Vanliga frågor

Home > Vanliga frågor > Lika möjligheter

Lika möjligheter

Jag har en funktionsnedsättning och har problem med mitt urvalsförfarande och/eller med att använda Epsos webbplats. Vem ska jag kontakta om mina synpunkter och rekommendationer?

Tillgänglighet är väldigt viktigt för Epso. Vi arbetar ständigt med att göra våra kommunikationsvägar och urvalsförfaranden mer tillgängliga. Men om du skulle få problem med tillgängligheten vad gäller ditt Epsokonto eller vår webbplats ska du genast kontakta oss och berätta om dina synpunkter, problem och rekommendationer. Din feedback är mycket viktig för oss. Den hjälper oss att förbättra våra tjänster genom att göra dem tillgängliga för alla. Läs mer om Epsos arbete med att förbättra tillgängligheten på vår sida om lika möjligheter.

mer

Vad ska jag göra om jag anser att jag behandlades orättvist under uttagningsprovet på grund av att jag är annorlunda?

Epso lägger stor vikt vid jämlikhet och mångfald och vi gör allt vi kan för att respektera lika möjligheter, likabehandling och lika tillgång för alla sökande. Om du anser att du har behandlats på ett orättvist eller diskriminerande sätt på grund av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning ska du omedelbart kontakta oss och berätta om dina intryck och känslor.

mer

Jag har en funktionsnedsättning eller sjukdom som kräver anpassningar av min kontorsutrustning eller arbetsmiljö. Vem ska jag kontakta?

För det första vidarebefordrar Epso inga uppgifter om din funktionsnedsättning och dina särskilda behov till de rekryterande avdelningarna. Vi följer reglerna för skydd av personuppgifter och icke-diskriminering. Om det krävs anpassningar av din arbetsmiljö eller om du har särskilda behov ska du kontakta din blivande arbetsgivare direkt när du har rekryterats. Om du vill ha information om vissa arbetsgivares positiva särbehandling av personer med funktionsnedsättningar, kan du markera för rätt ruta i ditt konto. I så fall kommer ditt namn och mejladress att vidarebefordras till de...

mer

Jag är gravid eller ammar och har frågor om mitt deltagande i urvalsproven. Vem ska jag kontakta?

Om du är gravid då du anmäler dig till ett uttagningsprov kan du ställa dina frågor och be om anpassningar av proven redan i din ansökan. Bifoga då ett läkarintyg som styrker din graviditet och anger beräknat förlossningsdatum. Om du blir gravid eller föder barn medan uttagningsförfarandet pågår bör du kontakta oss snarast möjligt och skicka in ett läkarintyg med beräknat eller faktiskt förlossningsdatum. Vi kommer att underrätta dig om möjliga alternativ efter att ha granskat ditt ärende.

mer

Jag har en funktionsnedsättning eller sjukdom som kräver anpassningar av urvalsproven. Hur ska jag göra?

Om du behöver anpassningar av urvalsproven på grund av en funktionsnedsättning eller sjukdom ska du helt enkelt följa förfarandet som beskrivs på vår sida om lika möjligheter för att skicka in en begäran om anpassningar. Där beskrivs också de olika anpassningar som vi erbjuder. För att få rimliga anpassningar av urvalsproven måste du ge oss ett intyg om din funktionsnedsättning eller sjukdom som ska vara utfärdat av en behörig nationell organisation och/eller en specialist.

mer

Jag kan inte skapa, logga in på eller navigera inom ett Epsokonto med de tekniska hjälpmedel som jag använder på grund av min funktionsnedsättning. Vad ska jag göra?

Tillgänglighet är väldigt viktigt för Epso. Vi arbetar ständigt med att göra våra kommunikationsvägar och urvalsförfaranden mer tillgängliga. Men om du skulle få problem med tillgängligheten vad gäller ditt Epsokonto eller vår webbplats ska du genast kontakta oss och berätta om dina synpunkter, problem och rekommendationer. Läs mer om Epsos arbete med att förbättra tillgängligheten på vår sida om lika möjligheter.

mer

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej