Časté otázky

Úvod > Časté dotazy > Stálí úředníci

Stálí úředníci

Které kompetence musí uchazeči během testů prokázat?

Evropské instituce hledají talentované, motivované uchazeče se špičkovou znalostí svého oboru, kteří prokáží tyto obecné kompetence:

více

Jaké úkoly má v orgánech EU administrátor?

Administrátoři obecně podporují činitele s rozhodovací pravomocí při plněníúkolů jejich orgánu, instituce či subjektu. Absolventi zahajují profesní dráhu administrátora v orgánech EU na stupni AD 5. Administrátoři zaměstnaní na tomto stupni mohou v orgánech EU – pod dohledem – vykonávat tři hlavní typy činností: koncipování politik, jejich praktické provádění a řízení zdrojů. Hlavní úkoly (mohou se lišit podle toho, o jaký orgán či instituci jde) jsou uvedeny v oznámení o výběrovém řízení. Praktické informace o pozici stálých úředníků uvádíme na naších internetových stránkách.

více

Jaké úkoly má v orgánech EU asistent?

Asistenti jsou obvykle zaměstnáváni jako administrativně-technický personál (sekretářské pozice, administrativa, finanční záležitosti, komunikace, příprava a realizace politik apod.). Hrají důležitou roli ve vnitřním řízení institucí, zejména co se týče rozpočtových a finančních otázek, podpory personálu, správy dokumentů a vědecké práce (laboratoře).

více

Co znamenají různé třídy u asistentských míst?

• Rozpětí platových tříd u pozice asistenta je AST 1 až AST 11. • Noví zaměstnanci obvykle začínají v platové třídě AST 1 nebo AST 3. • Uchazeči o třídu AST 1 musejí mít ukončené středoškolské vzdělání a mít relevantní praxi nebo odbornou kvalifikaci. • Uchazeči o třídu AST 3 by měli mít ukončené středoškolské vzdělání, příslušnou odbornou kvalifikaci nebo několik let praxe v oboru.

více

Jaké úkoly má v orgánech EU asistent-sekretář?

Asistenti-sekretáři mají obvykle na starosti řízení chodu kanceláře a podpůrné funkce administrativní povahy. Mohou vykonávat širokou škálu úkolů, jako je příprava podkladové dokumentace, organizace a koordinace schůzek, a řadu dalších činností podporujících práci jednotlivých týmů, vedoucích pracovníků nebo dalších útvarů v rámci orgánů EU.

více

Co znamenají různé třídy u míst asistentů-sekretářů?

• Rozpětí platových tříd na pozici asistenta-sekretáře se pohybuje od AST/SC1 do AST/SC6. • Noví zaměstnanci obvykle začínají v platové třídě AST/SC 1. • Uchazeči o třídu AST/SC 1 musejí mít ukončené středoškolské vzdělání a relevantní praxi nebo odbornou kvalifikaci. • Uchazeči s delší praxí (minimálně 4 roky) mohou být přijati do třídy AST/SC2.

více

Co je to „otevřené výběrové řízení“?

Evropské instituce vybírají zaměstnance pro trvalé pracovní pozice prostřednictvím otevřených výběrových řízení. Výběrová řízení mají formu testů a pohovorů, které slouží k posouzení odborných dovedností a klíčových kompetencí uchazečů. Vzhledem k velkému počtu zájemců je taková forma výběrového řízení nejspravedlivější a nejtransparentnější. To kromě jiného znamená, že individuální žádosti o zaměstnání podané mimo tato výběrová řízení nejsou akceptovány.

více

Co je to „oznámení o výběrovém řízení“?

Každé výběrové řízení pro stálé úředníky se vyhlašuje oznámením o výběrovém řízení, kde jsou uvedeny podrobné informace o daném pracovním profilu, kritériích způsobilosti a postupu výběrového řízení.

více

Jak dlouho celý postup výběrového řízení trvá?

Počínaje datem oznámení trvá řízení obvykle 5 až 9 měsíců.

více

Jak fungují „výběrové komise“?

Pro každé výběrové řízení na stálé úředníky je sestavena zvláštní výběrová komise, která provádí výběr uchazečů v jednotlivých fázích řízení a sestavuje konečný seznam úspěšných uchazečů. Výběrové komise jsou složeny z úředníků orgánů EU, kteří jsou buď jejich stálými členy (jmenovanými většinou na 2 až 4 roky, aby zajišťovali konzistenci výběrových řízení), nebo členy nestálými (jmenovanými pro konkrétní výběrové řízení, aby zajišťovali odbornou stránku věci).

více

Co znamenají různé třídy u administrátorských míst?

Jde o platové třídy k pozici administrátora a jejich rozsah je od AD 5 po AD 16.  AD 5 je vstupní úrovní pro absolventy vysokých škol.  U specializovaných pozic se někdy provádí výběrové řízení a nábor do třídy AD 6 / AD 7. V tom případě je požadována víceletá praxe v příslušné oblasti.  Do tříd AD 9 / AD 12 spadá střední management. Nábor zaměstnanců do těchto tříd předpokládá předchozí praxi v oblasti řízení.

více

Našli jste, co jste hledali?

Ano Ne