Najčastejšie otázky

Home > Často kladené otázky > My selection procedure > Sekretári/administratívni pracovníci 2017

Sekretári/administratívni pracovníci 2017

V ktorom jazyku absolvujú uchádzači testy vo výberovom konaní pre sekretárov a administratívnych pracovníkov?

Uchádzači vo výberovom konaní pre sekretárov a administratívnych pracovníkov absolvujú testy v dvoch rôznych jazykoch:

viac

Ako dokončím vypĺňanie prihlášky na výberové konanie?

Uchádzači, ktorí boli vyzvaní dokončiť vypĺňanie prihlášky, musia vykonať tieto kroky: Prihláste sa do svojho používateľského konta EPSO. V časti „Prihlášky“ kliknite na svoje číslo uchádzača (modrým písmom). Dostanete sa k prihláške, ktorú ste podali v rámci prvej fázy registrácie. Vyplnenie prihlášky dokončite takto: Na karte „Registračné údaje“ uveďte svoje jazyky 1 a 2 na účely tohto výberového konania; Na karte „Môj profil“ vyplňte svoje vzdelanie a odbornú prípravu (povinné) a odborné skúseností (ak nejaké máte); Dokončite kartu „Motivácia a silné stránky“; Potvrďte prihlášku....

viac

Prečo nemôžem zmeniť svoje jazykové zručnosti v druhej časti prihlášky?

V prvej časti prihlášky sme požiadali uchádzačov, aby uviedli svoje znalosti všetkých úradných jazykov EÚ. Po potvrdení tejto prvej časti prihlášky už uvedené jazyky nemožno meniť. Na základe vyhlásení uchádzačov sú testy výberového konania k dispozícii v 5 jazykoch. V druhej časti prihlášky sprístupnenej 1.01.2018 si jazyky, v ktorých absolvujú testy, môžu zvoliť len tí uchádzači, ktorí uviedli najmenej 2 jazyky (jeden aspoň na úrovni B2 a jeden aspoň na úrovni C1), z ktorých aspoň jeden patrí medzi 5 najčastejšie uvádzaných jazykov. Tieto jazyky mali byť uvedené v prvej časti prihlášky. Z...

viac

V kalendári v prihláške sa vyskytol problém. Prečo si nemôžem vybrať dátum po 11. 12. 2017?

Hlavným účelom prihlášky je určiť, či uchádzač spĺňa všetky podmienky stanovené v oznámení o výberovom konaní k dátumu uzávierky na podávanie prihlášok. Vzhľadom na túto skutočnosť upozorňujeme, že: Dátum uzávierky na podávanie prihlášok bol 12. 12. 2017. Dátum, ku ktorému sa určuje, či uchádzač spĺňa podmienky, je posledný deň pred uzávierkou, t. j. 11. 12. 2017. Uchádzači, ktorí si želajú doplniť odbornú prax, tak môžu urobiť s dátumom ukončenia najneskôr 11. 12. 2017. Uchádzači zároveň môžu k prihláške pripojiť životopis s úplnými informáciami (na ľavej strane v používateľskom konte EPSO...

viac

Prečo sa pre všetkých uchádzačov nezavedie povinnosť absolvovať fázu hodnotenia v inom jazyku, než je ich materinský jazyk?

Nebolo by to spravodlivejšie, ako súťažiť s kandidátmi v materinskom jazyku? Výberová komisia nemôže overiť materinský jazyk uchádzača, pretože sa nemusí vždy zhodovať s jeho štátnym občianstvom. Niektorí uchádzači môžu mať viac materinských jazykov a iní dať prednosť jazyku, ktorý bežne používajú, pred jazykom, ktorým hovoria alebo hovorili doma. Úrad EPSO sa preto rozhodol testovať uchádzačov v jazykoch, ktoré sú bežné pre väčšinu z nich. Táto voľba je najvernejším vyjadrením skutočného pracovného prostredia v inštitúciách. Okrem toho sa počas fázy hodnotenia neposudzujú jazykové znalosti...

viac

V akom jazyku absolvujem testy? Kedy si budem musieť vybrať jazyky testov?

Uchádzač vo výberovom konaní pre sekretárov a administratívnych pracovníkov absolvuje testy v dvoch odlišných jazykoch, ktoré si musí vybrať. Táto voľba sa musí uskutočniť len v druhej časti prihlášky, kde si uchádzač musí zvoliť jazyk 1 a jazyk 2. V prvej časti bude iba vyzvaný, aby uviedol jazyky, ktoré ovláda aspoň na úrovni B2 (uspokojivá znalosť) a vyššej.

viac

V akých jazykoch absolvujem testy?

Testy sa budú konať v dvoch odlišných jazykoch: – v jednom jazyku bude prebiehať numerický a verbálny test a test abstraktného uvažovania: tento jazyk si zvolíte spomedzi 24 úradných jazykov Európskej únie. – v druhom jazyku budú prebiehať testy odborných schopností, simulované vybavovanie elektronickej pošty a ostatné testy fázy hodnotenia: tento jazyk si zvolíte v druhej časti prihlášky, a to z jazykov, ktoré ste uviedli v prvej časti prihlášky. V tomto jazyku musíte vyplniť prihlášku. 

viac

Viete povedať, ktorých päť jazykov bude ponúknutých pre testy odborných schopností, simulované vybavovanie elektronickej pošty a ďalšie testy hodnotiacej fázy?

Aby sme mohli zostaviť zoznam jazykov, ktoré uchádzači najčastejšie uvádzajú, musíme počkať do konca prvej fázy registrácie, kedy sa zozbierajú údaje zo všetkých prihlášok. Štatistické údaje z predchádzajúcich výberových konaní na pozície sekretárov nie sú relevantné, keďže tieto údaje boli ovplyvnené tým, že v tom čase bola povinná angličtina, francúzština alebo nemčina. Týchto päť jazykov, ktoré úrad EPSO navrhne na základe údajov z prihlášok po skončení prvej fázy registrácie, musia navyše potvrdiť inštitúcie.

viac

Je potrebné uviesť všetky jazyky, ktoré ovládam? Ako sa vyberú jazyky testov?

V prvej fáze registrácie môžete uviesť znalosť až 10 úradných jazykov Európskej únie. Ako príklad predpokladajme, že hovoríte týmito jazykmi: francúzština (výborná znalosť – C2) holandčina (výborná znalosť – C2) angličtina (veľmi dobrá znalosť – C1) nemčina (stredne pokročilá znalosť – B2) portugalčina (začiatočník – A1) Po prvé, gratulujeme k toľkým jazykom!

viac

Prečo teda nový jazykový režim pre všeobecné výberové konania v roku 2017?

V minulosti si pri prihlasovaní na všeobecné výberové konanie museli uchádzači ako svoj druhý jazyk vybrať medzi angličtinou, francúzštinou alebo nemčinou (jazyk, v ktorom absolvovali testy v hodnotiacom centre). Tieto tri jazyky sa vo všeobecnosti považujú za de facto pracovné jazyky väčšiny európskych inštitúcií. V nadväznosti na niekoľko sťažností z členských štátov Súdny dvor Európskej únie potvrdil, že tento obmedzený výber nie je odôvodnený. Cieľom nových jazykových pravidiel úradu EPSO je uchádzačom zabezpečiť také jazykové prostredie, ktoré je súčasne objektívne, zrozumiteľné, čo...

viac

Našli ste odpoveď?

Áno Nie