Ceisteanna coitianta

Home > Ceisteanna coitianta > Selection/tests > Triail an inbhosca ríomhaire

Triail an inbhosca ríomhaire

Cad is triail inbhosca ríomhphoist ann?

Is é rud atá i dtriail an inbhosca ríomhphoist ionsamhlú, ar ríomhaire, de dheacracht san ionad oibre arb é atá ann faisnéis a láimhseáil a fuarthas in inbhosca ríomhphoist faoi ghnó ar leith. Caithfidh na hiarrthóirí na réitigh is fearr is féidir a cheapadh ar an deacracht, laistigh d’achar ama socraithe. Is sa teanga a roghnaigh an t-iarrthóir mar theanga 2 a dhéantar an triail agus tá an triail ceaptha ceithre inniúlacht a mheas, mar atá: anailísiú agus réiteach fadhbanna Obair d'ardcháilíocht a dhéanamh agus torthaí a bhaint amach Tosaíochtaí a chur in ord tábhachta agus eagrúchán Obair...

tuilleadh

Cén tábhacht atá leis an marc a fuair mé?

Chun cáiliú don chéad chéim eile den chomórtas, ní mór duit a bheith i measc na n-iarrthóirí a ghnóthaigh na marcanna is airde. 

tuilleadh

Conas a fhéachtar chuige go gcaitear go comhionann le gach iarrthóir?

Sula gcuirtear tús leis an bpróiseas roghnúcháin, leagtar síos critéir mheastóireachta oibiachtúla i gcomhréir leis an bhfógra comórtais. Cuirtear na critéir sin i bhfeidhm go dian maidir le gach iarrthóir d'fhonn a chinntiú go gcaitear go comhionann le gach aon duine.

tuilleadh

Cé dó a dtugtar cuireadh chun na chéad chéime eile den chomórtas?

Ní féidir ach líon áirithe iarrthóirí dul ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile agus, ar an ábhar sin, ní thugtar cuireadh ach dóibh siúd a bhfuil na marcanna is airde acu. Bíonn marc atá cothrom leis an tairseach, nó os a chionn, ag na hiarrthóirí sin. Tiomsaíonn an Bord Roghnúcháin liosta de na hiarrthóirí ar éirigh leo. Bíonn an liosta sin in ord íslitheach de réir na marcanna atá ag na hiarrthóirí.

tuilleadh

Conas a chinntear an tairseach?

I dtosach, déantar marcanna na n-iarrthóirí a rangú in ord íslitheach. Ansin roghnaíonn an Bord na hiarrthóirí is airde ar an liosta ar féidir cuireadh chun na chéad chéime eile den chomórtas a thabhairt dóibh (féach an cheist: "cé mhéad iarrthóir a rachaidh ar aghaidh ó chéim an scagthóra buanna (Talent Screener) go dtí an chéad chéim eile?") Is é an tairseach an marc atá ag an iarrthóir atá ag bun an liosta seo.

tuilleadh

An féidir liom cás-staidéir, triail scríofa sa réimse, triail an inbhosca ríomhphoist nó an triail aistriúcháin a athsceidealú?

Ní féidir dáta/am do choinne le haghaidh an chás-staidéir, na trialach scríofa sa réimse, thriail an inbhosca ríomhphoist nó na trialach aistriúcháin a athrú.

tuilleadh

Cén saghas méarchláir a úsáidfidh mé sna trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire?

Níl méarchlár de dhíth ar na hiarrthóirí le haghaidh na dtrialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire, trialacha an inbhosca ríomhphoist san áireamh. Don chás-staidéar agus don triail scríofa a bhaineann le réimse an chomórtais, tabharfar méarchlár duit a oireann don dara teanga agat. Sa litir chuiridh iarrfar ort do rogha mhéarchláir a sheiceáil agus a athrú, más gá.

tuilleadh

Cad is ceart dom a dhéanamh má bhíonn fadhb theicniúil nó eagrúcháin agam san ionad trialacha a d'fhéadfadh difear a dhéanamh do thoradh na dtrialacha a mhéid a bhaineann liom féin?

Má bhíonn fadhb ann: cuir duine de na feitheoirí ar an eolas chun an fhadhb a réiteach agus iarr air tuairisc i scríbhinn ar an bhfadhb a thaifeadadh AGUS cuir EPSO ar an eolas i scríbhinn faoi cheann 3 lá i ndiaidh na trialach tríd an bhfoirm theagmhála ar líne agus cur síos gairid ar an bhfadhb ag gabháil leis sin.

tuilleadh

An aisíocfar na costais taistil?

Ní dhéanfaidh EPSO aon ranníocaíocht i leith aon speansas taistil a bhí ort de thoradh páirt a ghlacadh in aon triail ar ríomhaire ná in aon réamhtriail ná in aon triail idirmheánach (i.e. ceisteanna ilrogha, trialacha an inbhosca ríomhphoist agus trialacha aistriúcháin). Na hiarrthóirí dá dtabharfar cuireadh cás-staidéar nó triail scríofa a dhéanamh sa réimse agus a bhfuil seoladh cónaithe acu i dtír lasmuigh den Aontas Eorpach, beidh siad i dteideal ranníocaíocht a éileamh i leith a gcostas taistil, más cuid den ionad measúnaithe iad na trialacha sin (féach an fógra comórtais atá i gceist).

tuilleadh

Cad iad na treoracha maidir leis na trialacha ar ríomhaire a dhéanamh?

Féach Fógra Comórtais nó Glao ar Léiriú Spéise an phróisis roghnúcháin a bhfuil tú páirteach ann más mian leat líon ceisteanna, fad ama agus pasmharc na dtrialacha a fháil amach. An t-ionad trialacha: Tá seoladh an ionaid trialacha le fáil ach cliceáil ar an nasc sa deimhniú coinne. Beidh an t-eolas sin le fáil i do chuntas EPSO nuair a bheidh coinne déanta agat do na trialacha. Ní mór duit bheith san ionad trialacha 30 nóiméad ar a laghad roimh am do choinne. Níl aon chinnteacht ann go bhféadfaidh tú na trialacha a dhéanamh má bhíonn tú mall nó má chailleann tú do choinne.Iarraimid ort an t...

tuilleadh

Cé hiad na rialacha iompair sna hionaid trialacha ar ríomhaire?

Aon duine nach gcomhlíonann na rialacha iompair, is féidir go gcuirfear amach as an ionad trialacha agus go ndícháileofar ón gcuid eile den phróiseas roghnúcháin é. Ní mór Rialacha Ionaid Trialacha Prometric (a bheidh le fáil freisin san ionad trialacha lá na dtrialacha) a chomhlíonadh agus na treoracha uile ó fhoireann an ionaid trialacha a leanúint. Déantar feitheoireacht ar gach seisiún agus déantar gach seisiún a fhístaifeadadh. Chun a chinntiú go mbeidh an tslándáil i réim san ionad trialacha, siúlfaidh na feitheoirí tríd an seomra go rialta agus na hiarrthóirí i mbun na dtrialacha.

tuilleadh

Conas na trialacha ar ríomhaire a chur in áirithe.

Cuirfear in iúl duit cad iad dátaí tosaigh agus deiridh na tréimhse déanaimh coinne trí do chuntas EPSO agus tríd an suíomh EPSO. Beidh nasc chuig córas bainistithe coinní an chonraitheora gníomhach i do chuntas EPSO le linn na tréimhse déanaimh coinní agus lena linn sin amháin. Féadfaidh tú tír, ionad, dáta agus am na dtrialacha a roghnú, ach iad a bheith ar fáil. Tabhair faoi deara nach mbeidh na hionaid trialacha go léir ar fáil i gcónaí. Braitheann pleanáil acmhainneachta na n-ionad trialacha éagsúla ar uaireanta oscailte gach ionaid trialacha, ar líon na stáisiún oibre a bhíonn ar fáil,...

tuilleadh

Cad í an chéad chéim eile i ndiaidh dom coinne a dhéanamh?

Caol díreach i ndiaidh duit coinne a dhéanamh, gheobhaidh tú ríomhphost deimhniúcháin ó Prometric. Seiceáil d'fhillteán turscair/dramhphoist mura bhfeice tú é. Tá an cód trialach atá luaite sa ríomhphost deimhniúcháin maidir leis na trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire agus le triail an inbhosca ríomhphoist ag freagairt don dara teanga agat, mar atá an teanga ina mbeidh na treoracha i dtimpeallacht na dtrialacha. I gcás an chás-staidéir, na dtrialacha scríofa sa réimse agus na dtrialacha aistriúcháin tá an cód sin ag freagairt d'eolas breise faoi theanga na dtrialacha agus faoin...

tuilleadh

Cé leis ar ceart dom dul i dteagmháil má bhíonn fadhbanna teicniúla ann agus mé ag déanamh coinne le haghaidh na dtrialacha ar ríomhaire?

Má bhíonn fadhbanna teicniúla ann agus tú ag déanamh coinne le haghaidh trialacha ar ríomhaire, ag athsceidealú trialacha nó á gcur ar ceal, téigh i dteagmháil go díreach le Prometric: Le ríomhphost: epso_en@prometric.com Ar an bhfón (saorghlao): An Ostair 0800 201 768 An Bheilg: 0800 80293 An Bhulgáir 00800 1104423 An Chróit 0800 222 354

tuilleadh

Ar aimsigh tú freagra?

D'aimsigh Níor aimsigh