Najčastejšie otázky

Home > Často kladené otázky > Selection/tests > Simulované vybavovanie elektronickej pošty

Simulované vybavovanie elektronickej pošty

Čo je simulované vybavovanie elektronickej pošty (e-tray)?

Simulované vybavovanie elektronickej pošty (e-tray) je počítačová simulácia reálnej pracovnej situácie pomocou schránky elektronickej pošty, ktorá obsahuje informácie týkajúce sa konkrétnej úlohy. Uchádzači musia nájsť najlepšie možné riešenia v stanovenom čase. Táto časť testu prebieha v uchádzačovom jazyku 2 a jej cieľom je preveriť štyri schopnosti: analýzu a riešenie problémov, orientáciu na kvalitu a výsledky, stanovovanie priorít a organizáciu práce, prácu v kolektíve.

viac

Nakoľko dôležitý je môj počet bodov?

Potrebujete získať dostatočný počet bodov na to, aby ste sa dostali medzi najvyššie umiestnených uchádzačov, a tým sa kvalifikovali na postup do ďalšej fázy. 

viac

Ako sa zabezpečí rovnaké zaobchádzanie?

Pred začiatkom výberu sa v súlade s oznámením o výberovom konaní schvália hodnotiace kritériá a tie sa dôsledne uplatňujú na všetkých uchádzačov tak, aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie.

viac

Kto bude pozvaný do ďalšej fázy?

Keďže do ďalšej fázy môže postúpiť len obmedzený počet uchádzačov, pozvaní budú len tí s najvyšším počtom bodov. Pôjde o uchádzačov, ktorých počet bodov je rovnaký alebo vyšší ako prahová hodnota. Zoznam úspešných uchádzačov vypracuje výberová komisia v zostupnom poradí podľa celkového počtu získaných bodov.

viac

Ako sa určí „prahová hodnota“?

Na určenie prahovej hodnoty sa výsledky uchádzačov zoradia zostupne podľa počtu získaných bodov. Komisia následne vyberie uchádzačov umiestnených na najvyšších miestach, ktorí môžu byť pozvaní do ďalšej fázy výberového konania (pozri otázku: Koľko uchádzačov prejde z fázy „talent screener“ do ďalšej fázy? Prahovou hodnotou je počet bodov najnižšie umiestneného uchádzača v tomto zozname.

viac

Môžem si zmeniť termín prípadovej štúdie, písomného odborného testu, simulovaného vybavovania elektronickej pošty alebo prekladového testu?

Dátum/čas konania prípadovej štúdie, písomného odborného testu, simulovaného vybavovania elektronickej pošty alebo prekladového testu si zmeniť nemôžete.

viac

Akú klávesnicu budem používať počas počítačových testov?

Počas počítačových testov pozostávajúcich z otázok s voliteľnými odpoveďami (vrátane simulovaného vybavovania elektronickej pošty) uchádzači nepotrebujú klávesnice. Na prípadovú štúdiu a písomný test z odboru vám bude automaticky pridelená klávesnica zodpovedajúca vášmu druhému jazyku. V pozvánke vás požiadame, aby ste si skontrolovali a prípadne zmenili výber klávesnice.

viac

Čo mám robiť, ak v testovacom centre nastane technický alebo organizačný problém, ktorý by mohol ovplyvniť môj test/výkon?

Ak by nastal problém: nahláste ho osobe vykonávajúcej dozor a požiadajte ju, aby bol problém písomne zaprotokolovaný A písomne to do troch dní po absolvovaní testu oznámte úradu EPSO prostredníctvom online kontaktného formulára, v ktorom tento problém stručne opíšete.

viac

Preplácajú sa cestovné náklady?

Úrad EPSO neposkytuje príspevok na cestovné výdavky v súvislosti s účasťou na počítačových testoch alebo postupových/predbežných testoch (napr. testoch pozostávajúcich z otázok s voliteľnými odpoveďami, simulovanom vybavovaní elektronickej pošty a prekladovom teste). Uchádzači pozvaní na prípadovú štúdiu alebo na písomný test v oblasti súvisiacej s výberovým konaním, ktorých adresa pobytu je v krajine mimo EÚ, majú nárok na príspevok na cestovné výdavky, ak sú tieto testy súčasťou testovania v hodnotiacom centre (pozri príslušné oznámenie o výberovom konaní).

viac

Akými pokynmi sa mám riadiť na počítačových testoch?

Skontrolujte si oznámenie o výberovom konaní alebo výzvu na vyjadrenie záujmu týkajúcu sa vášho výberového konania, kde nájdete informácie o počte otázok, trvaní testov a požadovanom minimálnom počte bodov. Príchod do testovacieho centra: Adresu testovacieho centra nájdete prostredníctvom odkazu v potvrdení rezervácie. Toto potvrdenie nájdete vo svojom používateľskom konte EPSO po uskutočnení rezervácie termínu testov. Do centra musíte prísť aspoň 30 minút pred stanoveným termínom. Ak prídete neskoro alebo svoj termín zmeškáte, nemôžeme vám zaručiť voľné miesto.Odporúčame, aby ste si pred...

viac

Aké sú pravidlá správania v testovacích centrách?

Každý, kto poruší tieto pravidlá správania, môže byť vykázaný z testovacieho centra a vylúčený z výberového konania. Ste povinný dodržiavať poriadok testovacieho centra Prometric (k dispozícii aj v testovacom centre v deň konania testov) a všetky pokyny personálu testovacieho centra. Každé testovanie sa vykonáva pod dohľadom a zaznamenáva na videozáznam. Aby sa zaistilo bezpečné prostredie pre testy, uskutočňujú osoby vykonávajúce dozor fyzický dohľad v priebehu testovania. Potraviny a nápoje sú povolené len v čakárni, nie však v testovacej miestnosti. V testovacích centrách sa neposkytuje...

viac

Ako si mám rezervovať termín na počítačové testy?

Dátumy začiatku a konca obdobia rezervácie vám oznámime cez vaše používateľské konto EPSO alebo na portáli EPSO. Odkaz na rezervačný systém nášho zmluvného partnera bude aktívny vo vašom používateľskom konte EPSO len počas tohto obdobia rezervácie. Budete si môcť vybrať dátum, čas, krajinu a testovacie centrum v závislosti od dostupných možností. Upozorňujeme, že nie všetky testovacie centrá budú vždy uvedené ako dostupné. Plánovanie kapacity v rôznych testovacích centrách závisí od otváracích hodín každého testovacieho centra, počtu dostupných pracovných staníc, ako aj počtu kandidátov,...

viac

Čo nasleduje po rezervovaní testov?

Hneď po rezervácii dostanete e-mail s potvrdením od poskytovateľa Prometric. Ak ste ho nedostali, skontrolujte si filter a priečinok nevyžiadanej pošty. Kód skúšky uvedený v potvrdzujúcom e-maile pre testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami a simulované vybavovanie elektronickej pošty zodpovedá vášmu druhému jazyku, teda jazyku pokynov v testovacom prostredí. Pre prípadové štúdie, písomný test z odboru a prekladové testy tento kód zodpovedá aj dodatočným informáciám o jazyku testu a klávesnici. Potvrdenie rezervácie sa nahrá aj do vášho používateľského konta EPSO do 48 hodín od...

viac

Na koho sa mám obrátiť v prípade technických problémov pri rezervácii počítačových testov?

V prípade technických problémov pri rezervácii, zmene termínu alebo zrušení počítačových testov sa obráťte priamo na poskytovateľa Prometric: E-mailom: epso_en@prometric.com Telefonicky (bezplatne): Rakúsko 0800 201 768 Belgicko 0800 80293 Bulharsko 00800 1104423 Chorvátsko 0800 222 354

viac

Našli ste odpoveď?

Áno Nie