Najčastejšie otázky

Home > Často kladené otázky > Testy EPSO: mýty a fakty

Testy EPSO: mýty a fakty

Mám široké odborné znalosti a skúsenosti, ale jediný spôsob, ako sa stať stálym úradníkom EÚ, je súťažiť s desiatkami tisíc uchádzačov.

Výberové konania pre všeobecné profily AD môžu skutočne prilákať každý rok tisícky kandidátov, pretože podľa služobného poriadku (úradný dokument, v ktorom sú opísané pravidlá, zásady a pracovné podmienky európskej verejnej služby) sa na konanie môže prihlásiť každý, kto získal vysokoškolský titul. Pre uchádzačov s určitou úrovňou odborných skúseností však úrad EPSO organizuje celý rad osobitných výberových konaní so špecifickými výberovými kritériami, v ktorých sa zohľadňuje odborná prax. Tieto prispôsobené výberové konania pre špecialistov (právnici, ekonómovia, výskumní pracovníci atď.)...

viac

Ak už pracujem pre inštitúcie EÚ, mám väčšiu šancu na úspešné absolvovanie výberového konania?

EPSO v prvom rade organizuje verejné výberové konania, do ktorých sa môžu prihlásiť všetci občania EÚ. V žiadnom štádiu výberového konania sa nerozlišuje medzi internými a externými uchádzačmi a oprava testov vrátane počítačových testov, testov v rámci Talent Screener a písomných testov sa robí anonymne. Všetci uchádzači dostávajú rovnaké testy a pre všetkých platia rovnaké kritériá oprávnenosti.

viac

Prečo používa úrad EPSO počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami?

Hlavným cieľom testov kognitívnych schopností vypracovaných úradom EPSO je zmerať budúcim úradníkom EÚ ich kľúčové schopnosti v oblasti uvažovania, nielen znížiť počet kandidátov. Tieto testy, ktoré vychádzajú z osvedčených vedeckých štúdií, majú najvyššiu prediktívnu hodnotu pri posudzovaní budúcich výkonov v zamestnaní (v porovnaní s čisto znalostnými testami). Hoci uchádzači v rámci toho istého výberového konania nemajú rovnaké otázky, úroveň náročnosti jednotlivých testov je pre každého uchádzača identická, čím sa zaručí rovnaké zaobchádzanie. Platnosť a spoľahlivosť počítačových testov s...

viac

V teste schopností verbálneho uvažovania som dosiahol nízke bodové hodnotenie, a to aj napriek tomu, že som ho absolvoval v materinskom jazyku.

Test verbálneho uvažovania nie je jazykový test, takže nízke hodnotenie neznamená nedostatočnú znalosť tohto jazyka; merajú sa ním len schopnosti uvažovania. Testy uvažovania zohrávajú pri hodnotení rozhodujúcu úlohu, pretože každodenná práca úradníkov EÚ vo veľkej miere závisí od ich schopnosti správne uvažovať a pochopiť zložité informácie. O úrovni náročnosti počítačových testov s voliteľnými odpoveďami rozhoduje pri každom výberovom konaní výberová komisia. Ich úroveň sa môže teda pri každom výberovom konaní líšiť a uchádzači by preto nemali porovnávať svoje výsledky s výsledkami z...

viac

Kvalita prekladu testovacích otázok je v niektorých jazykoch lepšia než v iných.

Testy a ich jednotlivé časti prekladajú profesionálni prekladatelia inštitúcií EÚ a predtým, než sa dostanú do testovacích centier, sú podrobené dôslednej kontrole kvality. Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami majú systém prideľovania bodov a požadovaný minimálny počet bodov rovnaký vo všetkých jazykoch EÚ.

viac

Moje výsledky počítačových testov pozostávajúcich z otázok s voliteľnými odpoveďami sa pri jednotlivých výberových konaniach líšia.

Je to celkom bežné. O úrovni náročnosti počítačových testov s voliteľnými odpoveďami totiž pri každom výberovom konaní rozhoduje výberová komisia. Ich úroveň sa môže teda pri každom výberovom konaní líšiť a uchádzači by preto nemali porovnávať svoje výsledky s výsledkami z predošlých rokov alebo rôznymi profilmi. Aj keď niektoré otázky môžu vyzerať podobne alebo byť dokonca rovnaké, EPSO má v databáze k dispozícii viac než 80 000 otázok, čo je podľa odborníkov v tejto oblasti jedna z najväčších databáz svojho druhu na svete.

viac

Ako sa pripravujú testy EPSO?

Testy EPSO starostlivo pripravuje a monitoruje interný tím psychológov spolu s členmi výberovej komisie, ktorí sú starostlivo vyberaní zo zamestnancov rôznych inštitúcií EÚ. Úrad EPSO neustále sleduje najnovšie trendy v oblasti testovania založené na vedeckom výskume a v posledných rokoch zaviedol vo výberových konaniach nové typy testov, napríklad simulované vybavovanie elektronickej pošty a online videopohovory na diaľku. EPSO však zároveň musí brať do úvahy aj zložitý právny rámec, v ktorom musí pracovať, ako aj požiadavky vyplývajúce zo skutočnosti, že sa testy realizujú v 24 jazykoch...

viac

Ako úrad EPSO zabezpečuje pri testovaní a hodnotení rovnosť príležitostí?

Všetky testy EPSO a spôsob ich hodnotenia sa podrobne analyzujú, aby sa zaistila korektnosť a zabránilo sa prípadnému negatívnemu vplyvu na určité skupiny uchádzačov. Úrad EPSO pracuje na tom, aby bol v súlade s úplne novou normou ISO pre postupy hodnotenia, a riadi sa Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Kľúčovým aspektom regulárnosti je rodová rovnosť, a preto sa úrad EPSO snaží prilákať uchádzačov obidvoch pohlaví a vyberať medzi nimi vyvážene. V praxi sa na niektoré miesta hlásia muži a ženy disproporčne. Vo všeobecnosti sú však žiadosti rodovo vyvážené a pri najnovšom...

viac

V akom jazyku mám vyplniť prihlášku?

Výber jazykov, ktorý uvediete vo vašej prihláške, ovplyvní, v ktorom jazyku absolvujete rôzne fázy výberového konania a v akom jazyku budete musieť vyplniť prihlášku. Viac informácií o jazykoch ponúkaných vo vašom výberovom konaní a o požadovanej úrovni znalostí nájdete v oznámení o výberovom konaní alebo vo výzve na vyjadrenie záujmu. Zvoliť si môžete ktorýkoľvek z ponúkaných jazykov, ale majte na pamäti, že výberová komisia a náborové útvary pracujú v obmedzenom počte dorozumievacích jazykov (najbežnejšie spoločné úradné jazyky EÚ) a preto by ste svoju prihlášku mali predložiť v jednom z...

viac

Ako sa testujú znalosti o EÚ a motivácia pracovať pre EÚ?

Záujem o európske záležitosti je aj naďalej jedným z hlavných faktorov pri prilákaní a výbere budúcich zamestnancov. Znalosti o EÚ a motivácia pracovať pre EÚ sa testujú v rôznych fázach výberového konania: prostredníctvom online nástroja, ktorý uchádzači absolvujú ešte pred tým, než podajú prihlášku; pri vypĺňaní prihlášky, kde uchádzači uvedú všetky štúdiá alebo odborné skúsenosti súvisiace s EÚ a opíšu svoju motiváciu pracovať pre EÚ; počas testov v hodnotiacom centre, ktoré sa zakladajú na riešení scenárov vychádzajúcich z každodennej práce v inštitúciách EÚ. Scenáre navrhujú úradníci EÚ...

viac

Našli ste odpoveď?

Áno Nie