Časté otázky

CAST Permanent

Mohu vytvořit více než jednu přihlášku do výběrového řízení CAST Permanent na profil překladatele?

Ne, vytvořit více než přihlášek na stejný profil není možné, i když uvedete jiné cílové jazyky. Doporučujeme vám uvést v části přihlášky, která je věnována jazykovým dovednostem, všechny jazyky, které ovládáte. Jednotlivá náborová oddělení tak budou moci vaši přihlášku vyhledat v případě, že bude vyhovovat jejich konkrétním potřebám.

více

Jak se hodnotí znalost jazyků v rámci výběrového řízení CAST Permanent na pozici překladatele?

V testech EPSO se vaše jazykové znalosti hodnotí takto: znalost jazyka 1 (jeden z 24 úředních jazyků EU na úrovni minimálně C1) bude hodnocena na základě testů verbálního, numerického a abstraktního uvažování, které jsou strukturovány jako otázky s možností výběru z několika odpovědí (tzv. multiple-choice) znalost jazyka 2 (angličtina, francouzština nebo němčina na úrovni alespoň B2) bude hodnocena na základě testu jazykového porozumění, který je strukturován také jako otázky s možností výběru z několika odpovědí (tzv. multiple-choice). Více informací o výše uvedených testech najdete na...

více

Kolik jazyků musím ovládat, když se hlásím na profil překladatele v rámci výběrového řízení CAST Permanent?

Na rozdíl od některých otevřených výběrových řízení (zvláště pro lingvisty) se ve výběrovém řízení CAST Permanent pro překladatele vyžaduje znalost pouze dvou namísto tří úředních jazyků EU: váš jazyk 1 musí být jedním z 24 úředních jazyků EU, přičemž musíte mít alespoň úroveň C1 a vaším jazykem 2, odlišným od jazyka 1, musí být angličtina, francouzština nebo němčina, a to minimálně na úrovni B2.  

více

Lze již zarezervovaný termín počítačových testů pro CAST Permanent změnit?

Termín, který jste si rezervovali pro vykonání testů s otázkami s výběrem správné odpovědi, lze během rezervační lhůty a doby testování změnit, je-li požadovaný termín a místo k dispozici a je-li dodržen tento postup:

více

Nezdála se mi jedna z otázek ve výběrovém řízení na smluvní zaměstnance (CAST Permanent). Kam to můžu nahlásit?

Máte-li vážné pochybnosti o obsahu otázky v testu, můžete se během třech kalendářních dnů od data konání testu obrátit na kontaktní středisko úřadu EPSO. V takovém případě je vždy nutné problém podrobně popsat a uvést své číslo uchazeče (viz postup ve výzvě k vyjádření zájmu). Pokud daná otázka i přes důkladnou kontrolu ze strany úřadu EPSO nesplňuje přísná kritéria kvality, budou přijata tato nápravná opatření:Otázka bude opravena nebo vyřazena z databáze.Jestliže tato otázka negativně ovlivnila váš výkon, může vám být přiznána kompenzace. Další informace o výběrovém řízení CAST Permanent

více

Co mám dělat, pokud už nemám o nabízené místo zájem?

Uchazeči musí svůj zájem o nabízené místo potvrdit každých šest měsíců, jinak už není jejich přihláška pro potenciální zaměstnavatele viditelná. Pokud už nemáte o nabízené místo zájem nebo se již nechcete zúčastnit dalších testů, prostě na svém účtu EPSO svůj zájem dále nepotvrzujte. Šest měsíců po posledním projevení zájmu či aktualizaci se vaše přihláška stane pro náborové pracovníky neviditelnou. Kdykoli v budoucnu však budete moci svou přihlášku znovu aktivovat.

více

Co mám dělat, když jsem byla pozvána na testy, ale již nemám zájem se jich účastnit?

V takovém případě stačí, když si nezarezervujete termín těchto testů. Jestliže jste již rezervaci provedla, můžete ji kdykoli online zrušit (přes odkaz v potvrzení rezervace na vašem účtu EPSO) – nejpozději však 48 hodin před konáním testu. V případě, že se rozhodnete testů nezúčastnit, není vaše přihláška zablokována a v budoucnu vás může jiné náborové oddělení pozvat k účasti na dalších testech. 

více

Mohu se dostat do užšího výběru pro více než jeden profil a/nebo funkční skupinu?

Ano, do užšího výběru pro více než jeden profil či funkční skupinu se dostat můžete. Nicméně ve většině případů lze znalosti a dovednosti uchazeče v rámci daného testovacího období testovat vždy pro jeden profil v jedné funkční skupině. Z tohoto důvodu budete pozváni k testům pro různé profily / funkční skupiny ve stejném pořadí, v němž přijímací útvary zaslaly úřadu EPSO vaše žádosti o účast. Může se však stát, že tentýž uchazeč bude během téhož testovacího období pozván k účasti na testy ověřující kompetence pro různé profily. K tomu může dojít v případě, že uchazeč již dříve složil testy...

více

Pokud jsem ve výběrovém řízení EPSO/CAST/P1-4/2015 uspěl v testu, který ověřil mé schopnosti uvažování, ale neuspěl v testu ověřujícím kompetence, mohu být během řízení CAST Permanent pozván k účasti pouze na testu ověřujícím kompetence?

Ne, jestliže jste ve výběrovém řízení EPSO/CAST/P1-4/2015 uspěli pouze v testu ověřujícím schopnosti uvažování, budete během řízení CAST Permanent (další informace o tomto výběrovém řízení) pozváni (pokud se opět dostanete do užšího výběru) k účasti na všech výběrových testech (tzn. na testu ověřujícím schopnosti uvažování i na testu ověřujícím vaše kompetence).

více

Jaký typ smlouvy mi bude nabídnut?

V rámci náboru vám může být nabídnuta smlouva typu „3a“ nebo „3b“, podle potřeb daného útvaru a předpisů příslušného orgánu. Podrobné informace o smluvních podmínkách najdete v příloze III bodě 5 výzvy k vyjádření zájmu.

více

Kdy a kde se budou konat počítačové testy s otázkami s výběrem odpovědí (CBT) pořádané úřadem EPSO v rámci výběrového řízení CAST Permanent?

Řízení CAST Permanent (viz další informace) se liší od výběrových řízení. K testům budou pozváni pouze vybraní uchazeči. Pokud budete vybráni, dostanete na svůj účet EPSO výzvu k rezervaci termínu testu. Doporučujeme vám proto, abyste si účet EPSO kontrolovali alespoň dvakrát týdně. Rezervace termínu testu a jeho vykonání musí proběhnout ve stanovených lhůtách. Testy se konají v testovacích centrech po celém světě. Seznam příslušných testovacích center vám bude zaslán spolu s výzvou k rezervaci termínu. Upozorňujeme, že cestovní výdaje úřad EPSO neproplácí.

více

Jaký je nástupní plat smluvních zaměstnanců?

Základní měsíční plat (v eurech) při 40hodinovém pracovním týdnu (k 1. 7. 2015) v prvním stupni: Funkční skupina IV (platové třídy 13–18): 3 246–6 020 eurFunkční skupina III (platové třídy 8–12): 2 536–4 156 eurFunkční skupina II (platové třídy 4–7): 1 980–2 869 eurFunkční skupina I (platové třídy 1–3): 1 907–2 869 eur Další informace o pracovních podmínkách včetně aktuálních údajů o platech úředníků a smluvních zaměstnanců najdete ve služebním řádu.

více

Kdy se dozvím, kdo má o můj profil zájem?

Pokud postoupíte do užšího výběru a uspějete v testech, budete kontaktováni (prostřednictvím e-mailové adresy uvedené ve vašem účtu EPSO) náborovým oddělením, které má zájem o uchazeče s vaším profilem, a pozváni na náborové testy, jejichž součástí jsou pohovor a případné doplňkové testy. Úřad EPSO neposkytuje uchazečům v žádné fázi výběrového řízení informace o tom, které náborové oddělení o ně projevilo zájem.

více

Co se bude dít, pokud jsem prošel v testech v rámci výběrového řízení, ale u náborových testů ne?

Pokud projdete testy pro určitý profil a funkční skupinu, budou výsledky platné a viditelné v databázi tak dlouho, je bylo staveno v pravidlech z výzvy k vyjádření zájmu (10 let pro testy uvažování a 5 let pro test kompetencí). Útvary, které hledají kandidáty na volné pracovní pozice, vás mohou vybrat a pozvat přímo k náborovým testům. Upozornění: Na jedno volné místo může útvar pozvat několik kandidátů. Úspěch v testech v rámci výběrového řízení a pozvání k náborovým testům nezaručují nabídku pracovní pozice. Nabídku můžete dostat až poté, co uspějete i u náborových testů. Rozhodnutí o tom,...

více

Co se stane, když se nám nepodaří uspět v testech ve výběrovém řízení?

Pokud jste u některého z těchto testů nedosáhli minimálního počtu bodů (viz výzva k vyjádření zájmu), nebudete pozváni k náborovým testům (pohovoru a případným doplňkovým testům) a na dalších 6 měsíců (ode dne, kdy byly výsledky zveřejněny na vašem účtu EPSO) pro vás bude uzavřena možnost pozvání k účasti na jiných testech k téže nebo vyšší funkční skupině. Testy kompetencí budou hodnoceny, pokud projdete testy uvažování. Pokud uspějete v testech uvažování, ale nebudete úspěšní u testů kompetencí, budete se po skončení tohoto šestiměsíčního období muset v případě pozvání na testy podrobit...

více

Co se stane, když se mi podaří uspět v testech ve výběrovém řízení?

Pokud jste u testů výběrového řízení uspěla (musíte získat minimální požadovaný počet bodů u každého z daných testů, jak uvádí výzva), budete pozvána k pohovoru na útvar, který hledá pracovníka na danou pozici. Platnost výsledků (od data, kdy byly tyto výsledky zveřejněny na vašem účtu EPSO): testy uvažování – 10 let test kompetence – 5 let Výsledky jsou vždy platné pro daný profil a oblast kompetence, pro kterou jste byla testována, a pro všechny nižší funkční skupiny. Příklad: Úspěšně projdete testy uvažování i testem kompetencí pro profil Právo FS IV. Tyto výsledky tedy budou platné pro...

více

Zvyšují se na základě lepšího výsledku u testů také moje vyhlídky na získání na zaměstnání?

Ne. Výsledkem těchto testů může být pouze: „Vyhovující“ nebo „Nevyhovující“. Počet bodů se objeví pouze na vašem účtu EPSO (tento údaj tedy máte k dispozici pouze vy). Útvarům, které hledají kandidáty na volné pracovní pozice, se v systému zobrazuje pouze to, zda kandidát testy prošel, či nikoli. Tyto útvary by po vás neměly vyžadovat žádný důkaz o úspěšném složení testů EPSO, jelikož ke všem potřebným informacím ohledně vašeho statusu mají přístup přímo v databázi kandidátů.

více

Proč jsem nebyla zařazena na užší seznam kandidátů, kteří budou pozváni k počítačovým testům?

Do výběrových řízení CAST se obvykle hlásí velký počet uchazečů. Útvary, které hledají kandidáty na volné pracovní pozice, nicméně vybírají a na užší seznam zařazují pouze ty kandidáty, jejichž profil nejvíce odpovídá jejich požadavkům a potřebám. Tyto potřeby se liší podle toho, o jaký post a o který orgán konkrétně jde.

více

Kdy dostanu výsledky testů konaných na počítači (CBT)?

Výsledky testů obdržíte přes svůj účet EPSO přibližně 2 týdny po skončení testovacího období, v němž jste vykonali dané testy. Toto výběrové řízení se realizuje průběžně (právě proto se nazývá „CAST – časově neohraničené řízení“), takže testovacích období se během roku uskutečňuje několik.  

více

Které typy testů budu muset absolvovat, pokud se dostanu do užšího výběru?

Pokud se dostanete do užšího výběru, budete pozváni na sérii testů s výběrem odpovědí, které prověří obecné dovednosti, pokud jde o verbální, numerické a abstraktní uvažování (test ve vašem prvním, hlavním jazyce), a dále na test dovedností specifických pro funkční skupinu a profesní profil, na něž se hlásíte (ve vašem druhém jazyce).  Pokud jste již uspěli ve zkouškách ověřujících uvažování pro stejnou nebo vyšší funkční skupinu, avšak nikoli v testu ověřujícím dovednosti, budete pozváni pouze k účasti na testu ověřujícím dovednosti. Své dovednosti si můžete vyzkoušet v našich vzorových...

více

Co se bude dít poté, co podám přihlášku?

Náborové služby budou pravidelně procházet databázi všech registrovaných uchazečů a provádět užší výběr těch, kteří nejlépe splňují konkrétní požadavky týkající se jednotlivých volných míst. Proto je důležité, abyste svou přihlášku jednou za 6 měsíců aktualizovali a potvrdili, že máte o pracovní místo stále zájem, aby byl váš profil v databázi i nadále vidět a bylo jej možné vyhledat. Pouze uchazeči z užšího výběru budou prostřednictvím účtu EPSO vyzváni k tomu, abyste si zarezervovali termín výběrových testů organizovaných úřadem EPSO.

více

Jak probíhá výběr uchazečů v rámci výběrového řízení CAST Permanent?

Výběrové řízení nazývané „CAST Permanent“ (časově neohraničené řízení, více informací zde) se od ostatních výběrových řízení EPSO liší. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že testů se účastní pouze omezený počet předběžně vybraných uchazečů. Ze skutečnosti, že jste podali přihlášku, automaticky nevyplývá, že budete pozváni k účasti na počítačových testech. Pokud se objeví volné místo, budou k výběrovým testům pozváni pouze uchazeči, kteří se dostali do užšího výběru. Může se tedy stát, že nebudete nikdy kontaktováni. Takové výběrové řízení je rychlé a efektivní:

více

Mohu měnit obsah přihlášky v okamžiku, kdy již byla potvrzena?

S výjimkou výběrového řízení CAST Permanent (časově neohraničeného řízení, více informací najdete zde) není možné, abyste v přihlášce po jejím potvrzení ještě něco měnili, jelikož úřad EPSO hned poté uvedené údaje zpracovává. Uchazeči o pozici v rámci výběrového řízení CAST Permanent, kteří přihlášku již zaslali, by měli své údaje aktualizovat alespoň jednou za půl roku a poukázat tak, zda mají o výběrové řízení stále zájem a chtějí proto, aby se jejich profil náborovým oddělením i nadále zobrazoval. Svůj životopis můžete k účtu EPSO kdykoli připojit a v případě potřeby ho aktualizovat. Tyto...

více

Můžu své předchozí přihlášky EPSO využít znovu?

Všechny přihlášky do řízení EPSO/CAST/P/1–4/2015 (CAST pro výkonné agentury) potvrzené k datu 25.11.2016 (poledne SEČ) byly automaticky převedeny do řízení CAST Permanent (EPSO/CAST/P/1–4/2017). Pokud jste již úspěšně absolvovali výběrové testy pořádané úřadem EPSO pro EPSO/CAST/P/1–4/2015, vaše výsledky zůstávají v platnosti (10 let u testu uvažování a 5 let u testu kompetencí).

více

Jaké úkoly má v orgánech EU smluvní zaměstnanec?

Smluvní zaměstnanci (CAST) plní úkoly manuální či administrativní podpory nebo poskytují dodatečnou kapacitu ve specializovaných oborech, kde je nedostatek úředníků s požadovanými dovednostmi. V závislosti na typu práce jsou zaměstnáváni na stanovenou maximální dobu, která většinou začíná kratší pracovní smlouvou na 6 až 12 měsíců. Na některých pracovištích je možné smlouvy prodloužit na dobu neurčitou.

více

Našli jste, co jste hledali?

Ano Ne