Najčastejšie otázky

Domovská stránka > Často kladené otázky > Rovnaké príležitosti

Rovnaké príležitosti

Mám zdravotné postihnutie a mám problémy s prístupom na webovú stránku EPSO a/alebo počas môjho výberového konania. Na koho sa mám obrátiť s pripomienkami a odporúčaniami?

Dostupnosť je pre úrad EPSO dôležitá. Neustále pracujeme na zlepšovaní dostupnosti našej komunikácie a výberových konaní. Ak však narážate na ťažkosti spojené s dostupnosťou svojho užívateľského konta EPSO alebo našej webovej stránky, bezodkladne nás kontaktujte a zašlite nám svoje pripomienky, odporúčania alebo problémy. Vaša spätná väzba je pre EPSO veľmi dôležitá. Pomôže nám to zlepšiť naše služby, aby boli dostupnejšie pre všetkých. Viac informácií o práci úradu EPSO na zlepšovaní dostupnosti nájdete na našej webovej stránke zameranej na rovnosť príležitostí.

viac

Čo mám robiť, ak mám pocit, že sa so mnou počas môjho výberového konania zaobchádzalo nespravodlivým spôsobom z dôvodu mojej odlišnosti?

Úrad EPSO kladie veľký dôraz na rovnosť a rozmanitosť a vynakladá všetko úsilie na dodržiavanie rovnosti príležitostí, rovnakého zaobchádzania a rovnakého prístupu pre všetkých žiadateľov. Ak máte pocit, že sa s vami zaobchádzalo nespravodlivým alebo diskriminačným spôsobom na základe jedného alebo viacerých z týchto dôvodov: pohlavie, rasa, farba pleti, etnický alebo sociálny pôvod, genetické vlastnosti, jazyk, náboženstvo alebo viera, politické alebo iné zmýšľanie, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, narodenie, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálna orientácia, bezodkladne nás...

viac

Mám zdravotné postihnutie alebo chorobu, ktoré si vyžadujú úpravy môjho kancelárskeho zariadenia a/alebo pracovného prostredia. Na koho sa mám obrátiť?

V záujme rešpektovania dôvernosti údajov a nediskriminácie úrad EPSO neposkytne žiadne informácie týkajúce sa vášho zdravotného postihnutia a osobitných potrieb oddeleniam pre nábor zamestnancov. Ak ste si vyžiadali úpravy či máte určité osobitné potreby, musíte o tom informovať priamo svojho budúceho zamestnávateľa po prijatí do zamestnania. Ak si želáte byť informovaný/-á o všetkých opatreniach pozitívnej diskriminácie, ktoré uplatňujú niektorí zamestnávatelia pre ľudí so zdravotným postihnutím, môžete zaškrtnúť príslušné okienko na svojom účte. V tomto prípade sa oddeleniam pre nábor...

viac

Som tehotná alebo dojčím a mám otázky týkajúce sa účasti na výberových testoch. Na koho sa mám obrátiť?

Ak ste v období registrácie tehotná, svoje otázky, problémy alebo žiadosti o úpravu môžete uviesť v prihláške spolu s lekárskym osvedčením potvrdzujúcim tehotenstvo a dátum pôrodu. Ak zistíte, že ste v čase výberového konania tehotná alebo že na to obdobie pripadá dátum vášho pôrodu, čo najskôr nás informujte o tejto skutočnosti a zašlite lekárske osvedčenie potvrdzujúce očakávaný alebo skutočný dátum pôrodu. Po preskúmaní vašej žiadosti vás budeme informovať o prípadných náhradných možnostiach.

viac

Mám postihnutie alebo chorobu, ktoré si vyžadujú úpravu počas výberových testov. Čo mám urobiť?

Ak počas výberových testov žiadate o úpravu z dôvodu postihnutia alebo choroby, pri predkladaní žiadosti o úpravu by ste mali dodržať postup uvedený na našej stránke „Rovnaké príležitosti“. Tam nájdete aj rôzne typy možných úprav. Dovoľujeme si upozorniť, že v prípade podania žiadosti o primeranú úpravu počas výberových testov musíte predložiť osvedčenie potvrdzujúce vaše postihnutie alebo chorobu vydané príslušnou vnútroštátnou organizáciou resp. povereným lekárom.

viac

Nemôžem si vytvoriť konto EPSO, dostať sa naň a/alebo ho riadiť s technickými nástrojmi, ktoré používam v dôsledku svojho zdravotného postihnutia. Čo mám robiť?

Pre úrad EPSO je dostupnosť veľmi dôležitá. Neustále pracujeme na zlepšovaní dostupnosti našej komunikácie a výberových konaní. Ak však narazíte na ťažkosti spojené s dostupnosťou vášho užívateľského konta EPSO alebo našej webovej stránky, bezodkladne nás kontaktujte a pošlite nám svoje pripomienky, problémy a odporúčania. Viac informácií o práci úradu EPSO na zlepšení dostupnosti nájdete na našej webovej stránke zameranej na rovnosť príležitostí.

viac

Našli ste odpoveď?

Áno Nie