Najczęściej zadawane pytania

CAST Permanent

Czy mogę utworzyć więcej niż jedno zgłoszenie w procedurze naboru kontraktowych tłumaczy pisemnych (stała procedura naboru CAST)?

Tworzenie więcej niż jednego zgłoszenia w tej samej procedurze naboru, nawet jeśli wskaże się różne języki docelowe, nie jest dozwolone. Radzimy, aby w rubryce „Znajomości językowe” w formularzu zgłoszeniowym kandydat zadeklarował wszystkie języki, którymi się posługuje. Dzięki temu służby prowadzące nabór będą mogły znaleźć zgłoszenie kandydata odpowiadającego ich konkretnym potrzebom.

więcej

W jaki sposób EPSO sprawdzi moją znajomość języków podczas procedury naboru kontraktowych tłumaczy pisemnych (stała procedura naboru CAST)?

EPSO oceni znajomość języków kandydata tylko w następujący sposób: znajomość języka 1 kandydata (jeden z 24 języków urzędowych UE, który kandydat musi znać co najmniej na poziomie C1) zostanie przetestowana w ramach testów wielokrotnego wyboru sprawdzających rozumienie tekstu pisanego, operowanie danymi liczbowymi i myślenie abstrakcyjne znajomość języka 2 kandydata (język angielski, francuski lub niemiecki, który kandydat musi znać co najmniej na poziomie B2) zostanie przetestowana w ramach testu wielokrotnego wyboru sprawdzającego rozumienie języka. Więcej informacji o testach można znaleźć...

więcej

Ile języków muszę znać, aby wziąć udział w procedurze naboru kontraktowych tłumaczy pisemnych (stała procedura naboru CAST)?

W przeciwieństwie do niektórych konkursów otwartych (zwłaszcza konkursów dla lingwistów) w stałej procedurze naboru tłumaczy pisemnych CAST wymagana jest znajomość tylko dwóch (a nie trzech) języków urzędowych UE: język 1 kandydata musi być jednym z 24 języków urzędowych UE – wymagana jest znajomość co najmniej na poziomie C1 oraz język 2 kandydata musi być inny niż język 1 i musi to być język angielski, francuski lub niemiecki – wymagana jest znajomość co najmniej na poziomie B2.  

więcej

W jaki sposób mogę zmienić termin zdawania testów komputerowych w ramach stałej procedury naboru CAST?

W okresach przewidzianych na rezerwowanie terminu i przeprowadzanie testów można zmienić termin testów wielokrotnego wyboru, w miarę dostępności wolnych terminów i o ile zostaną spełnione warunki wymienione poniżej.

więcej

Jedno z pytań w testach wielokrotnego wyboru w ramach procedury naboru pracowników kontraktowych (stałej procedury naboru CAST) było błędnie sformułowane – gdzie mogę to zgłosić?

W przypadku poważnych wątpliwości co do treści danego pytania w teście skontaktuj się z działem EPSO ds. kontaktów z kandydatami w terminie trzech dni kalendarzowych od dnia, w którym odbył się test. Pamiętaj o podaniu szczegółowego wyjaśnienia i swojego numeru kandydata (zob. informacja o procedurze w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania). Jeżeli okaże się, że mimo dokładnej kontroli jakości pytanie nie spełnia określonych przez EPSO surowych kryteriów jakości, podjęte zostaną następujące działania:– pytanie zostanie poprawione lub usunięte z bazy pytań– jeżeli miało to negatywny wpływ...

więcej

Co mam zrobić, jeśli nie jestem już zainteresowany rekrutacją?

Aby zgłoszenie kandydata pozostało widoczne dla służb prowadzących rekrutację, musi on co sześć miesięcy potwierdzać swoje zainteresowanie. Jeśli nie jesteś już zainteresowany udziałem w testach ani rekrutacją na stanowisko o danym profilu zawodowym i w danej grupie funkcyjnej, wystarczy, że nie potwierdzisz swojego zainteresowania za pośrednictwem konta EPSO. Po upływie sześciu miesięcy od ostatniego potwierdzenia zainteresowania lub naniesienia zmian w zgłoszeniu stanie się ono niewidoczne dla służb poszukujących kandydatów, ale w przyszłości będziesz mógł w dowolnym momencie ponownie...

więcej

Co mam zrobić, jeśli dostałem zaproszenie do udziału w testach, ale nie jestem już nimi zainteresowany?

Jeśli nie jesteś już zainteresowany udziałem w nich, wystarczy, że nie zarezerwujesz terminu testów. Jeśli zdążyłeś go już zarezerwować, możesz anulować rezerwację online do 48 godzin przed terminem testu (klikając na odpowiedni link w potwierdzeniu rezerwacji na swoim koncie EPSO). Jeśli zdecydujesz, że nie weźmiesz udziału w testach, Twoje zgłoszenie nie zostanie zablokowane – w przyszłości możesz zostać znowu wybrany do udziału w testach przez inne służby prowadzące rekrutację. 

więcej

Czy w ramach wstępnej selekcji mogę zostać wybrany do więcej niż jednego profilu lub grupy funkcyjnej?

Tak, na tym etapie kandydat może zostać wybrany do więcej niż jednego profilu zawodowego i więcej niż jednej grupy funkcyjnej, jednak w większości przypadków będzie mógł potem zdawać testy dotyczące tylko jednego profilu w jednej grupie funkcyjnej w ciągu jednej sesji testów. Dlatego też zaproszenia do udziału w testach dotyczących różnych profili/grup będą kandydatom wysyłane osobno, w tej samej kolejności, w jakiej służby prowadzące nabór na określone stanowiska wysłały wnioski do EPSO. Może się jednak zdarzyć, że podczas jednej sesji testów ten sam kandydat zostanie zaproszony na testy...

więcej

Podczas naboru EPSO/CAST/P1-4/2015 zdałem testy sprawdzające umiejętności logicznego myślenia, ale nie zdałem testów badających poziom kompetencji. Czy w ramach stałej procedury naboru CAST mogę przystąpić tylko do testów sprawdzających kompetencje?

Nie. Jeżeli w ramach EPSO/CAST/P1-4/2015 zdałeś wyłącznie testy sprawdzające umiejętności logicznego myślenia, jeśli znów zostaniesz wybrany podczas wstępnej selekcji w ramach stałej procedury naboru CAST (zob. więcej informacji na temat tej procedury naboru), będziesz musiał przystąpić do wszystkich testów (zarówno sprawdzających umiejętności logicznego myślenia, jak i kompetencje).

więcej

Jaki rodzaj umowy zostanie mi zaoferowany?

W momencie rekrutacji może Ci zostać zaoferowana umowa o pracę na stanowisku pracownika kontraktowego na podstawie art. 3a lub 3b, w zależności od potrzeb danego działu i ustaleń prawnych rekrutującej instytucji. Zapoznaj się z pkt 5 załącznika III do zaproszenia do wyrażenia zainteresowania – znajdziesz tam szczegółowe informacje na temat warunków umów.

więcej

Kiedy i gdzie będę zdawać organizowane przez EPSO testy rekrutacyjne w postaci komputerowych testów wielokrotnego wyboru w ramach stałej procedury naboru CAST?

Stała procedura naboru CAST (zob. więcej informacji) ma inny przebieg niż konkursy. Do udziału w testach rekrutacyjnych zostaną zaproszeni wyłącznie wstępnie wyselekcjonowani kandydaci. Jeżeli zostaniesz wybrany, za pośrednictwem swojego konta EPSO zostaniesz poproszony o zarezerwowanie terminu testu. Radzimy sprawdzać swoje konto EPSO co najmniej dwa razy w tygodniu. Pamiętaj, że czas na zarezerwowanie terminu i wzięcie udziału w teście jest ograniczony. Testy odbędą się w ośrodkach egzaminacyjnych na całym świecie. Lista dostępnych ośrodków egzaminacyjnych zostanie podana w zaproszeniu do...

więcej

Jaka jest początkowa płaca pracowników kontraktowych?

Miesięczne wynagrodzenie podstawowe (w euro) za 40-godzinny tydzień pracy (1.7.2015), 1. stopień: Grupa funkcyjna IV (stopień 13-18): 3246-6020 euroGrupa funkcyjna III (stopień 8-12): 2536-4156 euroGrupa funkcyjna II (stopień 4-7): 1980-2869 euroGrupa funkcyjna I (stopień 1-3): 1907-2869 euro Więcej informacji na temat warunków zatrudnienia znajduje się w regulaminie pracowniczym oraz w najnowszych informacjach na temat płac urzędników i pracowników kontraktowych.

więcej

Kiedy będę wiedzieć, kto jest zainteresowany moją kandydaturą?

Jeśli pomyślnie przeszedłeś wstępną selekcję i testy, służby rekrutacyjne zainteresowane Twoim profilem skontaktują się z Tobą (za pośrednictwem adresu podanego w Twoim koncie EPSO) i zaproszą Cię na testy rekrutacyjne obejmujące rozmowę i ewentualne dodatkowe testy. Na żadnym etapie procedury selekcji EPSO nie udziela kandydatom informacji na temat tego, która służba rekrutacyjna jest zainteresowana ich profilem.

więcej

Pomyślnie przeszedłem testy selekcyjne, ale nie zdałem testów rekrutacyjnych. Co dalej?

Jeśli pomyślnie przejdziesz testy selekcyjne w odniesieniu do danego profilu i danej grupy funkcyjnej, wyniki będą ważne i widoczne w bazie danych zgodnie z zasadami określonymi w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania (10 lat w przypadku testów z zakresu rozumienia i analizy i 5 lat w przypadku testu kompetencji). Służby rekrutacyjne mogą bezpośrednio wybierać kandydatów i zapraszać ich na testy rekrutacyjne. Pamiętaj, że służby prowadzące nabór mogą zaprosić kilku kandydatów w przypadku każdego nieobsadzonego stanowiska. Pomyślne wyniki testów selekcyjnych i zaproszenie na testy...

więcej

Nie zdałem testów selekcyjnych. Co dalej?

Jeśli nie uzyskasz w każdym z testów minimalnej wymaganej liczby punktów (którą określono w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania), służby rekrutacyjne nie zaproszą Cię na testy rekrutacyjne (rozmowa i inne ewentualne testy). Ponadto przez sześć miesięcy (od dnia opublikowania wyników testów na Twoim koncie EPSO) nie będziesz otrzymywać zaproszeń do udziału w innych testach dla tej samej lub wyższej grupy funkcyjnej. Testy kompetencji zostaną ocenione tylko wtedy, gdy pomyślnie przejdziesz testy z zakresu rozumienia i analizy.

więcej

Pomyślnie przeszedłem testy selekcyjne. Co dalej?

Jeśli pomyślnie przejdziesz testy selekcyjne (w każdym teście należy zebrać minimalną wymaganą liczbę punktów, którą określono w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania), służby rekrutacyjne zaproszą Cię na rozmowę kwalifikacyjną. Okresy ważności wyników (począwszy od daty ich opublikowania na Twoim koncie EPSO) są następujące: testy z zakresu rozumienia i analizy – 10 lat testy kompetencji – 5 lat. Wyniki są zawsze ważne dla danego profilu i obszaru kompetencji, w którym zostałeś poddany testom, oraz również dla niższej grupy funkcyjnej. Na przykład: Zdałeś zarówno testy z zakresu...

więcej

Czy lepszy wynik testów zwiększy moje szanse na zatrudnienie?

Nie. Wynik testów selekcyjnych jest albo pozytywny, albo negatywny. Liczba punktów jest widoczna tylko dla Ciebie (na koncie EPSO). Służby rekrutacyjne zobaczą tylko, czy kandydat zdał te testy czy nie. Służby rekrutacyjne nie powinny wymagać od Ciebie przedstawienia dowodu na to, że przeszedłeś pomyślnie testy EPSO, ponieważ wszystkie potrzebne informacje są dla nich dostępne bezpośrednio w bazie z danymi kandydatów.

więcej

Dlaczego nie zakwalifikowałem się do testów selekcyjnych (w formie testów komputerowych)?

W procedurach naboru CAST uczestniczy zwykle bardzo wielu kandydatów. Jednak służby rekrutacyjne wybierają spośród nich tylko tych, których profil najlepiej odpowiada ich wymaganiom i potrzebom. Wymogi i potrzeby różnią się w zależności od stanowiska i instytucji.

więcej

Kiedy otrzymam wyniki testów selekcyjnych, które mają postać testów komputerowych?

Wyniki testów selekcyjnych otrzymasz za pośrednictwem swojego konta EPSO około dwa tygodnie po zakończeniu okresu przeprowadzania testów, podczas którego wziąłeś udział w testach. Ponieważ nabór w ramach bezterminowej procedury naboru CAST jest prowadzony stale, rocznie wyznaczanych jest kilka okresów przeprowadzania testów.

więcej

Jakiego rodzaju testy będę musiał zdać, jeśli zostanę wybrany w ramach wstępnej selekcji?

Kandydaci wyłonieni w wyniku wstępnej selekcji zostaną zaproszeni do udziału w testach wielokrotnego wyboru, które sprawdzają ich umiejętności ogólne w zakresie rozumienia tekstu pisanego, operowania danymi liczbowymi i myślenia abstrakcyjnego (w pierwszym języku kandydata), oraz w testach sprawdzających konkretne kompetencje zawodowe wymagane na stanowisku o danym profilu i w danej grupie funkcyjnej (w drugim języku).  Kandydaci, którzy zdali już testy sprawdzające rozumienie tekstu pisanego, operowanie danymi liczbowymi i myślenie abstrakcyjnego dla tej samej lub wyższej grupy funkcyjnej,...

więcej

Co nastąpi po zgłoszeniu przeze mnie kandydatury?

Służby rekrutacyjne będą regularnie przeszukiwać bazę danych wszystkich zarejestrowanych kandydatów i wybiorą tych, którzy w największym stopniu spełniają konkretne wymagania stawiane w przypadku poszczególnych stanowisk. Pamiętaj o aktualizowaniu swojego zgłoszenia co sześć miesięcy, aby wykazać, że w dalszym ciągu jesteś zainteresowany udziałem w naborze. W przeciwnym razie Twoje dane przestaną być widoczne dla służb rekrutacyjnych. Wyłącznie wstępnie wyselekcjonowani kandydaci zostaną zaproszeni za pośrednictwem konta EPSO do zarezerwowania terminu testu i wzięcia udziału w testach...

więcej

Jak będzie przebiegał nabór kandydatów w ramach stałej procedury naboru CAST?

Stała procedura naboru CAST (zob. więcej informacji) ma inny przebieg niż konkursy. Główna różnica polega na tym, że do udziału w testach zostanie zaproszona tylko ograniczona liczba wcześniej wyselekcjonowanych kandydatów. Samo zgłoszenie swojej kandydatury nie oznacza, że zostaniesz automatycznie zaproszony do udziału w testach komputerowych. Jedynie kandydaci wyłonieni przez służby rekrutacyjne zostaną zaproszeni do udziału w testach selekcyjnych, kiedy pojawi się wakat. Oznacza to, że być może nikt się z Tobą nie skontaktuje. Procedura naboru przebiega szybko i sprawnie:

więcej

Czy mogę zmienić treść swojego zgłoszenia po jego zatwierdzeniu?

Nie, z wyjątkiem stałej procedury naboru CAST (zob. więcej informacji na temat tej procedury naboru). W pozostałych przypadkach po zatwierdzeniu Twojego zgłoszenia nie możesz go zmienić, ponieważ EPSO natychmiast zaczyna przetwarzać Twoje dane. W przypadku stałej procedury naboru CAST kandydaci, którzy wysłali zgłoszenie, powinni aktualizować je co najmniej raz na sześć miesięcy, aby wykazać, że w dalszym ciągu są zainteresowani udziałem w naborze. W przeciwnym razie ich dane przestaną być widoczne dla służb rekrutacyjnych. Możesz w każdej chwili załączyć lub zaktualizować swoje CV na koncie...

więcej

Czy mogę wykorzystać swoje poprzednie zgłoszenie(-a) EPSO?

Wszystkie zgłoszenia do udziału w procedurze naboru EPSO/CAST/P/1-4/2015 (CAST do agencji wykonawczych) zatwierdzone do 25.11.2016 r. (w południe czasu obowiązującego w Brukseli) zostały automatycznie przeniesione do bazy stałej procedury naboru CAST (EPSO/CAST/P/1-4/2017). Jeśli już zdałeś testy rekrutacyjne zorganizowane przez EPSO w ramach procedury naboru EPSO/CAST/P/1-4/2015, ich wyniki pozostają ważne (przez 10 lat w przypadku testów sprawdzających umiejętności logicznego myślenia i przez 5 lat w przypadku testu badającego poziom kompetencji).

więcej

Jakie są obowiązki pracowników kontraktowych w instytucjach UE?

Pracownicy kontraktowi (CAST) są zatrudniani w celu wykonywania pomocniczych prac fizycznych i administracyjnych albo w celu uzupełnienia braków kadrowych na stanowiskach, na których konieczna jest wiedza specjalistyczna. Podpisują oni umowę na czas określony, często początkowo na krótszy okres (6–12 miesięcy), w zależności od charakteru zadań. W niektórych organach unijnych tego rodzaju umowy mogą być przedłużane na czas nieokreślony.

więcej

Czy znalazłeś odpowiedź?

Tak Nie