Ceisteanna coitianta

Home > Ceisteanna coitianta > Trialacha EPSO: míthuiscintí agus fírinne

Trialacha EPSO: míthuiscintí agus fírinne

Tá neart saineolais agus taithí oibre agam ach ní féidir liom post buan in institiúidí an Aontais Eorpaigh a fháil gan dul in iomaíocht leis na mílte iarrthóir eile.

Is fíor go gcuireann na mílte iarrthóir isteach ar na comórtais ghinearálta AD gach bliain, agus ceann de na cúiseanna atá leis sin ná go bhfuil sé leagtha síos sna Rialachán Foirne (an doiciméad oifigiúil ina dtugtar tuairisc ar rialacha, prionsabail agus dálaí oibre sheirbhís shibhialta an Aontais Eorpaigh) gur leor céim ollscoile chun a bheith incháilithe le cur isteach ar chomórtas. Maidir le hiarrthóirí a bhfuil leibhéal áirithe de thaithí oibre acu, eagraíonn EPSO go leor comórtas do speisialtóirí a bhfuil critéir roghnúcháin ar leith ag baint leo, agus ina gcuirtear san áireamh taithí...

tuilleadh

An té atá ag obair cheana féin in institiúid den Aontas Eorpach, is mó seans go n-éireoidh an próiseas roghnúcháin leis.

Próisis roghnúcháin atá dírithe ar shaoránaigh uile an Aontais Eorpaigh a eagraíonn EPSO den chuid is mó. Ní dhéantar aon idirdhealú idir iarrthóirí inmheánacha agus seachtracha ag aon chéim den chomórtas, agus na trialacha ar ríomhaire, an Talent Screener (scagthóir buanna) agus na trialacha scríofa, marcáiltear iad agus gan aon ainm luaite leo. Na trialacha ar fad a dhéanann na hiarrthóirí, tá siad inchurtha le chéile, agus baineann na critéir incháilitheachta chéanna le gach iarrthóir.

tuilleadh

Cén fáth a mbaineann EPSO úsáid as trialacha ilrogha ar ríomhaire?

Ní hé is príomhchuspóir do thrialacha réasúnaíochta EPSO an líon iarrthóirí a laghdú, ach cumas réasúnaíochta daoine ar mian leo bheith ag obair mar oifigeach de chuid an Aontais a mheas. Bunaithe ar staidéir eolaíochta seanbhunaithe atá na trialacha seo agus is iad is fearr chun feidhmíocht poist amach anseo a thuar (i gcomparáid le trialacha atá bunaithe ar eolas amháin). Cé nach bhfreagraíonn iarrthóirí sa chomórtas céanna na ceisteanna céanna, is ionann leibhéal deacrachta na dtrialacha a dhéanann gach iarrthóir agus, dá bharr sin, cinntítear go gcaitear go comhionann le gach duine....

tuilleadh

Ghnóthaigh mé marc íseal sa triail réasúnaíochta briathartha, in ainneoin gur i mo mháthairtheanga a rinne mé í.

Ní triail teanga í an triail réasúnaíochta briathartha ach meastóireacht ar scileanna réasúnaíochta amháin atá inti agus, dá bhrí sin, ní hionann marc íseal a ghnóthú inti agus easpa cumais sa teanga sin. Bíonn ról ríthábhachtach ag na trialacha réasúnaíochta sa mheasúnú, óir bíonn an obair laethúil a dhéanann oifigigh an Aontais ag brath go mór ar a gcumas réasúnaíochta agus ar a gcumas eolas casta a thuiscint. Is é bord roghnúcháin gach comórtais a chinneann leibhéil deacrachta na dtrialacha ilrogha ar ríomhaire don chomórtas sin agus, dá bhrí sin, d'fhéadfadh an leibhéal a bheith éagsúil...

tuilleadh

Tá caighdeán an aistriúcháin ar mhíreanna áirithe de na trialacha níos fearr i dteangacha áirithe ná i dteangacha eile.

Aistritheoirí gairmiúla in institiúidí an Aontais Eorpaigh a aistríonn na trialacha agus na míreanna de na trialacha agus déantar dianrialú cáilíochta orthu sula n-úsáidtear iad. Is beag difríocht atá idir na marcanna agus na pasmharcanna sna trialacha ilrogha ar ríomhaire i dteangacha uile an Aontais. Déantar rialuithe cáilíochta ar mhíreanna na dtrialacha ilrogha ar ríomhaire go rialta (teanga ar theanga, ceist ar cheist, etc.) chun teacht ar aon fhadhbanna a d'fhéadfadh a bheith ann agus chun na fadhbanna sin a réiteach. I gcás ina dtógfaidh iarrthóirí ceist faoi mhír éigin de thriail,...

tuilleadh

Ní hionann na marcanna a ghnóthaigh mé sna trialacha ilrogha ar ríomhaire i gcomórtais éagsúla a rinne mé.

Gnáthghné den chomórtas is ea é sin. Tá sé tábhachtach a thuiscint gurb é bord roghnúcháin gach comórtais a chinneann leibhéil deacrachta na dtrialacha ilrogha ar ríomhaire don chomórtas sin agus, dá bhrí sin, d'fhéadfadh an leibhéal a bheith éagsúil ó chomórtas go chéile. Níor chóir marc bliana amháin a chur i gcomparáid le marc bliana eile, ná marc le haghaidh próifíl amháin a chur i gcomparáid le marc le haghaidh próifíl eile. Cé go bhféadfadh cosúlachtaí a bheith ann idir na ceisteanna, nó na ceisteanna céanna a bheith ann fiú, tá os cionn 80,000 ceist i mbunachar sonraí EPSO, agus tá sé...

tuilleadh

Cén chaoi a gceaptar trialacha EPSO?

Ceapann foireann de ghairmshiceolaithe inmheánacha trialacha EPSO agus déanann siad monatóireacht orthu, i dteannta baill den Bhord Roghnúcháin a roghnaítear go cúramach ó institiúidí an Aontais Eorpaigh. Déanann EPSO monatóireacht leanúnach ar na forbairtí is déanaí atá á ndéanamh ar thrialacha ar bhonn taighde eolaíoch. Le blianta beaga anuas tá trialacha nua tugtha isteach sna próisis roghnúcháin aige, ar nós thriail an inbhosca ríomhphoist agus físagallaimh chianda ar líne. Ina theannta sin, caithfidh EPSO aird a thabhairt ar an gcreat casta dlíthiúil ina mbíonn sé ag obair, agus ar na...

tuilleadh

Cad é an cur chuige atá ag EPSO chun comhdheiseanna a chinntiú?

Déantar grinnanailís ar thrialacha uile EPSO, agus ar an gcaoi a marcáiltear iad, chun a chinntiú go bhfuil siad féaráilte agus nach mbeidh aon dream ar leith faoi mhíbhuntáiste dá ndroim. Tá EPSO de réir a chéile ag cinntiú go bhfuil a chuid próiseas roghnúcháin i gcomhréir leis an gCaighdeán ISO nua maidir le Próisis Measúnúcháin, agus cheana féin comhlíonann próisis roghnúcháin EPSO Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas.

tuilleadh

Cén teanga is gá dom a úsáid chun an fhoirm iarratais a líonadh isteach?

Na teangacha a roghnóidh tú san fhoirm iarratais, is dá réir sin a chinnfear cé na teangacha a úsáidfidh tú sna céimeanna éagsúla den chomórtas nó den phróiseas roghnúcháin, agus cén teanga is gá duit a úsáid chun d’fhoirm iarratais a líonadh isteach. Má tá tuilleadh eolais uait faoi na teangacha is féidir leat a úsáid i do phróiseas roghnúcháin, agus faoin leibhéal eolais is gá, féach an Fógra Comórtais nó an Glao ar léiriú spéise. Féadfaidh tú aon cheann de na teangacha is féidir a úsáid a roghnú, ach tabhair do d'aire go mbíonn an Bord Roghnúcháin agus na seirbhísí earcaíochta ag obair i...

tuilleadh

Conas a dhéantar spéis na n-iarrthóirí san Aontas Eorpach agus an t-eolas atá acu air a mheas?

Cuirtear san áireamh eolas iarrthóirí ar an Aontas Eorpach agus an spéis atá acu in obair an Aontais nuair atáthar ag féachaint le foireann a earcú. Déantar an t-eolas atá ag iarrthóirí san Aontas agus a spreagtha atá siad le bheith ag obair in institiúidí an Aontais a mheas ag céimeanna éagsúla den phróiseas roghnúcháin: leis an gceistneoir féinroghnúcháin a líonann na hiarrthóirí isteach sula ndéanann siad iarratas; san fhoirm iarratais mar a ndearbhaíonn na hiarrthóirí aon chúrsa staidéir atá déanta acu nó aon taithí oibre atá acu agus a bhaineann leis an Aontas agus mar a ndéanann siad...

tuilleadh

Ar aimsigh tú freagra?

D'aimsigh Níor aimsigh