Najčastejšie otázky

Home > Často kladené otázky > My selection procedure > 2018 – Administrátori

2018 – Administrátori

V kalendári v prihláške sa vyskytol problém. Prečo si nemôžem vybrať dátum po 9. apríli 2018?

Hlavným účelom prihlášky je určiť, či uchádzač spĺňa všetky podmienky stanovené v oznámení o výberovom konaní k dátumu uzávierky na podávanie prihlášok. Vzhľadom na túto skutočnosť upozorňujeme, že:

viac

Prečo nemôžem zmeniť svoje jazykové zručnosti v druhej časti prihlášky?

V prvej časti prihlášky sme požiadali uchádzačov, aby uviedli svoje znalosti všetkých úradných jazykov EÚ. Po potvrdení tejto prvej časti prihlášky už uvedené jazyky nemožno meniť. Na základe vyhlásení uchádzačov sú testy výberového konania k dispozícii v 5 jazykoch. V druhej časti prihlášky sprístupnenej 18. apríla 2018 si jazyky, v ktorých absolvujú testy, môžu zvoliť len tí uchádzači, ktorí uviedli najmenej 2 jazyky (jeden aspoň na úrovni B2 a jeden aspoň na úrovni C1), z ktorých aspoň jeden patrí medzi 5 najčastejšie uvádzaných jazykov. Tieto jazyky mali byť uvedené v prvej časti...

viac

Ako dokončím vypĺňanie prihlášky na výberové konanie?

Uchádzači, ktorí boli vyzvaní dokončiť vypĺňanie prihlášky, musia vykonať tieto kroky:

viac

Môžem uviesť všetky jazyky, ktoré ovládam?

Áno, v prvej fáze registrácie môžete uviesť všetky jazyky, ktoré ovládate (minimálne 2 a maximálne 10) spomedzi úradných jazykov Európskej únie. Ako príklad predpokladajme, že hovoríte týmito jazykmi: francúzština (výborná znalosť – C2) holandčina (výborná znalosť – C2) angličtina (veľmi dobrá znalosť – C1) nemčina (stredne pokročilá znalosť – B2) portugalčina (začiatočník – A1) Po prvé, gratulujeme k toľkým jazykom! Všetky tieto jazyky môžete uviesť v prvej fáze registrácie na výberové konanie. Úrad EPSO po ukončení prvej fázy vytvorí zoznam piatich najčastejšie uvádzaných jazykov, v ktorých...

viac

Môžete mi povedať, ktorých päť jazykov bude navrhnutých na testy v hodnotiacom centre a simulované vybavovanie elektronickej pošty?

Aby sme mohli zostaviť zoznam jazykov, ktoré uchádzači najčastejšie uvádzajú, musíme počkať do konca prvej fázy registrácie, keď sa zozbierajú údaje zo všetkých prihlášok. V roku 2017 boli vo výberovom konaní pre absolventov vysokých škôl najčastejšie uvádzané jazyky angličtina, francúzština, taliančina, španielčina a nemčina. Môžete si takisto pozrieť európsku správu o najovládanejších a najpoužívanejších jazykoch, ktorá vám síce môže poskytnúť určité usmernenie, ale žiadne záruky. Týchto päť jazykov, ktoré úrad EPSO navrhne na základe údajov z prihlášok po skončení prvej fázy registrácie,...

viac

V akých jazykoch absolvujem testy?

Testy sa budú konať v dvoch odlišných jazykoch: – v jednom jazyku bude prebiehať numerický a verbálny test a test abstraktného uvažovania (testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami): tento jazyk si zvolíte spomedzi 24 úradných jazykov Európskej únie. – v jednom jazyku bude prebiehať test situačného rozhodovania, simulované vybavovanie elektronickej pošty a testy v hodnotiacom centre: tento jazyk si zvolíte v druhej časti prihlášky, a to z jazykov, ktoré ste uviedli v prvej časti prihlášky. V tomto jazyku musíte vyplniť prihlášku. 

viac

Aké schopnosti musia uchádzači preukázať počas testov?

Inštitúcie hľadajú uchádzačov, ktorí majú talent, motiváciu a vysokú kvalifikáciu vo svojom odbore a ktorí môžu preukázať tieto všeobecné schopnosti:

viac

Aký jazykový režim sa uplatňuje pri všeobecných výberových konaniach?

V ktorom jazyku uchádzači absolvujú testy v rámci všeobecného výberového konania? Uchádzač vo všeobecnom výberovom konaní absolvuje testy v dvoch odlišných jazykoch: Jazyk 1: Väčšina testov s voliteľnými odpoveďami (testy verbálneho, matematického a abstraktného uvažovania) bude v jazyku 1 uchádzača, ktorý musí byť jedným z 24 úradných jazykov Európskej únie. Jazyk 2: Jeden test s voliteľnými odpoveďami (test situačného rozhodovania), simulované vybavovanie elektronickej pošty a testy v hodnotiacom centre budú v jednom z ďalších jazykov, ktoré uchádzač uviedol vo svojej prihláške. Jazyk 2 si...

viac

Môžem sa prihlásiť na výberové konanie, ak vysokoškolský diplom dostanem až v lete?

Áno, študenti posledného ročníka vysokoškolského štúdia (bakalársky stupeň) sa môžu zúčastniť na výberovom konaní pod podmienkou, že diplom získajú najneskôr do 31. Júla 2018.

viac

Moja prihláška zmizla. Môžete mi ju znova aktivovať?

Skontrolujte si celý zoznam prihlášok vo svojom konte EPSO. Keďže proces podávania prihlášok pre toto výberové konanie stále prebieha, je možné, že vaša prihláška a súvisiace správy sa nachádzajú v strede zoznamu, pod vašimi predchádzajúcimi potvrdenými prihláškami.

viac

Čo je simulované vybavovanie elektronickej pošty (e-tray)?

Simulované vybavovanie elektronickej pošty (e-tray) je počítačová simulácia reálnej pracovnej situácie pomocou schránky elektronickej pošty, ktorá obsahuje informácie týkajúce sa konkrétnej úlohy. Uchádzači musia nájsť najlepšie možné riešenia v stanovenom čase. Táto časť testu prebieha v uchádzačovom jazyku 2 a jej cieľom je preveriť štyri schopnosti: analýzu a riešenie problémov, orientáciu na kvalitu a výsledky, stanovovanie priorít a organizáciu práce, prácu v kolektíve.

viac

Ako môžem zhodnotiť úroveň znalosti svojich jazykov?

V prípade každého vášho jazyka (vrátane vášho materinského jazyka) požadujeme, aby ste použili tabuľku sebahodnotenia, ktorá je súčasťou formulára prihlášky, a zhodnotili tieto tri jazykové zručnosti: porozumenie, hovorenie, písanie. Každá jazyková zručnosť sa musí hodnotiť na stupnici od A1 (začiatočník) do C2 (expert).

viac

Prečo sa pre uchádzačov nezavedie povinnosť absolvovať hodnotiace centrum v inom jazyku než je ich materinský jazyk?

Keďže je zložité definovať pojem materinského jazyka (niektorí uchádzači ovládajú viacero jazykov na vysokej úrovni, pričom niektorí majú len obmedzenú znalosť materinského jazyka a uprednostnili by absolvovanie testov vo svojom bežnom pracovnom jazyku), úrad EPSO sa rozhodol, že uchádzačov bude skúšať v jazyku, ktorý je bežný pre väčšinu z nich. Táto voľba je čo najvernejším vyjadrením skutočného pracovného prostredia v inštitúciách. Napokon, uchádzači nie sú v hodnotiacom centre hodnotení na základe ich jazykových schopností (samozrejme, okrem lingvistov), ale všeobecných schopností (pozri...

viac

Riskujem, že testy v hodnotiacom centre/fázu hodnotiaceho centra absolvujem proti konkurentom, ktorí môžu tieto testy absolvovať vo svojom materinskom jazyku. Nie je to nespravodlivé?

Výberová komisia nehodnotí vašu znalosť jazyka: za úroveň znalosti jazyka sa nepridávajú (ani neodoberajú) žiadne body. Úlohou testov v hodnotiacom centre/fázy hodnotiaceho centra je hodnotiť uchádzačov výlučne na základe ich schopností (pozri oznámenie o výberovom konaní), a neporovnávať ich navzájom. 

viac

Môžete uviesť príklad, ako úrad EPSO vyberie predmetné jazyky?

Pozrime sa na týchto uchádzačov: Uchádzači Jazyky uvedené v prihláške na požadovanej úrovni (časť 1) Zoznam jazykov (a počet uchádzačov, ktorí ich uviedli) v zostupnom poradí Jazyky, ktoré tento uchádzač môže uviesť ako jazyk 2 Rosario EN, IT, ES, PT EN (5)DE (3)FR (3)ES (2)IT (2) EL, GA, PL, PT, NL, CS, SK, FI, DA, SV (1) EN, IT, ES

viac

Prečo bude pre hodnotiace centrum, resp. fázu hodnotenia navrhnutých päť jazykov a nie všetkých 24 úradných jazykov?

Aby sa uchádzači a výberová komisia dokázali dorozumieť a budúci novoprijatí zamestnanci mohli spolupracovať so svojimi budúcimi kolegami, je nevyhnutné mať obmedzený počet dorozumievacích jazykov. Počet jazykov navrhnutých úradom EPSO predstavuje na jednej strane rovnováhu medzi logistickými a finančnými zdrojmi, a na druhej strane želanie umožniť čo najväčšiemu počtu uchádzačov účasť na výberovom konaní. Použitie viacerých jazykov (či dokonca všetkých) by znamenalo dodatočné náklady, neprimerané počtu ďalších uchádzačov, ktorým by sa tým umožnila účasť. 

viac

Čo sa stane, ak neovládam jeden z jazykov navrhnutých úradom EPSO?

Len uchádzači, ktorí v prvej časti prihlášky uviedli jeden z jazykov vybraných inštitúciami, budú vyzvaní, aby pokračovali v prihláške na výberové konanie. Ak nemáte aspoň jeden z týchto piatich jazykov, budete vylúčení. Na základe analýz predchádzajúcich výberových konaní očakávame preto veľmi nízku mieru vylúčení, keďže takmer všetci uchádzači ovládajú aspoň jeden z najpoužívanejších jazykov Európanov. Je preto dôležité, aby ste uviedli všetky jazyky, ktoré ovládate a v ktorých ste pripravení absolvovať testy. Po uzatvorení prvej fázy registrácie už nebude možné pridať nový jazyk v...

viac

Čo sa stane, ak najčastejšie uvádzané jazyky nezodpovedajú potrebám útvarov?

Ak inštitúcie nepotvrdia päť jazykov najčasnejšie uvádzaných uchádzačmi preto, že nezodpovedajú potrebám útvarov, úrad EPSO navrhne šiesty a potom siedmy najčastejšie uvádzaný jazyk, a tak ďalej, až dokým sa nezíska zoznam piatich jazykov. Tieto jazyky spolu s odôvodneným rozhodnutím budú uverejnené na webovom sídle úradu EPSO a oznámené všetkým uchádzačom výberového konania.

viac

Ako sa budú vyberať jazyky pre testy v hodnotiacom centre?

Po prvé, všetci uchádzači musia vo svojej prihláške uviesť jazyky, v ktorých budú pripravení absolvovať testy (najmä testy v hodnotiacom centre) a ktoré ovládajú na požadovanej minimálnej úrovni B2. Na konci tejto prvej fázy registrácie úrad EPSO zhromaždí všetky údaje zo všetkých prihlášok, aby zistil, ktoré jazyky uchádzači uvádzajú najčastejšie. Päť najčastejšie uvádzaných jazykov uchádzačmi bude navrhnutých inštitúciám. Ak tieto jazyky schvália, uchádzačom budú ponúknuté na výber na absolvovanie testov v hodnotiacom centre.

viac

V akom jazyku mám vyplniť prihlášku?

Prvú časť prihlášky môžete vyplniť v ktoromkoľvek z 24 úradných jazykov EÚ. Druhú časť prihlášky treba vyplniť v jazyku 2, ktorý ste si vybrali. Hoci môže byť formulár prihlášky dostupný v iných jazykoch, vyplňte ho len vo vami vybranom jazyku 2. Za nedodržanie týchto pokynov môžete byť vylúčený z výberového konania (pozri bod 4.4 prílohy II k oznámeniu o výberovom konaní).

viac

Kedy si budem musieť vybrať 1. jazyk a 2. jazyk?

Tieto jazyky si budete musieť vybrať v druhej časti prihlášky. V prvej časti musíte uviesť len jazyky, ktoré ovládate minimálne na úrovni B2 (uspokojivá znalosť). Na výber 1. jazyka a 2. jazyka sa uplatňujú tieto podmienky: môžete si vybrať len z jazykov, ktoré ste uviedli v prvej časti vašej prihlášky (nie je možné doplniť ďalšie jazyky); 2. jazyk si musíte vybrať spomedzi 5 ponúkaných jazykov (tieto jazyky zodpovedajú kritériám stanoveným v oznámení o výberovom konaní a uchádzačom sa oznámia krátko po ukončení prvej lehoty na podávanie prihlášok); 1. jazyk musí byť jeden z 24 úradných...

viac

Môžu sa uchádzači rozhodnúť, ktorý jazyk je ich materinským jazykom?

Úrad EPSO v tejto súvislosti neuplatňuje žiadne pravidlá ani obmedzenia. Výberová komisia nemôže overiť materinský jazyk uchádzača, pretože sa nemusí vždy zhodovať s jeho štátnym občianstvom. Niektorí uchádzači môžu mať viac materinských jazykov a iní môžu dať prednosť jazyku, ktorý bežne používajú, pred jazykom, ktorým hovoria alebo hovorili doma. Inštitúcie sa zhodli na tom, že je spravodlivejšie nechať rozhodnutie o jazyku týchto testov na samotných uchádzačov.

viac

Akú prácu budem vykonávať, ak mi v rámci tohto výberového konania ponúknu miesto?

Toto je výberové konanie pre všeobecný profil, teda nie na konkrétne miesto. Chceme nájsť administrátorov, ktorí sú schopní pracovať v akomkoľvek sektore politík EÚ. Úspešní uchádzači, ktorých inštitúcie EÚ oslovia s pracovnou ponukou, budú pracovať v rámci tímu v jednej z týchto oblastí: 1. vypracovávanie politík, 2. operatívne zabezpečenie, 3. riadenie zdrojov. Ďalšie informácie

viac

Našli ste odpoveď?

Áno Nie