Ceisteanna coitianta

Eile

Conas a fhéachtar chuige go gcaitear go comhionann le gach iarrthóir?

Sula gcuirtear tús leis an bpróiseas roghnúcháin, leagtar síos critéir mheastóireachta oibiachtúla i gcomhréir leis an bhfógra comórtais. Cuirtear na critéir sin i bhfeidhm go dian maidir le gach iarrthóir d'fhonn a chinntiú go gcaitear go comhionann le gach aon duine.

tuilleadh

An féidir liom cás-staidéir, triail scríofa sa réimse, triail an inbhosca ríomhphoist nó an triail aistriúcháin a athsceidealú?

Ní féidir dáta/am do choinne le haghaidh an chás-staidéir, na trialach scríofa sa réimse, thriail an inbhosca ríomhphoist nó na trialach aistriúcháin a athrú.

tuilleadh

Cén saghas méarchláir a úsáidfidh mé sna trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire?

Níl méarchlár de dhíth ar na hiarrthóirí le haghaidh na dtrialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire, trialacha an inbhosca ríomhphoist san áireamh. Don chás-staidéar agus don triail scríofa a bhaineann le réimse an chomórtais, tabharfar méarchlár duit a oireann don dara teanga agat. Sa litir chuiridh iarrfar ort do rogha mhéarchláir a sheiceáil agus a athrú, más gá.

tuilleadh

Táim ag iompar clainne nó tá leanbh ar brollach agam agus tá ceisteanna agam faoi gcaoi a ndéanfaidh mé na trialacha roghnúcháin. Cé leis a rachaidh mé i dteagmháil?

Má tá tú ag iompar clainne le linn na tréimhse clárúcháin, féadfaidh tú do cheisteanna, d'ábhair imní nó d'iarrataí ar shocruithe speisialta a scríobh síos i d'fhoirm iarratais, agus dearbhú leighis a sheoladh léi ina bhfuil deimhniú go bhfuil tú ag iompar clainne agus an dáta atáthar ag súil a bhéarfar an leanbh duit. Má fhaigheann tú amach go bhfuil tú ag iompar clainne nó má bheirtear leanbh duit le linn thréimhse na dtrialacha, téigh i dteagmháil linn a luaithe is féidir agus tabhair dúinn an t-eolas thuasluaite agus dearbhú leighis ina bhfuil deimhniú ar an dáta breithe a bhfuiltear ag...

tuilleadh

Tá míchumas nó tinneas orm agus tá socruithe speisialta i dtaca leis na trialacha roghnúcháin de dhíth orm dá dheasca. Cad is ceart dom a dhéanamh?

Má tá socruithe speisialta i dtaca leis na trialacha de dhíth ort de dheasca míchumais nó tinnis, níl le déanamh agat ach an nós imeachta a leanúint atá leagtha amach ar an leathanach 'deiseanna comhionanna' chun d'iarratas ar shocruithe a chur isteach. Tá na cineálacha éagsúla socruithe is féidir a dhéanamh le fáil ansin freisin. Chun go ndéanfar socruithe réasúnta duit i dtaca leis na trialacha roghnúcháin, beidh ort dearbhú a chur ar fáil ina bhfuil deimhniú ar an míchumas nó an tinneas atá ort agus a d'eisigh eagraíocht inniúil náisiúnta agus/nó speisialtóir.

tuilleadh

Cá bhfuil tuilleadh eolais ar na trialacha le fáil?

Má tá liosta iomlán uait de thrialacha próisis roghnúcháin ar leith, féach an fógra comórtais nó an glao ar léiriú spéise. I roinn ar leith dár suíomh gréasáin tá samplaí de na saghsanna éagsúla trialacha a bhíonn le déanamh. Ní chuireann EPSO ar fáil aon ábhar réamhfhoghlama ná aon treoir maidir leis na trialacha a dhéanamh seachas na trialacha samplacha sin. Reáchtálann roinnt Ballstát cúrsaí chun náisiúnaigh de chuid an Aontais Eorpaigh a ullmhú le haghaidh chomórtais oscailte institiúidí an Aontais. Chun tuilleadh eolais a fháil féach an leathanach céanna.

tuilleadh

An aisíocfar na costais taistil?

Ní dhéanfaidh EPSO aon ranníocaíocht i leith aon speansas taistil a bhí ort de thoradh páirt a ghlacadh in aon triail ar ríomhaire ná in aon réamhtriail ná in aon triail idirmheánach (i.e. ceisteanna ilrogha, trialacha an inbhosca ríomhphoist agus trialacha aistriúcháin). Na hiarrthóirí dá dtabharfar cuireadh cás-staidéar nó triail scríofa a dhéanamh sa réimse agus a bhfuil seoladh cónaithe acu i dtír lasmuigh den Aontas Eorpach, beidh siad i dteideal ranníocaíocht a éileamh i leith a gcostas taistil, más cuid den ionad measúnaithe iad na trialacha sin (féach an fógra comórtais atá i gceist).

tuilleadh

Cad is triail féinmheasúnaithe ann?

I gcás roinnt próiseas roghnúcháin iarrfar ort trialacha féinmheasúnaithe a dhéanamh sula gcuirfidh tú iarratas isteach.   Cabhróidh na trialacha féinmheasúnaithe leat dul i dtaithí ar na trialacha ar ríomhaire a mbeidh ort a dhéanamh ag céad chéim an phróisis roghnúcháin (trialacha dá leithéidí seo: réasúnaíocht bhriathartha, réasúnaíocht uimhriúil agus réasúnaíocht theibí).   Uirlis féinmheastóireachta atá sna trialacha sin. Ní trialacha díbeartacha iad. Ní choimeádfar taifead de na torthaí ná ní chuirfear san áireamh iad má thograíonn tú iarratas a dhéanamh ina ndiaidh.

tuilleadh

Cad é an rud é an ceistneoir "Gairm domsa gairm san Aontas Eorpach"?

I gcás roinnt próisis roghnúcháin iarrfar ort an ceistneoir "Gairm domsa gairm san Aontas Eorpach"? a líonadh isteach sula gcuirfidh tú iarratas isteach. Beidh an ceistneoir sin ina chuidiú duit tuiscint a fháil ar an gcineál oibre a dhéantar in institiúidí an Aontais Eorpaigh. Gach bliain eagraíonn EPSO mórchuid cineálacha comórtais a chuimsíonn gráid éagsúla agus réimsí éagsúla. Cuireann líon mór iarrthóirí isteach ar thromlach na gcomórtas sin. Cuid mhór de na hiarrthóirí sin, teipfidh orthu ag céim éigin den phróiseas roghnúcháin. Dá bhrí sin, is fiú, sula gcuire tú iarratas isteach, do...

tuilleadh

Cad iad na treoracha maidir leis na trialacha ar ríomhaire a dhéanamh?

Féach Fógra Comórtais nó Glao ar Léiriú Spéise an phróisis roghnúcháin a bhfuil tú páirteach ann más mian leat líon ceisteanna, fad ama agus pasmharc na dtrialacha a fháil amach. An t-ionad trialacha: Tá seoladh an ionaid trialacha le fáil ach cliceáil ar an nasc sa deimhniú coinne. Beidh an t-eolas sin le fáil i do chuntas EPSO nuair a bheidh coinne déanta agat do na trialacha. Ní mór duit bheith san ionad trialacha 30 nóiméad ar a laghad roimh am do choinne. Níl aon chinnteacht ann go bhféadfaidh tú na trialacha a dhéanamh má bhíonn tú mall nó má chailleann tú do choinne.Iarraimid ort an t...

tuilleadh

Conas na trialacha ar ríomhaire a chur in áirithe.

Cuirfear in iúl duit cad iad dátaí tosaigh agus deiridh na tréimhse déanaimh coinne trí do chuntas EPSO agus tríd an suíomh EPSO. Beidh nasc chuig córas bainistithe coinní an chonraitheora gníomhach i do chuntas EPSO le linn na tréimhse déanaimh coinní agus lena linn sin amháin. Féadfaidh tú tír, ionad, dáta agus am na dtrialacha a roghnú, ach iad a bheith ar fáil. Tabhair faoi deara nach mbeidh na hionaid trialacha go léir ar fáil i gcónaí. Braitheann pleanáil acmhainneachta na n-ionad trialacha éagsúla ar uaireanta oscailte gach ionaid trialacha, ar líon na stáisiún oibre a bhíonn ar fáil,...

tuilleadh

Cad í an chéad chéim eile i ndiaidh dom coinne a dhéanamh?

Caol díreach i ndiaidh duit coinne a dhéanamh, gheobhaidh tú ríomhphost deimhniúcháin ó Prometric. Seiceáil d'fhillteán turscair/dramhphoist mura bhfeice tú é. Tá an cód trialach atá luaite sa ríomhphost deimhniúcháin maidir leis na trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire agus le triail an inbhosca ríomhphoist ag freagairt don dara teanga agat, mar atá an teanga ina mbeidh na treoracha i dtimpeallacht na dtrialacha. I gcás an chás-staidéir, na dtrialacha scríofa sa réimse agus na dtrialacha aistriúcháin tá an cód sin ag freagairt d'eolas breise faoi theanga na dtrialacha agus faoin...

tuilleadh

Ar aimsigh tú freagra?

D'aimsigh Níor aimsigh