Najczęściej zadawane pytania

Zgłoszenie

Czy w formularzu zgłoszeniowym muszę podać wszystkie swoje kwalifikacje/dyplomy? New

Podanie wszystkich swoich dyplomów/kwalifikacji jest obowiązkowe. Punkt 1 oświadczenia zawartego w zgłoszeniu stanowi: „Oświadczam, że informacje podane w tym zgłoszeniu są prawdziwe i kompletne.” Nieprzestrzeganie tego zapisu może skutkować wykluczeniem z procedury naboru.

więcej

W jaki sposób mogę wyrazić zgodę na to, aby organy państw członkowskich miały możliwość zaoferowania mi pomocy w przygotowaniu się do udziału w procedurze naboru i rekrutacji?

Kandydaci biorący udział w konkursach EPSO mogą udostępnić swoje dane kontaktowe organom krajowym ze swojego państwa członkowskiego, po to aby organy te mogły skontaktować się z nimi w celu zaoferowania im wsparcia podczas udziału w procedurze naboru i rekrutacji. Wsparcie tego rodzaju może obejmować szkolenia, sesje informacyjne, publikacje itp. Kandydaci decydują o udostępnieniu swoich danych podczas wypełniania zgłoszenia na konkurs, wyrażając swoją zgodę lub jej brak przez zaznaczenie odpowiedniego pola w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym. Zgoda lub jej brak dotyczy wyłącznie...

więcej

Jak mam odpowiedzieć na pytania w zakładce „Talent Screener” (ocena zdolności)?

Na każde pytanie należy udzielić odpowiedzi, klikając na przycisk „tak” lub „nie”. W przypadku wybrania odpowiedzi „tak” wyświetli się pytanie szczegółowe, na które należy odpowiedzieć. W przypadku wybrania odpowiedzi „nie” należy przejść do kolejnego pytania.

więcej

Jakich pytań mogę się spodziewać w zakładce „Talent Screener” (ocena zdolności)?

Nacisk położony jest na te aspekty doświadczenia zawodowego i kwalifikacji, które odpowiadają aktualnym potrzebom rekrutacyjnym instytucji. Z reguły kandydaci są proszeni o podanie informacji na temat wykształcenia, szkoleń i doświadczenia zawodowego odnoszących się do treści pytania. Może chodzić o informacje takie jak: dane pracodawcy, opisy poszczególnych stanowisk pracy, daty podjęcia i zakończenia pracy, procent czasu poświęcany na konkretne obowiązki itp.

więcej

Ilu kandydatów przejdzie z etapu oceny zdolności („Talent Screener”) do następnego etapu?

Informację o tym, ilu kandydatów zostanie dopuszczonych do następnego etapu konkursu, można znaleźć w ogłoszeniu o konkursie. Liczba ta jest często ustalana jako maksymalnie trzykrotność liczby laureatów.

więcej

Jak ważne jest to, ile uzyskam punktów?

Aby zakwalifikować się do następnego etapu, musisz zdobyć tyle punktów, aby znaleźć się wśród najwyżej ocenionych kandydatów. 

więcej

W jaki sposób komisja konkursowa zdecyduje, ile punktów przyzna za każdą odpowiedź udzieloną w zakładce „Talent Screener” (ocena zdolności)?

Przed rozpoczęciem procesu naboru komisja konkursowa przyjmuje, zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, obiektywne kryteria oceny. Liczba przyznanych następnie punktów zależy od tego, w jakim stopniu zdaniem komisji konkursowej informacje zawarte w zgłoszeniu spełniają kryteria podane w formularzu oceny.

więcej

Czy na etapie „oceny zdolności” (talent screener) komisja konkursowa weźmie pod uwagę całość mojego zgłoszenia?

Nie, wybór na podstawie kwalifikacji jest dokonywany WYŁĄCZNIE w oparciu o odpowiedzi udzielone w zakładce „ocena zdolności”. Komisja konkursowa nie uwzględni na tym etapie informacji podanych w innych częściach zgłoszenia.

więcej

W jaki sposób zagwarantowane jest równe traktowanie kandydatów?

Przed rozpoczęciem procesu naboru ustalane są, zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, obiektywne kryteria oceny. Są one następnie rygorystycznie stosowane w odniesieniu do wszystkich kandydatów, aby zapewnić ich równe traktowanie.

więcej

Kto zostanie zaproszony do następnego etapu?

Do następnego etapu może przejść jedynie określona liczba kandydatów – tylko ci, którzy zdobyli najwięcej punktów. Są to kandydaci, którzy uzyskali liczbę punktów równą wymaganemu progowi lub wyższą od niego. Listę takich kandydatów sporządza komisja konkursowa według sumy uzyskanych punktów w porządku malejącym.

więcej

W jaki sposób określany jest „próg”?

W celu określenia progu sporządza się listę kandydatów według uzyskanych przez nich punktów w porządku malejącym. Komisja wyznacza następnie kandydatów, którzy zajmują najwyższe miejsca i mogą zostać zaproszeni do następnego etapu konkursu (zob. pytanie: „Ilu kandydatów przejdzie z etapu oceny zdolności do następnego etapu?”). Próg to wynik kandydata, który na tej liście zajmuje ostatnie miejsce.

więcej

Jakie informacje należy przedstawić w zakładce „Talent Screener” (ocena zdolności) i ile czasu zajmie mi wypełnienie tej części?

Na wypełnienie części „Talent Screener” powinieneś przeznaczyć wystarczająco dużo czasu, aby móc przedstawić komisji konkursowej wszelkie informacje, które będą jej potrzebne do oceny Twoich odpowiedzi. Z podanych przez Ciebie informacji musi jasno wynikać, czy spełniasz kryteria określone w odniesieniu do poszukiwanego profilu pracownika. Jeśli skonstruujesz swoje odpowiedzi wokół tych kryteriów, komisji konkursowej łatwiej będzie ocenić Twoje zdolności. Zapoznaj się starannie z treścią pytania i udziel na nie dokładnej odpowiedzi. Z reguły kandydaci są proszeni o podanie informacji na temat...

więcej

W jaki sposób ustanawiane są kryteria wyboru stosowane w ramach oceny zdolności (Talent Screener)?

Kryteria te określa się w oparciu o umiejętności wymagane na stanowiskach do obsadzenia i o interes służby prowadzącej nabór. Następnie kryteria wyboru zostają ujęte w ocenie zgodności w postaci zestawu pytań.

więcej

Co oznacza „współczynnik ważności” kryteriów stosowanych w ramach oceny zdolności?

Komisja konkursowa przypisuje każdemu kryterium wyboru lub pytaniu współczynnik odzwierciedlający jego względną ważność (od 1 do 3).

więcej

W jaki sposób przyznawane są punkty w ramach oceny zdolności (Talent Screener)?

Za każdą odpowiedź kandydat uzyska od 0 do 4 punktów.  Punkty są mnożone przez tzw. współczynnik ważności, a następnie dodawane. Uzyskana w ten sposób suma to wynik kandydata. W oparciu o te wyniki tworzona jest lista kandydatów (im więcej punktów, tym wyższa pozycja na liście) pozwalająca określić, które profile kandydatów najlepiej odpowiadają obowiązkom na danym stanowisku.

więcej

Co to jest ocena zdolności („Talent Screener”) i na czym polega?

Ocena zdolności ma pomóc komisjom dokonującym wyboru kandydatów w ramach konkursów na specjalistów w wyłonieniu tych kandydatów, których profile w największym stopniu odpowiadają kryteriom określonym w ogłoszeniu o konkursie i obowiązkom wymaganym na danym stanowisku. Kandydaci muszą odpowiedzieć na szereg pytań wyświetlających się w części „Talent Screener” w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym. Pytania są opracowywane na podstawie kryteriów wyboru podanych w ogłoszeniu o konkursie, a odpowiedzi ocenia komisja konkursowa. Wszyscy kandydaci biorący udział w konkursie odpowiadają na ten...

więcej

Czy mogę prosić o porady, jak dobrze wypełnić część „ocena zdolności” (Talent Screener)?

Wysiłek włożony w wypełnienie tej części ma na tym etapie konkursu ogromne znaczenie, dlatego przed wysłaniem zgłoszenia radzimy zapoznać się z następującymi wskazówkami.

więcej

Nie mogę utworzyć konta EPSO lub nie jestem w stanie z niego korzystać za pośrednictwem narzędzi pomocy technicznej, których używam w związku z moją niepełnosprawnością. Co mam zrobić?

Dostępność jest dla EPSO bardzo ważną kwestią. Staramy się stale ulepszać dostępność zamieszczanych przez nas treści i naszych procedur naboru. Jeśli mimo to napotkasz problemy związane z dostępnością konta EPSO lub naszego portalu, prosimy o bezpośrednie skontaktowanie się z nami i przekazanie nam swoich uwag, informacji o zaistniałych problemach i propozycji ulepszeń. Więcej informacji o pracach EPSO nad poprawą dostępności znajdziesz na naszej stronie na temat polityki równych szans.

więcej

Podczas wypełniania formularza zgłoszenia występują problemy techniczne. Co mam zrobić?

Systemy EPSO współpracują z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi. W przypadku wystąpienia problemów zanim skontaktujesz się z nami, spróbuj najpierw zmienić przeglądarkę. Korzystanie z urządzeń mobilnych przy wypełnianiu formularza zgłoszenia nie jest zalecane. Radzimy też nie korzystać z przycisków „Dalej” i „Wstecz” w przeglądarce, aby przejść z jednej części formularza do innej lub od jednego zgłoszenia do innego (np. żeby uzyskać dostęp do danych z poprzednich zgłoszeń). Zamiast tego zalecamy korzystanie z przycisków widocznych na ekranie (Back to account / Powrót na konto...

więcej

Gdzie znajdę formularz zgłoszeniowy?

Zgłoszenia należy dokonać na stronie EU Careers.  Zanim klikniesz na zakładkę „Zgłoś swoją kandydaturę” (Apply), wyloguj się ze swojego konta EPSO. Zostaniesz poproszony o ponowne zalogowanie się na następnej stronie.

więcej

Czy mogę użyć swojego zgłoszenia z bazy „EU CV Online” lub swojego poprzedniego zgłoszenia EPSO?

Nie. W przypadku każdej procedury naboru należy od nowa dokonać zgłoszenia za pośrednictwem konta EPSO.

więcej

Czy mogę zgłosić swoją kandydaturę w różnych procedurach rekrutacyjnych, o różnych profilach lub dotyczących różnych grup funkcyjnych?

Tak. Możesz zgłosić swoją kandydaturę w różnych procedurach naboru, pod warunkiem że się do nich kwalifikujesz i o ile w ogłoszeniu o naborze/zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania nie określono żadnych ograniczeń w tym zakresie. Pamiętaj, że musisz złożyć po jednym zgłoszeniu dla każdego profilu i grupy funkcyjnej.

więcej

Kiedy upływa termin rejestracji?

Termin rejestracji jest zawsze wyraźnie określony w każdym ogłoszeniu o naborze lub zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania, a także na stronie internetowej EPSO.

więcej

Czy powinienem przesłać dyplomy oraz inne dokumenty poświadczające moje doświadczenie zawodowe?

W chwili zgłaszania swojej kandydatury nie musisz załączać żadnych dodatkowych dokumentów. Dopiero na późniejszym etapie kandydaci zostaną poproszeni o przedstawienie oryginałów dokumentów, dyplomów i zaświadczeń potwierdzających, że kwalifikują się do danej procedury. 

więcej

Gdzie mam zgłosić swoją kandydaturę?

Zgłoszenia można składać na stronie internetowej EPSO. Aby dokonać zgłoszenia, trzeba mieć konto EPSO. Informacje na temat tego, jak utworzyć swoje konto EPSO, można znaleźć w podręczniku zgłaszania kandydatur online.

więcej

Czy znalazłeś odpowiedź?

Tak Nie