Συχνές ερωτήσεις

Home > Συχνές ερωτήσεις > Μόνιμοι υπάλληλοι

Μόνιμοι υπάλληλοι

Ποιες δεξιότητες πρέπει να αποδείξουν οι υποψήφιοι ότι διαθέτουν κατά τις δοκιμασίες;

Τα θεσμικά όργανα αναζητούν υποψηφίους ταλαντούχους, με όρεξη για δουλειά και προσόντα υψηλού επιπέδου στον τομέα τους, οι οποίοι να μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τις ακόλουθες γενικές δεξιότητες:

περισσότερα

Ποια είναι τα καθήκοντα του διοικητικού υπαλλήλου στα όργανα της ΕΕ;

Σε γενικές γραμμές, οι διοικητικοί υπάλληλοι έχουν ως καθήκον να βοηθούν τους υπεύθυνους για λήψη αποφάσεων να εκπληρώνουν τηναποστολή του οργάνου ή οργανισμού τους. Ο βαθμός AD 5 είναι ο βαθμός στον οποίον οι πτυχιούχοι αρχίζουν τη σταδιοδρομία τους ως διοικητικοί υπάλληλοι στα ευρωπαϊκά όργανα. Οι διοικητικοί υπάλληλοι που προσλαμβάνονται στον βαθμό αυτόν μπορούν να αναλαμβάνουν, υπό επιτήρηση, τρία βασικά είδη καθηκόντων στα θεσμικά όργανα: διαμόρφωση πολιτικής, εκτέλεση έργου και διαχείριση πόρων. Τα προβλεπόμενα βασικά καθήκοντα, τα οποία μπορεί να ποικίλλουν από το ένα θεσμικό όργανο...

περισσότερα

Ποια είναι τα καθήκοντα του βοηθού στα όργανα της ΕΕ;

Οι βοηθοί ασκούν κατά κανόνα εκτελεστικά και τεχνικά καθήκοντα (διοικητικά καθήκοντα, δημοσιονομικά καθήκοντα, επικοινωνία, έρευνα, χάραξη και υλοποίηση πολιτικής κ.λπ.). Ο ρόλος τους είναι σημαντικός στην εσωτερική διαχείριση των οργάνων, και ιδίως σε δημοσιονομικά και οικονομικά θέματα και θέματα προσωπικού, πληροφορική, διαχείριση εγγράφων και επιστημονική εργαστηριακή έρευνα.

περισσότερα

Τι σημαίνουν οι διάφοροι βαθμοί βοηθού;

• Η σταδιοδρομία ενός βοηθού περιλαμβάνει τους βαθμούς AST 1 έως AST 11. • Οι νέοι βοηθοί προσλαμβάνονται συνήθως με βαθμό AST 1 ή AST 3. • Οι υποψήφιοι για τον βαθμό AST 1 πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να διαθέτουν προηγούμενη επαγγελματική πείρα, ή να έχουν σχετική επαγγελματική κατάρτιση. • Οι υποψήφιοι για τον βαθμό AST 3 πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχετική επαγγελματική κατάρτιση ή/και να έχουν πολυετή επαγγελματική πείρα.

περισσότερα

Ποια είναι τα καθήκοντα του βοηθού-γραμματέως στα όργανα της ΕΕ;

Οι βοηθοί-γραμματείς έχουν κυρίως καθήκοντα στους τομείς της διαχείρισης γραφείου και της διοικητικής υποστήριξης. Μπορούν να αναλαμβάνουν ευρύ φάσμα καθηκόντων, όπως η προετοιμασία φακέλων, η διοργάνωση και ο συντονισμός συνεδριάσεων, καθώς και πολλά άλλα καθήκοντα που έχουν σχέση με την παροχή στήριξης σε ομάδες, διοικητικά στελέχη ή άλλες υπηρεσίες εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

περισσότερα

Τι σημαίνουν οι διάφοροι βαθμοί βοηθού-γραμματέως;

• Η σταδιοδρομία του βοηθού περιλαμβάνει τους βαθμούς AST/SC1 έως AST/SC6. • Οι νέοι βοηθοί προσλαμβάνονται συνήθως με βαθμό AST/SC1. • Οι υποψήφιοι για τον βαθμό AST/SC1 πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να διαθέτουν προηγούμενη επαγγελματική πείρα, ή να έχουν σχετική επαγγελματική κατάρτιση. • Οι βαθμοί AST/SC2 προορίζονται για πιο έμπειρους υποψηφίους (τουλάχιστον 4 χρόνια προϋπηρεσίας).

περισσότερα

Τι είναι ο «γενικός διαγωνισμός»;

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ επιλέγουν υποψηφίους για συμβάσεις αορίστου χρόνου μέσω γενικών διαγωνισμών. Οι διαγωνισμοί αυτοί περιλαμβάνουν δοκιμασίες και ασκήσεις, στόχος των οποίων είναι να κριθούν οι επαγγελματικές σας δεξιότητες και ορισμένες βασικές ικανότητες. Δεδομένου ότι υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός υποψηφίων, αυτή είναι η δικαιότερη και διαφανέστερη διαδικασία επιλογής. Αυτό σημαίνει ότι οι αυθόρμητες αιτήσεις (εκτός διαδικασίας διαγωνισμού) δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη.

περισσότερα

Τι είναι η «προκήρυξη του διαγωνισμού»;

Κάθε διαγωνισμός για μόνιμους υπαλλήλους ανακοινώνεται με προκήρυξη διαγωνισμού, στην οποία παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες για τα απαιτούμενα προσόντα, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τη διαδικασία επιλογής.

περισσότερα

Πόσο διαρκεί η διαδικασία επιλογής;

Κατά κανόνα, η διαδικασία επιλογής ολοκληρώνεται σε 5-9 μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης διαγωνισμού.

περισσότερα

Τι είναι η «εξεταστική επιτροπή»;

Για κάθε διαδικασία επιλογής μονίμων υπαλλήλων διορίζεται ξεχωριστή εξεταστική επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για την επιλογή των υποψηφίων σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού και για την κατάρτιση του τελικού καταλόγου επιτυχόντων. Κάθε εξεταστική επιτροπή απαρτίζεται από μονίμους υπαλλήλους των οργάνων της ΕΕ, και διαθέτει μόνιμα μέλη (που διορίζονται συνήθως για 2 έως 4 έτη ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των διαδικασιών επιλογής) και μη μόνιμα μέλη (που διορίζονται για μια συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής και συνεισφέρουν με τις τεχνικές γνώσεις τους).

περισσότερα

Τι σημαίνουν οι διάφοροι βαθμοί διοικητικών υπαλλήλων;

Η σταδιοδρομία ενός διοικητικού υπαλλήλου περιλαμβάνει τους βαθμούς από AD 5 έως AD 16.  Ο βαθμός AD 5 είναι ο εισαγωγικός βαθμός για αποφοίτους πανεπιστημίου.  Μπορεί επίσης να γίνει επιλογή και πρόσληψη σε βαθμούς AD 6 / AD 7 για πιο εξειδικευμένες θέσεις, για τις οποίες απαιτείται πολυετής σχετική επαγγελματική πείρα.  Στους βαθμούς AD 9 / AD 12 προσλαμβάνονται τα μεσαία διοικητικά στελέχη. Για την επιλογή/πρόσληψη στους βαθμούς αυτούς απαιτείται προηγούμενη επαγγελματική πείρα.

περισσότερα

Βρήκατε απάντηση;

Ναι Όχι