Časté otázky

Home > Časté dotazy > My selection procedure > Administrátoři s vysokoškolským vzděláním 2018

Administrátoři s vysokoškolským vzděláním 2018

Mám nějaký problém s kalendářem v přihlášce. Nedaří se mi zadat datum po 9.4.2018. Co mám dělat?

Hlavním účelem přihlášky je určit, zda uchazeč k datu uzávěrky pro podávání přihlášek splňuje všechny podmínky stanovené v oznámení o výběrovém řízení. Proto je třeba vzít na vědomí tyto skutečnosti:

více

Proč už v druhé části přihlášky nelze upravit údaje o jazykových znalostech?

V první části přihlášky musí uchazeči uvést úroveň svých znalostí všech úředních jazyků EU. Po odeslání první části přihlášky už nelze uvedené jazyky měnit. Na základě prohlášení uchazečů je nyní stanoveno 5 jazyků, v nichž lze testy výběrového řízení absolvovat. V druhé části přihlášky, která bude k dispozici od 18.4.2018, si mohou jazyky, v nichž budou testy absolvovat, vybrat pouze ti uchazeči, kteří uvedli alespoň 2 jazyky (jeden z nich minimálně na úrovni B2, druhý alespoň na úrovni C1), přičemž alespoň jeden z těchto jazyků musí figurovat mezi 5 nejčastěji volenými jazyky. Tyto jazyky...

více

Jak mám správně dokončit přihlášku do výběrového řízení?

Uchazeči, kteří byli vyzváni k dokončení přihlášky, musí podniknout následující kroky:

více

Mohu uvést všechny jazyky, které ovládám?

Ano, během první fáze přihlašování můžete uvést všechny úřední jazyky Evropské unie, které ovládáte (minimálně dva a maximálně deset). Předpokládejme, že hovoříte například těmito jazyky: francouzsky (vynikající úroveň – C2) nizozemsky (vynikající úroveň – C2) anglicky (velmi dobrá úroveň – C1) německy (střední úroveň – B2) portugalsky (úroveň začátečníka – A1) Především vám gratulujeme, že ovládáte tolik jazyků! Všechny tyto jazyky můžete v první části přihlášky uvést. Po skončení prvního kola výběrového řízení zhotoví úřad EPSO seznam 5 jazyků, které uchazeči uvedli nejčastěji a které...

více

Mohla bych dostat informaci, kterých pět jazyků bude navrženo pro testy v hodnotícím centru a test „e-tray“?

To vám budeme moci sdělit až po skončení první fáze registrace, protože poté shromáždíme údaje ze všech přihlášek a na jejich základě sestavíme seznam jazyků, které uchazeči nahlásili nejčastěji. V roce 2017 byly u výběrových řízení pro absolventy vysokých škol nejčastěji uváděny tyto jazyky: angličtina, francouzština, italština, španělština a němčina. Můžete však také nahlédnout do evropské zprávy o rozšíření a používání jazyků. Nemůžete z ní sice usuzovat na to, jak bude zmíněný seznam vypadat, jisté vodítko vám však poskytne. Pět jazyků, které navrhne EPSO na základě údajů z přihlášek na ...

více

V jakých jazycích budu dělat testy?

Testy budou probíhat ve dvou různých jazycích: – v jednom bude test verbálního, numerického a abstraktního uvažování (většinou test s otázkami s výběrem odpovědí): tento jazyk si volíte z 24 úředních jazyků Evropské unie – v druhém bude test situačního úsudku, test práce s elektronickou poštou a testy v hodnotícím centru: tento jazyk si volíte v druhé části přihlášky, a to z jazyků, které jste uvedli v její první části. Přihlášku musíte vyplnit právě v tomto jazyce. 

více

Které kompetence musí uchazeči během testů prokázat?

Evropské instituce hledají talentované, motivované uchazeče se špičkovou znalostí svého oboru, kteří prokáží tyto obecné kompetence:

více

Jaký je jazykový režim výběrových řízení pro všeobecné zaměření?

Ve kterém jazyce dělají uchazeči testy v rámci výběrového řízení pro všeobecné zaměření? Uchazeč ve výběrovém řízení pro všeobecné zaměření absolvuje testy ve dvou různých jazycích: Jazyk 1: Většina testů na počítači s otázkami s výběrem odpovědí (verbální, numerické a abstraktní uvažování) bude v prvním jazyce uchazeče, kterým musí být jeden z 24 úředních jazyků Evropské unie. Jazyk 2: Jeden z testů s otázkami s výběrem odpovědí (test ověřující situační úsudek), test práce s elektronickou poštou (tzv. e-tray test) a testy v hodnotícím centru proběhnou v jednom z dalších jazyků uvedených v ...

více

Můžu se přihlásit, když jsem absolvovala školu teprve teď v létě?

Ano, studenti posledního ročníku univerzitního (bakalářského) studia se mohou účastnit výběrového řízení, pokud diplom o ukončení studia získají do 31. července 2018.

více

Moje přihláška zmizela – můžete ji prosím znovu aktivovat?

Projděte si prosím celý seznam přihlášek na vašem účtu EPSO. Dokud probíhá přihlašování do výběrového řízení, přihláška a související zprávy se mohou nacházet až někde v polovině seznamu za jinými potvrzenými přihláškami.

více

Co je to e-tray?

Práce s elektronickou poštou (e-tray) Test spočívá v počítačové simulaci skutečné pracovní situace. Budete pracovat s replikou e-mailové schránky, která bude obsahovat informace o určitém tématu/problému. Kandidáti musí v daném časovém limitu najít nejvhodnější řešení. Test probíhá v uchazečově jazyce 2 a je určen k hodnocení těchto čtyř kompetencí: analytické uvažování a řešení problémů orientace na kvalitu a výsledky schopnost stanovovat priority a organizovat práci spolupráce s ostatními pracovníky

více

Jak se posuzuje úroveň znalosti jazyků?

U každého ze svých jazyků (včetně mateřštiny) si pomocí stupnice pro sebehodnocení, která je součástí formuláře žádosti, sami vyhodnoťte tyto tři jazykové dovednosti: porozumění, mluvený projev, písemný projev. Každá jazyková dovednost musí být posouzena v rozmezí od úrovně A1 (začátečník) do úrovně C2 (zkušený uživatel).

více

Proč neuložit kandidátům povinnost používat v hodnotícím centru jiný jazyk než mateřský?

Jelikož pojem mateřský jazyk lze těžko definovat (někteří kandidáti hovoří na vysoké úrovni několika jazyky, zatímco jiní ovládají mateřský jazyk jen v omezené míře a upřednostňovali by absolvování testů v jazyce, ve kterém obvykle pracují), EPSO se rozhodl zkoušet kandidáty v jazycích, které jsou společné většině z nich. Tato volba nejvěrněji reprezentuje skutečné pracovní prostředí v orgánech EU. V hodnotícím centru navíc nejsou kandidáti posuzováni na základě svých jazykových dovedností (samozřejmě kromě lingvistů), nýbrž na základě jejich všeobecných schopností (viz oznámení o výběrovém...

více

Může se stát, že v hodnotícím centru/fázi budu dělat testy spolu s kandidáty, kteří mohou tyto testy absolvovat ve svém mateřském jazyce. Není to nespravedlivé?

Výběrová komise neposuzuje, jak dalece určitý jazyk ovládáte. Za úroveň jazykových znalostí se nepřičítají ani neodčítají žádné body. Úlohou hodnotícího centra/fáze je pouze hodnotit jednotlivé kandidáty na základě jejich předpokladů (viz oznámení o výběrovém řízení) a nikoli je navzájem srovnávat. 

více

Můžete mi dát příklad toho, jak bude EPSO volit jazyky?

Jako příklad si uveďme tyto uchazeče: Uchazeči Jazyky na požadované úrovni uvedené v žádosti (část 1) Seznam jazyků (a počet uchazečů, kteří je uvedli) v sestupném pořadí Jazyky, které může uchazeč uvést jako jazyk 2 Rosario EN, IT, ES, PT EN (5)DE (3)FR (3)ES (2)IT (2) EL, GA, PL, PT, NL, CS, SK, FI, DA, SV (1) EN, IT, ES Jean

více

Proč se pro zkoušku v hodnotícím centru / v rámci hodnotící fáze vybírá pouze pět jazyků a nelze použít všech 24 úředních jazyků EU?

Mít omezený počet dorozumívacích jazyků je důležité proto, aby bylo zajištěno, že spolu mohou vzájemně komunikovat uchazeči a výběrová komise a že úspěšní uchazeči budou skutečně moci pracovat se svými budoucími kolegy. Počet jazyků, které EPSO navrhuje, představuje rovnováhu mezi logistickými a finančními zdroji na jedné straně a přáním umožnit účast na výběrovém řízení co nejvíce kandidátům. Větší počet jazyků (i kdyby nešlo o všechny) by vyžadoval takové využití zdrojů, které by bylo vzhledem k tomu, o kolik více kandidátů by se skutečně přihlásilo, nepřiměřeně vysoké. 

více

Když neumím ani jeden z jazyků, které EPSO určí, co z toho pro mě vyplyne?

K pokračování v přihlašovacím procesu budou vyzváni pouze uchazeči, kteří v první části přihlášky uvedli jazyky, jež určí příslušné instituce EU. V případě, že nejste neuvedli alespoň jeden z pěti určených jazyků, budete z dalšího průběhu řízení vyřazeni. Na základě naší analýzy předchozích ročníků očekáváme velmi nízký počet takto vyřazených uchazečů, protože drtivá většina uchazečů ovládá alespoň jeden z nejběžnějších evropských jazyků. Je proto velmi důležité, abyste uvedli veškeré jazyky, které ovládáte a ve kterých jste ochotni absolvovat testy. V současné době již nebude možné doplnit...

více

Co se stane, když ty jazyky, které uchazeči nejčastěji uváděli, neodpovídají potřebám útvarů, které hledají pracovníky?

V případě, že pět jazyků, které uchazeči nejčastěji uváděli v přihlášce, neschválí příslušné instituce, protože neodpovídají náborovým požadavkům daných útvarů, navrhne EPSO navrhne šestý a poté sedmý nejuváděnější jazyk a tak dále, dokud nebude vytvořen seznam pěti jazyků. Tyto jazyky budou spolu s odůvodněným rozhodnutím zveřejněny na internetových stránkách úřadu EPSO a sděleny všem uchazečům daného výběrového řízení.

více

Jak probíhá výběra jazyka pro testy v hodnotícím centru?

Nejprve musejí všichni uchazeči uvést v přihlášce jazyky, v nichž by byli ochotni absolvovat testy (zejména u zkoušek v hodnotícím centru) – musejí v nich při tom dosahovat minimálně úrovně B2. Na konci této první fáze registrace EPSO shromáždí veškeré údaje ze všech přihlášek a vyhodnotí, které jazyky uchazeči nejčastěji uváděli. Pět nejuváděnějších jazyků bude navrženo příslušným institucím. Pokud tyto schválí, budou určeny uchazečům pro testy v hodnotícím centru.

více

V jakém jazyce nebo jazycích se vyplňuje přihláška?

První část přihlášky může být v kterémkoli z 24 úředních jazyků EU. Druhá část musí být vyplněna v jazyce, který jste si zvolili jako jazyk 2. Přestože je přihláška k dispozici i v jiných jazycích, musíte ji vyplnit v jazyce, který jste si zvolili jako jazyk 2. Nedodržení tohoto požadavku může důvodem k vyloučení z výběrového řízení (viz příloha II bod 4.4 oznámení o výběrovém řízení).

více

Kdy si budu muset zvolit jazyk 1 a jazyk 2?

Jazyk 1 a 2 si vyberete ve druhé části přihlášky. V první části budete vyzváni pouze k tomu, abyste uvedli jazyky, v nichž jste dosáhli úrovně B2 (uspokojivá znalost) a vyšší. Na výběr jazyka 1 a jazyka 2 se vztahují tyto podmínky: vybírat můžete pouze z těch jazyků, které jste uvedli v první části přihlášky (poté už nelze další jazyky přidat) jazyk 2 musíte zvolit z 5 jazyků, které EPSO nabízí (tyto jazyky budou určeny podle kritérií uvedených v oznámení o výběrovém řízení a budou sděleny všem uchazečům krátce po skončení první lhůty pro podávání přihlášek) jazyk 1 musí být některý z 24...

více

Mohou se uchazeči sami rozhodnout, jaký je jejich mateřský jazyk?

Úřad EPSO v tomto ohledu nestanoví žádná pravidla ani omezení. Není možné, aby výběrová komise ověřovala, jaký má uchazeč mateřský jazyk, jelikož se ne vždy shoduje s jeho občanstvím. Někteří kandidáti mohou mít více mateřských jazyků. Kromě toho někteří uchazeči naopak upřednostňují dělat test v tom jazyce, s nímž přijdou každodenně do kontaktu v práci, než v jazyce, kterým hovoří, případně hovořili doma. Orgány EU se proto dohodly na tom, že bude vhodnější nechat toto rozhodnutí na samotných uchazečích.

více

Jakou práci budu vykonávat, pokud budu přijat na základě tohoto výběrového řízení?

Jedná se o výběrové řízení pro všeobecný pracovní profil, což znamená, že není na jedno konkrétní pracovní místo, ale spíše na místo administrátora, který je schopen pracovat ve všech typech odvětvových politik EU. Pokud jste přijati do pracovního poměru v této platové třídě na základě tohoto výběrovém řízení, budete pracovat jako součást týmu v jedné z těchto oblastí práce v orgánech a institucích EU: 1.                formulování politiky 2.                operační plnění úkolů 3.                řízení zdrojů Další informace zde

více

Našli jste, co jste hledali?

Ano Ne