Ceisteanna coitianta

Home > Ceisteanna coitianta > Oifigigh bhuana

Oifigigh bhuana

Cé na hinniúlachtaí a chaithfidh iarrthóirí a léiriú le linn na dtrialacha?

Tá iarrthóirí éirimiúla tionscantacha, a bhfuil ardcháilíochtaí acu sa réimse i gceist ag teastáil ó na hinstitiúidí, iarrthóirí a bhfuil na hinniúlachtaí ginearálta seo thíos acu:

tuilleadh

Cé na dualgais atá ag Riarthóir in institiúidí an Aontais Eorpaigh?

Is é an ról ginearálta atá ag riarthóirí cuidiú le lucht déanta cinntí miseana n‑institiúide nó a gcomhlachta a chomhlíonadh. Is é AD 5 an grád ag a dtosaíonn céimithe a ngairmréim mar riarthóirí in institiúidí an Aontais Eorpaigh. Tá trí phríomhchineál oibre sna hinstitiúidí is féidir a dhéanfaidh riarthóirí a earcaítear ag an ngrád sin, agus iad faoi mhaoirseacht: ceapadh beartas, seachadadh oibríochtúil agus bainistiú acmhainní. Tá liosta de na príomhdhualgais, is féidir a bheith éagsúil ó institiúid go chéile, san Fhógra Comórtais. Lena chois sin, is féidir féachaint ar ár suíomh gréasáin...

tuilleadh

Cé na dualgais a bhíonn ar chúntóir in institiúidí an Aontais Eorpaigh?

Is gnách ról feidhmiúcháin agus teicniúil (riarachán, airgeadas, cumarsáid, taighde, forbairt agus cur chun feidhme beartas srl.) a bheith ag cúntóirí. Bíonn ról tábhachtach acu i mbainistíocht inmheánach na n-institiúidí, mar shampla i ngnóthaí buiséid agus airgeadais, acmhainní daonna, ríomhaireacht, bainistiú doiciméad agus obair saotharlainne.

tuilleadh

Cé na gráid éagsúla atá ann do chúntóirí?

• Gráid chúntóra iad gráid AST 1 go AST 11. • Is ag grád AST 1 nó AST 3 a thosaíonn fostaithe nua de ghnáth. • Maidir le hiarrthóirí ar ghrád AST 1 tá oideachas meánscoile agus taithí chuí, nó gairmcháilíocht chuí, de dhíth. • Maidir le hiarrthóirí ar ghrád AST 3 tá oideachas meánscoile, gairmcháilíocht chuí agus/nó roinnt blianta de thaithí chuí de dhíth.

tuilleadh

Cé na dualgais a bhíonn ar rúnaithe cúnta in institiúidí an Aontais Eorpaigh?

Is gnách ról bainistithe oifige agus tacaíochta riaracháin a bheith ag rúnaí cúnta.  Lena chois sin, d'fhéadfadh cúraimí eile a bheith orthu amhail comhaid a ullmhú, cruinnithe a eagrú agus a chomhordú, agus mórán eile nach iad i dtaca le cuidiú le foirne, le bainisteoirí, agus le seirbhísí eile in institiúidí an Aontais Eorpaigh.

tuilleadh

Cé na gráid éagsúla atá ann do rúnaithe cúnta?

• Gráid chúntóra iad gráid AST/SC1 go AST/SC6. • Is ag grád AST/SC1 is gnách d'fhostaithe nua dul i gceann oibre. • Maidir le hiarrthóirí ar ghrád AST/SC1 tá oideachas meánscoile agus taithí chuí, nó gairmcháilíocht ábhartha, de dhíth. • Is ar ghrád AST/SC2 a thosaíonn fostaithe a bhfuil níos mó taithí acu (4 bliana de thaithí ar a laghad).

tuilleadh

Cad is comórtas oscailte ann?

Is trí chomórtais oscailte a roghnaíonn institiúidí an Aontais Eorpaigh iarrthóirí do bhuanchonarthaí. Bíonn tástálacha agus cleachtaí measúnaithe ann atá ceaptha do scileanna gairmiúla agus príomhinniúlachtaí ar leith a thomhas. I ngeall ar an líon mór iarrthóirí a chláraíonn do na comórtais, is é seo an próiséas roghnúcháin is cothroime agus is trédhearcaí dá bhfuil ann. Ní ghlactar le hiarratais spontáineacha, dá bhrí sin.

tuilleadh

Cad is fógra comórtais ann?

Is i bhfógra comórtais a fhógraítear comórtais d'oifigigh bhuana. San fhógra sin tugtar gach eolas faoin bpróifíl, faoi na critéir incháilitheachta agus faoin bpróiseas roghnúcháin.

tuilleadh

Cá fhad a mhaireann próiséas roghnúcháin?

5–9 mí ón dáta a fhoilsítear fógra an chomórtais an tréimhse a mhaireann an próiseas roghnúcháin de ghnáth.

tuilleadh

Cad is bord roghnúcháin ann?

Bíonn bord roghnúcháin ar leith ann do gach próiseas roghnúcháin, agus is é an bord sin a roghnaíonn na hiarrthóirí ag gach céim den phróiseas agus is é a thiomsaíonn an liosta deiridh d'iarrthóirí ar éirigh leo. Ar gach Bord Roghnúcháin bíonn oifigigh ó institiúidí an Aontais Eorpaigh, ina measc baill bhuana (a cheaptar de ghnáth do thréimhse 2 go 4 bliana le leanúnachas idir na próisis roghnúcháin a chinntiú) agus baill neamhbhuana (a cheaptar i ngeall ar an saineolas teicniúil atá acu a bhaineann leis an bpróiseas roghnúcháin i gceist).

tuilleadh

Cé na gráid éagsúla atá ann do riarthóirí?

Gráid riarthóra iad gráid AD 5 go AD 16.  AD 5 an grád iontrála do chéimithe ollscoile.  Uaireanta, i gcás poist speisialaithe, earcaítear daoine ag grád AD 6 nó AD 7. Bíonn roinnt blianta de thaithí chuí de dhíth ag na gráid sin.  Gráid mheánbhainistíochta iad gráid AD 9 go AD 12. Ní féidir duine a roghnú/earcú ag an ngrád sin mura bhfuil taithí bainistíochta aige cheana.

tuilleadh

Ar aimsigh tú freagra?

D'aimsigh Níor aimsigh