ЧЗВ

Home > ЧЗВ > My selection procedure > CAST Permanent

CAST Permanent

Мога ли да създам повече от една кандидатура за профил „Писмени преводачи“ в рамките на безсрочната процедура за подбор CAST?

Създаването на повече от една кандидатура за един и същ профил, включително с различни целеви езици, не е позволено. Препоръчваме ви да посочите всички езици, които владеете, в раздел „Езикови умения“ на формуляра за кандидатстване. Това ще даде възможност на службите за наемане на работа да преценят доколко кандидатурата ви съответства на техните конкретни нужди.

още

Как ще бъдат оценявани езиковите ми познания за профил „Писмен преводач“ в рамките на безсрочната процедура за подбор CAST?

Чрез тестовете на EPSO вашите езикови познания ще бъдат оценявани както следва: познанията по вашия първи език (един от 24-те официални езика на ЕС на минимално равнище C1) ще бъдат оценявани чрез въпроси с избор между няколко отговора в рамките на тестове за словесно-логическо, математико-логическо и абстрактно мислене познанията по вашия втори език (англйски, френски или немски на минимално равнище B2) ще бъдат оценявани чрез въпроси с избор между няколко отговора в рамките на тест за езиково разбиране. По-подробна информация за гореспоменатите тестове е публикувана на нашата страница за...

още

Колко езика трябва да владея, за да кандидатствам за профил „Писмен преводач“ в рамките на безсрочната процедура за подбор CAST?

За разлика от някои конкурси на общо основание (по-специално конкурси за лингвисти), безсрочната процедура за подбор CAST за писмени преводачи изисква владеене само на два, вместо на три, официални езика на ЕС: вашият първи език трябва да бъде един от 24-те официални езика на ЕС, като минималното изисквано равнище на владеенето му е C1, а вашият втори език трябва да бъде различен от първия и да бъде английски, френски или немски, като минималното изисквано равнище на владеенето му е B2  

още

Как да променя датата за тестовете на компютър за безсрочната процедура за подбор CAST?

По време на периодите за запазване на дата и за явяване на тестовете можете да променяте датата на вашия тест с въпроси с избор между няколко отговора в зависимост от наличните места и при следните условия:

още

Възникна проблем с един от въпросите с избор между няколко отговора от процедурата за подбор на договорно наети служители (CAST Permanent) — какво мога да направя?

Ако имате сериозни съмнения относно съдържанието на тестови въпрос, моля, свържете се със службата на EPSO за контакт с кандидатите в срок от три календарни дни от провеждането на тестовете, като опишете ясно обстоятелствата и посочите номера си на кандидат (вж. каква е процедурата в поканата за изразяване на интерес). Ако даден елемент не отговаря на строгите критерии за качество на EPSO въпреки щателния контрол на качеството, се прилагат следните корективни мерки:- Елементът се коригира или се отстранява от базата данни;- Възможно е да се приложи компенсация, ако това се е отразило...

още

Какво трябва да направя, ако вече не желая да бъда нает на работа?

За да бъде дадена кандидатура достъпна за наемащите служби, кандидатите трябва да потвърждават своя интерес на всеки шест месеца. Ако вече не се интересувате да се явявате на тестове и/или да бъдете нает на работа за конкретен профил/функционална група, просто не потвърждавайте своя интерес във вашия EPSO профил. Шест месеца след последното потвърждение на вашия интерес или актуализация на вашата кандидатура, тя вече няма да е достъпна за наемащите служби, но ще можете да я активирате отново по всяко време.

още

Какво трябва да направя, ако съм поканен на тест, но вече не искам да се явя?

Ако вече не желаете да се явявате на тестовете, можете просто да не запазвате дата за тяхното провеждане. Ако вече сте запазили дата, можете да анулирате резервацията онлайн до 48 часа преди датата на провеждане на тестовете (чрез връзката в потвърждението на резервацията във вашия EPSO профил). Ако решите да не се явите на тестовете, вашата кандидатура не е блокирана и в бъдеще може отново да бъдете поканен по искане на друга служа, набираща персонал, да се явите на тест. 

още

Мога ли да бъда включен в предварителния подбор за повече от един профил и/или функционална група?

Да, можете да бъдете включен в предварителния подбор за повече от един профил и/или функционална група, но в повечето случаи кандидатите могат да се явят на тестове само за един профил в една функционална група за съответния период на провеждане на тестове. Ще бъдете поканен да се явите на тестовете за тези различни профили/функционални групи по реда, в който EPSO е получила съответните искания от страна на службите, набиращи персонал. Даден кандидат все пак може да бъде поканен да се яви на тестовете за компетенции за различни профили в рамките на един и същ период на провеждане на тестове....

още

Ако съм издържал успешно теста за логическо мислене, но не съм издържал теста за компетенции в конкурса EPSO/CAST/P1-4/2015, възможно ли е да бъда поканен да държа само теста за компетенции в CAST Permanent?

Не, ако сте издържали успешно само тестовете за логическо мислене в конкурса EPSO/CAST/P1—4/2015, ще бъдете поканен (ако сте избран отново) да се явите на всички тестове за подбор (тестовете за логическо мислене и за компетенции) в безсрочната процедура за подбор CAST Permanent (вж. повече информация за тази процедура).

още

Какъв вид договор ще ми бъде предложен?

В момента на вашето назначаване може да ви бъде предложен т.нар. „3а“ или „3б“ договор в зависимост от нуждите на службата и правната уредба на наемащата ви институция. Моля, вижте приложение III, точка 5 от поканата за изразяване на интерес за подробна информация относно договорните условия.

още

Кога и къде трябва да се явя на тестовете за подбор, организирани от EPSO под формата на тестове на компютър с въпроси с избор между няколко отговора, когато участвам в безсрочна процедура за подбор CAST (CAST Permanent)?

Безсрочната процедура за подбор CAST (CAST Permanent) е различна от конкурсите. Само предварително одобрени кандидати ще бъдат поканени на тестовете за подбор. Ако ви одобрят, ще получите покана да запазите дата за тест във вашия EPSO профил. Моля, проверявайте вашия EPSO профил поне два пъти седмично. Трябва да запазите дата и да се явите на тест в рамките на определените срокове. Тестовете се провеждат в специални центрове по цял свят. Във вашата покана ще намерите списък с налични центрове за тестове. Моля, имайте предвид, че EPSO не възстановява разходи за пътуване.

още

Каква е началната заплата на договорно наетите служители?

Основна месечна заплата (в евро) за 40-часова работна седмица (1.7.2015 г.), 1-ва стъпка: Функционална група IV (степени 13 — 18): 3246 — 6020 евроФункционална група III (степени 8 — 12): 2536 — 4156 евроФункционална група II (степени 4 — 7): 1980 — 2869 евроФункционална група I (степени 1 — 3): 1907 — 2869 евро Повече информация за условията на труд, както и последни сведения за заплатите на служителите на постоянен и временен договор ще намерите в Правилника за длъжностните лица.

още

Как ще разбера кой се интересува от моя профил?

Ако бъдете поканен на тестовете и ги издържите, службите, набиращи персонал, които се интересуват от вашия профил, ще се свържат с вас (на електронния адрес във вашия EPSO профил) и ще ви поканят на тестове за наемане на работа, включващи интервю и други евентуални тестове. EPSO не предоставя информация на кандидатите за това коя служба се интересува от тях на нито един от етапите на процедурата на подбор.

още

Какво се случва, ако издържа тестовете за подбор, но не и тестовете за наемане на работа?

Ако издържите тестовете за подбор за определен профил и функционална група, резултатите ви ще останат валидни и видими в базата данни в съответствие с правилата, посочени в поканата за изразяване на интерес (10 години за тестовете за логическо мислене и 5 години за теста за компетенции). Службите, набиращи персонал, могат да ви изберат и да ви поканят направо на тестове за наемане на работа. Моля, имайте предвид, че наемащите служби могат да поканят няколко кандидати за всяка свободна позиция. Фактът, че сте издържали тестовете за подбор и сте получили покана за интервю, не ви гарантира...

още

Какво се случва, ако не издържа тестовете за подбор?

Ако не получите минималната допустима оценка, посочена в поканата, няма да бъдете поканен на тестовете за наемане на работа (интервю и други тестове по избор) и в продължение на шест месеца (от деня на публикуване на резултатите във вашия EPSO профил) няма да можете да се явявате на други тестове за същата или по-висока функционална група. Тестовете за компетенции се проверяват само ако издържите тестовете за логическо мислене. Ако издържите тестовете за логическо мислене, но не издържите теста за компетенции, ще трябва да се явите само на теста за компетенции, ако получите покана след...

още

Какво се случва, ако издържа тестовете за подбор?

Ако преминете успешно тестовете за подбор (трябва да получите минимума, изискван за всеки отделен тест, както е посочено в поканата), ще бъдете поканен на интервю от съответната служба. Валидността на резултатите (считано от датата на публикуването им във вашия EPSO профил) е следната: 10 години за тестовете за логическо мислене 5 години за теста за компетенции Резултатите са винаги валидни за профила и областта на компетенции, за които сте били тествани, както и за всички по-долни функционални групи. Пример: Издържате теста за компетенции и тестовете за логическо мислене за профил „Право“,...

още

Имам ли по-голям шанс да бъда нает, ако имам по-добър резултат на тестовете?

Не. Единственият резултат от тестовете за подбор е дали сте ги издържали или не. Вашият брой точки ще бъде видим единствено за вас (посредством вашия EPSO профил). Службите, набиращи персонал, виждат само дали сте издържали тестовете или не. Те не би трябвало да изискват от вас доказателство за това, тъй като имат пряк достъп до всички необходими сведения за вашия статус в базата данни с кандидатите.

още

Защо не бях избран да се явя на тестовете за подбор на компютър?

Процедурите CAST обикновено привличат голям брой кандидатури. Службите, набиращи персонал, избират само кандидатите, чиито профили най-добре съответстват на техните нужди и изисквания. Нуждите от персонал са различни за различните позиции и институции.

още

Кога ще получа резултатите от моите тестове на компютър?

Ще получите резултатите от тестовете за подбор чрез вашия EPSO профил приблизително 2 седмици след края на изпитния период, през който сте се явили на тестовете. Тъй като това е безсрочна процедура CAST, през годината ще бъдат организирани няколко изпитни периода.  

още

На какви видове тестове трябва да се явя, ако премина предварителния подбор?

Ако преминете предварителния подбор, ще получите покана да се явите на серия от тестове с въпроси с избор между няколко отговора за оценка на общите ви умения за словесно-логическо, математико-логическо и абстрактно мислене (на вашия език 1) и на тест за компетенции за конкретния профил и функционална група, за които кандидатствате (на вашия език 2).  Ако вече сте издържали тестовете за логическо мислене за същата или за по-висока функционална група, но не и теста за компетенции, ще бъдете поканен да се явите само на последния. Моля, вижте също нашите примерни тестове („Договорно наети...

още

Какво се случва след като подам кандидатурата си?

Службите, набиращи персонал, редовно ще търсят в базата данни с всички регистрирани кандидати и ще подбират тези, които отговарят на специфичните изисквания за всяка свободна позиция. Не забравяйте да актуализирате вашата кандидатура на всеки шест месеца, за да потвърдите своя интерес и информацията за вас да продължи да бъде достъпна в базата данни. Само подбраните кандидати ще бъдат поканени чрез техния EPSO профил да се явят на тест, организиран от EPSO.

още

Как ще се избират кандидатите по безсрочната процедура за подбор CAST (CAST Permanent)?

Безсрочната процедура за подбор CAST е различна от конкурсите. Основната разлика е, че само ограничен брой предварително подбрани кандидати ще бъдат тествани. Подаването на кандидатура не означава непременно, че ще бъдете поканен да се явите на тестовете на компютър. Само кандидатите, подбрани от служителите по човешки ресурси, ще бъдат поканени да се явят на тестовете за подбор, когато се освободи работно място. Това означава, че може никога да не се свържат с вас. Процедурата на подбор е бърза и ефикасна:

още

Мога ли да променям съдържанието на кандидатурата си след като тя бъде валидирана?

С изключение на безсрочната процедура за подбор CAST, след като веднъж валидирате вашата кандидатура, повече не можете да променяте нейното съдържание, тъй като EPSO обработва данните незабавно. За безсрочната процедура CAST (CAST Permanent) приканваме кандидатите, които са подали кандидатура, да я актуализират на всеки шест месеца, за да засвидетелстват неотслабващия си интерес към процедурата и да останат видими за службите за набор на кадри. Можете да качите или актуализирате своята автобиография в своя EPSO профил по всяко време. Тази информация се използва само от службите, набиращи...

още

Мога ли да използвам повторно предишните си кандидатури за организирани от EPSO конкурси?

Всички кандидатури за EPSO/CAST/P/1-4/2015 (CAST за изпълнителните агенции), валидирани до 25.11.2016 г. (по обед брюкселско време) бяха автоматично прехвърлени към безсрочната процедура за подбор CAST (EPSO/CAST/P/1-4/2017). Ако вече сте преминали успешно тестовете за подбор, организирани от EPSO за EPSO/CAST/P/1-4/2015, резултатите ви остават валидни (10 години за тестовете за логическо мислене и 5 години за теста за компетенции).

още

Какви са задълженията на договорно наетите служители в институциите на ЕС?

Договорно наетите служители (CAST) изпълняват технически задачи или задачи по административно обслужване или работят в специализирани области, където няма достатъчно постоянни служители с необходимите умения. Те биват наемани за определен максимален период, често с по-кратък първоначален договор за 6—12 месеца, в зависимост от вида работа. В някои органи на ЕС е възможно договорът да бъде удължен за неопределено време.

още

Намерихте ли отговор?

Да Не