Ofte stillede spørgsmål

Home > Spørgsmål og svar > My selection procedure > Administratorer med akademisk baggrund 2019

Administratorer med akademisk baggrund 2019

Hvilke sprog skal jeg tage prøverne på? New

Prøverne foregår på to forskellige sprog: – Ét sprog til prøverne i verbalt, numerisk og abstrakt ræsonnement (de fleste af multiple choice-prøverne): her vælger du dit foretrukne sprog blandt de 24 officielle EU-sprog. – Et andet sprog til prøven i situationsvurdering, prøven i e-mailindbakke og prøverne i assessmentcentret: her vælger du i anden del af ansøgningsformularen et sprog blandt dem, du har angivet i første del af formularen. 

mere

Hvilke regler med hensyn til sprog gælder for udvælgelsesprøver for generalister? New

På hvilket sprog tager ansøgerne udvælgelsesprøverne for generalister? Ansøgerne til udvælgelsesprøverne for generalister tager prøverne på to forskellige sprog:

mere

Min ansøgning er forsvundet – kan I reaktivere den?

Tjek venligst den fuldstændige liste over ansøgninger i din EPSO-konto ved at scrolle igennem den. Så længe ansøgningsprocessen for denne udvælgelsesprøve er i gang, kan det være, at ansøgningen og dertil knyttede meddelelser står midt på listen og efter andre tidligere godkendte ansøgninger, som du kan have stående.

mere

Hvorfor kan jeg ikke ændre mine sprogkundskaber i anden del af min ansøgningsformular?

I første del af ansøgningsformularen beder vi ansøgerne om at angive deres kendskab til alle EU's officielle sprog. Efter godkendelsen af denne første del er det ikke længere muligt at ændre sprogangivelserne. På basis af ansøgernes angivelser tilbydes der nu 5 sprog, som kan bruges til at tage prøverne på. I anden del af ansøgningsformularen, som er tilgængelig fra begyndelsen af juli (tjek nærmere i din EPSO-konto), er det kun ansøgere, der har angivet kendskab til mindst to sprog (ét på mindst niveau B2 og ét på mindst niveau C1), hvoraf mindst ét er blandt de 5 udvalgte sprog, som vil...

mere

Der er et problem med kalenderen i ansøgningsformularen. Hvorfor kan jeg ikke vælge en dato efter den 24.6.2019?

Det primære formål med ansøgningsformularen er at afgøre, om en ansøger opfylder alle betingelserne i meddelelsen om udvælgelsesprøven på den dato, hvor der lukkes for ansøgninger. Bemærk derfor, at:

mere

Hvordan færdiggør jeg min ansøgning til udvælgelsesprøven?

Ansøgere, der er blevet opfordret til at udfylde ansøgningsformularen til udvælgelsesprøven, skal gennemføre følgende trin: Log ind på din EPSO-konto. Klik på dit ansøgernummer (med blåt) under "Ansøgninger". Du bliver så omdirigeret til den ansøgningsformular, du har indsendt som led i den indledende registreringsfase. Din ansøgning findes muligvis længere nede på listen over ansøgninger i din EPSO-konto efter dine godkendte ansøgninger. Udfyld din ansøgningsformular på følgende måde: I fanen "Registreringsdata": Angiv dit sprog 1 og 2 i forbindelse med denne udvælgelsesprøve. I fanen "Min...

mere

Kan jeg angive alle de sprog, jeg kender?

Ja, i løbet af den første tilmeldingsfase kan du angive alle de sprog, du kender (mindst 2 og højst 10) ud af EU’s officielle sprog. Lad os f.eks. antage, at du kan følgende sprog: fransk (på C2-niveau – ekspert) hollandsk (på C2-niveau – ekspert) engelsk (på C1-niveau – virkelig godt) tysk (på B2-niveau – mellemniveau) portugisisk (på A1-niveau – begynderniveau) Først og fremmest er det alle tiders, at du er så flersproget! Du kan angive alle disse sprog i løbet af den første tilmeldingsfase. Efter den første tilmeldingsfase udarbejder EPSO en liste over de 5 sprog, der hyppigst angives af...

mere

Hvilke sprog skal jeg bruge, når jeg udfylder ansøgningsformularen?

Du kan udfylde din ansøgning på ethvert af de 24 officielle EU-sprog. Hele dit ansøgningsskema kan ses af udvælgelseskomitéen (i løbet af udvælgelsesprøven) og Europa-Kommissionens HR-tjenester (i forbindelse med ansættelse af udvalgte ansøgere), som arbejder på et begrænset antal fællessprog som forklaret ovenfor. Hvis du består udvælgelsesprøven og dit navn opføres på reservelisten, vil du blive bedt om at give de ansættende tjenestegrene en oversættelse af dit ansøgningsskema til dit sprog 2 (som du har valgt blandt de 5 udbudte sprog), hvis du har udfyldt ansøgningsskemaet på et andet...

mere

Hvordan vil sprogene til assessmentcenter-prøverne blive udvalgt?

I første omgang skal ansøgerne i ansøgningsformularen angive, på hvilke sprog de er villige til at tage assessmentcenter-prøverne, når de ved, at mindstekravet er niveau B2. Når den første tilmeldingsfase er overstået, vil EPSO samle alle data fra alle ansøgningerne og finde frem til de sprog, som flest ansøgere har angivet. De fem sprog, som flest ansøgere har angivet, bliver så forelagt institutionerne til godkendelse. Hvis de godkender disse sprog, vil det være dem, som ansøgerne kan tage deres prøver på i assessmentcentret. I anden omgang skal ansøgerne udfylde og godkende deres ansøgning...

mere

Kan jeg tage udvælgelsesprøven, hvis jeg først bliver færdig med min uddannelse til sommer?

Ja, studerende på deres sidste år på universitetet (bachelorgrad) kan deltage i udvælgelsesprøver, hvis de får deres eksamensbevis senest den 31. juli 2019.

mere

Kan jeg få at vide, hvilke fem sprog der vil blive foreslået til prøverne i assessmentcentret og e-mailindbakketesten?

Når første fase af registreringen er overstået, kan vi indsamle data fra alle ansøgninger og derefter udarbejde en liste over, hvilke sprog der er opgivet af kandidaterne. Ved udvælgelsesprøven blandt færdiguddannede i 2017 var de sprog, som blev opgivet af flest ansøgere, engelsk fransk, italiensk, spansk og tysk. Du kan også læse den europæiske rapport om, hvilke sprog der er mest kendt og brugt. Rapporten giver et fingerpeg, men ingen garanti. Desuden skal EU's institutioner bekræfte de fem sprog, som EPSO foreslår på grundlag af data fra ansøgningerne ved afslutningen af første...

mere

Hvilke kompetencer skal ansøgerne demonstrere i testene?

Institutionerne søger talentfulde og motiverede ansøgere, som er højt kvalificerede inden for deres område, og som har følgende generelle kompetencer:

mere

Hvad er øvelse med e-mailindbakke?

En øvelse med e-mailindbakke er en computerbaseret simulering af en rigtig arbejdssituation med en indbakke, som indeholder information og e-mails om et specifikt emne. Ansøgerne skal finde de bedst mulige løsninger inden for et fastsat tidsrum. Øvelsen gennemføres på ansøgerens andet sprog og skal vise hans/hendes niveau inden for fire kompetencer: Analyse og problemløsning Levering af kvalitet og resultater Prioritering og organisation Samarbejde

mere

Hvordan bedømmer jeg mit færdighedsniveau i de sprog, jeg har valgt?

For hvert af dine valgte sprog (inklusive dit modersmål) beder vi dig vurdere følgende tre sprogfærdigheder ved hjælp af selvevalueringsskemaet i ansøgningsformularen: forståelse, mundtlige færdigheder og skriftlige færdigheder. Du skal bedømme hver af sprogfærdighederne på en skala fra A1 (begynderniveau) til C2 (ekspert).

mere

Hvorfor ikke kræve af ansøgerne, at de bruger et andet sprog end deres modersmål i assessmentcentret?

Da begrebet modersmål er vanskeligt at definere (f.eks. taler nogle ansøgere flere sprog på et højt niveau, mens andre kun har et begrænset kendskab til deres modersmål og ville foretrække at aflægge prøverne på deres normale arbejdssprog), har EPSO valgt at teste ansøgerne på sprog, der er fælles for et flertal af dem. Dette valg afspejler i højest mulig grad en fremtidig arbejdssituation i EU's institutioner. Dertil kommer, at ansøgerne i assessmentcentret ikke vurderes på deres sprogkundskaber (bortset fra ansøgerne til sproglige stillinger), men ud fra deres generelle kompetencer, som er...

mere

Jeg risikerer at skulle tage mine prøver i assessmentcentret/assessmentfasen sammen med andre ansøgere, der kan tage prøverne på deres modersmål. Er det ikke uretfærdigt?

Udvælgelsespanelet vurderer ikke dine sprogfærdigheder – der hverken tillægges eller fratrækkes points for det sproglige niveau. Formålet med prøverne i assessmentcentret/assessmentfasen er udelukkende at vurdere ansøgerne på grundlag af de kompetencer, der er beskrevet i meddelelsen om udvælgelsesprøven, og ikke at sammenligne dem med hinanden. 

mere

Kan jeg se et eksempel på, hvordan EPSO udvælger sprog til udvælgelsesprøven?

Lad os som eksempel se på følgende ansøgere: Ansøgere Sprog angivet i ansøgningen på det krævede niveau (del 1) Liste over sprog (og antal ansøgere, som har angivet dem) i faldende rækkefølge Sprog, som denne ansøger kan angive som andet sprog Rosario engelsk, italiensk, spansk og portugisisk engelsk (5)tysk (3)fransk (3)spansk (2)italiensk (2) græsk, irsk, polsk, hollandsk, tjekkisk, slovakisk, finsk, dansk og svensk (1)

mere

Hvorfor tilbyde ansøgerne at bruge fem forskellige sprog i assessmentcentret og ikke alle 24 officielle EU-sprog?

Det er meget vigtigt at have et begrænset antal fællessprog for at sikre, at ansøgerne og udvælgelseskomitéen kan kommunikere med hinanden, og at fremtidige ansatte kan arbejde sammen med deres kommende kolleger. Antallet af sprog, som EPSO tilbyder, afspejler en balancegang mellem logistik og økonomi på den ene side og ønsket om at sikre, at det størst mulige antal ansøgere kan deltage i udvælgelsesprøverne på den anden side. Hvis vi skulle bruge flere (eller alle) sprog, ville det indebære et ekstraarbejde, som ikke ville stå i rimeligt forhold til det ekstra antal ansøgere, som i så fald...

mere

Hvad sker der, hvis jeg ikke taler et af de sprog, som EPSO foreslår?

Kun de ansøgere, der i første del af ansøgningsformularen har angivet et af de sprog, som EU-institutionerne har udvalgt, bliver blive bedt om at fortsætte med deres ansøgning til udvælgelsesprøven. Hvis du ikke kan mindst ét af disse fem sprog, vil du blive udelukket fra at ansøge. Ud fra vores analyse af tidligere udvælgelsesprøver forventer vi et meget lavt antal udelukkelser af denne grund, da næsten alle ansøgere har kendskab til mindst ét af de mest udbredte sprog i EU. Det er derfor vigtigt, at du angiver alle de sprog, du kan, og som du er villig til at tage prøver på. Det vil ikke...

mere

Hvad sker der, hvis de fem hyppigst angivne sprog ikke svarer til EU-institutionernes behov?

Hvis de fem sprog, som flest ansøgere har angivet, ikke godkendes af institutionerne, fordi de ikke svarer til tjenestegrenenes behov, vil EPSO foreslå først det sjettemest og siden det syvendemest angivne sprog og så videre, indtil man har opnået en liste med fem sprog. Disse sprog vil sammen med en begrundet afgørelse blive offentliggjort på EPSO's website, og alle ansøgerne vil blive informeret om det.

mere

Kan ansøgerne selv bestemme, hvilket sprog der er deres modersmål?

EPSO har ikke fastlagt nogen regler eller restriktioner på dette område. Det er umuligt for udvælgelseskomitéen at verificere ansøgernes modersmål, da det ikke altid svarer til deres statsborgerskab. Nogle ansøgere har flere modersmål, og nogle foretrækker at tage prøverne på deres daglige arbejdssprog frem for på det sprog, de taler eller har talt hjemme. Derfor har EU-institutionerne besluttet, at det er mere retfærdigt at lade det være op til ansøgerne selv at vælge, hvilket sprog de vil tage disse prøver på.

mere

Hvilket arbejde kommer jeg til at udføre, hvis jeg bliver ansat gennem denne udvælgelsesprøve?

Denne udvælgelsesprøve er beregnet på en generalistprofil, dvs. ikke på en bestemt stilling. Prøven er rettet mod et job som administrator, hvor du skal være i stand til at arbejde i en hvilken som helst EU-politisk sektor. Hvis du bliver ansat som administrator som følge af denne udvælgelsesprøve, kommer du til at arbejde i et team i en EU-institution inden for et af følgende områder: 1. Udformning af politikker 2. Praktisk gennemførelse af politikker 3. Ressourceforvaltning Læs mere her.

mere

Fandt du et svar?

Ja Nej