Vanliga frågor

CAST Permanent

Får jag skapa mer än en ansökan för översättarprofilen inom ”Cast permanent”?

Det är inte tillåtet att skapa mer än en ansökan för samma profil, inte ens för ett annat målspråk. Vi råder dig att uppge alla dina språk under rubriken ”Språkkunskaper” i ansökan. Då kan de rekryterande avdelningarna hitta din ansökan enligt sina specifika behov.

mer

Hur kommer mina språkkunskaper att testas för översättarprofilen inom ”Cast permanent”?

I Epsos prov kommer dina språk att utvärderas så här: Ditt språk 1 (ett av de 24 officiella EU-språken på minst nivå C1) testas i proven med flervalsfrågor i läsförståelse, tolkning av sifferuppgifter och logiskt tänkande. Ditt språk 2 (engelska, franska eller tyska på minst nivå B2) testas med hjälp av ett prov med flervalsfrågor i språkförståelse. Du kan läsa mer om proven på vår sida med exempelprov. De rekryterande avdelningarna kan vid behov anordna andra prov, t.ex. översättningsprov.

mer

Hur många språk måste jag kunna för att söka till översättarprofilen inom ”Cast Permanent”?

Till skillnad från vissa allmänna uttagningsprov (främst uttagningsprov för översättare och tolkar) krävs för urvalsförfarandet för översättare inom Cast permanent kunskaper i enbart två officiella EU-språk istället för tre: Ditt språk 1 måste vara ett av de 24 officiella EU-språken på minst nivå C1. Ditt språk 2 ska vara ett annat språk än språk 1 och måste vara antingen engelska, franska eller tyska på minst nivå B2.  

mer

Kan jag boka om de datorbaserade proven för Cast permanent?

Under boknings- och provperioderna kan du boka om proven med datorbaserade flervalsfrågor i mån av plats och på följande villkor:

mer

Det var problem med en av flervalsfrågorna i urvalsförfarandet för kontraktsanställda (Cast permanent). Vad kan jag göra?

Om du är mycket tveksam till innehållet i en provfråga ska du kontakta Epsos kontaktcentrum senast tre kalenderdagar efter ditt prov. Förklara noggrant omständigheterna och uppge ditt ansökningsnummer (läs mer om förfarandet i inbjudan att lämna intresseanmälan). Om en viss fråga inte uppfyller Epsos stränga kvalitetskrav trots noggrann kvalitetskontroll vidtas följande korrigerande åtgärder:– Frågan rättas eller tas bort från frågedatabasen.– Kompensation kan tillämpas om du påverkas negativt. Läs mer om det permanenta urvalsförfarandet för kontraktsanställda (Cast permanent).

mer

Vad ska jag göra om jag inte längre vill bli anställd?

De rekryterande avdelningarna kan bara se din ansökan om du bekräftar ditt intresse en gång var sjätte månad. Om du inte längre vill göra några prov eller få en anställning inom en specifik profil/tjänstegrupp låter du bara bli att bekräfta ditt intresse i ditt Epsokonto. Sex månader efter att du senast bekräftade ditt intresse eller uppdaterade dina uppgifter kan de rekryterande avdelningarna inte längre se din ansökan, men du kan återaktivera den när som helst i framtiden.

mer

Vad ska jag göra om jag inte längre vill göra proven?

Om du inte längre är intresserad låter du bara bli att boka tid för proven. Om du redan har bokat tid kan du avboka på nätet upp till 48 timmar före provdagen (via länken i bokningsbekräftelsen i ditt Epsokonto). Även om du bestämmer dig för att inte göra proven så fortsätter din ansökan att gälla, dvs. du kan komma att väljas ut för prov av andra rekryterande avdelningar i framtiden. 

mer

Kan jag komma att väljas ut för flera profiler eller tjänstegrupper?

Ja, du kan komma att väljas ut för flera profiler eller tjänstegrupper, men i de flesta fall kan du bara göra proven för en profil i en tjänstegrupp per provperiod. Du kallas därför till proven för de olika profilerna/tjänstegrupperna i samma ordning som rekryteringsförfrågningarna kommer in till Epso. Däremot kan du komma att kallas till kompetensprov för olika profiler under samma provperiod om du redan tidigare har blivit godkänd i proven i slutledningsförmåga. Varken du, de rekryterande avdelningarna eller Epso kan påverka i vilken ordning proven hålls. I reglerna för inbjudan att lämna...

mer

Jag blev godkänd i proven i slutledningsförmåga men misslyckades i kompetensprovet i EPSO/CAST/P1-4/2015. Kan jag då kallas enbart till kompetensprovet i Cast permanent?

Nej, om du enbart blev godkänd i proven i slutledningsförmåga i EPSO/CAST/P1-4/2015, kommer du att (om du blir utvald igen) att kallas till samtliga urvalsprov (dvs. proven i slutledningsförmåga och kompentensprovet) i Cast permanent (läs mer om det permanenta urvalsförfarandet för kontraktsanställda).

mer

Vilken typ av kontrakt kommer jag att erbjudas?

Vid rekryteringen kan du komma att erbjudas ett så kallat ”3a”- eller ”3b”-kontrakt, beroende på avdelningens behov och den rekryterande institutionens rättsliga arrangemang. Läs mer om avtalsarrangemangen i punkt 5 i bilaga III till inbjudan till intresseanmälan.

mer

När och var får jag göra Epsos urvalsprov med datorbaserade flervalsfrågor inom urvalsförfarandet Cast permanent?

Det permanenta urvalsförfarandet för kontraktsanställda (läs mer om Cast permanent) skiljer sig från vanliga uttagningsprov. Det är bara utvalda sökande som kallas till urvalsproven. Om du blir utvald får du via ditt Epsokonto en inbjudan att boka tid för proven. Du bör gå in på ditt Epsokonto minst två gånger i veckan. Du måste boka och göra proven inom utsatt tid. Proven äger rum på provcentrum runt om i världen. En lista över provcentrumen finns i din inbjudan att boka tid. Tänk på att Epso inte ersätter några resekostnader.

mer

Vilken är ingångslönen för kontraktsanställda?

Grundlönen per månad med 40 timmars arbetsvecka (1.7.2015), första löneklassen: Tjänstegrupp IV (lönegrad 13–18): 3 246–6 020 euroTjänstegrupp III (lönegrad 8–12): 2 536–4 156 euroTjänstegrupp II (lönegrad 4–7): 1 980–2 869 euroTjänstegrupp I (lönegrad 1–3): 1 907–2 869 euro Du kan läsa mer om anställningsvillkoren i tjänsteföreskrifterna och läsa den senaste informationen om löner för fast anställda tjänstemän och kontraktsanställda.

mer

När får jag reda på vem som är intresserad av min profil?

Om du blir utvald och får godkänt i proven kommer de rekryterande avdelningar som är intresserade av din profil att kontakta dig (via mejladressen i ditt Epsokonto) och kalla dig till rekryteringsprov som består av en intervju och andra eventuella prov. Epso avslöjar inte vilka rekryterande avdelningar som är intresserade av de sökande i något skede av urvalsförfarandet.

mer

Vad händer om jag klarar urvalsproven men inte rekryteringsprovet?

Om du klarar urvalsproven för en viss profil och tjänstegrupp, är dina resultat giltiga och synliga i databasen enligt reglerna i inbjudan till intresseanmälan (tio år för proven i slutledningsförmåga och fem år för kompetensprovet). De rekryterande avdelningarna kan välja att kalla dig till ett rekryteringsprov. Tänk på att de kan kalla flera sökande för varje ledig tjänst. Godkänt i urvalsproven och en kallelse till ett rekryteringsprov är ingen garanti för att du får ett erbjudande om anställning. Du kan bara få ett erbjudande om anställning om du också blir godkänd i rekryteringsprovet....

mer

Vad händer om jag inte klarar urvalsproven?

Om du inte uppnår minst det angivna kravet för godkänt i varje prov (enligt vad som anges i utlysningen), kallas du inte till rekryteringsproven (intervju och eventuella andra prov). Du kommer dessutom att stoppas i sex månader (räknat från den dag då resultaten publiceras i ditt Epsokonto) från att kallas till andra prov för samma eller högre tjänstegrupp. Kompetensproven rättas bara om du klarar proven i slutledningsförmåga. Om du klarar proven i slutledningsförmåga men misslyckas i kompetensprovet, behöver du bara göra om kompetensprovet om du kallas igen efter sexmånadersperioden. Tänk på...

mer

Vad händer om jag blir godkänd i urvalsproven?

Om du klarar urvalsproven (du måste uppnå minst det angivna kravet för godkänt i varje prov enligt vad som anges i utlysningen), kan du bli kallad till en intervju hos den rekryterande avdelningen. Så här länge är dina resultat giltiga (räknat från den dag då resultatet publiceras i ditt Epsokonto): Proven i slutledningsförmåga: 10 år Kompetensprovet: 5 år Resultatet är alltid giltigt för den profil och det kompetensområde som du testades för och också för lägre tjänstegrupper. Här är ett exempel: Du får godkänt i både proven i slutledningsförmåga och kompentensproven för juridikprofilen i...

mer

Ökar ett bra provresultat mina chanser att bli anställd?

Nej, resultaten i urvalsproven redovisas bara som godkänt eller underkänt. Det är bara du som ser din poäng (i ditt Epsokonto). De rekryterande avdelningarna ser bara om en sökande har godkänts eller underkänts i proven. De får inte kräva att du ger dem några bevis på att du klarat Epsos prov eftersom all nödvändig information om din status finns tillgänglig för dem i databasen över sökande.

mer

Varför har inte jag valts ut och får göra de datorbaserade urvalsproven?

Cast-förfarandena lockar många sökanden. De rekryterande avdelningarna väljer bara ut ett litet antal sökande med en profil som bäst motsvarar deras krav och behov. Anställningsbehoven ser olika ut för olika tjänster och institutioner.

mer

Hur får jag reda på resultaten av de datorbaserade urvalsproven?

Du får reda på resultaten av urvalsproven via ditt Epsokonto cirka två veckor efter det att den provperiod då du gjorde dina prov är avslutad. Med tanke på att förfarandet ständigt pågår (därav namnet CAST Permanent) kan det bli fråga om flera provperioder under ett år.

mer

Vilken typ av prov måste jag göra om jag blir utvald?

Om du blir utvald kallas du till en serie prov med flervalsfrågor så att vi kan bedöma din allmänna förmåga i fråga om läsförståelse, tolkning av sifferuppgifter och logiskt tänkande (på språk 1) och ett särskilt prov av kompetensen för den profil och tjänstegrupp du har sökt till (på språk 2).  Om du redan har klarat proven med flervalsfrågor för samma eller en högre tjänstegrupp men inte kompetensprovet, kallas du enbart till kompetensprovet. Titta gärna på våra exempelprov (Kontraktsanställda – Bedömning av kompetenser). Om du blir kallad till rekryteringsprov av en rekryterande avdelning...

mer

Vad händer när jag har skickat in min ansökan?

De rekryterande avdelningarna söker regelbundet i databasen över alla registrerade sökande och väljer ut några som bäst motsvarar de specifika kraven för en ledig tjänst. Se till uppdatera din ansökan var sjätte månad för att visa att du fortfarande är intresserad. Då förblir din ansökan synlig och sökbar i databasen. Endast utvalda sökande uppmanas att via sina Epsokonton boka tid och göra de urvalsprov som Epso anordnar. Kolla ditt Epsokonto regelbundet, för om du finns bland de utvalda sökandena får du en inbjudan att boka tid för proven ungefär en vecka innan tidsbokningen öppnar. Länken...

mer

Hur väljs de sökande ut i urvalsförfarandet Cast permanent?

Det permanenta urvalsförfarandet för kontraktsanställda (läs mer om Cast permanent) skiljer sig från vanliga uttagningsprov. Den stora skillnaden är att endast ett begränsat antal utvalda sökande får göra proven. Tänk alltså på att du inte automatiskt blir kallad att delta i de datorbaserade proven bara för att du har skickat in en ansökan. När det finns en ledig tjänst kommer bara de sökande som har valts ut av rekryterarna att kallas till urvalsproven. Det innebär att du kanske aldrig hör ifrån oss. Urvalsförfarandet är snabbt och effektivt:

mer

Kan jag ändra min ansökan efter valideringen?

Med undantag för det permanenta urvalsförfarandet för kontraktsanställda (läs om Cast permanent) kan du inte längre ändra din ansökan efter valideringen, eftersom Epso genast börjar behandla den. Om du har skickat in en ansökan till Cast permanent ska du uppdatera den var sjätte månad för att visa att du fortfarande är intresserad av urvalsförfarandet. Då förblir din ansökan synlig för de rekryterande avdelningarna. Du kan när som helst ladda upp eller uppdatera ditt CV i Epsokontot. Ditt CV används enbart av de rekryterande avdelningarna och spelar ingen roll för utvärderingen eller...

mer

Kan jag återanvända mina tidigare Epso-ansökningar?

Alla ansökningar till EPSO/CAST/P/1-4/2015 (kontraktsanställda till genomförandeorganen) som validerats senast den 25 november 2016 (kl.12 svensk tid) har automatiskt flyttats över till utlysningen EPSO/CAST/P/1-4/2017. Om du redan har klarat de urvalsprov som Epso har organiserat för EPSO/CAST/P/1-4/2015, gäller ditt resultat i tio år för proven i slutledningsförmåga och i fem år för kompetensprovet.

mer

Vilka arbetsuppgifter utför kontraktsanställda i EU-institutionerna?

Kontraktsanställda (Cast) kan anställas för olika typer av manuellt eller administrativt arbete, eller inom specifika områden där det råder brist på fast anställd personal med rätt kompetens. Anställningstiden är begränsad. Det första kontraktet är ofta bara på sex till tolv månader, beroende på typ av jobb. Vid vissa EU-organ kan kontraktet förlängas tills vidare.

mer

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej