Ceisteanna coitianta

CAST Permanent

An féidir liom níos mó ná aon iarratas amháin a chruthú chun cur isteach ar an bpróifíl aistritheoirí “CAST Buan”?

Ní cheadaítear níos mó ná aon iarratas amháin a chruthú le haghaidh na próifíle céanna, fiú amháin i gcás sprioctheangacha éagsúla. Moltar duit do chuid teangacha ar fad a dhearbhú faoi “Scileanna teanga” san fhoirm iarratais. Beidh na seirbhísí earcaíochta in ann teacht ar d’iarratas de réir a riachtanas sonrach féin.

tuilleadh

Conas a dhéanfar mo chuid eolais ar theangacha chun cur isteach ar an bpróifíl aistritheoirí “CAST Buan” a thástáil?

Is mar seo a leanas a dhéanfaidh EPSO do theangacha a mheasúnú: déanfar an teanga atá roghnaithe agat mar theanga 1 (ceann amháin de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh ar leibhéal C1 ar a laghad) a thástáil trí cheisteanna ilrogha a chur ort sna trialacha réasúnaíochta briathartha, uimhriúla agus teibí déanfar an teanga atá roghnaithe agat mar theanga 2 (an Béarla, an Fhraincis nó an Ghearmáinis ar leibhéal B2 ar a laghad) a thástáil trí cheisteanna ilrogha a chur ort sa triail tuisceana teanga. Tá tuilleadh eolais faoi na trialacha thuas foilsithe ar an leathanach trialacha samplacha....

tuilleadh

Cá mhéad teanga is ceart a bheith agam chun iarratas a dhéanamh ar an bpróifíl aistritheoirí “CAST Buan”?

Murab ionann agus roinnt comórtas oscailte (go háirithe comórtais do theangeolaithe), níl ag teastáil le haghaidh an phróisis roghnúcháin d’aistritheoirí CAST Buan ach eolas ar dhá theanga in ionad trí theanga oifigiúla de chuid an Aontais Eorpaigh: ní mór an teanga a roghnaíonn tú mar theanga 1 a bheith ar cheann de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh agus í ar leibhéal C1 ar a laghad agus ní mór ceann amháin de na trí theanga seo, an Béarla, an Fhraincis nó an Ghearmáinis, a bheith roghnaithe mar theanga 2 agat ar leibhéal B2 ar a laghad agus í éagsúil leis an teanga atá roghnaithe...

tuilleadh

Conas na trialacha ar ríomhaire a athsceidealú?

Le linn na tréimhse déanaimh coinní agus thréimhse na dtrialacha is féidir an choinne don triail ceisteanna ilrogha a athsceidealú ach an t-am atá á lorg a bheith ar fáil, agus ar na coinníollacha seo a leanas:

tuilleadh

Bhain fadhb le ceann de na ceisteanna ilrogha sa phróiseas roghnúcháin na ngníomhairí ar conradh (CAST Buan): cad is féidir liom a dhéanamh?

Má tá amhras mór ort faoin méid atá i gceann de na ceisteanna i dtriail, iarrtar ort teagmháil a dhéanamh leis an tSeirbhís Teagmhála d'iarrthóirí atá ag EPSO agus sin a dhéanamh laistigh de thrí lá féilire tar éis duit an triail a dhéanamh. Ní mór na cúinsí agus d'uimhir iarrthóra a thabhairt le fios go soiléir sa chomhfhreagras (féach an nós imeachta atá leagtha amach sa ghlao ar léiriú spéise). Má tá mír áirithe ann nach bhfuil i gcomhréir le dianchritéir cáilíochta EPSO d'ainneoin na rialuithe cáilíochta cuimsitheacha atá i bhfeidhm, déanfar na bearta ceartaitheacha seo a leanas:- Déanfar...

tuilleadh

Cad ba cheart dom a dhéanamh mura bhfuil spéis agam a thuilleadh i bpost a fháil?

Mura ndeimhneoidh an t-iarrthóir gach sé mhí go bhfuil spéis aige i bpost a fháil, ní bheidh an t-iarratas le feiceáil ag earcaitheoirí ina dhiaidh sin. Mura bhfuil spéis agat a thuilleadh i dtrialacha a dhéanamh agus/nó post a fháil a bhaineann le próifíl nó grúpa feidhme ar leith, ná deimhnigh arís i do chuntas EPSO go bhfuil spéis agat. Sé mhí i ndiaidh an deimhnithe dheireanaigh nó an nuashonraithe dheireanaigh ar d'iarratas bainfear é den liosta atá le feiceáil ag earcaitheoirí, ach fágfar an rogha agat d'iarratas a athghníomhachtú tráth ar bith amach anseo.

tuilleadh

Cad ba cheart dom a dhéanamh más rud é go bhfuair mé cuireadh chuig na trialacha ach nach mian liom iad a dhéanamh?

Mura bhfuil tú ag iarraidh na trialacha a dhéanamh, ná déan coinne agus ní bheidh tú cláraithe do na trialacha. Má rinne tú coinne cheana féin, is féidir leat é a chur ar ceal ar líne suas le 48 n-uair an chloig roimh dháta na trialach (tríd an nasc sa deimhniú coinne i do chuntas EPSO). Má shocraíonn tú gan na trialacha a dhéanamh ní chuirfear d'iarratas ar fionraí. Is féidir le seirbhísí earcaíochta eile thú a réamhroghnú chun trialacha a dhéanamh amach anseo.  

tuilleadh

An féidir mé a réamhroghnú le haghaidh níos mó ná próifíl/grúpa feidhme amháin?

Is féidir. Is féidir thú a réamhroghnú le haghaidh níos mó ná próifíl/grúpa feidhme amháin, ach an chuid is mó den am ní féidir iarrthóir a thástáil ach le haghaidh próifíl amháin i ngrúpa feidhme amháin le linn tréimhse trialacha amháin. Tabharfar cuireadh duit na trialacha a dhéanamh a bhaineann leis na próifílí/grúpaí feidhme éagsúla sin san ord inar chuir na seirbhísí earcaíochta na hiarrataí chuig EPSO. Mar sin féin, uaireanta, is féidir cuireadh a thabhairt don aon iarrthóir amháin chuig trialacha inniúlachtaí a bhaineann le próifílí éagsúla le linn na haon tréimhse trialacha amháin. Is...

tuilleadh

Más rud é gur éirigh an triail réasúnaíochta liom ach gur theip orm sa triail inniúlachtaí in EPSO/CAST/P1-4/2015, an féidir go dtabharfar cuireadh dom an triail inniúlachtaí amháin a dhéanamh do CAST Buan?

Murar éirigh ach na trialacha réasúnaíochta leat in EPSO/CAST/P1-4/2015, tabharfar cuireadh duit (má réamhroghnaítear thú athuair) an tacar iomlán trialacha roghnúcháin a dhéanamh (na trialacha réasúnaíochta agus inniúlachtaí) in CAST Buan (féach tuilleadh eolais faoin bpróiseas roghnúcháin seo).

tuilleadh

Cén saghas conartha a thairgfear dom?

Tráth an earcaithe, is féidir go dtairgfear conradh de shaghas “3a” nó “3b” duit, de réir riachtanais na seirbhíse agus shocruithe dlí na hinstitiúide earcaíochta. Féach Pointe 5 d’Iarscríbhinn III den ghlao ar léiriú spéise mar a bhfuil eolas mionsonraithe faoi shocruithe conarthacha.

tuilleadh

Cén uair agus cén áit a ndéanfaidh mé na trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire do CAST Buan, is é sin an chuid sin de na trialacha roghnúcháin a eagraíonn EPSO?

Ní hionann CAST Buan (féach tuilleadh eolais) agus próiseas roghnúcháin comórtas de shaghsanna eile. Is d’iarrthóirí atá ar an ngearrliosta, agus dóibh siúd amháin, a thabharfar cuireadh na trialacha roghnúcháin a dhéanamh. Má chuirtear ar an ngearrliosta thú, seolfar cuireadh chuig do chuntas EPSO á iarraidh ort triail a chur in áirithe. Moltar duit breathnú i do chuntas EPSO dhá uair sa tseachtain ar a laghad. Ní mór an triail a chur in áirithe agus í a dhéanamh laistigh den achar ama atá leagtha síos lena aghaidh sin. Déanfar na trialacha in ionaid trialacha atá suite in áiteanna ar fud an...

tuilleadh

Cad é an tuarastal tosaigh a thuilleann gníomhairí ar conradh?

An buntuarastal míosúil (in €) as seachtain oibre 40 uair an chloig (1.7.2015). An chéad chéim: Grúpa Feidhme IV (gráid 13–18): €3,246 – 6,020Grúpa Feidhme III (gráid 8–12): €2,536 – 4,156Grúpa Feidhme II (gráid 4–7): €1,980 – 2,869Grúpa Feidhme I (gráid 1–3): €1,907 – 2,869 Sna Rialacha Foirne tá tuilleadh eolais i dtaobh coinníollacha fostaíochta, mar aon leis an eolas is déanaí i dtaobh tuarastal oifigeach agus gníomhairí ar conradh.

tuilleadh

Cathain a bheidh a fhios agam cé aige a bhfuil suim i mo phróifíl?

Má réamhroghnaítear thú agus go n-éiríonn leat sna trialacha, rachaidh na seirbhísí earcaíochta i dteagmháil leat (tríd an seoladh ríomhphoist a thug tú i do chuntas EPSO) agus tabharfar cuireadh duit trialacha earcaíochta a dhéanamh arb é a bheidh iontu agallamh agus trialacha roghnacha eile. Ní thugann EPSO le fios d’iarrthóirí, ag aon chéim den phróiseas roghnúcháin, cé na seirbhísí earcaíochta a bhfuil suim acu iontu.

tuilleadh

Cad a tharlóidh má éiríonn liom sna trialacha roghnúcháin ach nach n-éiríonn liom sna trialacha earcaíochta?

Má éiríonn leat sna trialacha roghnúcháin do phróifíl agus do ghrúpa feidhme ar leith, leanfaidh do thorthaí de bheith bailí agus infheicthe sa bhunachar sonraí, de réir na rialacha arna leagan síos sa ghlao ar léiriú spéise (10 mbliana i gcás na dtrialacha réasúnaíochta agus cúig bliana i gcás na dtrialacha inniúlachtaí). Is féidir leis na seirbhísí earcaíochta tú a roghnú agus cuireadh a thabhairt duit trialacha earcaíochta a dhéanamh. Féach gur féidir go dtabharfaidh na seirbhísí earcaíochta cuireadh do níos mó ná duine amháin trialacha a dhéanamh don aon fholúntas amháin.

tuilleadh

Cad a tharlóidh mura ngnóthóidh mé pas sna trialacha roghnúcháin?

Mura ngnóthóidh tú an pasmharc (tugtar an t-eolas sin san fhógra comórtais) i ngach triail, ní thabharfar cuireadh duit na trialacha earcaíochta a dhéanamh (is é sin an t-agallamh agus trialacha roghnacha eile), agus beidh cosc ort go ceann sé mhí (ón dáta a foilseofar do thorthaí i do chuntas EPSO) aon triail eile a dhéanamh don ghrúpa feidhme céanna nó do ghrúpa feidhme níos airde. Ní dhéanfar na trialacha inniúlachta a mharcáil ach amháin má éiríonn leat sna trialacha réasúnaíochta.

tuilleadh

Cad a tharlóidh má éiríonn liom sna trialacha roghnúcháin?

Má éiríonn leat sna trialacha roghnúcháin (ní mór duit an pasmharc a ghnóthú i ngach triail – tugtar an t-eolas sin san fhógra comórtais), tabharfaidh na seirbhísí earcaíochta cuireadh chun agallaimh duit. Ag seo fad bailíochta na dtorthaí (ón dáta a fhoilseofar do thorthaí i do chuntas EPSO): na trialacha réasúnaíochta: 10 mbliana an triail inniúlachta: 5 mbliana Bíonn na torthaí bailí i gcónaí don phróifíl agus don inniúlacht ar bhain na trialacha leo, agus d’aon ghrúpa feidhme eile is ísle. Sampla: D’éirigh leat sna trialacha réasúnaíochta agus inniúlachta don phróifíl ‘Dlí: Grúpa Feidhme...

tuilleadh

An dóchúla go n-earcófar mé má ghnóthaím marc maith?

Ní hea. Níl ach dhá thoradh ann, mar atá pas nó teip. Is agatsa amháin a bheidh an marc le feiceáil (trí do chuntas EPSO). Ní fheicfidh na seirbhísí earcaíochta ach cé acu pas nó teip a fuair tú. Níor cheart go n-iarrfadh na seirbhísí earcaíochta ort aon chruthúnas a thabhairt gur éirigh leat sna trialacha a d’eagraigh EPSO, arae beidh teacht acu i mbunachar sonraí na n-iarrthóirí ar an eolas ar fad is gá faoi do stádas.

tuilleadh

Cén fáth nár tugadh cuireadh dom na trialacha roghnúcháin ar ríomhaire a dhéanamh?

Is iondúil go gcuireann mórchuid daoine isteach ar phróisis roghnúcháin CAST. Is amhlaidh, áfach, gurb iad na daoine ag a bhfuil na próifílí is mó atá in oiriúint do dhualgais an phoist, agus iad sin amháin, a roghnaíonn na seirbhísí earcaíochta agus a chuireann siad ar an ngearrliosta. Ní hionann na riachtanais fostaíochta ó phost go chéile ná ó institiúid go chéile.

tuilleadh

Cathain a gheobhaidh mé torthaí na dtrialacha roghnúcháin ar ríomhaire a rinne mé?

Gheobhaidh tú torthaí na dtrialacha roghnúcháin trí do chuntas EPSO tuairim is coicís i ndiaidh dheireadh na tréimhse ina ndearna tú na trialacha. De bhrí gur próiseas leanúnach an próiseas roghnúcháin seo (sin is cúis lena ainm ‘CAST buan’), beidh roinnt tréimhsí trialacha ann le linn na bliana.

tuilleadh

Cé na cineálacha trialacha a chaithfidh mé a dhéanamh má réamhroghnaítear mé?

Má réamhroghnaítear thú, tabharfar cuireadh duit sraith de thrialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire a dhéanamh, trialacha arb é is aidhm dóibh d’inniúlachtaí ginearálta sa réasúnaíocht bhriathartha, uimhriúil agus theibí a mheas (sa teanga a roghnóidh tú mar theanga 1), mar aon le triail a bhaineann go sonrach le hinniúlachtaí na próifíle nó an ghrúpa feidhme a bhfuil iarratas déanta agat air/uirthi (sa teanga a roghnóidh tú mar theanga 2).  Más rud é gur éirigh na trialacha réasúnaíochta leat, ach nár éirigh an triail inniúlachtaí, don ghrúpa feidhme céanna nó do ghrúpa feidhme níos airde...

tuilleadh

Cé na céimeanna a bhíonn ann i ndiaidh an t-iarratas a dhéanamh?

Cuardóidh na seirbhísí earcaíochta go tráthrialta an bunachar de na hiarrthóirí ar fad atá cláraithe agus cuirfidh siad ar ghearrliosta iad siúd is fearr a oireann do gach post atá ar fáil. Déan deimhin de go nuashonróidh tú d’iarratas gach sé mhí, chun a léiriú gur mian leat i gcónaí a bheith san áireamh agus chun go mbeidh tú infheicthe sa bhunachar agus go bhféadfar teacht ort ann. Is do na hiarrthóirí atá ar an ngearrliosta, agus dóibh siúd amháin, a thabharfar cuireadh dáta don triail roghnúcháin a chur in áirithe agus an triail a dhéanamh. Tríd a gcuntas EPSO a dhéanfar sin.

tuilleadh

Conas a roghnófar iarrthóirí sa phróiseas roghnúcháin CAST Buan?

Ní hionann CAST Buan (féach tuilleadh eolais) agus próiseas roghnúcháin comórtas de shaghsanna eile. An difear is mó atá ann nach n-iarrtar ach ar líon teoranta iarrthóirí arna réamhroghnú na trialacha a dhéanamh i gcás CAST buan. Ní hionann iarratas a dhéanamh agus é a bheith ina scéal cinnte go dtabharfar cuireadh duit na trialacha ar ríomhaire a dhéanamh. Is do na hiarrthóirí sin a chuirfidh lucht earcaíochta ar ghearrliosta, agus dóibh siúd amháin, a dtabharfar cuireadh na trialacha roghnúcháin a dhéanamh, nuair a bheidh folúntas ann. Ciallaíonn sin gur féidir nach dtabharfar cuireadh...

tuilleadh

An bhféadfaidh mé na sonraí a thug mé i m’iarratas a athrú i ndiaidh a mbailíochtaithe?

Ach amháin i gcás CAST Buan (féach tuilleadh eolais faoin bpróiseas roghnúchái), ní féidir iarratas a athrú i ndiaidh a bhailíochtaithe ós rud é go bpróiseálfaidh EPSO na sonraí láithreach. I gcás CAST Buan, moltar d’iarrthóirí a bhfuil iarratas déanta acu an t-iarratas a nuashonrú gach sé mhí chun a léiriú gur mian i leo i gcónaí a bheith san áireamh agus chun go leanfaidh a n-iarratas de bheith infheicthe ag na seirbhísí earcaíochta. Is féidir CV úr a uaslódáil chuig do chuntas EPSO nó CV atá uaslódáilte agat cheana a nuashonrú tráth ar bith. Féach gurb iad na seirbhísí earcaíochta, agus...

tuilleadh

An féidir liom na hiarratais EPSO a rinne mé roimhe seo a úsáid arís?

Aon iarratas a rinneadh ar EPSO/CAST/P/1-4/2015 (CAST na nGníomhaireachtaí Feidhmiúcháin) agus a bailíochtaíodh faoin 25.11.2016 (meánlae am na Bruiséile), rinneadh iad a aistriú go huathoibríoch chuig EPSO/CAST/P/1-17/2017 (CAST buan). Má d’éirigh leat cheana sna trialacha roghnúcháin a d’eagraigh EPSO don chomórtas EPSO/CAST/P/1-4/2015, fanfaidh do thorthaí de bheith bailí ar feadh 10 mbliana i gcás trialacha réasúnaíochta, agus 5 bliana i gcás na trialach inniúlachta

tuilleadh

Cé na dualgais a bhíonn ar ghníomhaire ar conradh in institiúidí an Aontais Eorpaigh?

Earcaítear gníomhairí ar conradh (CAST) le hobair láimhe a dhéanamh, mar thacaíocht riaracháin nó chun acmhainn bhreise a chur ar fáil i sainréimsí ina bhfuil easpa foirne leis na scileanna riachtanacha. Fostaítear gníomhairí ar conradh go ceann uastréimhse réamhshocraithe, agus is minic gur conradh 6–12 mhí a bhíonn ina gconradh i dtosach, ag brath ar an bpost. I gcomhlachtaí áirithe de chuid an Aontais, d'fhéadfadh sé go bhféadfaí an conradh a shíneadh go ceann tréimhse éiginnte.

tuilleadh

Ar aimsigh tú freagra?

D'aimsigh Níor aimsigh