitääkö minun ilmoittaa kaikki tutkintoni ja todistukseni hakemuslomakkeessa?

Kyllä, kaikkien tutkintojen ja todistusten ilmoittaminen on pakollista. Hakemuslomakkeen yhteydessä annettavan vakuutuksen kohta 1 kuuluu: ”Vakuutan tässä hakemuksessa antamani tiedot oikeiksi ja täydellisiksi.” Jos hakija ei noudata tätä vaatimusta, hänet voidaan sulkea pois valintamenettelystä.

lisää

Kuinka voin antaa oman maani viranomaisille luvan tarjota minulle apua valinta- ja rekrytointiprosessissa?

EPSOn kilpailuihin osallistuva hakija voi halutessaan antaa EPSOlle luvan luovuttaa omat yhteystietonsa maansa kansallisille viranomaisille, jotta nämä voivat tarjota hänelle tukea ja neuvontaa valinta- ja rekrytointimenettelyjä varten (kuten koulutusta, tiedotustilaisuuksia, julkaisuja jne.). Hakijat tekevät tämän valinnan kilpailuun hakiessaan merkitsemällä sähköiseen hakulomakkeeseen, haluavatko he luovuttaa yhteystietonsa. Yhteystietojen luovuttaminen tai luovuttamatta jättäminen koskee vain kyseistä kilpailua, ja valinta on uutta hakemusta toimitettaessa tehtävä aina uudestaan.

lisää

Miten Kykyjen kartoitus -osion (Talent Screener) kysymyksiin vastataan?

Vastaa kysymyksiin napsauttamalla ”kyllä” tai ”ei”. Jos vastaat ”kyllä”, sinua pyydetään vastaamaan lisäkysymykseen. Jos vastaat ”ei”, voit siirtyä seuraavaan kysymykseen.

lisää

Millaisia kysymyksiä Kykyjen kartoitus -osio (Talent Screener) sisältää?

Kysymyksillä selvitetään, vastaavatko hakijan työkokemus ja pätevyys toimielinten tarpeita. Hakijalta pyydetään yleensä tarkempia tietoja hänen koulutuksestaan ja työkokemuksestaan. Häneltä voidaan tiedustella esimerkiksi työnantajien nimiä, työsuhteiden aloitus- ja päättymispäivämääriä, työsuhteiden toimenkuvia ja tiettyjen työtehtävien prosenttiosuutta kokonaistyöajasta.

lisää

Kuinka monta hakijaa etenee Kykyjen kartoitus -vaiheesta (Talent Screener) valintamenettelyn seuraavaan vaiheeseen?

Seuraavaan vaiheeseen kutsuttavien hakijoiden määrä mainitaan kilpailuilmoituksessa. Se voi olla enintään kolminkertainen verrattuna koko kilpailun läpäisevien hakijoiden määrään.

lisää

Mitä merkitystä on hakijan saamalla pistemäärällä?

Hakijoiden pistemääriä verrataan toisiinsa, ja kustakin vaiheesta vain eniten pisteitä saaneet hakijat pääsevät valintamenettelyn seuraavaan vaiheeseen. 

lisää

Miten valintalautakunta päättää, kuinka monta pistettä kustakin vastauksesta voidaan enimmillään antaa Kykyjen kartoitus -osiossa (Talent Screener)?

Ennen valintamenettelyn alkamista valintalautakunta vahvistaa objektiiviset arviointikriteerit kilpailuilmoituksen perusteella. Hakijan vastausten pisteytys heijastaa lautakunnan arviota siitä, kuinka hyvin annetut tiedot täyttävät arviointikriteerit.

lisää

Ottaako valintalautakunta huomioon koko hakemuksen, kun se antaa pisteet Kykyjen kartoitus -osiosta (Talent Screener)?

Ei. Pätevyyttä arvioidaan AINOASTAAN Kykyjen kartoitus -osiossa annettujen vastausten perusteella. Valintalautakunta ei tätä kohtaa arvioidessaan ota huomioon muualla hakemuksessa annettuja tietoja.

lisää

Miten varmistetaan, että hakijoita kohdellaan yhdenvertaisesti?

Ennen valintamenettelyä vahvistetaan kilpailuilmoituksen mukaiset objektiiviset arviointikriteerit, joita sovelletaan järjestelmällisesti kaikkiin hakijoihin.

lisää

Ketkä hakijoista pääsevät valintamenettelyssä seuraavaan vaiheeseen?

Seuraavaan vaiheeseen pääsee vain tietty määrä hakijoita eli eniten pisteitä saaneet hakijat. Valintalautakunta asettaa hakijat heidän saamansa yhteispistemäärän mukaan paremmuusjärjestykseen, ja tästä luettelosta parhaat hakijat etenevät seuraavaan vaiheeseen.

lisää

Onko hakijan saatava tietty vähimmäispistemäärä päästäkseen valintamenettelyssä seuraavaan vaiheeseen?

Hakijat asetetaan heidän saamansa pistemäärän mukaan paremmuusjärjestykseen, ja valintalautakunta kutsuu tästä luettelosta parhaat hakijat seuraavaan vaiheeseen (ks. kysymys ”Kuinka monta hakijaa etenee Kykyjen kartoitus -vaiheesta valintamenettelyn seuraavaan vaiheeseen?”). Seuraavaan vaiheeseen viimeisenä päässeen hakijan pistemäärää voi pitää vaadittuna vähimmäispistemääränä.

lisää

Mitä tietoja sähköisen hakulomakkeen Kykyjen kartoitus -osiossa (Talent Screener) kysytään ja kuinka kauan osion täyttäminen kestää?

Kykyjen kartoitus -osioon on syytä varata riittävästi aikaa, jotta voit antaa kaikki sellaiset tiedot, joita valintalautakunta tarvitsee osaamisesi arviointiin. Valintalautakunnan on saatava antamiesi tietojen perusteella selvä käsitys siitä, vastaatko kilpailussa määritellyn työntekijäprofiilin vaatimuksia. Vastaukset kannattaa jäsentää näiden vaatimusten mukaisesti, sillä näin voit paremmin tuoda esiin juuri oikeita puolia osaamisestasi ja vastaukset on helpompi arvioida. Lue kysymykset huolella, ja vastaa siihen, mitä kysytään. Yleensä hakijoita pyydetään kuvaamaan kysymyksen kannalta...

lisää

Miten valintakriteerit määritetään Kykyjen kartoitus -osiossa (Talent Screener)?

Valintakriteerit määritetään sen mukaan, mitä taitoja täytettävissä tehtävissä vaaditaan ja millaisia tarpeita työntekijöitä hakevilla yksiköillä on. Näiden kriteerien perusteella laaditaan kysymykset Kykyjen kartoitus -osioon.

lisää

Mitä kysymysten/valintakriteerien ”painotus” tarkoittaa Kykyjen kartoitus -osiossa (Talent Screener)?

Valintalautakunta antaa kullekin kysymykselle/valintakriteerille sen suhteellisen merkityksen perusteella painotuksen eli kertoimen, joka on 1–3.

lisää

Miten vastaukset pisteytetään Kykyjen kartoitus -osiossa (Talent Screener)?

Hakijan kustakin vastauksesta annetaan 0–4 pistettä.  Nämä pisteet kerrotaan kunkin kysymyksen painotuksella ja lasketaan yhteen. Kun hakijoiden yhteispistemääriä verrataan toisiinsa, saadaan selville, keiden hakijoiden kyvyt vastaavat parhaiten tehtävänkuvausta.

lisää

Mitä tarkoittaa ”kykyjen kartoitus” (Talent Screener) ja miten se tehdään?

”Kykyjen kartoitus” on yksi sähköisen hakemuslomakkeen osio erikoisalojen kilpailuissa. Sen avulla valintalautakunta arvioi, keiden hakijoiden profiili vastaa parhaiten kilpailuilmoituksessa kuvattuja työtehtäviä ja valintakriteerejä. Tässä osiossa hakija vastaa kysymyksiin, jotka on laadittu kilpailuilmoituksessa esitettyjen valintakriteerien perusteella, ja valintalautakunta arvioi vastaukset. Kaikki kilpailun hakijat vastaavat samoihin kysymyksiin, jotta valintalautakunta voi vertailla hakijoiden ansioita toisiinsa. Arvioinnin objektiivisuus varmistetaan soveltamalla kaikkiin hakijoihin,...

lisää

Voitteko antaa hyviä vinkkejä Kykyjen kartoitus -osion (Talent Screener) täyttämistä varten?

Kykyjen kartoitus -osion täyttämiseen – kuten koko kilpailuun – kannattaa paneutua kunnolla. Ota huomioon seuraavat ohjeet, ennen kuin lähetät hakemuksesi.

lisää

Olen vammainen enkä pysty luomaan tai käyttämään EPSO-tiliäni tarvitsemillani teknisillä apuvälineillä. Mitä teen?

Esteettömyys on erittäin tärkeä periaate EPSOlle. Kehitämme jatkuvasti tiedotuksemme ja valintamenettelyjemme esteettömyyttä. Jos sinulla on ongelmia EPSO-tilisi tai sivustomme esteettömyyden kanssa, ota meihin yhteyttä välittömästi, kuvaile ongelma ja anna mahdollinen parannusehdotuksesi. Lisätietoja EPSOn työstä esteettömyyden parantamiseksi on Yhtäläiset mahdollisuudet -osiossa.

lisää

Minulla on ongelmia hakulomakkeen kanssa. Mitä teen?

EPSOn järjestelmät tukevat yleisimmin käytettyjä internet-selaimia. Jos sinulla on ongelmia, kokeile ensin toisen selaimen käyttämistä. Lomaketta ei suositella täytettäväksi mobiililaitteella. Kun liikut lomakkeen sisällä tai siirryt lomakkeesta toiseen (esim. päästäksesi tietoihin, jotka olet antanut aiemmissa hakemuksissasi), vältä selaimen nuolinäppäinten käyttämistä. Käytä siirtymiseen sen sijaan ruudulla näkyviä painikkeita. Kopioi tai liitä hakemuslomakkeeseen tietoa vain puhtaasta tekstitiedostosta (.txt) ja käytä yksinkertaista tekstinkäsittelyohjelmaa (esim. Windows – NotePad, Mac...

lisää

Mistä saan hakulomakkeen?

Hakemus täytetään EU Careers -verkkosivuilla.  Kirjaudu ulos EPSO-tililtäsi ennen kuin napsautat painiketta "Tee hakemus". Seuraavalla sivulla sinua pyydetään kirjautumaan tilillesi.

lisää

Voinko käyttää EU CV online ‑tietokannassa olevaa hakemustani tai aikaisempia EPSO-hakemuksiani?

Et voi. Sinun on toimitettava uusi hakemus EPSO-tilisi kautta jokaiseen valintamenettelyyn, johon haluat osallistua. 

lisää

Voinko tehdä hakemuksia useisiin valintamenettelyihin, useilla profiileilla ja eri tehtäväryhmiin?

Kyllä. Jos täytät kelpoisuusehdot, voit tehdä hakemuksen eri valintamenettelyihin, ellei kilpailuilmoituksessa tai kiinnostuksenilmaisupyynnössä toisin sanota. Joudut ehkä tekemään hakemuksen jokaista profiilia ja tehtäväryhmää varten.

lisää

Mikä on rekisteröitymisen määräaika?

Rekisteröitymisen määräaika ilmoitetaan selvästi jokaisessa kilpailuilmoituksessa ja kiinnostuksenilmaisupyynnössä sekä EPSOn verkkosivuilla.

lisää

Lähetänkö tutkintotodistukseni ja työkokemukseni todistavat asiakirjat hakemuksen mukana?

Sinun ei tarvitse lähettää todistusasiakirjoja hakemuksesi yhteydessä. Tutkintotodistusten ja muiden todistusasiakirjojen alkuperäiskappaleet pyydetään toimittamaan myöhemmin valintamenettelyn aikana, jotta voidaan varmistaa, että hakija täyttää kelpoisuusehdot.

lisää

Miten hakemus tehdään?

Hakemus tehdään sähköisesti EPSOn verkkosivuilla. Hakemuksen tekemiseen tarvitaan EPSO-tili. Jos sinulla ei vielä ole EPSO-tiliä, luo se hakuoppaan ohjeiden mukaisesti.

lisää

Löysitkö vastauksen kysymykseesi?

Kyllä En