Vanliga frågor

Home > Vanliga frågor > Epsos prov: myter och fakta

Epsos prov: myter och fakta

Jag har stor expertis och lång yrkeserfarenhet. Finns det inget annat sätt för mig att få en fast EU-anställning än att delta i ett uttagningsprov i konkurrens med tiotusentals andra sökande?

Det är sant att de allmänna uttagningsproven kan locka tiotusentals sökande varje år, eftersom alla som har en akademisk högskoleexamen får söka enligt tjänsteföreskrifterna (de officiella bestämmelserna, principerna och arbetsvillkoren för EU:s offentliga förvaltning). För sökande med en viss nivå av yrkeserfarenhet anordnar Epso många uttagningsprov med särskilda urvalskriterier där även yrkeserfarenheten beaktas. De här skräddarsydda urvalsförfarandena för specialister (t.ex. jurister, ekonomer och forskare) ställer mycket specifika krav på yrkeserfarenhet, utbildning m.m., så det är...

mer

Har jag större chans att klara ett urvalsförfarande om jag redan arbetar vid en EU-institution?

Epso anordnar först och främst öppna urvalsförfaranden för alla EU-medborgare. Under förfarandet görs ingen skillnad mellan interna eller externa sökande och proven rättas anonymt, t.ex. de datorbaserade proven, Talent Screener och de skriftliga proven. Alla sökande får göra likvärdiga prov och samma behörighetskrav gäller för alla. I tjänsteföreskrifterna (de officiella bestämmelserna, principerna och arbetsvillkoren för EU:s offentliga förvaltning) fastställs ett tydligt regelverk för uttagningsproven. De öppna uttagningsproven är till för alla EU-medborgare, medan interna uttagningsprov...

mer

Varför använder Epso datorbaserade prov med flervalsfrågor?

Huvudsyftet med Epsos prov är att mäta kognitiv förmåga och resonemangsförmåga hos alla blivande EU-anställda och inte bara att få ner antalet sökande. Enligt välgrundade vetenskapliga studier visar de här proven väl hur de sökande kommer att klara sina framtida arbetsuppgifter (jämfört med rena kunskapsprov). Även om de sökande i samma uttagningsprov inte får samma frågor är svårighetsgraden på frågorna densamma, vilket garanterar likabehandling. De datorbaserade provens giltighet och pålitlighet har bekräftats i EU-domstolens rättspraxis, och domstolen har också bekräftat att proven är...

mer

Hur kunde jag få ett dåligt resultat i provet i läsförståelse trots att jag gjorde det på mitt modersmål?

Provet i läsförståelse är inget språkprov, så ett dåligt resultat innebär inte att man är dålig på sitt modersmål. I provet utvärderas enbart din förmåga att förstå vad du läser. Proven i resonemangsförmåga är viktiga inslag i utvärderingen av de sökande eftersom de EU-anställda dagligen måste kunna lita på sin förmåga att förstå och ta till sig komplicerad information. Svårighetsgraden på de datorbaserade proven med flervalsfrågor bestäms av uttagningskommittén för varje uttagningsprov och kan alltså skilja sig åt mellan olika uttagningsprov. Man kan därför inte jämföra sina resultat år från...

mer

Varför är översättningen av provinnehållet bättre på vissa språk än andra?

Proven och provinnehållet översätts av EU-institutionernas översättare och går igenom en mycket sträng kvalitetskontroll innan de används. Poängfördelningen i de datorbaserade proven med flervalsfrågor och poängen för godkänt är desamma mellan de olika EU-språken. Flervalsfrågorna kontrolleras regelbundet (t.ex. språk för språk och fråga för fråga) för att hitta eventuella problem och rätta till dem. Uttagningskommittén går igenom alla frågor som de sökande ifrågasätter. Om kommittén anser att en viss fråga är felaktig, stryks frågan för alla sökande som fått den och den tas bort från...

mer

Hur kommer det sig att mina resultat i de datorbaserade proven med flervalsfrågor skiljer sig åt mellan olika uttagningsprov?

Det är helt normalt. Svårighetsgraden på de datorbaserade proven med flervalsfrågor bestäms av uttagningskommittén för varje uttagningsprov och kan därför skilja sig åt mellan olika prov. Man kan därför inte jämföra sina resultat år från år. Vissa frågor liknar visserligen varandra eller kommer till och med igen, men Epso har enligt experter på området en av de största databaserna i världen med över 80 000 frågor.

mer

Hur tas Epsos prov fram?

Epsos prov tas fram och kontrolleras noggrant av en intern grupp av psykologer tillsammans med särskilt utvalda uttagningskommittémedlemmar från de olika EU-institutionerna. Epso följer ständigt de senaste rönen inom testutformning på grundval av forskning, och har på senare år infört nya prov i sina urvalsförfaranden, t.ex. inkorgsövningar och intervjuer av sökande via videokonferens. Epso måste dock samtidigt ta hänsyn till det komplexa regelverk som styr dess verksamhet och kraven på att samtidigt anordna prov på upp till 24 språk över hela världen.

mer

Hur ser Epso till att principen om lika möjligheter respekteras?

Alla Epsos prov och hur de poängsätts analyseras noggrant för att se till allt går rättvist till och inte negativt påverkar någon särskild grupp sökande. Epso arbetar just nu med att anpassa sin verksamhet till den nya ISO-standarden för utvärderingsförfaranden. Vi följer dessutom redan FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. En viktig rättviseaspekt är en jämn könsfördelning och vi arbetar för att i samma grad nå ut till både kvinnliga och manliga sökande. I praktiken söker emellertid kvinnor och män inte i samma utsträckning till olika profiler....

mer

På vilket språk ska jag fylla i mitt ansökningsformulär?

Det språkval som du gör i din ansökan kommer att bestämma vilka språk du ska använda i uttagnings- eller urvalsförfarandets olika etapper och på vilket språk du ska fylla i ditt ansökningsformulär. I meddelandet om uttagningsprov eller inbjudan att lämna intresseanmälan kan du läsa mer om vilka språk som erbjuds i ditt urvalsförfarande och vilken nivå på språkkunskaperna som krävs. Du kan välja mellan de språk som erbjuds, men tänk på att uttagningskommittén och de rekryterande avdelningarna jobbar på ett begränsat antal arbetsspråk (de vanligaste officiella EU-språken) och vi råder dig...

mer

Hur utvärderas de sökandes EU-kunskaper och motivation?

Ett stort intresse för EU-frågor är en viktig faktor när vi söker och anställer ny personal. EU-kunskaper och motivation att arbeta för EU testas i olika etapper av urvalsförfarandet: I det självutvärderingstest som de sökande ska göra innan de skickar in sin ansökan. I sina ansökningar där de ska uppge studier och yrkeserfarenhet med koppling till EU och beskriva varför de vill jobba för EU. I proven vid utvärderingscentrumet som bygger på verklighetstrogna scenarier om arbetet i EU-institutionerna. De här scenarierna har utformats av EU-anställda utifrån verkliga händelser. De kräver en...

mer

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej