Ceisteanna coitianta

Home > Ceisteanna coitianta > Comhdheiseanna

Comhdheiseanna

Tá mé faoi mhíchumas agus bhí deacrachtaí agam suíomh gréasáin EPSO a rochtain agus/nó bhí deacrachtaí agam le linn an phróisis roghnúcháin a raibh mé páirteach ann. Cé leis ar ceart dom dul i dteagmháil chun mo chuid tuairimí agus moltaí a chur in iúl?

Is mór ag EPSO an inrochtaineacht. Bímid ag síorfhéachaint le feabhas a chur ar an dóigh a ndéanaimid cumarsáid agus ar ár bpróisis roghnúcháin. Ach más amhlaidh a bhíonn deacrachtaí agat a bhaineann le do chuntas EPSO nó shuíomh gréasáin EPSO a rochtain, iarraimid ort teagmháil a dhéanamh linn láithreach agus na deacrachtaí a mhíniú dúinn agus do chuid tuairimí agus moltaí a chur in iúl dúinn. Is mór ag EPSO aiseolas a fháil arae cuidíonn aiseolas linn feabhas a chur ar na seirbhísí a chuirimid ar fáil trína ndéanamh inrochtana ag cách. Má tá tuilleadh eolais uait faoin obair a dhéanann...

tuilleadh

Cad is ceart dom a dhéanamh má fheictear dom nár caitheadh go cothrom liom i gcomórtas i ngeall ar na saintréithe a bhaineann liom?

Is mór ag EPSO an comhionannas agus an éagsúlacht agus bíonn sé ar a dhícheall féachaint chuige go bhfuil na deiseanna céanna ag na hiarratasóirí uile, go gcaitear ar an dóigh chéanna leo agus go bhfuil an rochtain chéanna acu ar a chuid seirbhísí. Má fheictear duit gur caitheadh leat ar dhóigh éagórach nó idirdhealaitheach i ngeall ar cheann de na saintréithe seo: gnéas, cine, dath, tionscnamh eitneach nó sóisialta, airíonna géiniteacha, teanga, reiligiún nó creideamh, tuairim pholaitiúil nó eile, ballraíocht i mionlach náisiúnta, maoin, breith, míchumas, aois nó treoshuíomh gnéasach, má...

tuilleadh

Tá míchumas nó tinneas ag gabháil dom a fhágann go gcaithfí an trealamh oifige agus/nó an timpeallacht oibre a chur in oiriúint dom. Cé leis ar ceart dom dul i dteagmháil?

Tabhair do d’aire nach ndéanfaidh EPSO aon fhaisnéis maidir leis an míchumas atá ag gabháil duit ná na riachtanais ar leith atá agat a chur chuig ranna earcaíochta, agus tá sin amhlaidh i ngeall ar rialacha maidir le rúndacht agus neamh-idirdhealú. Más gá oiriúnuithe a dhéanamh duit nó má tá riachtanais ar leith agat, ní mór duit sin a chur in iúl don fhostóir féin nuair a earcófar thú. Más mian leat a bheith ar an eolas faoi bhearta dearfacha atá á ndéanamh ag fostóirí i leith daoine atá faoi mhíchumas, cuir tic sa bhosca ábhartha i do chuntas. Sa chás sin, ní dhéanfar ach d’ainm agus do...

tuilleadh

Táim ag iompar clainne nó tá leanbh ar brollach agam agus tá ceisteanna agam faoi gcaoi a ndéanfaidh mé na trialacha roghnúcháin. Cé leis a rachaidh mé i dteagmháil?

Má tá tú ag iompar clainne le linn na tréimhse clárúcháin, féadfaidh tú do cheisteanna, d'ábhair imní nó d'iarrataí ar shocruithe speisialta a scríobh síos i d'fhoirm iarratais, agus dearbhú leighis a sheoladh léi ina bhfuil deimhniú go bhfuil tú ag iompar clainne agus an dáta atáthar ag súil a bhéarfar an leanbh duit. Má fhaigheann tú amach go bhfuil tú ag iompar clainne nó má bheirtear leanbh duit le linn thréimhse na dtrialacha, téigh i dteagmháil linn a luaithe is féidir agus tabhair dúinn an t-eolas thuasluaite agus dearbhú leighis ina bhfuil deimhniú ar an dáta breithe a bhfuiltear ag...

tuilleadh

Tá míchumas nó tinneas orm agus tá socruithe speisialta i dtaca leis na trialacha roghnúcháin de dhíth orm dá dheasca. Cad is ceart dom a dhéanamh?

Má tá socruithe speisialta i dtaca leis na trialacha de dhíth ort de dheasca míchumais nó tinnis, níl le déanamh agat ach an nós imeachta a leanúint atá leagtha amach ar an leathanach 'deiseanna comhionanna' chun d'iarratas ar shocruithe a chur isteach. Tá na cineálacha éagsúla socruithe is féidir a dhéanamh le fáil ansin freisin. Chun go ndéanfar socruithe réasúnta duit i dtaca leis na trialacha roghnúcháin, beidh ort dearbhú a chur ar fáil ina bhfuil deimhniú ar an míchumas nó an tinneas atá ort agus a d'eisigh eagraíocht inniúil náisiúnta agus/nó speisialtóir.

tuilleadh

Nílim in ann cuntas EPSO a chruthú, nó nílim in ann an cuntas EPSO atá agam a rochtain ná a úsáid i gceart leis na huirlisí cúnaimh theicniúil atá agam, uirlisí a úsáidim i ngeall ar an míchumas atá ag gabháil dom. Cad is ceart dom a dhéanamh?

Is mór ag EPSO an inrochtaineacht. Bímid ag síorfhéachaint le feabhas a chur ar an dóigh a ndéanaimid cumarsáid agus ar ár próisis roghnúcháin. Ach más amhlaidh a bhíonn deacrachtaí agat a bhaineann le do chuntas EPSO nó le suíomh gréasáin EPSO a rochtain, iarraimid ort teagmháil a dhéanamh linn láithreach agus na deacrachtaí a mhíniú dúinn agus do chuid tuairimí agus moltaí a chur in iúl dúinn. Má tá tuilleadh eolais uait faoin obair a dhéanann EPSO chun a chuid seirbhísí a dhéanamh níos inrochtana féach an leathanach gréasáin faoi comhdheiseanna atá againn.

tuilleadh

Ar aimsigh tú freagra?

D'aimsigh Níor aimsigh