Vanliga frågor

Home > Vanliga frågor > My selection procedure > Handläggare med högskoleexamen 2019

Handläggare med högskoleexamen 2019

På vilka språk ska jag göra proven? New

Du ska göra proven på två olika språk: – Ett språk för proven i läsförståelse, tolkning av sifferuppgifter och logiskt tänkande (de flesta av de datorbaserade flervalsfrågorna): du väljer det språket bland de 24 officiella EU-språken. – Ett annat språk för provet i omdömesförmåga, inkorgsövningen och proven i utvärderingscentrum: du väljer det här språket i den andra delen av ansökningsförfarandet bland de språk du uppgav i den första delen och som erbjuds för proven. 

mer

Vilka språkarrangemang gäller för allmänna uttagningsprov? New

På vilka språk gör de sökande proven inom ett allmänt uttagningsprov? Om du söker till ett uttagningsprov för generalister får du göra proven på två olika språk:

mer

Min ansökan har försvunnit – kan ni återaktivera den?

Kontrollera hela listan med ansökningar i ditt Epsokonto genom skrolla ner på sidan. Om ansökningsförfarandet fortfarande pågår finns din ansökan och tillhörande meddelanden antagligen i mitten av listan – efter eventuella andra ansökningar som du redan har validerat.

mer

Varför kan jag inte ändra mina språkkunskaper i den andra delen av min ansökan?

I den första delen av ansökningsformuläret bad vi de sökande att uppge sina kunskaper i alla officiella EU-språk. Efter valideringen av den första delen av ansökan går det inte längre att ändra de språk som har uppgetts där. På grundval av de sökandes uppgifter erbjuds nu fem språk för uttagningsförfarandets prov. Den andra delen av ansökningsformuläret blir tillgänglig i början av juli (mer information kommer att finnas i ditt Epsokonto). Du får bara välja språk för proven om du i den första delen har uppgett minst två språk (ett på lägst nivå B2 och ett på lägst nivå C1) varav åtminstone...

mer

Jag har problem med kalendern i ansökan. Varför går det inte att välja några datum efter den 24 juni 2019?

Huvudsyftet med en ansökan är att Epso ska kunna avgöra om en sökande på sista ansökningsdagen uppfyller alla villkor enligt meddelandet om uttagningsprov. Därför bör du tänka på följande:

mer

Hur gör jag färdigt min ansökan till uttagningsprovet?

Om du har blivit ombedd att fylla i resten av din ansökan ska du göra så här: Logga in på ditt Epsokonto. Under ”Ansökningar” klickar du på ditt ansökningsnummer (i blått). Du kommer då till den ansökan som du lämnade in i den första delen av ansökningsförfarandet. Din ansökan kan ligga lite längre ner i listan med ansökningar i ditt Epsokonto, efter dina validerade ansökningar. Gör färdigt din ansökan så här: I fliken för uppgifter om registrering: välj språk 1 och språk 2 för det här uttagningsprovet. I fliken för din profil: fyll i uppgifter om din utbildning (obligatoriskt) och...

mer

Ska jag uppge alla språk jag kan?

Ja, i den första delen av ansökan ska du uppge alla dina språk (minst 2, högst 10) bland EU:s officiella språk. Låt oss till exempel anta att du kan följande språk: Franska (utmärkta kunskaper – C2) Nederländska (utmärkta kunskaper – C2) Engelska (mycket bra kunskaper – C1) Tyska (bra kunskaper – B2) Portugisiska (nybörjare – A1) Grattis, du är verkligen flerspråkig! Du kan uppge alla de här språken i den första delen av din ansökan. Efter den första delen av ansökningsförfarandet sammanställer Epso en lista över de fem språk som flest sökande har uppgett att de har minst nivå B2 i.

mer

På vilket eller vilka språk ska jag fylla i ansökningsformuläret?

Du kan fylla i ansökningsformulärt på vilket som helst av de 24 officiella EU-språken. Din ansökan kan ses av uttagningskommittén (under uttagningsprovet) och EU-institutionernas personalavdelningar (vid rekryteringen om du blir godkänd i uttagningsprovet), och de arbetar på ett begränsat antal arbetsspråk, vilket förklaras ovan. Om du blir godkänd i uttagningsprovet och ditt namn förs upp på listan över godkända sökande (reservlistan), uppmanas du att lämna in en översättning av ansökningsformuläret på ditt språk 2 (som du väljer bland de fem språk som erbjuds) till de rekryterande...

mer

Hur kommer de språk som ska användas för proven vid utvärderingscentrum att väljas?

Först ska alla sökande i sina ansökningar ange vilka språk de kan tänka sig att göra proven på (främst proven vid utvärderingscentrum) mot bakgrund av att det krävs nivå B2 på språkkunskaperna. Efter den första delen av ansökningsförfarandet kommer Epso att sammanställa uppgifterna från ansökningarna och ta fram de språk som uppgetts oftast. De fem språk som de sökande uppger oftast kommer att presenteras för EU-institutionerna. Om institutionerna godkänner de föreslagna språken, kommer de att erbjudas de sökande för proven vid utvärderingscentrum. Därefter ska de sökande göra färdigt och...

mer

Får jag delta trots att jag inte tar min examen förrän i sommar?

Ja, det får du. Studenter som går sista året på högskolan (kandidatexamen) får delta i uttagningsprovet om de tar sin examen senast den 31 juli 2019.

mer

Kan ni säga vilka fem språk som jag kan välja mellan för proven i utvärderingscentrum och inkorgsövningen?

Vi måste vänta tills den första delen av ansökningsförfarandet är avslutad innan vi kan sammanställa en lista över de språk som flest sökande har uppgett. I uttagningsprovet för handläggare 2017 var de vanligaste språken engelska, franska, italienska, spanska och tyska. Läs gärna EU:s rapport om de språk som européerna kan och använder. Det kan ge en fingervisning om vilka språk som kan bli aktuella men är ingen garanti. Det är dessutom EU-institutionerna som godkänner de fem språk som Epso föreslår utifrån uppgifterna i ansökningarna.

mer

Vilka kompetenser måste jag visa under proven?

EU-institutionerna söker begåvade och motiverade personer som är högt kvalificerade inom sina respektive områden och som kan visa att de har följande allmänna kompetenser:

mer

Vad är en inkorgsövning?

En inkorgsövning är en datorbaserad simulering av en verklig arbetssituation. Du får en fiktiv inkorg som innehåller information om ett ärende. Du ska hitta de bästa lösningarna du kan inom utsatt tid. Övningen görs på ditt andraspråk och ska testa följande fyra kompetenser : Analys och problemlösning Kvalitet och resultat Prioritering och organisation Samarbete

mer

Hur gör jag för att bedöma mina språkkunskaper?

För vart och ett av dina språk (också ditt modersmål) ska du utvärdera följande tre färdigheter med hjälp av en skala för självbedömning som finns i ansökan: förstå, tala och skriva. Språken bedöms i en skala från A1 (nybörjare) till C2 (avancerad).

mer

Varför finns inget krav på att de sökande ska använda ett annat språk än sitt modersmål för proven vid utvärderingscentrum?

Eftersom begreppet modersmål är svårt att definiera (vissa sökande talar flera språk lika bra, medan andra bara har begränsade kunskaper i sitt modersmål och föredrar att göra proven på sitt arbetsspråk), har Epso valt att testa de sökande på språk som de flesta av dem kan. Det valet är det som bäst speglar den faktiska arbetsmiljön inom EU-institutionerna. Dessutom är det inte de sökandes språkkunskaper som bedöms vid utvärderingscentrum (förutom när det gäller tolkar och översättare), utan deras allmänna kompetenser (läs mer i meddelandet om uttagningsprov).

mer

Jag riskerar att få göra proven vid utvärderingscentrum/utvärderingsfasen i konkurrens med andra sökande som gör dem på sitt modersmål. Är inte det orättvist?

Urvalskommittén bedömer inte dina språkkunskaper: de drar varken av eller lägger till några poäng för nivån på språket. Vid utvärderingscentrumet/utvärderingsfasen bedöms de sökande enbart på grundval av sin kompetens (läs mer i meddelandet om allmänt uttagningsprov) och de jämförs inte med varandra. 

mer

Kan ni beskriva hur Epso kommer att välja språk?

Här är ett exempel på hur vi skulle kunna göra: Sökande Språk som anges i ansökan (del 1) Lista med språk (och antal sökande som angav dem) i fallande ordning De sökandes möjliga val av språk 2 Rosario EN, IT, ES, PT EN (5)DE (3)FR (3)ES (2)IT (2) EL, GA, PL, PT, NL, CS, SK, FI, DA, SV (1) EN, IT, ES Jean

mer

Varför föreslå bara fem språk för utvärderingscentrumet/utvärderingsfasen och inte alla de 24 officiella EU-språken?

Det är viktigt att ha ett begränsat antal kommunikationsspråk så att de sökande och uttagningskommittén kan kommunicera med varandra. Vi vill också se till att de som får en tjänst kan samarbeta med sina kollegor. Antalet språk som Epso erbjuder är en avvägning mellan logistiska och ekonomiska resurser och en önskan att så många som möjligt ska kunna delta i uttagningsprovet. Att ha fler (om än inte alla) språk skulle innebära ett merarbete som inte står i proportion till det antal ytterligare sökande som då skulle kunna delta. 

mer

Vad händer om jag inte kan något av de språk som Epso erbjuder?

Bara de sökande som har sagt sig kunna ett av de språk som väljs av institutionerna efter den första delen av ansökningsförfarandet kommer att få fortsätta att fylla i sin ansökan. Om du inte har minst ett av de fem språken får du inte gå vidare i förfarandet. Utifrån våra analyser av tidigare uttagningsprov väntar vi oss att väldigt få kommer att uteslutas av detta skäl, eftersom de flesta sökande kan minst ett av de vanligaste språken i EU. Det är därför viktigt att du anger alla språk du kan och som du kan tänka dig att göra proven på. Du kan nämligen inte att lägga till ett språk i din...

mer

Vad händer om de språk som angetts inte är de språk som EU-institutionerna behöver mest?

Om de fem språk som de sökande oftast har angett inte kan godkännas av institutionerna eftersom de inte tillgodoser deras behov, kommer Epso att föreslå det sjätte och därefter det sjunde vanligaste språket och så vidare, tills det finns en lista med fem språk. Språken tillsammans med det motiverade beslutet kommer att publiceras på Epsos webbplats och meddelas uttagningsprovets alla sökande.

mer

Får jag själv bestämma vilket språk som är mitt modersmål?

Epso har inga regler eller begränsningar i den här frågan. Det är omöjligt för en uttagningskommitté att avgöra vilket modersmål en sökande har, eftersom modersmålet inte alltid kan kopplas till medborgarskapet. Vissa sökande kan ha flera modersmål och andra föredrar att göra proven på det språk de använder i arbetslivet framför det språk de talar – eller talade – hemma. EU-institutionerna har enats om att det är rättvisare att låta kandidaterna själva välja vilket språk de vill skriva proven på.

mer

Vilka arbetsuppgifter får jag om jag blir anställd genom det här uttagningsprovet?

Det aktuella uttagningsprovet gäller allmänna handläggare och inte rekrytering till någon särskild tjänst. Vi söker handläggare som kan utföra alla slags EU-jobb. Om du anställs i den aktuella lönegraden efter uttagningsprovet kommer du att få jobba i ett team vid en EU-institution inom något av följande områden: 1. Utformning av politiken 2. Genomförande av program och projekt 3. Budget- och personalförvaltning Läs mer om arbetsuppgifterna

mer

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej