Najčešća pitanja

CAST Permanent

Mogu li kreirati više od jedne prijave za profil prevoditelja u okviru „stalnog postupka odabira CAST”?

Nije dopušteno kreiranje više od jedne prijave za isti profil, uključujući i s različitim ciljanim jezicima. Savjetujemo vam da sve svoje jezike prijavite u okviru „jezičnih vještina” u obrascu za prijavu. Tako će službe koje zapošljavaju novo osoblje moći pronaći vaš zahtjev u skladu sa svojim specifičnim potrebama.

Više

Kako će se testirati moje znanje jezika za profil prevoditelja u okviru „stalnog postupka odabira CAST”?

EPSO će u testovima ocjenjivati vaše jezike samo na sljedeći način: vaš jezik 1 (jedan od 24 službena jezika EU-a, najmanje na razini C1) provjeravat će se pitanjima s višestrukim izborom odgovora u testovima verbalnog, numeričkog i apstraktnog zaključivanja vaš jezik 2 (engleski, francuski ili njemački, najmanje na razini B2) provjeravat će se pitanjima s višestrukim izborom odgovora u testu razumijevanja jezika. Dodatne informacije o navedenim testovima objavljene su na našoj stranici s oglednim testovima. Službe koje zapošljavaju novo osoblje organizirat će, po potrebi, dodatne testove kao...

Više

Koliko jezika moram znati da bih se mogao/mogla prijaviti za profil prevoditelja u okviru stalnog postupka odabira CAST?

Za razliku od nekih otvorenih natječaja (prije svega natječaja za lingviste), u stalnom postupku odabira CAST za prevoditelje zahtijeva se znanje samo dva umjesto tri službena jezika EU-a: vaš jezik 1 mora biti jedan od 24 službena jezika EU-a najmanje na razini C1, a vaš jezik 2 mora biti različit od jezika 1 i mora biti engleski, francuski ili njemački, najmanje na razini B2.  

Više

Kako mogu promijeniti termin polaganja računalnih testova u trajnim postupcima odabira CAST (CAST Permanent)?

Tijekom razdoblja rezervacije termina i testiranja možete promijeniti svoj termin polaganja testova s višestrukim izborom odgovora, ovisno o raspoloživosti i sljedećim uvjetima:

Više

Nešto nije bilo u redu s jednim od pitanja s višestrukim izborom odgovora u stalnom postupku odabira ugovornog osoblja CAST. Što mogu učiniti?

Ako imate ozbiljnu dvojbu u vezi sa sadržajem ispitnog pitanja, obratite se EPSO-ovoj Službi za kontakt s kandidatima u roku od tri kalendarska dana od dana testiranja i jasno navedite okolnosti i broj svoje prijave (postupak vidjeti u pozivu na iskaz interesa). Utvrdi li se da neko pitanje unatoč temeljitoj kontroli kvalitete nije u skladu s EPSO-ovim strogim kriterijima kvalitete, primijenit će se sljedeće korektivne mjere:– to će pitanje biti ispravljeno ili isključeno iz baze podataka– ako ste njime oštećeni, možda će vam se nadoknaditi šteta. Više informacija o stalnom postupku odabira...

Više

Što trebam učiniti ako više nisam zainteresiran za zapošljavanje?

Kako bi prijave bile vidljive službama koje zapošljavaju novo osoblje, kandidati moraju svakih šest mjeseci potvrditi svoj interes za sudjelovanje. Ako više niste zainteresirani za testiranje i/ili zapošljavanje za određeni profil / funkcijsku skupinu, jednostavno nemojte potvrditi interes za sudjelovanje u svom EPSO računu. Šest mjeseci nakon posljednje potvrde interesa za sudjelovanje ili ažuriranja vaše prijave, prijava će postati nevidljiva za službe koje zapošljavaju novo osoblje, no moći ćete je ponovno aktivirati u bilo koje doba u budućnosti.

Više

Što trebam učiniti ako sam dobio poziv, no više nisam zainteresiran za testiranje?

Ako više niste zainteresirani za testiranje, možete jednostavno odlučiti ne rezervirati termin. Ako ste termin već rezervirali, možete ga elektronički otkazati najkasnije 48 sati prije datuma testiranja (na poveznici u potvrdi o rezervaciji termina u vašem EPSO računu). Ako odlučite ne izaći na testiranje, vaša prijava neće se blokirati i moći ćete biti pozvani na testiranje iz drugih službi koje zapošljavaju novo osoblje. 

Više

Mogu li proći fazu predodabira za više od jednog profila i/ili funkcijske skupine?

Da, možete proći fazu predodabira za više od jednog profila i/ili funkcijske skupine, no u većini slučajeva moći ćete pristupiti testiranju za samo jedan profil u jednoj funkcijskoj skupini u pojedinom razdoblju testiranja. Stoga ćete biti pozvani na testiranje za pojedine profile / funkcijske skupine onim redoslijedom kojim su službe koje zapošljavaju novo osoblje dostavile zahtjeve EPSO-u. Međutim možda ćete biti pozvani na polaganje testova kompetencija za različite profile tijekom istog razdoblja testiranja. To se može dogoditi ako ste prethodno već prošli testove zaključivanja.

Više

Ako sam u okviru postupka odabira EPSO/CAST/P1-4/2015 prošao/prošla testove zaključivanja, no ne i test kompetencija, mogu li u stalnom postupku odabira CAST polagati samo test kompetencija?

Ne. Bez obzira na to što ste u okviru postupka odabira EPSO/CAST/P1-4/2015 prošli testove zaključivanja, u okviru stalnog postupka odabira CAST (više informacija o tom postupku odabira) bit ćete, ako u fazi predodabira ponovno uđete u uži izbor, ponovno pozvani na polaganje svih testova za odabir (testovi zaključivanja i testovi kompetencija).

Više

Koja će mi vrsta ugovora biti ponuđena?

U trenutku zapošljavanja može vam se ponuditi ugovor u skladu s člankom 3.a ili 3.b, ovisno o potrebama službe i pravnim aranžmanima institucije koja zapošljava novo osoblje. Detaljne informacije o uvjetima ugovora možete pronaći u Prilogu III. točki 5. poziva na iskaz interesa.

Više

Hoću li i kada biti pozvan/pozvana na testove za odabir (računalni testovi s višestrukim izborom odgovora) u okviru stalnog postupka odabira CAST?

Stalni postupak odabira CAST (više informacija o tom postupku odabira) razlikuje se od natječaja. Na polaganje testova za odabir pozivaju se samo oni kandidati koji uđu u uži izbor. Ako ste ušli u uži izbor, na svoj EPSO račun dobit ćete poziv za rezervaciju termina za testiranje. Provjeravajte svoj EPSO račun barem dvaput tjedno. Termin morate rezervirati i na testove izaći u zadanim rokovima. Testovi se polažu u ispitnim centrima u cijelom svijetu. Popis ponuđenih ispitnih centara bit će priložen pozivu za rezervaciju termina. Napominjemo da EPSO ne nadoknađuje putne troškove.

Više

Kolika je početna plaća ugovornog osoblja?

Osnovna mjesečna plaća (u EUR) za radni tjedan od 40 sati (1.7.2015.), 1. stupanj: Funkcijska skupina IV. (razred 13 – 18): 3246 – 6020 EURFunkcijska skupina III. (razred 8 – 12): 2536 – 4156 EURFunkcijska skupina II. (razred 4 – 7): 1980 – 2869 EURFunkcijska skupina I. (razred 1 – 3): 1907 – 2869 EUR. Više informacija o uvjetima zapošljavanja možete pronaći u Pravilniku o osoblju, u kojem se nalaze i najnovije informacije o plaćama dužnosnika i ugovornog osoblja.

Više

Kada ću doznati kome je moj profil zanimljiv?

Ako prođete fazu predodabira i budete uspješni na testovima, službe za zapošljavanje kojima je zanimljiv vaš profil kontaktirat će s vama (s pomoću adrese e-pošte koju ste naveli u svojem ESPO računu) i pozvati vas na testove za zapošljavanje koji se mogu sastojati od intervjua i drugih testova. Kandidati ni u jednoj fazi postupka odabira neće od EPSO-a dobiti informaciju o tome koja je služba za zapošljavanje pokazala interes za njihov profil.

Više

Što ako položim testove odabira, ali ne i testove za zapošljavanje?

Ako ste položili testove odabira za određeni profil ili funkcijsku skupinu, vaši će rezultati u skladu s pravilima iz poziva na iskaz interesa biti valjani i dostupni u bazi podataka – deset godina za testove zaključivanja i pet godina za test kompetencija. Službe za zapošljavanje mogu vas odabrati i izravno pozvati na testove za zapošljavanje. Napominjemo da službe za zapošljavanje mogu pozvati više kandidata za svako slobodno radno mjesto. Uspjeh na testovima odabira i poziv na testove za zapošljavanje nisu jamstvo zaposlenja. Ponudu za posao možete dobiti samo ako budete uspješni i na...

Više

Što ako ne položim testove odabira?

Ako ne prijeđete bodovni prag za svaki pojedinačni test (kako je utvrđeno u pozivu na iskaz interesa), nećete biti pozvani na testove za zapošljavanje (intervju i drugi fakultativni testovi), a u razdoblju od šest mjeseci nakon toga (od datuma objave rezultata u vašem EPSO računu) nećete moći biti pozvani na polaganje drugih eventualnih testova za istu ili višu funkcijsku skupinu. Testovi kompetencija ocjenjivat će se samo ako položite testove zaključivanja.

Više

Što ako položim testove odabira?

Ako položite testove odabira (morate prijeći bodovni prag za svaki pojedinačni test kako je utvrđeno u pozivu na iskaz interesa), službe za zapošljavanje pozvat će vas na razgovor. Od datuma objave rezultata u vašem EPSO računu rezultati su valjani deset godina za testove zaključivanja pet godina za test kompetencija. Rezultati su valjani za profil i kompetencije za koje ste polagali testove, ali i za bilo koju nižu funkcijsku skupinu. Primjer: Položili ste testove zaključivanja i kompetencija za profil „Pravo, funkcijska skupina IV.”. Ti će rezultati biti valjani za profil „Pravo, funkcijska...

Više

Hoće li bolji rezultat na testu poboljšati moje izglede za zapošljavanje?

Ne, kod rezultata testova za odabir važno je samo jeste li prošli ili pali. Broj bodova koji ste postigli bit će vidljiv samo vama (preko vašeg EPSO računa). Službe koje zapošljavaju novo osoblje vidjet će samo je li kandidat prošao ili pao na testovima. Službe koje zapošljavaju novo osoblje neće vas tražiti da dostavite dokaze o uspješno položenim EPSO testovima jer su im sve informacije koje trebaju o vašem statusu dostupne izravno u bazi podataka kandidata.

Više

Zašto nisam ušao u uži izbor za polaganje testova za odabir (računalnih testova)?

Na postupke odabira CAST obično se prijavi velik broj kandidata. Međutim, službe koje zapošljavaju novo osoblje odabiru i u uži izbor uvrštavaju samo one kandidate čiji profili najviše odgovaraju njihovim zahtjevima i potrebama. Potrebe za novim osobljem mogu biti različite ovisno o radnom mjestu i instituciji.

Više

Kada ću dobiti svoje rezultate računalnih testova za odabir?

Svoje rezultate testova za odabir dobit ćete na svoj EPSO račun otprilike 2 tjedna nakon završetka razdoblja testiranja unutar kojeg ste bili testirani. Budući da je riječ o stalnom natječaju (zbog čega se i zove: stalni natječaj CAST), testiranja će biti više tijekom jedne godine.  

Više

Kakve ću testove polagati ako prođem fazu predodabira?

Ako prođete fazu predodabira, bit ćete pozvani na testove s višestrukim izborom odgovora kojima se procjenjuju opće sposobnosti u području verbalnog, numeričkog i apstraktnog zaključivanja (na jeziku 1) i poseban test kompetencija relevantnih za profil i funkcijsku skupinu za koju ste se prijavili (na jeziku 2).  Ako ste već položili testove zaključivanja za istu ili višu funkcijsku skupinu, no niste položili test kompetencija, bit ćete pozvani na test kompetencija. Dodatne informacije nalaze se na stranici s oglednim testovima („Ugovorno osoblje” – „Test kompetencija”).

Više

Što se događa nakon što podnesem prijavu?

Službe koje zapošljavaju novo osoblje periodički će pretraživati bazu podataka s prijavama kandidata i u uži krug odabirati one čiji profil najviše odgovara zahtjevima određenog slobodnog radnog mjesta. Ažurirajte svoju prijavu svakih šest mjeseci kako biste potvrdili svoj interes i bili vidljivi službama koje pretražuju bazu podataka. Samo će kandidati koji uđu u uži izbor biti pozvani, putem njihova EPSO računa, na polaganje testova za odabir koje organizira EPSO.

Više

Koje su faze stalnog postupka odabira CAST?

Stalni postupak odabira CAST (više informacija o tom postupku odabira) razlikuje se od natječaja. Glavna je razlika ta da na testiranje izlazi samo ograničen broj prethodno odabranih kandidata. To što ste podnijeli prijavu ne znači da ćete automatski biti pozvani na polaganje računalnih testova. Na testove za odabir bit će pozvani samo odabrani kandidati, i to kada se pojavi slobodno radno mjesto. Drugim riječima, možda nikada nećete dobiti poziv. Postupak odabira brz je i učinkovit:

Više

Mogu li izmijeniti sadržaj svoje prijave nakon što sam je potvrdio/potvrdila?

Osim u kontekstu stalnog postupka odabira CAST (više informacija o tom postupku odabira), nakon što prijavu potvrdite, više ne možete mijenjati njezin sadržaj jer EPSO odmah obrađuje podatke. Ako ste se prijavili za stalni postupak odabira CAST, podsjećamo vas da svoju prijavu morate ažurirati svakih šest mjeseci kako biste potvrdili svoj interes za sudjelovanje u tom postupku odabira i kako bi vaša prijava bila vidljiva službama koje zapošljavaju novo osoblje. Svoj životopis možete učitati ili ažurirati u svojem EPSO računu u bilo kojem trenutku. Međutim, on služi samo za informaciju...

Više

Mogu li ponovno iskoristiti svoju prethodnu EPSO prijavu/prijave?

Sve prijave za postupak odabira EPSO/CAST/P/1-4/2015 (CAST za izvršne agencije) koje su potvrđene do 25.11.2016. (u podne prema briselskom vremenu) automatski su prenesene u stalni postupak odabira CAST (EPSO/CAST/P/1-4/2017). Ako ste bili uspješni na EPSO-ovim selekcijskim testovima za postupak odabira EPSO/CAST/P/1-4/2015, vaši rezultati testova i dalje važe (10 godina u slučaju testova zaključivanja, odnosno 5 godina u slučaju testova kompetencija).

Više

Koje su zadaće ugovornog osoblja u institucijama EU-a?

Ugovorno osoblje (CAST) zapošljava se radi obavljanja fizičkih poslova, poslova administrativne podrške ili kako bi se osigurali dodatni kapaciteti u područjima u kojima je nedovoljan broj stalno zaposlenog osoblja s traženim vještinama. Ugovorno se osoblje zapošljava na određeno vrijeme s određenim najdužim trajanjem ugovora, često s početnim ugovorom od 6 do 12 mjeseci, ovisno o vrsti posla. U nekim tijelima EU-a ugovor se može produljiti na neodređeno vrijeme.

Više

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne