ЧЗВ

Home > ЧЗВ > Тестове на EPSO: легенди и факти

Тестове на EPSO: легенди и факти

Имам дългогодишен професионален опит, но единственият начин да стана служител на ЕС на постоянен договор е да се съревновавам с десетки хиляди кандидати.

Конкурсите за администратори с общ профил наистина привличат десетки хиляди кандидати всяка година, тъй като според Правилника за длъжностните лица (официален документ, в който се описват правилата, принципите и условията за работа в европейската публична администрация), за да можете да участвате в тях е достатъчно да имате университетска диплома. За кандидатите с определено равнище на професионален опит EPSO организира редица конкурси за специалисти със специфични критерии за подбор, които отчитат професионалния опит. Процедурите за подбор на специалисти (юристи, икономисти, изследователи и...

още

Имам ли по-добър шанс да издържа процедурата за подбор, ако вече работя в институциите на ЕС?

EPSO организира предимно открити процедури за подбор за всички граждани на ЕС. На нито един етап не се прави разлика между кандидати от институциите или извън тях, а тестовете, включително тестовете на компютър, подборът по квалификации (Talent Screener) и писмените изпити се оценяват анонимно. Всички кандидати се явяват еквивалентни тестове и за всички важат едни и същи критерии за допустимост.

още

Защо EPSO използва тестове на компютър с въпроси с избор между няколко отговора?

Основната цел на тестовете за когнитивни способности на EPSO е да се оценят ключови умения за логическо мислене на бъдещите служители на ЕС, а не просто да се намали броят кандидати. Въз основа на утвърдени научни изследвания тези тестове предричат с най-голяма точност бъдещата ефективност в работата (в сравнение с тестовете, основани само върху знания). Въпреки че кандидатите в един и същ конкурс не получават едни и същи въпроси, степента на трудност на тестовете на всеки отделен кандидат е идентична, като по този начин се гарантира равноправното им третиране. Валидността и надеждността на...

още

Получих ниска оценка на теста за словесно-логическо мислене, въпреки че беше на майчиния ми език.

Тестът за словесно-логическо мислене не е езиков тест и ниска оценка на него не означава слабо владеене на съответния език. Този тест се използва за оценяване на уменията за разсъждаване. Тестовете за логическо мислене са изключително важни за оценяване на кандидатите, тъй като ежедневната работа на служителите на ЕС изисква от тях да разсъждават и разбират сложна информация. Трудността на тестовете на компютър с въпроси с избор между няколко отговора се определя от конкурсната комисия на съответния конкурс и поради това може да е различна в различни конкурси, така че кандидатите не бива да...

още

Качеството на превода на тестовите въпроси е по-добро на някои езици, отколкото на други.

Тестовете и тестовите въпроси се превеждат от професионални преводачи на институциите на ЕС и преминават строг контрол на качеството, преди да започнат да бъдат използвани. Статистическото разпределение на оценките на тестовете на компютър с въпроси с избор между няколко отговора е подобно за всички езици на ЕС.

още

Оценките ми на тестовете на компютър с въпроси с избор между няколко отговора са различни на различните конкурси.

Това е в реда на нещата. Важно е да се отбележи, че трудността на тестовете на компютър се определя от конкурсната комисия на съответния конкурс и поради това може да е различна в различни конкурси, така че кандидатите не бива да сравняват резултатите си през различни години и за различни профили. Възможно е някои въпроси да изглеждат подобни или дори да се появят отново, но според експерти в тази област базата данни на EPSO, която съдържа над 80 000 въпроса, е една от най-големите в света.

още

Как се изготвят тестове на EPSO?

Тестовете на EPSO се разработват и проследяват внимателно от екипа на службата от трудови психолози със съдействието на внимателно подбрани членове на конкурсни комисии от всички институции на ЕС. EPSO редовно следи последните иновации в разработването на тестове въз основа на научни изследвания и през последните години въведе нови тестове в своите процедури за подбор, като например упражнението „e-tray“ („организация на текущата работа“) и онлайн видео интервюта от разстояние. Същевременно EPSO трябва да има предвид сложната правна рамка, в която работи, и да се съобразява с изискванията,...

още

Как EPSO гарантира равните възможности?

Всички тестове на EPSO и начинът им на оценяване се анализират внимателно, за да се гарантира, че са справедливи и не ощетяват определени групи кандидати. EPSO е в процес на привеждане на процедурите си в съответствие с новия ISO стандарт за процедурите за оценка и вече изпълнява Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Важен елемент на справедливостта е равновесието между половете и EPSO се стреми да привлече и подбере балансиран резерв от кандидати от мъжки и женски пол. На практика броят мъже и жени, кандидатстващи за някои профили, е диспропорционален, но като цяло броят...

още

На какъв език трябва да попълня формуляра за кандидатстване?

Избраните от вас езици във формуляра за кандидатстване ще определят на какви езици ще участвате в различните етапи на конкурса или процедурата за подбор и на какъв език трябва да попълните вашия формуляр за кандидатстване. За повече информация за езиците, предлагани за вашата процедура за подбор, и изискваната степен на владеене, моля, вижте обявлението за конкурса или поканата за изразяване на интерес. Можете да изберете всеки от предлаганите езици, но, моля, имайте предвид, че конкурсната комисия и службите, набиращи персонал, работят на ограничен брой езици (най-често използваните общи...

още

Как се тестват познанията за ЕС и мотивацията?

Ангажираността към Европа остава важен фактор за привличане и подбор на бъдещи служители на ЕС. Познаването на Съюза и мотивацията за работа в него се тестват на различни етапи от процедурата на подбор: чрез онлайн инструмента за самооценка, който кандидатите попълват, преди да изпратят кандидатурата си; чрез формуляра за кандидатстване, в който кандидатите посочват свързани с ЕС курсове на обучение и описват защо желаят да работят за Съюза; по време на тестовете в центъра за оценяване, които се основават на реални сценарии за работа в институциите на ЕС. Сценариите се разработват от...

още

Намерихте ли отговор?

Да Не