DUK

Home > DUK > My selection procedure > Universitetinį išsilavinimą turintys administratoriai (2018 m.)

Universitetinį išsilavinimą turintys administratoriai (2018 m.)

Kilo problema dėl paraiškos formos kalendoriaus. Kodėl negaliu pasirinkti vėlesnės datos negu 2018-04-09?

Paraiškos forma pildoma visų pirma tam, kad būtų galima nuspręsti, ar kandidatas paskutinę paraiškų teikimo dieną atitinka visas pranešime apie konkursą nustatytas sąlygas. Turėdamas tai omenyje atkreipkite dėmesį į toliau nurodomus dalykus.

daugiau

Kodėl antroje paraiškos formos dalyje nebegaliu keisti savo kalbų mokėjimo informacijos?

Pirmoje paraiškos formos dalyje kandidatų prašėme nurodyti visas oficialiąsias ES kalbas, kurias jie moka, ir kokiu lygiu jas moka. Patvirtinus pirmą paraiškos dalį, nurodytų kalbų informacijos keisti nebegalima. Remiantis kandidatų pateikta informacija, jiems dabar siūlomos 5 kalbos konkurso testams laikyti. Antroje paraiškos formos dalyje, kurią galima pildyti nuo 2018 m. balandžio 18 d., kalbas testams laikyti gali rinktis tik tie kandidatai, kurie nurodė mokantys ne mažiau kaip 2 kalbas (vieną ne žemesniu kaip B2 lygiu ir vieną ne žemesniu kaip C1 lygiu), iš kurių bent viena yra tarp...

daugiau

Kaip baigti pildyti konkurso paraiškos formą?

Instrukcijos kandidatams, kurių buvo paprašyta baigti pildyti paraiškos formą.

daugiau

Ar galiu nurodyti visas kalbas, kurias moku?

Taip, pirmuoju paraiškos pildymo etapu galite nurodyti visas Europos Sąjungos oficialiąsias kalbas, kurias mokate, (mažiausiai 2, daugiausiai 10). Tarkime, kad mokate šias kalbas: prancūzų (puikiai – C2 lygiu), nyderlandų (puikiai – C2 lygiu), anglų (labai gerai – C1 lygiu), vokiečių (vidutiniškai – B2 lygiu), portugalų (pradiniu – A1 – lygiu). Pirmiausia sveikiname, kad mokate tiek daug kalbų! Visas šias kalbas galite nurodyti pirmuoju paraiškos pildymo etapu. Po pirmojo paraiškos pildymo etapo EPSO sudarys penkių kalbų, kurias dažniausiai nurodė kandidatai ir kurias jie moka ne mažesniu nei...

daugiau

Ar galite nurodyti, kuriomis penkiomis kalbomis bus pasiūlyta laikyti vertinimo centro testus ir e. korespondencijos tvarkymo testą?

Prieš parengdami kalbų, kurias dažniausiai nurodė kandidatai, sąrašą, turime sulaukti pirmojo registracijos etapo pabaigos, kad turėtume visų paraiškų duomenis. 2017 m. konkurse universitetų absolventams dažniausiai nurodytos anglų, prancūzų, italų, ispanų ir vokiečių kalbos. Taip pat galite susipažinti su Europos ataskaita, kurioje nurodoma, kurios kalbos mokamos ir vartojamos plačiausiai. Ji gali būti tam tikromis gairėmis, tačiau jokių garantijų nesuteikia. Be to, patvirtinti penkias kalbas, kurias pasiūlo EPSO remdamasi iš paraiškų pasibaigus pirmajam registracijos etapui surinktais...

daugiau

Kokiomis kalbomis turėsiu laikyti testus?

Testus laikyti reikės dviem skirtingomis kalbomis: - viena kalba – matematinio, žodinio ir abstrakčiojo mąstymo testus (testus, kuriuose pateikiami klausimai su keliais atsakymų variantais). Šią kalbą pasirenkate iš 24 oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų, - kita kalba – e. korespondencijos tvarkymo testą ir vertinimo centro testus. Šią kalbą pasirenkate antroje paraiškos dalyje iš kalbų, kurias nurodėte pirmoje savo paraiškos dalyje. Šia kalba turite užpildyti savo paraišką. 

daugiau

Kokius gebėjimus kandidatai turi atskleisti per testus?

Institucijos ieško talentingų, motyvuotų ir savo srityje itin kvalifikuotų kandidatų, turinčių toliau išvardytų bendrųjų gebėjimų.

daugiau

Kokia kalbų vartojimo tvarka taikoma bendriesiems konkursams?

Kokia kalba bendrojo konkurso dalyviai laikys testus? Bendrojo konkurso dalyviai testus laikys dviem skirtingomis kalbomis: pirmąja kalba – dauguma klausimų su keliais atsakymų variantais testų (žodinio, matematinio ir abstrakčiojo mąstymo testai) kandidatai laikys savo pirmąja kalba, kuri turi būti viena iš 24 oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų, antrąja kalba – vieną iš klausimų su keliais atsakymų variantais testų (elgesio tam tikrose situacijose testas), e. korespondencijos tvarkymo testą ir vertinimo centro testus kandidatai laikys viena iš kitų savo paraiškoje nurodytų kalbų. Kandidatai...

daugiau

Ar galiu dalyvauti, jei studijas baigsiu tik šią vasarą?

Taip. Paskutinio universiteto kurso (bakalauro pakopos) studentai gali dalyvauti konkurse, jei diplomus gaus iki 2018 m. liepos 31 d.

daugiau

Mano paraiška dingo. Ar galėtumėte ją atkurti?

Patikrinkite visą paraiškų sąrašą savo EPSO aplanke – slinkite sąrašą vertikaliai. Kol paraiškų dalyvauti konkurse teikimo procesas tebesitęsia, paraiška ir susijusios žinutės gali būti sąrašo viduryje, po visų anksčiau patvirtintų paraiškų, kurias galbūt pateikėte.

daugiau

Kas yra e. korespondencijos tvarkymas?

E. korespondencijos tvarkymas – tai kompiuterinis tikroviškos darbinės situacijos modeliavimas, kai reikia naudotis elektroniniu paštu, kuriuo gaunama su konkrečiu klausimu susijusi informacija. Kandidatai turi per nustatytą laiką kuo geriau surasti sprendimus. Užduotis vykdoma kandidatų antrąja kalba, ji skirta keturių rūšių gebėjimams įvertinti: analizės ir problemų sprendimo, darbo kokybės ir rezultatų, prioritetų nustatymo ir darbo organizavimo, darbo su kitais žmonėmis.

daugiau

Kaip įvertinti savo kalbų mokėjimo lygį?

Savęs vertinimo lentelėje, kuri yra paraiškos formos dalis, įvertinkite kiekvienos savo mokamos kalbos (įskaitant gimtąją) trijų rūšių įgūdžius – supratimo, kalbėjimo, rašymo. Kiekvienos rūšies kalbos įgūdis turi būti vertinamas nuo A1 lygio (pradedantis vartotojas) iki C2 lygio (įgudęs vartotojas).

daugiau

Kodėl kandidatų neįpareigojus vertinimo centre vartoti ne savo gimtąją, o kurią nors kitą kalbą?

Kadangi sunku apibrėžti, kas yra gimtoji kalba (kai kurie kandidatai puikiai moka kelias kalbas, o kiti savo gimtąją kalbą moka gana ribotai ir norėtų testus laikyti jiems įprasta darbo kalba), EPSO nusprendė, kad kandidatai testus laikytų kalbomis, kurias moka jų dauguma. Šis sprendimas tiksliausiai atitinka darbo ES institucijose realybę. Galiausiai vertinimo centre vertinamos ne kandidatų kalbos žinios (išskyrus, žinoma, vertėjus), o jų bendrieji įgūdžiai (žr. pranešimą apie konkursą).

daugiau

Yra tikimybė, kad vertinimo centro (etapo) testus laikysiu su kitais kandidatais, kurie tuos testus laikys savo gimtąja kalba. Ar tai nėra nesąžininga?

Atrankos komisija nevertina jūsų kalbos žinių: už kalbos žinias balų nei pridedama, nei atimama. Vertinimo centro (etapo) tikslas – įvertinti tik kandidatų gebėjimus (žr. pranešimą apie konkursą), o ne lyginti vienus kandidatus su kitais. 

daugiau

Ar galėtumėte pateikti pavyzdį, kaip EPSO parinks konkurso kalbas?

Kaip pavyzdį paimkime šiuos kandidatus: Kandidatai Kalbos, nurodytos paraiškoje reikiamu lygiu (1 dalyje) Kalbų sąrašas (ir kandidatų, kurie jas nurodė, skaičius) mažėjančia tvarka Kalbos, kurias kandidatas gali nurodyti kaip 2-ąją kalbą Rosario EN, IT, ES, PT EN (5)DE (3)FR (3)ES (2)IT (2) EL, GA, PL, PT, NL, CS, SK, FI, DA, SV (1) EN, IT, ES

daugiau

Kodėl vertinimo centro etapu siūlomos penkios, o ne visos 24 oficialiosios kalbos?

Tik kelios linguae francae labai svarbios siekiant užtikrinti, kad kandidatai ir atrankos komisija galėtų bendrauti tarpusavyje ir kad atrinkti būsimi darbuotojai galėtų dirbti su savo būsimais kolegomis. EPSO pasiūlytu kalbų skaičiumi užtikrinama logistinių ir finansinių išteklių bei siekio sudaryti sąlygas konkurse dalyvauti kuo daugiau kandidatų pusiausvyra. Jei būtų pasiūlyta daugiau kalbų (arba visos), reikėtų įdėti papildomų pastangų, kurios būtų neproporcingos atsižvelgiant į papildomų kandidatų, kurie tokiu atveju galėtų dalyvauti, skaičių. 

daugiau

Kas nutinka, jei kandidatas nemoka nė vienos iš EPSO pasiūlytų kalbų?

Toliau pildyti paraišką dalyvauti konkurse bus paprašyta tik tų kandidatų, kurie pirmoje paraiškos dalyje nurodė vieną iš institucijų pasirinktų kalbų. Jei nesate nurodęs bent vienos iš tų penkių kalbų, būsite iš konkurso pašalintas. Remdamiesi ankstesnių konkursų analize, manome, kad dėl šios priežasties bus pašalinta labai mažai kandidatų, nes beveik visi kandidatai moka bent vieną iš Europoje plačiausiai vartojamų kalbų. Todėl svarbu, kad nurodytumėte visas kalbas, kurias mokate ir kuriomis esate pasirengęs laikyti testus. Pasibaigus pirmam registracijos etapui įrašyti į paraišką kitą...

daugiau

Kas nutinka, jei dažniausiai nurodytos kalbos neatitinka tarnybų poreikių?

Jei kandidatų dažniausiai nurodytų penkių kalbų institucijos nepatvirtins dėl to, kad jos neatitinka tarnybų poreikių, EPSO pasiūlys šeštą, o po to septintą iš dažniausiai nurodytų kalbų, ir taip tęs tol, kol bus sudarytas penkių kalbų sąrašas. Tos kalbos ir pagrįstas sprendimas dėl jų bus paskelbtas EPSO svetainėje, apie jį bus pranešta visiems konkurso dalyviams.

daugiau

Kaip bus parinktos kalbos, kuriomis laikysiu testus vertinimo centre?

Pirmiausia visi kandidatai savo paraiškose turi nurodyti kalbas, kuriomis galėtų laikyti testus (visų pirma vertinimo centro testus), turėdami omenyje tai, kad minimalus reikalaujamas lygis – B2. Pasibaigus šiam pirmajam registracijos etapui, EPSO surinks visų paraiškų duomenis ir išskirs kalbas, kurias kandidatai nurodo dažniausiai. Penkios kandidatų dažniausiai nurodomos kalbos bus pasiūlytos institucijoms. Jei institucijos šias kalbas patvirtins, kandidatams bus siūloma jomis laikyti testus vertinimo centre.

daugiau

Kuria kalba (kalbomis) reikia pildyti paraiškos formą?

Pirma paraiškos dalis gali būti bet kuria iš 24 oficialiųjų ES kalbų. Antrą paraiškos dalį reikia pildyti antrąja kalba, kurią pasirinkote. Net jei paraiškos forma pateikiama kitomis kalbomis, užpildyti būtina savo pasirinkta antrąja kalba. Už šių taisyklių nesilaikymą kandidatas gali būti šalinamas iš konkurso (žr. pranešimo apie konkursą II priedo 4.4 punktą).

daugiau

Kada turėsiu pasirinkti pirmąją ir antrąją kalbas?

Nurodyti pasirinktas pirmąją ir antrąją kalbas reikės antroje paraiškos formos dalyje. Pirmoje dalyje jūsų bus paprašyta tik išvardyti kalbas, kurias mokate B2 lygiu (patenkinamai) arba geriau. Pirmoji ir antroji kalbos pasirenkamos laikantis šių sąlygų: galite rinktis tik iš tų kalbų, kurias išvardijote pirmojoje paraiškos formos dalyje (kitų kalbų įrašyti negalima); antrąją kalbą reikia pasirinkti iš 5 EPSO pasiūlytų kalbų (tos kalbos bus siūlomos vadovaujantis pranešime apie konkursą pateiktais kriterijais, apie jas visiems kandidatams bus pranešta netrukus po to, kai pasibaigs pirmasis...

daugiau

Ar kandidatas gali nuspręsti, kuri kalba jam yra gimtoji?

EPSO nėra nustačiusi jokių šios srities taisyklių ar apribojimų. Atrankos komisija negalėtų patikrinti, ar kalba kandidatui yra gimtoji, nes gimtoji kalba ne visada yra šalies, kurios pilietybę žmogus turi, kalba. Kai kurie kandidatai gali būti keliakalbiai nuo mažens, o kai kuriems laikyti testus gali būti patogiau ta kalba, kurią jie kasdien vartoja darbe, o ne ta, kuria kalba arba kalbėjo namuose. Institucijos susitarė, kad geriau leisti patiems kandidatams nuspręsti, kokia kalba laikyti tuos testus.

daugiau

Kokį darbą dirbsiu, jei po konkurso būsiu įdarbintas?

Tai bendro profilio konkursas, taigi ieškoma ne darbuotojo konkrečioms pareigoms eiti, o administratoriaus, gebančio dirbti bet kuriame ES politikos sektoriuje. Jei po šio konkurso būsite įdarbintas šio lygio darbuotoju, vykdysite vieną iš toliau nurodytų komandinio darbo ES institucijose funkcijų: 1) politikos formavimo, 2) einamosios veiklos, 3) išteklių valdymo. Daugiau informacijos

daugiau

Ar radote atsakymą?

Taip Ne