KKK

Avaleht > KKK > Alalised ametnikud

Alalised ametnikud

Milliseid pädevusi peavad kandidaadid katsete käigus tõendama?

Institutsioonid otsivad andekaid, motiveeritud ja oma valdkonnas kõrgelt kvalifitseeritud kandidaate, kellel on järgmised üldvõimed ja -oskused.

veel

Millised on administraatori tööülesanded ELi institutsioonides?

Administraatorite ülesanne on toetada otsuste tegijaidnende institutsiooni või asutuse tegevuseesmärkide rakendamisel. AD 5 on palgaaste, millelt kõrgkooli lõpetanud alustavad Euroopa Liidu institutsioonides administraatori karjääri. Sellele palgaastmele tööle võetud administraatorid täidavad ELi institutsioonides järelevalve all kolme peamist liiki ametiülesandeid: poliitika kujundamine, praktiline rakendamine ja ressursside juhtimine. Peamised ametiülesanded, mis võivad institutsiooniti erineda, on loetletud konkursiteates. Võite ka tutvuda meie veebisaidiga, kust leiate kasulikku teavet...

veel

Millised on assistendi tööülesanded ELi institutsioonides?

Assistente värvatakse tavaliselt jooksva tööga seotud ja tehniliste ülesannete täitmiseks (halduse, rahanduse, kommunikatsiooni, teadusuuringute, poliitikakujundamise, rakendamise jm alal). Neil on tähtis roll ka institutsioonide sisehalduses, eelkõige eelarve- ja finantsküsimustes, personalitöös, andmetöötluses, dokumendihalduses ning teadusalases laboritöös.

veel

Mida tähendavad assistentide erinevad palgaastmed?

• Assistentide palgaastmed jäävad vahemikku AST 1 kuni AST 11. • Uued töötajad alustavad üldjuhul astmelt AST 1 või AST 3. • Palgaastme AST 1 töökoha kandidaadil peab olema vähemalt keskharidus ja eelnev asjakohane töökogemus, või töökohale vastav kutsekvalifikatsioon. • Palgaastme AST 3 töökoha kandidaadil peab olema keskharidus, asjakohane kutsekvalifikatsioon ja/või mitmeaastane töökogemus nõutavas valdkonnas.

veel

Millised on sekretäri/kantseleitöötaja tööülesanded ELi institutsioonides?

Sekretäre/kantseleitöötajaid värvatakse tavaliselt büroohalduse ja haldustoega seotud ülesannete täitmiseks. Nad valmistavad ette dokumente ja toimikuid, korraldavad ja koordineerivad kohtumisi ning toetavad kõikvõimalikel viisidel töörühmade, juhtivtöötajate ja ELi institutsioonide talituste tegevust.

veel

Mida tähendavad sekretäride/kantseleitöötajate erinevad palgaastmed?

• Sekretäride/kantseleitöötajate palgaastmed jäävad vahemikku AST/SC1 kuni AST/SC6. • Uued töötajad alustavad üldjuhul astmelt AST/SC1. • Palgaastme AST/SC1 töökoha kandidaadil peab olema vähemalt keskharidus ja eelnev asjakohane töökogemus, või töökohale vastav kutsekvalifikatsioon. • Palgaastme AST/SC2 jaoks peab töökogemus olema suurem (vähemalt 4 aastat).

veel

Mida tähendab avalik konkurss?

ELi institutsioonide alalistele ametikohtadele valitakse töötajaid avalike konkursside kaudu. Need koosnevad testidest ja harjutustest, millega mõõdetakse kandidaatide kutseoskusi ja pädevust põhilistes töövaldkondades. Võttes arvesse kandidaatide suurt arvu, on selline valikumenetlus kõige õiglasem ja läbipaistvam. Ühtlasi tähendab see, et väljaspool konkurssi esitatud töökohataotlusi arvesse ei võeta.

veel

Mida tähendab „konkursiteadaanne”?

Alaliste ametnike konkursid kuulutatakse välja konkursiteadaandega, mis sisaldab üksikasjalikku tööülesannete, valikukriteeriumide ja valikumenetluse kirjeldust.

veel

Kui kaua valikumenetlus kestab?

Üldjuhul kestab valikumenetlus 5–9 kuud alates konkursiteadaande avaldamisest.

veel

Mida tähendab „valikukomisjon”?

Alaliste ametnike konkursside jaoks moodustatakse iga kord eraldi valikukomisjon, kes vastutab kandidaatide valimise iga etapi eest ning koostab konkursi edukalt läbinud kandidaatide lõppnimekirja. Valikukomisjon koosneb ELi institutsioonide ametnikest ning sellel on alalised liikmed (nimetatakse tavaliselt kaheks kuni neljaks aastaks, et tagada valikumenetluse järjepidevus) ja ajutised liikmed (nimetatakse konkreetse konkursi jaoks erialateadmiste alusel).

veel

Mida tähendavad administraatorite erinevad palgaastmed?

Administraatorite palgaastmed jäävad vahemikku AD 5 kuni AD 16.  AD 5 on palgaaste, millelt kõrgharidusega töötajad oma karjääri alustavad.  Konkreetseid erialateadmisi nõudvate ametikohtade puhul võidakse välja kuulutada valikumenetlusi ja tööpakkumisi ka astmetel AD 6 ja AD 7. Sellisel juhul on nõutav mitmeaastane erialane töökogemus.  AD 9 kuni AD 12 on keskastme juhtide palgatase. Nende astmete valikumenetluste ja tööpakkumiste puhul eeldatakse eelnevat juhtimiskogemust.

veel

Kas leidsite vastuse?

Jah Ei