Najczęściej zadawane pytania

Studium przypadku

W jaki sposób zagwarantowane jest równe traktowanie kandydatów?

Przed rozpoczęciem procesu naboru ustalane są, zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, obiektywne kryteria oceny. Są one następnie rygorystycznie stosowane w odniesieniu do wszystkich kandydatów, aby zapewnić ich równe traktowanie.

więcej

Czy mogę zmienić termin studium przypadku, testu pisemnego dotyczącego dziedziny konkursu, symulacji typu e-tray lub testu tłumaczenia pisemnego?

Kandydaci nie mogą zmienić dnia ani godziny studium przypadku, testu pisemnego dotyczącego dziedziny konkursu, symulacji typu e-tray ani testu tłumaczenia pisemnego.

więcej

Z jakiej klawiatury będę korzystać podczas testów komputerowych?

Podczas testów wielokrotnego wyboru (w tym także symulacji typu e-tray) kandydaci nie potrzebują klawiatury. Na czas trwania studium przypadku i testu pisemnego z danej dziedziny domyślnie zostanie im przydzielona klawiatura odpowiednia dla ich drugiego języka. W zaproszeniu na test zostaniesz poproszony o sprawdzenie i – w razie konieczności – zmianę typu przydzielonej klawiatury.

więcej

Co mam zrobić, jeśli w ośrodku egzaminacyjnym napotkam problem techniczny lub organizacyjny, który może mieć wpływ na wynik zdawanego przeze mnie egzaminu?

W razie wystąpienia problemu: zgłoś go osobie nadzorującej, aby go rozwiązała, i poproś o odnotowanie zaistniałego problemu na piśmie ORAZ w ciągu trzech dni od daty testu powiadom o wszystkim pisemnie EPSO za pomocą internetowego formularza kontaktowego, zamieszczając krótki opis napotkanego problemu.

więcej

Czy zwraca się koszty podróży?

EPSO nie zwraca żadnych kosztów podróży poniesionych w związku z udziałem w testach komputerowych i testach wstępnych/pośrednich (tj. testach wielokrotnego wyboru, symulacjach typu e-tray i testach tłumaczeniowych). Kandydatom, którzy zostali zaproszeni na studium przypadku lub test pisemny dotyczący dziedziny konkursu i którzy mają adres zamieszkania w kraju poza UE, przysługuje prawo do wystąpienia o dofinansowanie kosztów podróży, jeśli testy te stanowią część oceny zintegrowanej (zob. ogłoszenie o konkursie).

więcej

Jak wyglądają instrukcje dotyczące zdawania testów komputerowych?

Sprawdź w ogłoszeniu o konkursie albo w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania dotyczącym procedury naboru, w której bierzesz udział, z ilu pytań składają się testy, jak długo będą trwać i ile punktów jest wymagane do ich zaliczenia. Przyjazd do ośrodka egzaminacyjnego:

więcej

Jakich zasad należy przestrzegać w ośrodkach egzaminacyjnych, w których odbywają się testy komputerowe?

Osoby nieprzestrzegające poniższych zasad mogą zostać wyproszone z ośrodka egzaminacyjnego i wykluczone z kolejnych etapów konkursu. Należy przestrzegać Regulaminu ośrodka egzaminacyjnego Prometric (dostępnego również w ośrodku w dniu testów) i wszystkich instrukcji przekazanych przez pracowników ośrodka egzaminacyjnego. Każda sesja egzaminacyjna jest monitorowana i nagrywana na video. Aby zapewnić bezpieczne otoczenie podczas testów, osoby nadzorujące prowadzą na miejscu regularny monitoring. Jeść i pić można wyłącznie w poczekalni, nigdy w pomieszczeniu egzaminacyjnym. W ośrodku nie serwuje...

więcej

W jaki sposób mogę zarezerwować termin zdawania testów komputerowych?

O datach rozpoczęcia i zakończenia okresu rezerwacji terminów kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem konta użytkownika w portalu EPSO. Link do systemu rezerwacji podany na koncie EPSO będzie aktywny wyłącznie w okresie przeznaczonym na rezerwację. Kandydaci mogą wybrać, w miarę dostępności, dzień i godzinę testu, a także kraj i ośrodek egzaminacyjny. Należy przy tym pamiętać, że nie wszystkie ośrodki egzaminacyjne będą się wyświetlać jako dostępne. Liczba wolnych miejsc w różnych ośrodkach egzaminacyjnych jest wypadkową ich godzin otwarcia, liczby dostępnych komputerów, a także...

więcej

Zarezerwowałem termin testów – co teraz?

Natychmiast po dokonaniu rezerwacji powinieneś otrzymać od firmy Prometric potwierdzenie e-mailem. Jeśli go nie otrzymałeś, sprawdź ustawienia filtra antyspamowego i przejrzyj zawartość folderu ze spamem. W przypadku testów wielokrotnego wyboru i symulacji typu e-tray kod testu podany w potwierdzeniu e-mailowym odpowiada drugiemu językowi kandydata („język 2” w formularzu zgłoszenia), w którym podawane są instrukcje podczas testów. W odniesieniu do studium przypadku, testu pisemnego dotyczącego dziedziny konkursu i testów tłumaczenia pisemnego kod ten odpowiada również informacjom dodatkowym...

więcej

Z kim mogę się skontaktować w razie problemów technicznych z rezerwacją testów komputerowych?

W przypadku napotkania problemów technicznych z rezerwacją, zmianą terminu lub odwołaniem udziału w testach komputerowych należy skontaktować się bezpośrednio z firmą Prometric: Pocztą elektroniczną: epso_en@prometric.com Dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu: Austria 0800 201 768 Belgia 0800 80293 Bułgaria 00800 1104423 Chorwacja

więcej

Czy znalazłeś odpowiedź?

Tak Nie