KKK

Home > KKK > My selection procedure > CAST Permanent

CAST Permanent

Kas saan tõlkijate tähtajatu CASTi konkursi jaoks luua rohkem kui ühe kandideerimisavalduse?

Sama profiili jaoks rohkem kui ühe kandideerimisavalduse, sealhulgas erinevate sihtkeeltega avalduste loomine ei ole lubatud. Soovitame teil märkida kõik keeled, mida oskate, kandideerimisavalduse keeleoskuse jaotises. See aitab värbajatel leida teie kandideerimisavalduse, kui see vastab nende vajadustele.

veel

Kuidas kontrollitakse tõlkijate tähtajatu CASTi konkursil minu keeleoskust?

EPSO katsetega hinnatakse teie keeleoskust järgmiselt: teie esimese keele oskust – üks 24 ELi ametlikust keelest vähemalt C1-tasemel – kontrollitakse valikvastustega verbaalse, matemaatilise ja abstraktse mõtlemise testidega; teie teise keele oskust – inglise, prantsuse või saksa keel vähemalt B2-tasemel – kontrollitakse valikvastustega keelelise arusaamise testiga. Nende testide kohta leiate lisateavet meie näidistestide veebilehelt. Lisatestid, näiteks tõlketestid, korraldab vajaduse korral värbamisteenistus.

veel

Mitut keelt pean oskama, et kandideerida tõlkijate tähtajatu CASTi konkursil?

Vastupidiselt mõnele käimasolevale (eelkõige keelespetsialistide) valikumenetlusele nõutakse tõlkijate tähtajatu CASTi valikumenetlusel ainult kahe, mitte kolme ELi ametliku keele oskust: teie esimene keel peab olema üks 24 ELi ametlikust keelest vähemalt C1-tasemel ja teine keel peab olema erinev teie esimesest keelest ning kas inglise, prantsuse või saksa keel vähemalt B2-tasemel.  

veel

Kuidas muuta lepinguliste töötajate konkursi CAST Permanent arvutipõhiste testide tegemiseks broneeritud kuupäeva?

Saate valikvastustega testiks broneeritud aega muuta juhul, kui on veel vabu kohti, ning kooskõlas järgmiste tingimustega:

veel

Mul tekkis kahtlusi lepinguliste töötajate valikumenetluse (tähtajatu CAST) ühe valikvastustega testi küsimuse suhtes. Mida saan teha?

Kui teil tekib tõsine kahtlus seoses mõne testiküsimusega, võtke palun ühendust EPSO kandidaatide teabetalitusega kolme kalendripäeva jooksul alates testi tegemisest ning kirjeldage selgelt olukorda ja märkige oma kandidaadinumber (vt osalemiskutses kirjeldatud menetlust). EPSO kontrollib küll põhjalikult kõiki testiküsimusi, kuid kui sellest hoolimata selgub, et mõni neist EPSO rangetele kvaliteedikriteeriumidele ei vasta, kohaldatakse järgmisi parandusmeetmeid: - küsimus parandatakse või eemaldatakse andmebaasist; - teie suhtes võidakse kohaldada kompenseerivaid meetmeid, kui see mõjutas...

veel

Mida peaksin tegema, kui ma pole enam tööle saamisest huvitatud?

Kandideerimisavaldus on tööpakkujatele nähtav ainult juhul, kui kandidaat iga kuue kuu järel kinnitab, et ta on endiselt pakkumistest huvitatud. Kui te ei soovi enam konkursil osaleda või/ega asuda tööle konkreetsel ametikohal või tegevusüksuses, jätke järgmisel korral oma EPSO kontol see kinnitus lihtsalt andmata. Kuus kuud pärast viimast kinnitust või kandideerimisavalduse uuendamist muutub avaldus tööpakkujate jaoks nähtamatuks, kuid saate selle igal ajal uuesti aktiveerida.

veel

Mida teha, kui mind kutsutakse teste tegema, kuid ma ei ole enam konkursil osalemisest huvitatud?

Kui te ei ole enam testide tegemisest huvitatud, saate lihtsalt endale testiaja broneerimata jätta. Kui olete aja juba broneerinud, saate selle veebis tühistada kuni 48 tundi enne testi toimumise kuupäeva (broneeringu kinnituskirjas teie EPSO kasutajakontole saadetud lingi kaudu). Kui otsustate teste mitte teha, siis teie kandideerimisavaldust ei blokeerita ning teised töötajaid värbavad teenistused võivad teid ka edaspidi testidele kutsuda. 

veel

Kas mind võidakse eelvalikule järgnevatele testidele kutsuda ka rohkem kui ühe profiili ja/või tegevusüksuse jaoks?

Jah, teid võidakse eelvalikule järgnevatele testidele kutsuda ka mitme profiili ja/või tegevusüksuse jaoks, kuid enamasti sooritab kandidaat edasisi teste ainult ühe profiili ja tegevusüksuse jaoks korraga. Seepärast kutsutakse teid eri profiilide või tegevusüksuste testidele selles järjekorras, milles töötajaid värbavad talitused on EPSO-le testimistaotlused saatnud. Pädevustestide puhul võidakse aga sama kandidaat kutsuda eri profiilide testidele ka ühel ja samal ajal. Seda võidakse teha juhul, kui kandidaat on juba läbinud mõtlemisoskuse testid.

veel

Läbisin valikumenetluses EPSO/CAST/P1-4/2015 edukalt vaid mõtlemisoskuse testi, kuid mitte pädevustesti. Kas mind kutsutakse nüüd tähtajatus CASTi valikumenetluses üksnes pädevustestile?

Ei. Kui läbisite EPSO/CAST/P1-4/2015 raames vaid mõtlemisoskuse testi, siis kutsutakse teid (juhul, kui sooritate eelvalikutestid edukalt) CASTi valikumenetluses (vt lisateavet selle valikumenetluse kohta) kõigile testidele (nii mõtlemisoskuse kui ka pädevustestile).

veel

Millist liiki lepingut mulle pakutakse?

Tööle asudes võidakse teile pakkuda nn „3a“ või „3b“ lepingut, olenevalt teid tööle võtva talituse vajadustest ja institutsiooni õiguslikust korraldusest. Palun lugege eri lepingutest lähemalt osalemiskutse III lisa punktist 5.

veel

Millal ja kus saan teha EPSO korraldatavaid arvutipõhiseid valikvastustega teste tähtajatu CASTi valikumenetluse puhul?

Tähtajatu CASTi valikumenetlus (vt lisateavet) on konkurssidest erinev. Arvutipõhistele valikvastustega testidele kutsutakse üksnes eelvaliku läbinud kandidaadid. Kui läbite eelvaliku, siis saadetakse Teie EPSO kasutajakontole kutse broneerida aeg testi tegemiseks. Palun kontrollige oma EPSO kasutajakontot vähemalt kaks korda nädalas. Peate aja kinni panema ja testi sooritama kindlaksmääratud aja jooksul. Testid toimuvad maailma eri paigus asuvates testimiskeskustes, mille nimekirja leiate broneerimiskutsest. Palun pange tähele, et EPSO ei hüvita reisikulusid.

veel

Milline on lepinguliste töötajate töötasu tööle asudes?

Igakuine põhipalk (eurodes) 40-tunnise töönädala puhul (1.7.2015), 1. järk: IV tegevusüksus (palgaastmed 13–18): 3246–6020 eurot;III tegevusüksus (palgaastmed 8–12): 2536–4156 eurot;II tegevusüksus (palgaastmed 4–7): 1980–2869 eurot;I tegevusüksus (palgaastmed 1–3): 1907–2869 eurot. Lisateavet teenistustingimuste kohta leiate personalieeskirjadest ning ametnike ja lepinguliste töötajate töötasude kohandamist käsitlevatest aktidest.

veel

Millal ma saan teada, kes on minu ametiprofiilist huvitatud?

Kui olete läbinud eelvaliku ning testid on edukalt sooritatud, võtab teie ametiprofiilist huvitatud värbamisteenistus teiega ühendust (teie EPSO kasutajakontol oleva e-posti aadressi vahendusel) ja kutsub teid värbamiskatsetele, mis koosnevad vestlusest ja muudest valikulistest testidest. EPSO ei anna valikumenetluse üheski etapis kandidaatidele teavet selle kohta, milline värbamisteenistus neist huvitatud on.

veel

Mis saab juhul, kui läbin eelvalikutestid, kuid ei läbi värbamiskatseid?

Kui läbite konkreetse ametiprofiili ja tegevusüksuse eelvalikutestid, jäävad teie tulemused kehtima ja nähtavaks andmebaasis vastavalt osalemiskutses määratletud eeskirjadele (10 aastat mõtlemisoskuse testide ning 5 aastat pädevustesti puhul). Värbamisteenistused võivad teid isevälja valida ja värbamiskatsetele kutsuda. Pange palun tähele, et värbamisteenistused võivad iga vaba ametikohaga seoses katsetele kutsuda mitu kandidaati. Eelvalikutestide läbimine ja kutse värbamiskatsetele ei taga teie töölevõtmist. Töökohta saab teile pakkuda vaid juhul, kui läbite edukalt ka värbamiskatsed. Otsuse...

veel

Mis saab juhul, kui ma ei läbi eelvalikuteste?

Kui teil ei õnnestu saada minimaalset nõutavat punktisummat iga testi puhul (nagu on märgitud konkursikutses), ei kutsuta teid värbamiskatsetele (vestlusele ega muudele valikulistele testidele) ning kuue kuu jooksul (alates tulemuste avaldamisest teie EPSO kasutajakontol) ei saa teid kutsuda tegema muid sama või kõrgema tegevusüksuse teste. Pädevusteste hinnatakse vaid juhul, kui läbite edukalt mõtlemisoskuse testid.

veel

Mis saab pärast seda, kui läbin eelvalikutestid?

Kui te eelvalikutestid läbite (iga testi puhul tuleb koguda minimaalne nõutav punktisumma, nagu on täpsustatud konkursikutses), kutsub värbamisteenistus teid vestlusele. Tulemused kehtivad (alates sellest kuupäevast, mil tulemused avaldati teie EPSO kasutajakontol) järgmiselt: mõtlemisoskuse testid 10 aastat; pädevustestid 5 aastat. Tulemused on alati kehtivad seoses teie ametiprofiili ja pädevusvaldkonnaga, mille puhul te testi sooritasite, ning samuti madalama astme tegevusüksuse puhul. Näide: Te läbite nii mõtlemisoskuse kui ka pädevustesti ametiprofiili „Õigus“ IV tegevusüksuse puhul....

veel

Kas parem testitulemus suurendab mu värbamisvõimalust?

Ei. Arvutipõhiste eelvalikutestide tulemus on ainult kas läbimine või läbikukkumine. Teie tulemus on (EPSO kasutajakonto kaudu) nähtav vaid teile. Värbamisteenistused näevad üksnes seda, kas kandidaat on testid läbinud või läbi kukkunud. Värbamisteenistused ei tohiks teilt nõuda tõendeid EPSO testide läbimise kohta, sest kogu vajalik teave teie staatuse kohta on neile kättesaadav kandidaatide andmebaasi kaudu.

veel

Miks ei ole mind kantud arvutipõhiste eelvalikutestide tegemiseks nimekirja?

CASTi valikumenetlustel osaleb tavaliselt palju kandidaate. Värbamisteenistused valivad aga siiski välja ja kannavad nimekirja vaid need kandidaadid, kelle ametiprofiil vastab kõige paremini nende nõudmistele ja vajadustele. Värbamisvajadused võivad ametikohtade ja institutsioonide kaupa erineda.

veel

Millal ma saan oma arvutipõhiste eelvalikutestide tulemused?

Näete oma testitulemusi oma EPSO kasutajakontol ligikaudu 2 nädala möödudes selle testimisperioodi lõpust, mil te testi tegite. Võttes arvesse seda, et see valikumenetlus on käimasolev (millest tuleneb ka selle nimetus „tähtajatu CAST“), toimub aastas mitmeid testimisperioode.

veel

Milliseid teste pean ma pärast eelvaliku läbimist tegema?

Kui läbite eelvaliku, siis kutsutakse teid valikvastustega testidele, millega hinnatakse teie üldisi võimeid verbaalse, matemaatilise ja abstraktse mõtlemise valdkonnas (teie 1. keeles), ning spetsiaalsele pädevustestile (teie 2. keeles) selle ametiprofiili ja tegevusüksuse puhul, mille jaoks te kandideerimisavalduse esitasite.  Kui olete juba läbinud mõtlemisoskuse testid sama või kõrgema taseme tegevusüksuse puhul, kuid mitte pädevustesti, kutsutakse teid vaid pädevustestile. Lisateabe saamiseks vaadake palun ka meie näidisteste („Lepingulised töötajad“ – „Pädevustest“). Kui...

veel

Mis saab pärast kandideerimisavalduse esitamist?

Värbamisteenistused otsivad regulaarselt andmebaasist registreeritud kandidaate ja kannavad nimekirja need, kes vastavad kõige paremini iga ametikoha konkreetsetele nõuetele. Ajakohastage oma kandideerimisavaldust kindlasti iga kuue kuu möödudes, et näidata üles oma jätkuvat huvi ning olla andmebaasis nähtav ja leitav. Üksnes nimekirja kantud kandidaatidele saadetakse nende EPSO kasutajakonto kaudu kutse, kus neil palutakse broneerida arvutipõhiste eelvalikutestide tegemise aeg.

veel

Kuidas valitakse kandidaadid välja tähtajatu CASTi valikumenetluse raames?

Tähtajatu CASTi valikumenetlus (vt lisateavet) on konkurssidest erinev. Peamine erinevus seisneb selles, et testidele kutsutakse vaid piiratud arv eelvaliku läbinud kandidaate. Kandideerimisavalduse esitamine ei tähenda seda, et teid kutsutakse automaatselt arvutipõhiseid eelvalikuteste tegema. Kui ametikoht vabaneb, kutsutakse eelvalikutestidele üksnes värbamisteenistuse poolt nimekirja kantud kandidaadid. See tähendab seda, et teiega ei pruugita kunagi ühendust võtta. Valikumenetlus on kiire ja tõhus.

veel

Kas võin oma avalduse sisu pärast selle kinnitamist muuta?

Te ei saa oma avalduse sisu enam pärast selle kinnitamist muuta, sest EPSO töötleb andmeid koheselt. Ainsaks erandiks on tähtajatu CASTi valikumenetlus (vt lisateavet selle valikumenetluse kohta). Tähtajatu CASTi valikumenetluse puhul on avalduse esitanud kandidaatidel soovitatav seda iga kuue kuu möödudes ajakohastada, et näidata üles oma jätkuvat huvi ja olla värbamisteenistustele nähtav. Võite oma elulookirjelduse ükskõik millal oma EPSO kasutajakontole üles laadida või seda ajakohastada. Seda teavet kasutavad siiski vaid värbamisteenistused ning see ei mängi ühegi valikumenetluse raames...

veel

Kas saan oma varasemaid EPSO avaldusi uuesti kasutada?

Kõik avaldused, mis valikumenetluse EPSO/CAST/P/1-4/2015 (rakendusametitele mõeldud CAST) raames kinnitati enne 25.11.2016 (keskpäeval Brüsseli aja järgi), viidi automaatselt üle tähtajatu CASTi (EPSO/CAST/P/1-4/2017) valikumenetluse alla. Kui olete juba edukalt läbinud EPSO eelvalikutestid valikumenetluse EPSO/CAST/P/1-4/2015 raames, jäävad teie tulemused kehtima (kümneks aastaks mõtlemisoskuse testide ja viieks aastaks pädevustesti puhul).

veel

Millised on lepinguliste töötajate tööülesanded ELi institutsioonides?

Lepingulisi töötajaid (CAST) värvatakse tegema kas füüsilist tööd või täitma halduslikke tugiülesandeid. Samuti võib neid vaja olla erialastes valdkondades, kus napib nõutavate oskustega ametnikke. Lepingulised töötajad võetakse tööle kindlaks tähtajaks. Sageli on esialgse lepingu pikkuseks 6–12 kuud, sõltuvalt töö iseloomust. Mõnedes ELi asutustes võidakse lepingut pikendada määramata tähtajaks.

veel

Kas leidsite vastuse?

Jah Ei