Časté otázky

Home > Časté dotazy > Selection/tests > E-tray (práce s elektronickou poštou)

E-tray (práce s elektronickou poštou)

Co je to e-tray?

Práce s elektronickou poštou (e-tray) Test spočívá v počítačové simulaci skutečné pracovní situace. Budete pracovat s replikou e-mailové schránky, která bude obsahovat informace o určitém tématu/problému. Kandidáti musí v daném časovém limitu najít nejvhodnější řešení. Test probíhá v uchazečově jazyce 2 a je určen k hodnocení těchto čtyř kompetencí: analytické uvažování a řešení problémů orientace na kvalitu a výsledky schopnost stanovovat priority a organizovat práci spolupráce s ostatními pracovníky

více

Jak důležité je, kolik bodů jsem získám?

Musíte mít dostatečný počet bodů, abyste se umístil(a) mezi uchazeči na předních místech a mohl(a) postoupit do další fáze výběrového řízení. 

více

Jak je zaručeno rovné zacházení?

Ještě před zahájením samotného řízení jsou přijata objektivní hodnoticí kritéria, a to v souladu s oznámením o výběrovém řízení. Kritéria se uplatňují na všechny uchazeče bez rozdílu, což všem zajišťuje rovné zacházení.

více

Kdo je pozván do další fáze výběrového řízení?

Jelikož do další fáze může postoupit pouze určitý počet uchazečů, jsou do ní pozváni ti, kteří dosáhli nejvyššího počtu bodů. Počet bodů, který tito uchazeči získali, se musí minimálně rovnat bodové hranici. Seznam úspěšných uchazečů sestavuje výběrová komise v sestupném pořadí podle celkového počtu bodů.

více

Jak je stanovena hranice pro minimální počet bodů?

Před tím, než je hranice stanovena, se uchazeči seřadí podle bodového ohodnocení v sestupném pořadí. Komise poté vybere uchazeče na předních místech a pozve je do další fáze výběrového řízení (viz otázka: „Kolik uchazečů postupuje z výběru na základě kvalifikačních předpokladů (Talent Screener) do další fáze?“). Hranice se pak rovná bodovému ohodnocení uchazeče, který je na posledním místě v seznamu uchazečů pozvaných do další fáze.

více

Můžu si změnit termín případové studie, písemného testu z oboru, testu práce s elektronickou poštou nebo překladatelského testu?

Změnit datum/čas již zarezervovaného termínu případové studie, písemného testu z oboru, testu práce s elektronickou poštou a překladatelského testu není možné.

více

Jakou klávesnici budu u počítačových testů používat?

Pro testy na počítači s výběrem odpovědí (včetně testování práce s elektronickou poštou) uchazeči klávesnici nepotřebují. U případové studie a písemného testu z oboru vám bude automaticky přidělena klávesnice odpovídající vašemu druhému jazyku. Ve zvacím dopise budete vyzváni, abyste si zkontrolovali, a v případě potřeby změnili, volbu klávesnice. Pokud si vyberete jinou klávesnici než tu, která vám byla přidělena, některé klávesové zkratky pro zvláštní znaky či znaky s diakritikou nemusí být k dispozici. Pohlédněte si nejběžnější zvláštní znaky, které můžete během testů použít pomocí klávesy...

více

Co mám dělat v případě, že se v testovacím centru vyskytne technický či organizační problém, který by mohl ovlivnit výsledek mého testu či můj výkon?

Pokud nastane problém: nahlaste jej přítomnému dozoru a požádejte, aby byl písemně zaprotokolován, a zároveň jej do 3 dnů písemně oznamte úřadu EPSO prostřednictvím elektronického kontaktního formuláře, ve kterém problém stručně popište.

více

Proplácejí se cestovní výdaje?

Úřad EPSO nepřispívá na cestovní výdaje vzniklé na základě vaší účasti na počítačovém testu ani předběžném či průběžném testu (tj. testu typu multiple choice, cvičení e-tray či překladatelském testu). Uchazeči, kteří byli pozváni na případovou studii nebo na písemný test z oboru a kteří mají bydliště v zemi mimo EU, mají nárok na příspěvek na cestovní výdaje, pokud jde o součást testu v hodnotícím centru (viz příslušné oznámení o výběrovém řízení).

více

Jakými pokyny je třeba se během počítačových testů řídit?

Počet otázek v testu, délku jeho trvání a bodový limit pro jeho úspěšné složení najdete v příslušném oznámení o výběrovém řízení či výzvě k vyjádření zájmu. Testovací centrum Adresu testovacího centra najdete prostřednictvím odkazu v potvrzení rezervace. To najdete na svém účtu EPSO, jakmile se k účasti v testech přihlásíte a zarezervujete si konkrétní datum. K testu se musíte dostavit minimálně 30 minut před jeho zahájením. Pokud se opozdíte nebo termín zmeškáte, nebude možné zaručit dostupnost míst.Doporučujeme pročíst si před testem časté otázky, konkrétně otázku Co je během testů na...

více

Co je během testů na počítači zakázáno a jaká platí pravidla chování?

Z testovacího centra, a tím i ze zbytku výběrového řízení můžete být vyloučeni při porušení následujících pravidel kodexu chování. Uchazeči se musí řídit řádem testovacího centra Prometric (rovněž k nahlédnutí v testovacím centru) a veškerými instrukcemi zaměstnanců testovacího centra. U všech testů je přítomen dozor a pořizuje se videozáznam. V zájmu zajištění korektnosti osoba provádějící dozor během testů pravidelně prochází mezi uchazeči. Konzumace potravin a nápojů je povolena pouze v čekárně, nikoli ve zkušební místnosti. V testovacích centrech se neposkytuje žádné občerstvení. Testy...

více

Jak si mám zarezervovat termín počítačových testů?

Počáteční a konečné datum rezervační lhůty vám bude sděleno prostřednictvím vašeho účtu nebo internetových stránek EPSO. Rezervaci bude možné provést přes odkaz na příslušný systém externí společnosti. Tento odkaz bude aktivní ve vašem účtu EPSO pouze po dobu stanovenou k provedení rezervace. Podle aktuální dostupnosti si budete moci zvolit datum, čas, zemi a testovací centrum. Ne všechna testovací centra budou vždy k dispozici. Kapacitní plánování v jednotlivých centrech závisí na otevírací době každého centra, počtu dostupných pracovních stanic (počítačů) a také na počtu uchazečů, kteří si...

více

Co se bude dít poté, co podám přihlášku?

Bezprostředně po rezervaci obdržíte e-mailem potvrzení od společnosti Prometric. Pokud jste e-mail nedostali, zkontrolujte si antispamový filtr (nevyžádanou poštu). Kód zkoušky uvedený v e-mailu s potvrzením, který se týká testů s otázkami s výběrem správné odpovědi a práce s elektronickou poštou, odkazuje na váš druhý jazyk, tzn. jazyk, ve kterém se budou zobrazovat pokyny v počítačovém zkušebním prostředí. U případové studie, písemného testu z oboru a překladatelských testů tento kód odkazuje rovněž na další informace o jazyku testu a zvolené klávesnici. Do 48 hodin od rezervace bude také...

více

Na koho se mám obrátit, vyskytne-li se při rezervaci počítačových testů technický problém?

Narazíte-li při rezervaci termínu testu nebo její změně či zrušení na technické problémy, obracejte se přímo na společnost Prometric: e-mailem: epso_en@prometric.com telefonicky (bezplatné volání): Rakousko 0800 201 768 Belgie 0800 80293 Bulharsko 00800 1104423 Chorvatsko 0800 222 354

více

Našli jste, co jste hledali?

Ano Ne