Najčastejšie otázky

Stáli zamestnanci

Aké schopnosti musia uchádzači preukázať počas testov?

Inštitúcie hľadajú uchádzačov, ktorí majú talent, motiváciu a vysokú kvalifikáciu vo svojom odbore a ktorí môžu preukázať tieto všeobecné schopnosti:

viac

Aké sú úlohy administrátora v inštitúciách EÚ?

Vo všeobecnosti je úlohou administrátora podporovať zodpovedných pracovníkovpri plnení poslania v ich inštitúcii alebo orgáne. Absolventi univerzít začínajú svoju kariéru v európskych inštitúciách ako administrátori v platovej triede AD5. Administrátori zamestnaní v rámci tejto triedy môžu pod vedením zodpovedného kolegu vykonávať v inštitúciách tri hlavné pracovné činnosti: tvorba politiky, operatívne plnenie úloh a riadenie zdrojov. Hlavné úlohy, ktoré sa môžu v závislosti od inštitúcie líšiť, sú uvedené v oznámení o výberovom konaní. Takisto si môžete pozrieť naše webové sídlo, kde nájdete...

viac

Aké sú úlohy asistentov v inštitúciách EÚ?

Asistenti vykonávajú prevažne výkonné alebo technické úlohy v oblasti administratívy, finančných záležitostí, komunikácie, výskumu, prípravy politik a ich uplatňovania atď. Asistenti zohrávajú dôležitú úlohu pri vnútornom riadení inštitúcií, najmä v rozpočtových, finančných a personálnych otázkach, v oblasti výpočtovej techniky, pri správe dokumentov a vedeckej práci v laboratóriách.

viac

Čo znamenajú jednotlivé platové triedy v rámci funkčnej skupiny asistentov?

• Na funkčnú skupinu asistentov sa vzťahujú platové triedy AST 1 až AST 11. • Noví zamestnanci sú zvyčajne zaradení do platovej triedy AST 1 alebo AST 3. • Kandidáti na pozíciu AST 1 musia mať ukončené stredoškolské vzdelanie, relevantné predchádzajúce pracovné skúsenosti alebo zodpovedajúcu odbornú prípravu. • Kandidáti na pozíciu AST 3 musia mať navyše relevantnú odbornú kvalifikáciu a/alebo zodpovedajúcu viacročnú prax.

viac

Aké sú úlohy tajomníkov a administratívnych pracovníkov v inštitúciách EÚ?

Tajomníci a administratívni pracovníci vo všeobecnosti plnia podporné administratívne a kancelárske úlohy. Rozsah ich úloh je rôznorodý, od prípravy dokumentácie, organizovania a koordinovania stretnutí až po mnohé ďalšie úlohy súvisiace s podporou tímov, manažérov alebo inými službami v rámci inštitúcií EÚ.

viac

Čo znamenajú jednotlivé platové triedy v rámci funkčnej skupiny tajomníkov a administratívnych pracovníkov?

• Na funkčnú skupinu tajomníkov a administratívnych pracovníkov sa vzťahujú platobné triedy AST/SC 1 až AST/SC 6. • Noví zamestnanci sú zvyčajne zaradení do platovej triedy AST/SC 1. • Kandidáti na pozíciu AST/SC 1 musia mať ukončené stredoškolské vzdelanie, relevantné predchádzajúce pracovné skúsenosti alebo zodpovedajúcu odbornú prípravu. • Pozícia AST/SC 2 je pre skúsenejších kandidátov (aspoň štvorročná prax).

viac

Čo je „verejné výberové konanie“?

Inštitúcie EÚ vyberajú kandidátov do stáleho služobného pomeru na základe verejných výberových konaní. Ide o testy a hodnotiace cvičenia na posúdenie odborných znalostí a niekoľkých kľúčových schopností uchádzačov. Vzhľadom na ich veľký počet je takýto výber zamestnancov najspravodlivejší a najtransparentnejší. Znamená to, že žiadosti o zamestnanie predložené z vlastnej iniciatívy sa nezohľadňujú.

viac

Čo je to „oznámenie o výberovom konaní“?

Každé výberové konanie na miesta stálych úradníkov sa vyhlási oznámením o verejnom výberovom konaní, v ktorom sa uvedú úplné údaje o pracovnom profile, podmienkach účasti a postupe výberu.

viac

Ako dlho trvá výberové konanie?

Vo všeobecnosti môže od uverejnenia oznámenia o výberovom konaní až po jeho ukončenie uplynúť 5 – 9 mesiacov.

viac

Čo je to „výberová komisia“?

Pre každé výberové konanie na pozície stálych úradníkov sa ustanovuje osobitná výberová komisia, ktorá zodpovedá za výber kandidátov na každom stupni výberového konania a zostavuje konečný zoznam úspešných kandidátov. Každá výberová komisia sa skladá z úradníkov inštitúcií EÚ. Tvoria ju stáli členovia (menovaní zvyčajne na obdobie 2 až 4 rokov, aby sa zabezpečila konzistentnosť medzi výberovými konaniami) a nestáli členovia vymenovaní pre konkrétne výberové konanie, ktorí sú nositeľmi odborných poznatkov.

viac

Čo znamenajú jednotlivé platové triedy v rámci funkčnej skupiny administrátorov?

Na funkčnú skupinu administrátorov sa vzťahujú platové triedy AD 5 až AD 16.  Trieda AD 5 je vstupnou platovou triedou pre absolventov vysokých škôl.  Pre špecializovanejšie pracovné pozície môžu byť organizované výberové konania/prijímanie do služobného pomeru na úrovni platobných tried AD 6/AD 7. V takýchto prípadoch sa vyžaduje viacročná prax.  Triedy AD 9 až AD 12 sú určené pre stredný manažment. Na účasť vo výberovom konaní/prijatie do služobného pomeru sa v tomto prípade vyžaduje predchádzajúca manažérska prax.

viac

Našli ste odpoveď?

Áno Nie