KKK

Home > KKK > Võrdsed võimalused

Võrdsed võimalused

Mul on puue ning mul on valikumenetluse ajal olnud raskusi juurdepääsul EPSO veebisaidile ja/või kasutajakontole. Kellega peaksin seoses tähelepanekute ja soovitustega ühendust võtma?

Juurdepääsetavus on EPSO jaoks väga oluline. Töötame pidevalt selle nimel, et parandada juurdepääsu meie teabevahetusele ja valikumenetlustele. Kui teil tekib siiski raskusi seoses juurdepääsuga oma EPSO kasutajakontole või meie veebisaidile, edastage meile võimalikult kiiresti oma tähelepanekud, soovitused või probleemid. Teie tagasiside on EPSO jaoks oluline. See aitab meil täiustada pakutavaid teenuseid, muutes need kõigile paremini kättesaadavaks. Lisateavet selle kohta, mida EPSO teeb juurdepääsu parandamiseks, saate võrdsetele võimalustele pühendatud veebilehelt.

veel

Mida peaksin tegema, kui mulle tundub, et mind on konkursi ajal minu erinevuste tõttu ebaõiglaselt koheldud?

EPSO jaoks on võrdõiguslikkus ja mitmekesisus väga olulised ning ta teeb kõik endast sõltuva, et kõigil kandidaatidel oleks võrdsed võimalused, võrdne juurdepääs ning et neid koheldakse võrdselt. Kui teile tundub, et teid on koheldud ebaõiglaselt või diskrimineeritud mõne järgmise omaduse tõttu: sugu, rass, nahavärv, etniline või sotsiaalne päritolu, geneetilised omadused, keel, usutunnistus või veendumused, poliitilised või muud arvamused, rahvusvähemusse kuulumine, varaline seisund, sünnipära, puue, vanus või seksuaalne sättumus, võtke meiega palun kohe ühendust ja andke teada oma...

veel

Mul on puue või haigus, mis nõuab minu kontoriseadmete ja/või töökeskkonna kohandamist. Kelle poole peaksin pöörduma?

Palun pange tähele, et andmete konfidentsiaalsuse ja mittediskrimineerimise põhimõtteid järgides ei edasta EPSO tööle võtvatele osakondadele vähimatki teavet teie puude ja erivajaduste kohta. Kui vajate kohandusi või teil on konkreetsed erivajadused, peate nendest oma tööandjat ise vahetult pärast töölevõtmist teavitama. Kui soovite saada teavet selle kohta, kui teatavad tööandjad on puuetega inimeste suhtes võtnud toetavaid meetmeid, saate oma kasutajakontol teha vastava märgistuse. Sel juhul edastatakse tööle võtvale osakonnale ainult teie nimi ja e-posti aadress.

veel

Olen rase või imetav ema ja mul on küsimusi testidel osalemise kohta. Kelle poole peaksin pöörduma?

Kui olete rase konkursile registreerumise ajal, saate küsimusi, märkusi ja kohandamistaotlusi esitada kandideerimisavalduses, lisades rasedust kinnitava arstitõendi ning eeldatava sünnitustähtaja. Kui saate rasedusest teada või sünnitate ajal, mil konkurss on juba alanud, võtke palun meiega ühendust niipea kui võimalik ning esitage samad andmed ja saatke meile arstitõend sünnituse eeldatava või tegeliku kuupäeva kohta. Anname teile konkursil osalemise alternatiivsetest võimalustest teada pärast seda, kui oleme teie taotluse läbi vaadanud.

veel

Mul on puue või haigus, mis nõuab kohanduste tegemist testide sooritamisel. Kuidas peaksin toimima?

Kui teil on puue või haigus, mille tõttu vajate kohanduste tegemist testide sooritamisel, tutvuge palun meie võrdsete võimaluste veebilehel esitatud korraldusliku teabega ning esitage meile kohandamistaotlus veebilehel märgitud korras. Sealt leiate ka ülevaate sellest, millised kohandused on võimalikud. Testide sooritamiseks kohandatud tingimustel tuleb esitada puuet või haigust kinnitav tõend, mille on välja andnud pädev riiklik ametiasutus ja/või spetsialist.

veel

Mul ei õnnestu nende tehniliste abivahenditega, mida oma puude tõttu kasutama pean, luua EPSO kasutajakontot, sellele juurde pääseda ja/või seda kasutada. Mida peaksin tegema?

EPSO jaoks on väga oluline, et kõigil oleks tema vahenditele juurdepääs. Täiustame pidevalt juurdepääsu meie teabevahetusvõimalustele ja valikumenetlustele. Kui teil aga tekib probleeme seoses juurdepääsuga EPSO kasutajakontole või meie veebisaidile, võtke meiega palun kohe ühendust ja andke teada oma tähelepanekutest, probleemidest ja soovitustest. Lisateavet selle kohta, kuidas EPSO püüab juurdepääsetavust parandada, leiate meie veebilehelt, mis on pühendatud võrdsetele võimalustele.

veel

Kas leidsite vastuse?

Jah Ei