Najczęściej zadawane pytania

Home > Często zadawane pytania > Testy EPSO – fakty i mity

Testy EPSO – fakty i mity

Mam dużą wiedzę fachową i spore doświadczenie, a mimo to, aby zostać urzędnikiem zatrudnionym na stałe w instytucji UE, muszę konkurować z dziesiątkami tysięcy kandydatów.

Rzeczywiście, konkursy na stanowiska AD o profilu ogólnym przyciągają co roku nawet dziesiątki tysięcy kandydatów. Dzieje się tak dlatego, że zgodnie z regulaminem pracowniczym (oficjalnym dokumentem opisującym zasady i warunki pracy europejskiej służby cywilnej) w konkursach tych może wziąć udział każdy, kto posiada dyplom ukończenia studiów wyższych. Dla osób z określonym poziomem doświadczenia zawodowego EPSO organizuje natomiast wiele konkursów na stanowiska o profilu specjalistycznym. Kryteria selekcji przyjęte dla takich konkursów uwzględniają doświadczenie zawodowe kandydatów. Podczas...

więcej

Jeśli już pracuję dla instytucji UE, mam większe szanse na przejście procedur naboru.

EPSO organizuje w pierwszym rzędzie otwarte procedury naboru, w których udział może wziąć każdy obywatel UE. Na żadnym etapie procedury nie wprowadza się żadnego rozróżnienia między kandydatami wewnętrznymi a zewnętrznymi. Wszystkie testy, w tym testy komputerowe, testy „Talent Screener” i testy pisemne, są oceniane anonimowo. Wszyscy kandydaci zdają testy równoważne i do wszystkich stosowane są te same kryteria selekcji.

więcej

Dlaczego EPSO stosuje komputerowe testy wielokrotnego wyboru?

Głównym celem testów zdolności kognitywnych organizowanych przez EPSO jest oszacowanie najważniejszych umiejętności rozumowania u wszystkich potencjalnych przyszłych urzędników UE, a nie tylko ograniczenie liczby kandydatów. Testy te zostały opracowane w oparciu o potwierdzone badania naukowe i pozwalają w możliwie największym stopniu przewidzieć wartość przyszłych wyników w pracy (w porównaniu z testami badającymi wyłącznie wiedzę). Mimo że kandydaci biorący udział w tym samym konkursie nie odpowiadają na te same pytania, stopień trudności testów rozwiązywanych przez każdego kandydata jest...

więcej

Uzyskałem bardzo mało punktów za test rozumienia tekstu pisanego, chociaż rozwiązywałem go w swoim języku ojczystym.

Test rozumienia tekstu pisanego nie jest testem sprawdzającym znajomość języka, tak więc niski wynik nie oznacza słabej znajomości języka – test ten bada umiejętności logicznego myślenia. Testy sprawdzające umiejętności logicznego myślenia mają ogromne znaczenie w procesie oceny kandydatów, ponieważ codzienna praca urzędników instytucji UE wymaga w dużej mierze umiejętności analizowania i zrozumienia złożonych informacji. O poziomie trudności komputerowych testów wielokrotnego wyboru decyduje komisja konkursowa odpowiadająca za dany konkurs. Poziom ten różni się zatem w zależności od konkursu...

więcej

Jakość tłumaczenia testów na niektóre języki jest lepsza niż na inne.

Testy i ich elementy składowe są tłumaczone przez zawodowych tłumaczy zatrudnionych w instytucjach UE. Tłumaczenia są poddawane rygorystycznej kontroli jakości, zanim zostaną zamieszczone w bazie danych. Porównanie wyników uzyskanych w komputerowych testach wielokrotnego wyboru i wymaganego minimum punktów wypada podobnie we wszystkich językach UE.

więcej

W każdym konkursie, w którym biorę udział, uzyskuję inne wyniki komputerowych testów wielokrotnego wyboru.

To normalna sytuacja. Należy pamiętać, że o poziomie trudności komputerowych testów wielokrotnego wyboru decyduje komisja konkursowa odpowiadająca za dany konkurs. Poziom ten różni się zatem w zależności od konkursu, dlatego porównywanie swoich wyników z konkursów z różnych lat lub o różnym profilu niczemu nie służy. Wprawdzie niektóre pytania mogą być do siebie podobne lub nawet wystąpić ponownie, jednak baza danych EPSO zawiera ponad 80 tys. pytań i jest, według ekspertów w tej dziedzinie, jedną z największych tego typu baz na świecie.

więcej

W jaki sposób opracowywane są testy EPSO?

Testy EPSO są opracowywane i ściśle monitorowane przez zespół zatrudnionych w EPSO psychologów pracy oraz starannie dobranych członków komisji konkursowych z różnych instytucji UE. EPSO śledzi na bieżąco innowacje w dziedzinie metod testowania opartych na wynikach badań naukowych, co pozwoliło mu wprowadzić w ostatnich latach do swoich procedur naboru nowe testy, takie jak symulacja typu e-tray i rozmowy kwalifikacyjne przez internet. Jednocześnie EPSO musi także uwzględniać złożone ramy prawne, które określają warunki jego działania, jak również wymogi wynikające z testowania kandydatów w...

więcej

W jaki sposób EPSO zapewnia kandydatom równe szanse?

Wszystkie testy EPSO i sposób ich oceny są szczegółowo analizowane, aby zapewnić kandydatom sprawiedliwe traktowanie i nie zmniejszać szans niektórych grup. EPSO pracuje obecnie nad zapewnieniem zgodności z najnowszą normą ISO dotyczącą procedur oceny i już zapewniło zgodność z postanowieniami Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Kluczowym aspektem sprawiedliwego traktowania jest zapewnienie równowagi płci, dlatego EPSO stara się zachęcać do udziału w konkursach przedstawicieli obu płci, tak aby pula wyłonionych kandydatów składała się w równym stopniu z kobiet i mężczyzn. W...

więcej

W jakim języku muszę wypełnić formularz zgłoszeniowy?

Wybór języków dokonany w formularzu zgłoszeniowym będzie decydować o tym, jakich języków będziesz używać na różnych etapach konkursu lub procedury naboru i w jakim języku musisz wypełnić formularz zgłoszeniowy. Więcej informacji o językach oferowanych w procedurze naboru, w której bierzesz udział, a także o wymaganym poziomie wiedzy można znaleźć w ogłoszeniu o konkursie lub zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania. Możesz wybrać dowolny język spośród oferowanych. Pamiętaj jednak, że komisja konkursowa i służby prowadzące nabór posługują się ograniczoną liczbą języków wehikularnych (...

więcej

W jaki sposób sprawdzane są wiedza o UE i motywacja kandydatów do pracy dla UE?

Potrzeba aktywnego współuczestnictwa w projekcie europejskim pozostaje jednym z najważniejszych czynników branych pod uwagę w procesie poszukiwania potencjalnych kandydatów i naboru pracowników. Wiedza o UE i motywacja do pracy dla UE są sprawdzane na różnych etapach procedury naboru: przy pomocy elektronicznego formularza samooceny, który kandydat wypełnia przed wysłaniem swojego zgłoszenia za pośrednictwem samego zgłoszenia, w którym kandydaci podają informacje o wszelkim doświadczeniu zawodowym i studiach związanych z tematyką unijną i opisują swoją motywację do pracy dla UE

więcej

Czy znalazłeś odpowiedź?

Tak Nie