Najčešća pitanja

Home > Najčešća pitanja > My selection procedure > Natječaj za mlade administratore s visokoškolskom diplomom 2018.

Natječaj za mlade administratore s visokoškolskom diplomom 2018.

Nešto nije u redu s kalendarom u obrascu za prijavu. Zašto nije moguće odabrati datum nakon 9. travnja 2018.?

Glavna je svrha obrasca za prijavu utvrditi ispunjava li kandidat na zadnji dan roka za podnošenje prijava sve uvjete utvrđene u obavijesti o natječaju. S obzirom na to upozoravamo na sljedeće:

Više

Zašto u drugom dijelu obrasca za prijavu više ne mogu dopuniti informacije o znanju jezika?

U prvom dijelu obrasca za prijavu kandidati moraju navesti sve službene jezike EU-a koje znaju. Nakon što potvrde prvi dio prijave, kandidati više ne mogu mijenjati informacije o jezicima koje su unijeli. Na temelju tih informacija EPSO odabire 5 najčešće prijavljenih jezika, koji će kandidatima biti na raspolaganju za polaganje testova.

Više

Kako da dovršim prijavu na natječaj?

Kandidati koji su pozvani da ispune obrazac za prijavu moraju poduzeti sljedeće korake:

Više

Mogu li prijaviti sve jezike koje znam?

Da, u prvoj fazi prijave možete prijaviti sve jezike koje znate (najmanje dva, a najviše deset), a koji su službeni jezici Europske unije. Na primjer, pretpostavimo da govorite sljedeće jezike: francuski (najviša razina – C2) nizozemski (najviša razina – C2) engleski (vrlo dobra razina – C1) njemački (srednja razina – B2) portugalski (početnička razina – A1). Prije svega, čestitke na takvoj višejezičnosti! U prvom dijelu prijave možete prijaviti sve te jezike. Nakon prvog dijela prijave EPSO će sastaviti popis od pet jezika koje su kandidati najčešće prijavili, najmanje na razini B2.

Više

Kojih će pet jezika biti predloženo za testove centra za procjenu i test simulacije e-sandučića ("e-tray")?

Nakon završetka prvog dijela postupka prijave prikupit ćemo podatke iz svih prijava i sastaviti popis jezika koje su kandidati najčešće prijavili. U natječaju za administratore općeg profila 2017. ti su jezici bili engleski, francuski, talijanski, španjolski i njemački. Korisne informacije (ali ne i jamstva) možete pronaći u europskom izvješću o jezicima koji se najviše uče i upotrebljavaju. Pet jezika koje EPSO predloži na temelju podataka iz prvog dijela postupka prijave moraju odobriti institucije EU-a.

Više

Na kojem se jeziku polažu testovi?

Testovi se polažu na dva jezika: – jedan jezik za testove numeričkog, verbalnog i apstraktnog zaključivanja (testovi s višestrukim izborom odgovora) – kandidati ga odabiru među 24 službena jezika Europske unije – drugi jezik za test simulacije e-sandučića (e-tray) i testove centra za procjenu – kandidati ga odabiru u drugom dijelu prijave među jezicima koje su naveli u prvom dijelu prijave te na njemu ispunjavaju drugi dio prijave. 

Više

Koje kompetencije kandidati moraju pokazati na testovima?

Institucije EU-a traže talentirane i motivirane kandidate koji su visokokvalificirani u svojem području i koji mogu dokazati da posjeduju sljedeće opće kompetencije:

Više

Koji se jezični režim primjenjuje na natječaje za administratore općeg profila?

Na kojem se jeziku polažu testovi na natječaju za administratore općeg profila? Kandidati na natječaju za administratore općeg profila polažu testove na dva jezika: jezik 1: većina testova s višestrukim izborom odgovora (testovi verbalnog, numeričkog i apstraktnog zaključivanja) polaže se na kandidatovu jeziku 1 koji mora biti jedan od 24 službena jezika Europske unije jezik 2: jedan od testova s višestrukim izborom odgovora (test situacijskog prosuđivanja), test simulacije e-sandučića (e-tray) i testovi u centru za procjenu polažu se na jednom od preostalih jezika iz obrasca za prijavu; kao...

Više

Mogu li sudjelovati u natječaju ako ću diplomirati tek na ljeto?

Da, studenti na završnoj godini (preddiplomskog) sveučilišnog studija mogu sudjelovati u natječaju pod uvjetom da diplomiraju do 31. srpnja 2018.

Više

Moja je prijava nestala – može li se ponovno aktivirati?

Za pregled svih prijava u vašem EPSO računu pomičite se po popisu prema dolje. Dok traju prijave na natječaj, vaša prijava i s njome povezane poruke mogu se nalaziti u sredini popisa, iza eventualnih prijava koje ste već potvrdili.

Više

Što je to test simulacije e-sandučića (<i>e-tray</i>)?

Test simulacije e-sandučića (e-tray) računalna je simulacija stvarne situacije na poslu. Riječ je o imitaciji sandučića elektroničke pošte s informacijama koje se odnose na određenu temu. Kandidati moraju u zadanom vremenu na najbolji mogući način pronaći rješenja. Test se polaže na jeziku 2 i napravljen je tako da mjeri četiri kompetencije: analiziranje i rješavanje problema usmjerenost na kvalitetu i rezultate određivanje prioriteta i organiziranje rada rad s drugima.

Više

Kako da procijenim svoje znanje jezika?

Koristeći se ljestvicom za samoprocjenu koja je dio obrasca za prijavu, za svaki svoj jezik (uključujući materinski) procijenite tri sljedeće jezične vještine: razumijevanje, govor, pisanje. Za svaku jezičnu vještinu navedite razinu znanja od A1 (temeljni korisnik) do C2 (iskusni korisnik).

Više

Zašto svi kandidati ne bi morali polagati testove u centru za procjenu na jeziku koji im nije materinski?

Budući da je teško definirati materinski jezik (neki kandidati znaju nekoliko jezika na visokoj razini, a drugi samo ograničeno vladaju materinskim i radije bi testove polagali na jeziku na kojem uobičajeno rade), EPSO je odlučio kandidate testirati na jezicima koji su zajednički većini. Takvim se odabirom najvjernije odražava stvarna radna sredina u institucijama. Naposljetku, u centru za procjenu ne ocjenjuju se jezične vještine kandidata (osim, naravno, u natječajima za lingvističke profile), nego njihove opće kompetencije (vidjeti obavijest o natječaju).

Više

Može mi se dogoditi da testove u centru za procjenu / fazi procjene moram polagati s kandidatima koji ih možda polažu na materinskom jeziku. Nije li to nepravedno?

Povjerenstvo za odabir ne ocjenjuje vaše znanje jezika: za znanje jezika ne dobivaju se (niti gube) bodovi. U centru za procjenu / fazi procjene kandidati se procjenjuju samo na temelju kompetencija (vidjeti obavijest o natječaju), a ne u odnosu na druge kandidate. 

Više

Možete li mi dati primjer načina na koji će EPSO odabrati jezike?

Uzmimo kao primjer sljedeće kandidate: Kandidati Jezici na traženoj razini, navedeni u prvom dijelu prijave Popis jezika silaznim redoslijedom, prema broju kandidata koji su ih prijavili Jezici koje kandidat smije prijaviti kao jezik 2 Rosario EN, IT, ES, PT EN (5)DE (3)FR (3)ES (2)IT (2) EL, GA, PL, PT, NL, CS, SK, FI, DA, SV (1) EN, IT, ES

Više

Zašto se za testiranje u centru za procjenu predlaže pet, a ne sva 24 službena jezika?

Važno je da broj jezika sporazumijevanja bude ograničen kako bi kandidati i povjerenstvo za odabir mogli komunicirati, a budući zaposlenici mogli surađivati s budućim kolegama. Broj jezika koji je predložio EPSO kompromis je između raspoloživih logističkih i financijskih sredstava i želje da se maksimalnom broju kandidata omogući sudjelovanje u natječaju. Organiziranje testiranja na još više jezika (ili čak na svim jezicima) podrazumijevalo bi prevelik dodatni napor u odnosu na broj dodatnih kandidata kojima bi se time omogućilo sudjelovanje. 

Više

Što ako ne govorim nijedan od jezika koje je predložio EPSO?

Kandidati koji u prvome dijelu prijave nisu naveli ni jedan od jezika koje institucije odaberu neće moći nastaviti ispunjavati prijavu. Ako ne znate barem jedan od tih pet jezika, bit ćete isključeni. Na temelju analize prethodnih natječaja očekujemo da će to biti razlog za isključivanje vrlo malog broja kandidata jer gotovo svi znaju barem jedan od najčešćih europskih jezika. Stoga je važno da prijavite sve jezike koje govorite i na kojima ste voljni polagati testove. Nakon završetka prve faze postupka prijave kandidati više neće moći dodati jezike u obrazac za prijavu.

Više

Što ako pet najčešće prijavljenih jezika kandidata ne odgovara potrebama službi koje zapošljavaju?

Ne potvrde li institucije pet najčešće prijavljenih jezika kandidata jer ne odgovaraju potrebama službi, EPSO će predložiti šesti pa sedmi najčešće prijavljeni jezik i tako dalje sve dok ne dobije popis od pet jezika. Ti će jezici zajedno s obrazloženom odlukom biti objavljeni na web-mjestu EPSO-a i priopćeni svim kandidatima na natječaju.

Više

Kako će se odabrati jezici za testove u centru za procjenu?

Svi kandidati prvo moraju u prijavi navesti jezike na kojima bi bili voljni polagati testove (to posebno vrijedi za testove u centru za procjenu), pri čemu je najniža zahtijevana razina znanja jezika B2. Nakon te prve faze prijave EPSO će prikupiti podatke iz svih prijava kako bi ustanovio koje su jezike kandidati najčešće prijavili. Potom će pet najčešće prijavljenih jezika kandidata predložiti institucijama. Odobre li institucije te jezike, EPSO će ih ponuditi kandidatima za jezike na kojima mogu polagati testove u centru za procjenu.

Više

Na kojem se jeziku/jezicima ispunjava obrazac za prijavu?

Prvi dio prijave kandidat može ispuniti na bilo kojem od 24 službena jezika EU-a. Drugi dio prijave kandidat ispunjava na jeziku koji je odabrao kao jezik 2. Čak i ako je obrazac za prijavu dostupan na drugim jezicima, kandidat ispunjava svoju prijavu samo na odabranom jeziku 2. U slučaju nepoštovanja tih pravila kandidat može biti isključen iz natječaja (vidjeti točku 4.4. Priloga II. Obavijesti o natječaju).

Više

Kada se odabiru jezik 1 i jezik 2?

Kandidati svoj jezik 1 i jezik 2 odabiru u drugom dijelu prijave. U prvom dijelu kandidati samo navode jezike kojima vladaju najmanje na razini B2 (zadovoljavajuća razina). Na odabir jezika 1 i jezika 2 primjenjuju se sljedeći uvjeti: mogu se odabrati samo jezici navedeni u prvom dijelu prijave (ne mogu se dodati novi jezici) jezik 2 mora biti jedan od 5 jezika koje ponudi EPSO (ti se jezici određuju u skladu s kriterijima iz obavijesti o natječaju i svi se kandidati o tome obavješćuju čim istekne rok za prvi dio prijave) jezik 1 mora biti jedan od 24 službena jezika EU-a jezik 1 mora biti...

Više

Smije li kandidat odlučiti koji mu je materinski jezik?

EPSO u tom pogledu ne nameće pravila ni ograničenja. Povjerenstvo za odabir ne može provjeriti koji je jezik kandidatu materinski jer se on ne podudara uvijek s državljanstvom. Kandidat može imati više materinskih jezika ili može odlučiti polagati testove na jeziku kojim se svakodnevno služi na poslu, a ne na jeziku kojim govori kod kuće. Institucije su se dogovorile da je odabir jezika na kojem će se polagati ti testovi pravednije prepustiti kandidatima.

Više

Ako se zaposlim na temelju ovog natječaja, koje ću poslove obavljati?

Riječ je o natječaju za opći profil, što znači da se ne odnosi na određeno radno mjesto, već na radno mjesto administratora koji može raditi u bilo kojem području politika EU-a. Kandidati koji se na temelju ovog natječaja zaposle u tom razredu radit će u institucijama EU-a kao dio tima u jednom od sljedećih područja rada: 1. oblikovanje politika 2. operativna provedba 3. upravljanje resursima. Više informacija dostupno je ovdje.

Više

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne