KKK

Home > KKK > EPSO katsed: müüdid ja tegelikkus EPSO katsed: müüdid ja tegelikkus

EPSO katsed: müüdid ja tegelikkus EPSO katsed: müüdid ja tegelikkus

Mul on palju kutsealaseid teadmisi ja kogemusi, kuid ainus viis ELi alaliseks ametnikuks saada on konkureerida kümnete tuhandete kandidaatidega.

On tõsi, et AD-kategooria üldametnike konkurss võib igal aastal ligi meelitada kümneid tuhandeid kandidaate, kuna vastavalt personalieeskirjadele (Euroopa avaliku teenistuse eeskirju, põhimõtteid ja töötingimusi kirjeldav ametlik dokument) on ainsaks osalemise eeltingimuseks kõrghariduse olemasolu. Kandidaatide jaoks, kellel on teatav kutsealase kogemuse tase, korraldab EPSO erinevaid spetsialistide konkursse konkreetsete valikukriteeriumidega, mille puhul võetakse arvesse kutsealast kogemust. Selliste spetsialistide (juristid, majandusspetsialistid, teadlased jne) valikumenetluste puhul on...

veel

Kui ma juba töötan ELi institutsioonides, kas mul on siis konkursi läbimiseks paremad võimalused?

EPSO tegeleb peamiselt ELi kodanikele avalike valikumenetluste korraldamisega. Institutsioonisisestel ja -välistel kandidaatidel ei tehta vahet üheski etapis ja kõiki teste, sealhulgas arvutipõhised testid, kvalifikatsiooni hindamine (Talent Screener) ja kirjalikud testid, hinnatakse anonüümselt. Kõik kandidaadid teevad samaväärseid teste ja kõikide suhtes kehtivad samad osalemiskriteeriumid. Personalieeskirjades, mis on Euroopa avaliku teenistuse eeskirju, põhimõtteid ja töötingimusi kirjeldav ametlik dokument, on konkursside korraldamise õigusraamistik väga selgelt kindlaks määratud....

veel

Miks EPSO kasutab arvutipõhiseid valikvastustega teste?

EPSO kognitiivsete testide põhieesmärk on mõõta kõikide tulevaste ELi ametnike mõtlemisoskust, mitte vähendada kandidaatide arvu. Need põhinevad usaldusväärsetel teadusuuringutel ning nende ennustusväärtus (võrreldes vaid teadmisi kontrollivate testidega) on tulevaste töötulemuste prognoosimisel kõige suurem. Kuigi sama konkurssi läbivad kandidaadid ei vasta täpselt samadele küsimustele, on kõik testid sama raskusastmega, mis tagab võrdse kohtlemise. Arvutipõhiste valikvastustega testide kehtivuse ja usaldusväärsuse ning vastavuse õiglase ja võrdse kohtlemise põhimõtetele on kinnitanud...

veel

Sain verbaalse mõtlemise testis halva hinde, kuigi tegin selle oma emakeeles.

Verbaalse mõtlemise test ei ole keeleeksam ning seepärast ei ütle kehv tulemus midagi teie keeleoskuse kohta, vaid testiga mõõdetakse ainult verbaalse mõtlemise oskust. Mõtlemisoskuse testid on kandidaatide hindamisel väga olulised, sest ELi ametnike igapäevatöös läheb pidevalt vaja arutlemisoskust ja võimet mõista keerulist teavet. Valikvastustega arvutipõhise testi raskusastme määrab iga konkursi valikukomisjon ning see võib konkursiti erineda. Seepärast ei ole ühe ja sama inimese eri konkurssidel saadud tulemused omavahel võrreldavad. 

veel

Testiküsimuste tõlke kvaliteet on mõnes keeles parem kui teistes.

Teste ja testiküsimusi tõlgivad ELi institutsioonide professionaalsed tõlkijad ning tõlke kvaliteeti kontrollitakse enne testide kasutuselevõtmist väga põhjalikult. Valikvastustega arvutipõhiste testide punktijaotus ja minimaalse nõutava punktisumma saanute arv on kõikide ELi keelte puhul sarnases suurusjärgus. Valikvastustega arvutipõhiste testide küsimuste kvaliteeti (keelte, küsimuste jm kaupa) kontrollitakse pidevalt, et kindlaks teha võimalikke vigu ja neid parandada. Kandidaatide vaidlustatud küsimused vaatab läbi valikukomisjon ning kui leitakse, et mõnes küsimuses on viga, jäetakse...

veel

Olen valikvastustega arvutipõhistes testides saanud eri konkurssidel erinevaid tulemusi.

See on üsna ootuspärane. Valikvastustega arvutipõhise testi raskusastme määrab iga konkursi valikukomisjon ning see võib konkursiti erineda. Seepärast ei ole ühe ja sama inimese eri konkurssidel saadud tulemused omavahel aastate või profiilide lõikes võrreldavad. Ehkki mõned küsimused võivad sarnased välja näha või isegi korduda, on EPSO testiküsimuste andmebaas oma 80 000 küsimusega valdkonna ekspertide hinnangul üks maailma suurimad.

veel

Kuidas EPSO teste koostatakse?

EPSO teste koostavad ja neid kontrollivad põhjalikult EPSO asutusesisesed kutselised tööpsühholoogid koostöös hoolikalt valitud komisjoniliikmetega kõikidest ELi institutsioonidest. EPSO jälgib pidevalt viimaseid teadusuuringutele tuginevaid suundumusi testide koostamise metoodikas ning on oma valikumenetlustes hiljuti kasutusele võtnud uued testid, nagu e-dokumentide halduse test ning videokonverentsi vormis tööintervjuud. Samal ajal peab EPSO arvestama ka oma töö keerukat õigusraamistikku ning piiranguid, mis tulenevad vajadusest testida kandidaate paralleelselt 24 keeles ning maailma eri...

veel

Kuidas tagab EPSO kandidaatide võrdse kohtlemise?

Kõiki EPSO teste ning nende hindamismetoodikat analüüsitakse põhjalikult, et tagada kandidaatide võrdne kohtlemine ning välistada osade kandidaatide sattumist ebavõrdsesse olukorda. EPSO viib oma tegevust parajasti kooskõlla uhiuue ISO hindamismenetluste standardiga ning on juba täitnud kõik ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonist tulenevad nõuded. Üks õiglase kohtlemise peamisi aspekte on sooline tasakaal ning EPSO püüdleb selle poole, et nii kandidaatide kui ka valituks osutunute hulgas oleks piisavalt mehi ja naisi. Siiski tuleb ette, et mõned konkursid huvitavad peamiselt naisi,...

veel

Millises keeles tuleb täita kandideerimisavaldus?

Kandideerimisavalduses märgitud keelevalikust sõltub, millistes keeltes te konkursi või valikumenetluse erinevates etappides teste sooritate ning millises keeles peate täitma kandideerimisavalduse. Teie valikumenetluse jaoks väljapakutud keelevaliku ja nõutava keeleoskuse kohta leiate lisateavet konkursiteatest või osalemiskutsest. Võite väljapakutud keelte hulgast valida ükskõik millise keele, kuid oluline on meeles pidada, et valikukomisjon ja töötajaid värbavad talitused kasutavad töökeeltena ainult teatavaid keeli (kõige levinumad ELi ametlikud keeled) ja seepärast soovitatakse...

veel

Kuidas kontrollitakse kandidaatide teadmisi ELi kohta ja nende motivatsiooni?

Soov töötada Euroopa heaks on endiselt üks peamisi tegureid, mis uusi töötajaid ELi institutsioonidesse toob ning mille alusel neid ka valitakse. Kandidaatide teadmisi ELi kohta ja motivatsiooni töötada ELi heaks kontrollitakse erinevates valikumenetluse etappides: enne avalduse esitamist täidavad kandidaadid veebipõhise sobivuse hindamise küsimustiku; kandideerimisavaldusse märgivad kandidaadid ELiga seotud õpingud ja töökogemuse ning kirjeldavad oma motivatsiooni töötada ELi heaks;

veel

Kas leidsite vastuse?

Jah Ei