Usein kysyttyä

Home > Usein kysyttyä > My selection procedure > Korkeakoulututkinnon suorittaneet hallintovirkamiehet 2019

Korkeakoulututkinnon suorittaneet hallintovirkamiehet 2019

Millä kielellä kokeet suoritetaan? New

Kokeet jaetaan kahteen osaan, jotka suoritetaan eri kielillä: – numeerisen, kielellisen ja abstraktin päättelyn kokeet (suurin osa monivalintakysymyksistä) tehdään jollakin Euroopan unionin 24 virallisesta kielestä. – tilannearviointikykyä mittaavassa kokeessa, postikoritehtävässä ja arviointikeskusvaiheen kokeissa käytettävä kieli valitaan hakemuksen toisessa osassa. Sen on oltava jokin hakemuksen ensimmäisessä osassa ilmoittamistasi kielistä.

lisää

Millaiset ovat yleisvirkamieskilpailun kielijärjestelyt? New

Millä kielellä yleisvirkamieskilpailun hakijat suorittavat kokeet? Yleisvirkamieskilpailun hakija suorittaa kokeita kahdella kielellä.

lisää

Hakemukseni ei ole enää näkyvissä – voiko sen aktivoida uudelleen?

EPSO-tilisi luettelossa näkyvät kaikki hakemuksesi, kun vierität näkymää alaspäin. Meneillään olevan kilpailun hakemus ja muut viestit voivat olla luettelossa alempana, jos sinulla on aiempia validoituja hakemuksia.

lisää

Miksi en voi enää muuttaa kielitaitoani koskevia tietoja hakemuksen toisessa osassa?

Hakemuksen ensimmäisessä osassa hakijat ilmoittavat kielitaitonsa kaikkien EU:n virallisten kielten osalta. Sen jälkeen kun hakija validoi ensimmäisen osan, näitä kieliä koskevia tietoja ei enää pääse muuttamaan. Hakijoiden ilmoitusten perusteella on kokeisiin nyt valittu 5 kieltä. Hakemuksen toisen osan voi täyttää heinäkuun alusta alkaen (ks. tarkemmat tiedot EPSO-tililtäsi). Tässä toisessa osassa kielten valinta kokeita varten on sallittu ainoastaan hakijoille, jotka ovat ilmoittaneet osaavansa vähintään 2:ta näistä 5:stä valituksi tulleesta kielestä (yhdessä vähintään B2-tasoinen taito ja...

lisää

Hakemuslomakkeen kalenterissa on ongelma. Miksi en voi valita myöhäisempää päivämäärää kuin 24.6.2019?

Hakulomakkeen avulla halutaan ennen muuta selvittää, onko hakija täyttänyt kaikki kilpailuilmoituksessa mainitut edellytykset ennen hakuajan päättymistä. Tämän vuoksi on huomattava seuraavaa:

lisää

Miten kilpailun hakulomakkeen toinen osa täytetään ja hakemus viimeistellään?

Jos saat pyynnön täyttää hakulomakkeen toisen osan, toimi seuraavasti: Kirjaudu EPSO-tilillesi. Napsauta Hakemukset-osiossa (”Applications”) kilpailun hakijanumeroasi (näkyy sinisenä). Ensimmäisessä hakuvaiheessa täyttämäsi hakulomake avautuu. Hakemuksesi voi olla luettelossa alempana, jos sinulla on aiempia validoituja hakemuksia. Täytä hakulomake ja viimeistele hakemuksesi seuraavasti: Rekisteröitymistiedot-osio (”Registration data”): Ilmoita tähän kilpailuun valitsemasi kieli 1 ja kieli 2. Käyttäjäprofiiliosio (”My Profile”): Ilmoita koulutuksesi (pakollinen) ja työkokemuksesi (tapauksen...

lisää

Voinko ilmoittaa kaikki osaamani kielet?

Kyllä. Haun ensimmäisessä vaiheessa voit ilmoittaa kaikki osaamasi EU:n viralliset kielet (vähintään 2 ja enintään 10). Esimerkki: Kielitaitosi on seuraava: ranska (erinomainen taso – C2) hollanti (erinomainen taso – C2) englanti (erittäin hyvä taso – C1) saksa (keskitaso – B2) portugali (alkeistaso – A1). Tällainen kielivalikoima osoittaa, että olet hyvin kielitaitoinen henkilö. Voit ilmoittaa kaikki nämä kielet haun ensimmäisessä vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen jälkeen EPSO laatii luettelon niistä viidestä kielestä, joissa useimmilla hakijoilla on vähintään B2-tason kielitaito.

lisää

Millä kielellä/kielillä hakemuslomake on täytettävä?

Hakemuslomakkeen voi täyttää millä tahansa EU:n 24 virallisesta kielestä. Koko hakemuslomake on (kilpailun aikana) valintalautakunnan ja (varallaololuetteloon otetun hakijan mahdollisen palvelukseenoton yhteydessä) Euroopan unionin toimielinten henkilöstöpalvelujen käytettävissä. Nämä tahot käyttävät työssään vain muutamia työkieliä, kuten edellä selitetään. Jos hakija on täyttänyt hakemuslomakkeen jollakin muulla kielellä kuin kielellä 2 (hakijan viiden kielen valikoimasta valitsemalla kielellä), hänen on toimitettava siitä palvelukseen ottaville yksiköille käännös kielellä 2 siinä...

lisää

Miten arviointikeskusvaiheen kokeiden kielet valitaan?

Hakijan on ilmoitettava hakemuksessaan kielet, joilla hän on valmis osallistumaan kokeisiin (erityisen tärkeää arviointikeskusvaiheen kokeiden osalta). Vähimmäisvaatimuksena on kielitaitotaso B2. Ensimmäisen hakuvaiheen päätteeksi EPSO kokoaa kaikkien hakemusten tiedot yhteen ja selvittää, mitkä ovat hakijoiden yleisimmin osaamat kielet. EU-toimielimille ehdotetaan kilpailussa hyväksyttäviksi 5:tä hakijoiden yleisimmin osaamaa kieltä. Jos toimielimet suostuvat näihin ehdotettuihin kieliin, hakijoille ilmoitetaan, että ne ovat arviointikeskusvaiheessa käytettävät kielet. Haun toisessa...

lisää

Voinko osallistua kilpailuun, jos valmistun vasta tänä kesänä?

Kyllä. Korkeakouluopintojen (alempi tutkinto) viimeistä vuotta suorittavat opiskelijat voivat osallistua kilpailuun edellyttäen, että he saavat tutkintotodistuksensa viimeistään 31. heinäkuuta 2019.

lisää

Mitkä ovat ne 5 kieltä, joista hakijan pitää valita yksi arviointikeskusvaihetta ja postikoritehtävää varten?

Kyseiset 5 kieltä tiedetään vasta ensimmäisen hakuvaiheen päätyttyä, jolloin EPSO käy läpi hakemukset ja laatii luettelon yleisimmistä hakijoiden osaamista kielistä. Vuoden 2017 kilpailussa nämä kielet olivat englanti, ranska, italia, espanja ja saksa. Europeans and their languages -raportista käyvät ilmi EU:ssa yleisimmin käytetyt kielet. Sen perusteella ei kuitenkaan voi tehdä johtopäätöksiä siitä, mitkä kielet valikoituvat yleisimmiksi missäkin kilpailussa. Ensimmäisen hakuvaiheen päätyttyä EPSO laatii luettelon viidestä hakijoiden yleisimmin osaamasta kielestä. Sen jälkeen luettelo menee...

lisää

Mitä hakijoiden kompetensseja kokeissa arvioidaan?

EU:n toimielimet etsivät lahjakkaita, motivoituneita ja alallaan erittäin päteviä hakijoita, jotka voivat osoittaa omaavansa seuraavanlaisia yleisiä kompetensseja:

lisää

Mikä on postikoritehtävä?

Postikoritehtävä on tietokonepohjainen testi, jossa simuloidaan todellista työtilannetta. Sähköpostiin on saapunut viestejä, jotka liittyvät kuvitteellisiin työtehtäviin. Hakijoiden on määräajan kuluessa löydettävä erilaisiin ongelmatilanteisiin paras mahdollinen ratkaisu. Hakija suorittaa tehtävän toisella kielellään, ja tehtävän tarkoituksena on mitata neljää kompetenssia: analysointi- ja ongelmanratkaisukyky laatutietoisuus ja tuloshakuisuus priorisointikyky ja järjestelmällisyys yhteistyökyky

lisää

Kuinka arvioin kielitaitoni tason?

Sinua pyydetään arvioimaan jokaisesta ilmoittamastasi kielestä (myös äidinkielestä), kuinka hyvin ymmärrät, puhut ja kirjoitat sitä. Arvioinnissa käytetään hakulomakkeessa olevaa itsearviointitaulukkoa. Kaikilla kielitaidon kolmella osa-alueella käytetään asteikkoa A1 (alkeistaso) – C2 (erinomainen taso).

lisää

Miksi hakijoiden ei edellytetä käyttävän jotain muuta kieltä kuin äidinkieltään arviointikeskusvaiheen kokeissa?

Koska äidinkielen käsitettä on vaikea määritellä (jotkut hakijat osaavat useita kieliä erinomaisesti – jotkut taas hallitsevat äidinkieltään vain rajoitetusti ja mieluummin tekevät kokeet tavallisesti käyttämällään työkielellä), EPSO on päättänyt järjestää kokeet kielillä, joita suurin osa hakijoista osaa. Tällainen kielivalikoima vastaa parhaiten kielellistä tilannetta myös EU-toimielimissä. Lisäksi on muistettava, että arviointikeskusvaiheessa hakijoita ei arvioida heidän kielitaitonsa perusteella (paitsi kieliammattilaisia) vaan yleisten kompetenssien perusteella (ks. kilpailuilmoitus).

lisää

Arviointikeskusvaiheen kokeissa osa kilpailijoista voi käyttää äidinkieltään. Eikö tämä ole epäreilua muita kohtaan?

Valintalautakunta ei arvioi hakijan kielitaitoa, eikä kielitaidon perusteella voi saada lisäpisteitä tai menettää niitä. Arviointikeskusvaiheessa hakijoita arvioidaan pelkästään heidän kompetenssiensa perusteella (ks. kilpailuilmoitus) eikä heitä vertailla toisiinsa. 

lisää

Haluaisin esimerkin siitä, miten EPSO valitsee kielet.

Esimerkki kielivalinnoista: Hakija Hakemuksessa ilmoitetut kielet, jotka hakija hallitsee vaaditulla tasolla (hakemuksen osa 1) Luettelo hakijoiden ilmoittamista kielistä ja ilmoittajien lukumäärä kieltä kohti alenevassa järjestyksessä Kielet, jotka hakija voi ilmoittaa kielinä 2 Rosario EN, IT, ES, PT EN (5)DE (3)FR (3)ES (2)IT (2) EL, GA, PL, PT, NL, CS, SK, FI, DA, SV (1) EN, IT, ES

lisää

Miksi arviointikeskus-/arviointivaiheessa valittavana eivät ole kaikki EU:n 24 virallista kieltä vaan vain 5?

Kielten määrä on kilpailussa rajallinen, jotta voidaan varmistua siitä, että hakijat ja valintalautakunta pystyvät kommunikoimaan keskenään ja että valituksi tulevat hakijat kykenevät työskentelemään tulevien työtoveriensa kanssa. Mallissa, jossa EPSO ehdottaa 5:tä kieltä, otetaan yhtäältä huomioon logististen ja taloudellisten resurssien riittävyys ja toisaalta sallitaan mahdollisimman monen ehdokkaan osallistua kilpailuun. Useampien (tai kaikkien) kielten käyttäminen kilpailussa vaatisi kohtuuttomia lisäponnistuksia siihen nähden, minkä verran uusia hakijoita sen johdosta pääsisi...

lisää

Mitä tapahtuu, jos en osaa mitään EPSOn edellyttämistä kielistä?

Ainoastaan niitä hakijoita, jotka ovat hakemuksen ensimmäisessä osassa ilmoittaneet osaavansa jotain toimielinten valitsemista kielistä, pyydetään jatkamaan hakemuslomakkeen täyttämistä. Jos et osaa vähintään yhtä näistä 5 kielestä, hakemuksesi hylätään. Aikaisempien kilpailujen perusteella on odotettavissa, että vain hyvin harvoja hakemuksia hylätään tästä syystä, sillä lähes kaikki hakijat osaavat vähintään yhtä yleisimmin osatuista kielistä. Tämän vuoksi on tärkeää, että ilmoitat hakemuksessasi kaikki kielet, joita osaat ja joilla olet valmis osallistumaan kokeeseen. Kieltä ei voi lisätä...

lisää

Mitä tapahtuu, jos hakijoiden yleisimmin valitsemat kielet eivät vastaa toimielinten tarpeita?

Jos toimielimet toteavat, että hakijoiden 5 yleisimmin valitsemaa kieltä eivät vastaa niiden tarpeita, EPSO ehdottaa järjestyksessä seuraavaksi yleisimpiä kieliä siihen asti, että 5 kielen luettelo saadaan vahvistetuksi. Päätös ja luettelo valituista kielistä julkaistaan EPSOn sivustolla ja ilmoitetaan kaikille hakijoille.

lisää

Voiko hakija päättää, mikä kieli merkitään hänen äidinkielekseen?

EPSOlla ei ole tähän liittyviä sääntöjä tai rajoituksia. Valintalautakunnan ei ole aina helppo määrittää äidinkieltä, sillä se ei ole automaattisesti johdettavissa kansalaisuuden perusteella. Joillakuilla voi olla useita äidinkieliä, ja jotkut hakijat mieluummin tekevät kokeet tavallisesti käyttämällään työkielellä. EU:n toimielimet ovat sopineet, että on tasapuolisempaa antaa hakijoiden päättää itse näissä kokeissa käyttämästään kielestä.

lisää

Millaisiin työtehtäviin voin päästä, jos läpäisen tämän kilpailun?

Tämä kilpailu on yleisvirkamieskilpailu, eikä sen avulla haeta työntekijöitä tiettyä työtehtävää varten. Kilpailun tarkoituksena on löytää työntekijöitä erilaisiin hallinnollisiin tehtäviin kaikilla EU:n politiikanaloilla. Tämän kilpailun perusteella rekrytoitavat hallintovirkamiehet työskentelevät osana tiimiä joissakin seuraavista tehtävistä: 1. toimintapolitiikan muotoilu 2. toiminnan toteutus 3. resurssien hallinta. Lisätietoja

lisää

Löysitkö vastauksen kysymykseesi?

Kyllä En