Časté otázky

Home > Časté dotazy > Testy EPSO: mýty a fakta

Testy EPSO: mýty a fakta

Mám slušné odborné znalosti a praxi, ale jediná cesta, jak se stát stálým úředníkem EU, je účast na výběrovém řízení, kde si konkurují desítky tisíc uchazečů.

Výběrová řízení pro administrátory všeobecného zaměření skutečně každý rok přilákají až desítky tisíc uchazečů. Podle služebního řádu (úřední dokument, který popisuje pravidla, zásady a pracovní podmínky evropských úředníků) je jedinou podmínkou účasti vysokoškolský diplom. Pro uchazeče s určitou úrovní odborných zkušeností úřad EPSO pořádá řadu specializovaných výběrových řízení se specifickými kritérii výběru, která zohledňují odbornou praxi. Tato přizpůsobená výběrová řízení pro odborníky (právníky, ekonomy, výzkumné pracovníky atd.) pak mají velmi specifické požadavky, pokud jde o ...

více

Mám ve výběrovém řízení větší šanci na úspěch, pokud pro orgány EU již pracuju?

Výběrových řízení organizovaných úřadem EPSO se mohou účastnit všichni občané EU. V žádné fázi testů se nerozlišuje mezi interními a externími uchazeči. Testy na počítači, Talent Screener (hodnocení zkušeností) i písemné zkoušky probíhají anonymně. Všichni uchazeči procházejí rovnocennými testy a pro všechny platí táž kritéria způsobilosti. Služební řád (úřední dokument, který popisuje pravidla, zásady a pracovní podmínky evropské veřejné služby) vymezuje pro organizaci výběrových řízení jasný právní rámec. Otevřená výběrová řízení jsou pro všechny občany EU, zatímco interní výběrová řízení...

více

Proč EPSO zařazuje počítačové testy typu multiple-choice?

Hlavním cílem testů EPSO ověřujících kognitivní schopnosti je změřit u všech budoucích úředníků klíčové předpoklady v různých oblastech uvažování, nikoli zredukovat počet kandidátů. Z renomovaných vědeckých studií vyplývá, že tyto zkoušky nejlépe predikují budoucí pracovní výkon (ve srovnání s čistě znalostními testy). Přestože uchazeči účastnící se téhož výběrového řízení nedostávají stejné otázky, úroveň obtížnosti jednotlivých testů je totožná, a je tudíž zaručeno rovné zacházení. Platnost a spolehlivost počítačových testů s výběrem odpovědí (multiple-choice) byla potvrzena judikaturou...

více

V testu verbálního uvažování jsem dosáhl nízkého bodového hodnocení, i když jsem ho dělal v mateřském jazyce. Jak je to možné?

U testu ověřujícího verbální uvažování se nejedná o jazykovou zkoušku, takže nízké skóre neznamená, že svou mateřštinu dostatečně neovládáte. Tento test pouze hodnotí vaši schopnost uvažování. Testy ověřující uvažování mají při hodnocení výkonu uchazeče rozhodující váhu, protože každodenní práce úředníků EU do značné míry závisí na jejich schopnosti správně uvažovat a pochopit komplexní informace. Obtížnost testů na počítači s výběrem odpovědí stanoví u každého výběrového řízení příslušná výběrová komise. Stupeň obtížnosti tedy může být pokaždé jiný. Své výsledky byste proto neměli porovnávat...

více

Zdá se mi, že kvalita překladu testů je v některých jazycích lepší než v jiných. Je to možné?

Testy překládají profesionální překladatelé z institucí EU a kvalita překladu je poté důsledně kontrolována. Rozdělení výsledků a bodové hodnocení je u testů na počítači s výběrem odpovědí ve všech jazycích EU konzistentní. Kontrola kvality testů na počítači s výběrem odpovědí (jednotlivých jazykových verzí a jednotlivých otázek) se provádí pravidelně, aby se zjistily případné chyby a mohly se opravit. Části testů, na které si uchazeči stěžují, přezkoumá výběrová komise. Pokud se potvrdí jejich nesprávnost, jsou tyto části u všech uchazečů, kteří již výsledky obdrželi, tzv. neutralizovány (tj...

více

Moje výsledky testů na počítači s výběrem odpovědí se u jednotlivých výběrových řízení liší. Je to normální?

Ano, to je zcela běžné. Obtížnost testů na počítači s výběrem odpovědí stanoví u každého výběrového řízení příslušná výběrová komise. Stupeň obtížnosti tedy může být pokaždé jiný. Své výsledky byste proto neměli porovnávat s výsledky z předchozích výběrových řízení. I když některé otázky mohou vypadat podobně nebo být dokonce stejné, EPSO má k dispozici více než 80 000 otázek, což je podle odborníků z oboru jedna z největších databází svého druhu na světě.

více

Jakým způsobem úřad EPSO testy připravuje?

Testy EPSO pečlivě připravuje a monitoruje interní tým psychologů spolu s členy výběrové komise, kteří jsou pečlivě vybíráni ze zaměstnanců různých institucí EU. Úřad EPSO důsledně sleduje nejnovější trendy v oboru založené na vědeckém výzkumu a v posledních letech zavedl ve výběrových řízeních nové typy testů, jako je např. test práce s elektronickou poštou (tzv. e-tray) či online videopohovory. Úřad však také musí brát v úvahu složitý právní rámec, v němž pracuje, jakož i požadavky vyplývající ze skutečnosti, že testy probíhají až ve 24 jazycích současně po celém světě.

více

Jak úřad EPSO zajišťuje fair play při testování a hodnocení?

Všechny testy a způsob jejich ohodnocení jsou pečlivě analyzovány, aby se zajistila korektnost a zabránilo se jejich případnému nepříznivému vlivu na určité skupiny kandidátů. Úřad EPSO je v souladu s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením a připravuje se získat zcela novou normu ISO pro postupy hodnocení. Klíčovým aspektem regulérnosti je rovnováha mezi ženami a muži, a proto se úřad snaží přilákat uchazeče obou pohlaví a vybírat mezi nimi vyváženě. V praxi se na některá místa hlásí muži a ženy disproporčně. Obecně jsou však přihlášky z hlediska pohlaví vyvážené a u nejnovějšího...

více

V jakém jazyce musím vyplnit přihlášku?

Volba jazyků, jež ve své přihlášce uvedete, má vliv na to, v jakých jazycích budou probíhat jednotlivé fáze výběrového řízení a v jakém jazyce musíte vyplnit přihlášku. Více informací o nabídce jazyků pro výběrové řízení a o požadované úrovni znalostí najdete v příslušném oznámení o výběrovém řízení nebo ve výzvě k vyjádření zájmu. Vybrat si můžete kterýkoli z nabízených jazyků. Mějte však na paměti, že výběrová komise a náborová oddělení používají omezený počet společných dorozumívacích jazyků (nejběžnější úřední jazyky EU). Žádáme vás proto, abyste přihlášku podali v jednom z těchto jazyků...

více

Jak se testují znalosti o Unii a motivace pro EU pracovat?

Zájem o evropský projekt zůstává hlavním faktorem při přilákání i výběru budoucích pracovníků. Znalosti o Unii a motivace k práci pro EU se testují v různých fázích výběrového řízení: prostřednictvím online nástroje, který uchazeči vyplňují před tím, než podají přihlášku při vyplňování přihlášky, v níž uchazeči uvedou veškerou svou kvalifikaci nebo odborné zkušenosti související s EU a popíšou svou motivaci k práci pro Unii během testů v hodnotícím centru, kde jsou uchazeči posuzováni při řešení scénářů, které vycházejí z každodenní práce institucí EU. Scénáře navrhli úředníci institucí na ...

více

Našli jste, co jste hledali?

Ano Ne