Najczęściej zadawane pytania

Home > Często zadawane pytania > Selection/tests > Symulacja typu e-tray

Symulacja typu e-tray

Co to jest symulacja typu e-tray?

Symulacja typu e-tray to symulacja, z wykorzystaniem komputera, rzeczywistej sytuacji w miejscu pracy. Kandydat ma dostęp do elektronicznej skrzynki pocztowej, która imituje rzeczywistą i zawiera informacje dotyczące konkretnego problemu. W określonym z góry czasie musi on znaleźć jak najlepsze rozwiązania. Test odbywa się w drugim języku kandydata i umożliwia sprawdzenie czterech kompetencji. Są to: umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów jakość i wydajność pracy ustalanie priorytetów i organizacja umiejętność pracy w zespole.

więcej

Jak ważne jest to, ile uzyskam punktów?

Aby zakwalifikować się do następnego etapu, musisz zdobyć tyle punktów, aby znaleźć się wśród najwyżej ocenionych kandydatów. 

więcej

W jaki sposób zagwarantowane jest równe traktowanie kandydatów?

Przed rozpoczęciem procesu naboru ustalane są, zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, obiektywne kryteria oceny. Są one następnie rygorystycznie stosowane w odniesieniu do wszystkich kandydatów, aby zapewnić ich równe traktowanie.

więcej

Kto zostanie zaproszony do następnego etapu?

Do następnego etapu może przejść jedynie określona liczba kandydatów – tylko ci, którzy zdobyli najwięcej punktów. Są to kandydaci, którzy uzyskali liczbę punktów równą wymaganemu progowi lub wyższą od niego. Listę takich kandydatów sporządza komisja konkursowa według sumy uzyskanych punktów w porządku malejącym.

więcej

W jaki sposób określany jest „próg”?

W celu określenia progu sporządza się listę kandydatów według uzyskanych przez nich punktów w porządku malejącym. Komisja wyznacza następnie kandydatów, którzy zajmują najwyższe miejsca i mogą zostać zaproszeni do następnego etapu konkursu (zob. pytanie: „Ilu kandydatów przejdzie z etapu oceny zdolności do następnego etapu?”). Próg to wynik kandydata, który na tej liście zajmuje ostatnie miejsce.

więcej

Czy mogę zmienić termin studium przypadku, testu pisemnego dotyczącego dziedziny konkursu, symulacji typu e-tray lub testu tłumaczenia pisemnego?

Kandydaci nie mogą zmienić dnia ani godziny studium przypadku, testu pisemnego dotyczącego dziedziny konkursu, symulacji typu e-tray ani testu tłumaczenia pisemnego.

więcej

Z jakiej klawiatury będę korzystać podczas testów komputerowych?

Podczas testów wielokrotnego wyboru (w tym także symulacji typu e-tray) kandydaci nie potrzebują klawiatury. Na czas trwania studium przypadku i testu pisemnego z danej dziedziny domyślnie zostanie im przydzielona klawiatura odpowiednia dla ich drugiego języka. W zaproszeniu na test zostaniesz poproszony o sprawdzenie i – w razie konieczności – zmianę typu przydzielonej klawiatury.

więcej

Co mam zrobić, jeśli w ośrodku egzaminacyjnym napotkam problem techniczny lub organizacyjny, który może mieć wpływ na wynik zdawanego przeze mnie egzaminu?

W razie wystąpienia problemu: zgłoś go osobie nadzorującej, aby go rozwiązała, i poproś o odnotowanie zaistniałego problemu na piśmie ORAZ w ciągu trzech dni od daty testu powiadom o wszystkim pisemnie EPSO za pomocą internetowego formularza kontaktowego, zamieszczając krótki opis napotkanego problemu.

więcej

Czy zwraca się koszty podróży?

EPSO nie zwraca żadnych kosztów podróży poniesionych w związku z udziałem w testach komputerowych i testach wstępnych/pośrednich (tj. testach wielokrotnego wyboru, symulacjach typu e-tray i testach tłumaczeniowych). Kandydatom, którzy zostali zaproszeni na studium przypadku lub test pisemny dotyczący dziedziny konkursu i którzy mają adres zamieszkania w kraju poza UE, przysługuje prawo do wystąpienia o dofinansowanie kosztów podróży, jeśli testy te stanowią część oceny zintegrowanej (zob. ogłoszenie o konkursie).

więcej

Jak wyglądają instrukcje dotyczące zdawania testów komputerowych?

Sprawdź w ogłoszeniu o konkursie albo w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania dotyczącym procedury naboru, w której bierzesz udział, z ilu pytań składają się testy, jak długo będą trwać i ile punktów jest wymagane do ich zaliczenia. Przyjazd do ośrodka egzaminacyjnego:

więcej

Jakich zasad należy przestrzegać w ośrodkach egzaminacyjnych, w których odbywają się testy komputerowe?

Osoby nieprzestrzegające poniższych zasad mogą zostać wyproszone z ośrodka egzaminacyjnego i wykluczone z kolejnych etapów konkursu. Należy przestrzegać Regulaminu ośrodka egzaminacyjnego Prometric (dostępnego również w ośrodku w dniu testów) i wszystkich instrukcji przekazanych przez pracowników ośrodka egzaminacyjnego. Każda sesja egzaminacyjna jest monitorowana i nagrywana na video. Aby zapewnić bezpieczne otoczenie podczas testów, osoby nadzorujące prowadzą na miejscu regularny monitoring. Jeść i pić można wyłącznie w poczekalni, nigdy w pomieszczeniu egzaminacyjnym. W ośrodku nie serwuje...

więcej

W jaki sposób mogę zarezerwować termin zdawania testów komputerowych?

O datach rozpoczęcia i zakończenia okresu rezerwacji terminów kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem konta użytkownika w portalu EPSO. Link do systemu rezerwacji podany na koncie EPSO będzie aktywny wyłącznie w okresie przeznaczonym na rezerwację. Kandydaci mogą wybrać, w miarę dostępności, dzień i godzinę testu, a także kraj i ośrodek egzaminacyjny. Należy przy tym pamiętać, że nie wszystkie ośrodki egzaminacyjne będą się wyświetlać jako dostępne. Liczba wolnych miejsc w różnych ośrodkach egzaminacyjnych jest wypadkową ich godzin otwarcia, liczby dostępnych komputerów, a także...

więcej

Zarezerwowałem termin testów – co teraz?

Natychmiast po dokonaniu rezerwacji powinieneś otrzymać od firmy Prometric potwierdzenie e-mailem. Jeśli go nie otrzymałeś, sprawdź ustawienia filtra antyspamowego i przejrzyj zawartość folderu ze spamem. W przypadku testów wielokrotnego wyboru i symulacji typu e-tray kod testu podany w potwierdzeniu e-mailowym odpowiada drugiemu językowi kandydata („język 2” w formularzu zgłoszenia), w którym podawane są instrukcje podczas testów. W odniesieniu do studium przypadku, testu pisemnego dotyczącego dziedziny konkursu i testów tłumaczenia pisemnego kod ten odpowiada również informacjom dodatkowym...

więcej

Z kim mogę się skontaktować w razie problemów technicznych z rezerwacją testów komputerowych?

W przypadku napotkania problemów technicznych z rezerwacją, zmianą terminu lub odwołaniem udziału w testach komputerowych należy skontaktować się bezpośrednio z firmą Prometric: Pocztą elektroniczną: epso_en@prometric.com Dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu: Austria 0800 201 768 Belgia 0800 80293 Bułgaria 00800 1104423 Chorwacja

więcej

Czy znalazłeś odpowiedź?

Tak Nie