ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Постоянни служители

Постоянни служители

Какви компетенции трябва да покажат кандидатите по време на тестовете?

Институциите на ЕС търсят способни и мотивирани кандидати с висока квалификация в своята област, които могат да покажат, че притежават следните общи компетенции:

още

Какви са задълженията на администратор в институциите на ЕС?

Основната роля на администраторите е да подпомагат лицата, вземащи решения, при изпълнениетона мисията на институцията или органа, за които работят. AD 5 е степента, на която висшистите започват кариерата си на администратори в европейските институции. Наетите на тази степен администратори могат да извършват, под надзора на своите висшестоящи, три основни вида дейности в институциите: формулиране на политики, оперативно изпълнение и управление на ресурси. Основните служебни задължения, които могат да се различават в зависимост от институцията, са посочени в обявлението за конкурса Можете да...

още

Какви са задълженията на асистентите в институциите на ЕС?

Асистентите обикновено имат изпълнителни и технически функции (административни, финансови, комуникационни, изследователски, разработване и прилагане на политики и др.). Те играят важна роля във вътрешното управление на институциите и по-специално в бюджетните и финансови дела, работата на персонала, компютърните системи, управлението на документи и научната лабораторна работа.

още

Какво означават различните степени на асистентите?

• Кариерата на асистентите обхваща степени AST 1 – AST 11. • Новопостъпилите служители обикновено започват на степен AST 1 или AST 3. • Кандидатите за степен AST 1 трябва да имат завършено средно образование и подходящ опит или професионална квалификация. • Кандидатите за степен AST 3 трябва да имат завършено средно образование, съответна професионална квалификация и/или няколко години подходящ опит.

още

Какви са задълженията на асистент-секретарите в институциите на ЕС?

Асистент-секретарите обикновено изпълняват длъжности, свързани с управление на офиса и административна помощ. В техните задължения могат да влизат множество задачи, като например подготовка на документи, организация и координация на съвещания и много други, свързани с предоставяне на помощ на екипи, мениджъри или други служби в рамките на институциите на ЕС.

още

Какво означават различните степени на асистент-секретарите?

• Кариерата на тези асистенти обхваща степени AST/SC 1 – AST/SC 6. • Новопостъпилите служители обикновено започват на степен AST/SC 1. • Кандидатите за степен AST/SC 1 трябва да имат завършено средно образование и подходящ опит или професионална квалификация. • Степен AST/SC 2 може да бъде предоставена на кандидати с повече опит (поне 4 години).

още

Какво представлява конкурсът на общо основание?

Институциите на ЕС подбират кандидати за работа на постоянни трудови договори чрез открити конкурси. Те включват тестове и упражнения за оценка, чиято цел е определяне на професионалните умения и на редица основни компетенции на кандидатите. С оглед на големия брой кандидати, това е най-справедливата и прозрачна процедура за подбор. Това означава, че спонтанни кандидатури не могат да бъдат вземани предвид.

още

Какво представлява обявлението за конкурс?

Всеки конкурс за постоянни служители се оповестява чрез обявление, в което се посочват пълни подробности за профила, критериите за допустимост и процедурата за подбор.

още

Колко време продължава процедурата за подбор?

По принцип завършването на процедура за подбор отнема от 5 до 9 месеца, смятано от публикуването на обявата за конкурса.

още

Какво представлява конкурсната комисия?

При всяка процедура за подбор на постоянни служители се съставя отделна конкурсна комисия, която отговаря за подбора на кандидатите на всеки етап и за изготвянето на окончателния списък на успелите кандидати. Всяка конкурсна комисия се съставя от длъжностни лица от институциите на ЕС и се състои от постоянни членове (назначавани обикновено за срок от 2 до 4 години, за да се осигури последователност в процедурите за подбор) и от временни членове (назначавани за конкретна процедура за подбор с цел да се осигурят технически експертни познания).

още

Какво означават различните степени на администраторите?

Кариерата на администраторите обхваща степени от AD 5 до AD 16.  AD 5 е началната степен за служители с висше образование.  При по-специализирани длъжности може да ви предложат да започнете и от степен AD 6 / AD 7. Изискват се няколко години стаж в съответната област.  Средното управленско равнище обхваща степени AD 9 / AD 12. За да започнете работа на тези степени, се изисква управленски опит.

още

Намерихте ли отговор?

Да Не