Usein kysyttyä

Home > Usein kysyttyä > EPSOn kokeet – Usein kysyttyjä taustatietoja

EPSOn kokeet – Usein kysyttyjä taustatietoja

Minulla on runsaasti työkokemusta. Onko minun tosiaan osallistuttava kilpailuun kymmenien tuhansien hakijoiden joukossa päästäkseni vakinaiseksi EU-virkamieheksi?

Hallintovirkamiesten (AD – yleisvirkamiehet) kilpailuissa voi vuosittain olla kymmeniä tuhansia hakijoita, sillä sääntöjen mukaan hakijalta edellytetään pelkästään korkeakoulututkintoa. Tämä ehto on ilmoitettu EU:n virkamiehiin sovellettavissa henkilöstösäännöissä. Hakijoille, joilla on jo tietty määrä ammatillista kokemusta, EPSO järjestää erikoisalan kilpailuja, joiden valintakriteereissä otetaan huomioon myös työkokemus. Näissä erikoisalojen asiantuntijoille (juristit, ekonomistit, tutkijat jne.) suunnatuissa kilpailuissa on esim. koulutukseen ja ammatilliseen kokemukseen liittyviä...

lisää

Onko EU-toimielimissä työskentelevillä paremmat mahdollisuudet läpäistä valintamenettely?

EPSOn järjestämistä valintamenettelyistä suurin osa on avoimia kaikille EU-kansalaisille. Sisäisiä ja ulkoisia hakijoita ei erotella menettelyn missään vaiheessa, ja kaikki kokeet – tietokoneella tehtävät kokeet, kykyjen kartoitus -osio (Talent Screener) ja kirjalliset kokeet – arvioidaan nimettömästi. Kaikki hakijat suorittavat samat kokeet, ja kaikkiin sovelletaan samoja valintakriteereitä. EU:n virkamiesten henkilöstösäännöissä määritellään kilpailujärjestelyille selkeät oikeudelliset puitteet. Avoimet kilpailut on suunnattu kaikille EU-kansalaisille ja sisäiset kilpailut ainoastaan EU-...

lisää

Miksi EPSO käyttää tietokoneella tehtäviä monivalintakokeita?

EPSOn järjestämillä kognitiivisilla kokeilla ei vain karsita hakijoita, vaan ennen muuta mitataan tulevien EU-virkamiesten päättelytaitoja. Tieteellisten tutkimusten mukaan tällaisten kokeiden avulla voidaan ennakoida työnhakijan suoriutumista tulevista työtehtävistä paremmin kuin pelkästään tietoja mittaavien kokeiden perusteella. Vaikka samaan kilpailuun osallistuville hakijoille ei tehdäkään täsmälleen samoja kysymyksiä, yksittäisten kokeiden vaikeusaste on kaikilla osallistujilla sama. Siten varmistetaan yhdenvertainen kohtelu. EU:n tuomioistuimen oikeuskäytäntö vahvistaa tietokoneella...

lisää

Miten on mahdollista, että sain alhaiset pisteet kielellisen päättelykyvyn kokeesta, vaikka tein sen äidinkielelläni?

Kielellisen päättelyn koe ei ole kielikoe, joten alhainen pistemäärä ei tarkoita puutteellista kielitaitoa. Kokeessa mitataan vain päättelytaitoja. Päättelykykyä mittaavat kokeet ovat tärkeitä, sillä EU-virkamiehiltä vaaditaan hyvää päättelytaitoa ja kykyä ymmärtää monisyistä tietoa. Tietokoneella tehtävien monivalintakokeiden vaikeustaso vaihtelee kilpailusta toiseen, sillä valintalautakunta päättää sopivasta tasosta aina kilpailukohtaisesti. Hakijan ei kannata vertailla eri vuosina saamiaan tuloksia toisiinsa. 

lisää

Ovatko koetehtävien käännökset yhtä hyviä kaikilla kielillä?

EU-toimielinten ammattikääntäjät kääntävät koetehtävät, ja käännösten laadunvalvonta on tarkkaa. Tietokoneella tehtävien monivalintakokeiden tulostaso on yhdenmukainen kaikilla EU-kielillä. Näiden monivalintakokeiden käännösten laatua valvotaan (kielikohtaisesti ja kysymyskohtaisesti) säännöllisesti, jotta mahdolliset ongelmakohdat voidaan korjata. Valintalautakunta tutkii tapaukset, joista hakijat ovat valittaneet, ja jos kysymyksessä havaitaan virheitä, se mitätöidään kaikilta hakijoilta, joiden kokeissa sitä on käytetty, ja poistetaan koekysymysten tietokannasta. Tähän mennessä mitätöityjä...

lisää

Miten tietokoneella tehtävistä monivalintakokeista saamani tulokset voivat vaihdella niin paljon kilpailusta toiseen?

Tulosten vaihtelu on aivan normaalia. On muistettava, että tietokoneella tehtävien monivalintakokeiden vaikeustaso vaihtelee kilpailusta toiseen, sillä valintalautakunta päättää sopivasta tasosta aina kilpailukohtaisesti. Hakijan ei kannata vertailla eri kilpailuista saamiaan tuloksia toisiinsa. Jotkin kysymykset näyttävät samoilta tai voivat olla samoja. EPSOn tietokannassa on kuitenkin yli 80 000 eri kysymystä, mikä alan asiantuntijoiden mukaan on maailmanlaajuisestikin tarkasteltuna poikkeuksellisen paljon.

lisää

Miten EPSOn kokeet on suunniteltu?

EPSOn kokeiden kehittämisestä ja valvonnasta vastaa EU:n palveluksessa oleva psykologitiimi yhdessä eri EU-toimielimiä edustavien valintalautakunnan jäsenten kanssa. EPSO seuraa tarkasti koemenettelyihin liittyvää tieteellistä tutkimusta ja kehitystyötä, ja se on viime vuosina ottanut valintamenettelyissään käyttöön uusia koetyyppejä, kuten postikoritehtävän ja videohaastattelut. EPSO joutuu kuitenkin aina toimimaan monitahoisten oikeudellisten puitteiden rajoissa. Lisäksi tiettyjä erityisvaatimuksia liittyy siihen, että kokeet järjestään samanaikaisesti eri puolilla maailmaa 24 kielellä.

lisää

Kuinka EPSO varmistaa hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun?

Kaikkia EPSOn kokeita ja niiden pisteytystä seurataan ja analysoidaan tarkasti, jotta varmistetaan niiden oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus kaikkia hakijaryhmiä kohtaan. EPSO alkaa lähiaikoina noudattaa uutta arviointimenettelyjen ISO-standardia, ja sen toiminta on jo nyt vammaisten oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen mukaista. Sukupuolijakauman tasapaino on keskeinen osa yhdenvertaista kohtelua, ja EPSO pyrkii siihen niin hakijoiden kuin valittujenkin suhteen. Tietyissä kilpailuissa mies- ja naishakijoiden osuudet voivat kuitenkin olla hyvin erisuuruisia. Mutta kokonaisuutena hakijoiden...

lisää

Millä kielellä hakemuslomake on täytettävä?

Hakemuslomakkeessa tehdyt kielivalinnat määrittelevät sen, mitä kieliä kilpailun tai valintamenettelyn eri vaiheissa käytetään ja millä kielellä hakemuslomake täytetään. Lisätietoja kussakin valintamenettelyssä käytettävistä kielistä sekä kielitaitovaatimuksista on kilpailuilmoituksessa ja kiinnostuksenilmaisupyynnössä. Voit valita minkä tahansa tarjotuista kielistä, mutta muista, että valintalautakunta ja palvelukseen ottavat yksiköt käyttävät työssään vain muutamia työkieliä (useimpien osaamia EU:n virallisia kieliä). Tästä syystä hakemus kannattaa täyttää jollakin näistä kielistä, sillä se...

lisää

Kuinka EU-tietoutta ja motivaatiota arvioidaan?

On tärkeää, että uudet virkamiehet ovat sitoutuneet EU:n tavoitteisiin. EU-tietoutta ja motivaatiota työskennellä EU:n toimielimissä arvioidaan hakuprosessin eri vaiheissa. Hakijoiden omaan käyttöön on laadittu monivalintatehtävä, jonka hakija voi täyttää verkossa ennen kuin tekee hakemuksen. Hakulomakkeessa hakijat ilmoittavat EU:n toimintaan liittyvät opintonsa ja työkokemuksensa sekä kertovat motivaatiostaan työskennellä EU:n palveluksessa. Arviointikeskusvaiheen kokeet perustuvat EU-virkamiesten todellisiin työtilanteisiin, ja edellyttävät hakijalta EU-toimielinten roolien ja...

lisää

Löysitkö vastauksen kysymykseesi?

Kyllä En