Najczęściej zadawane pytania

Inne

W jaki sposób zagwarantowane jest równe traktowanie kandydatów?

Przed rozpoczęciem procesu naboru ustalane są, zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, obiektywne kryteria oceny. Są one następnie rygorystycznie stosowane w odniesieniu do wszystkich kandydatów, aby zapewnić ich równe traktowanie.

więcej

Czy mogę zmienić termin studium przypadku, testu pisemnego dotyczącego dziedziny konkursu, symulacji typu e-tray lub testu tłumaczenia pisemnego?

Kandydaci nie mogą zmienić dnia ani godziny studium przypadku, testu pisemnego dotyczącego dziedziny konkursu, symulacji typu e-tray ani testu tłumaczenia pisemnego.

więcej

Z jakiej klawiatury będę korzystać podczas testów komputerowych?

Podczas testów wielokrotnego wyboru (w tym także symulacji typu e-tray) kandydaci nie potrzebują klawiatury. Na czas trwania studium przypadku i testu pisemnego z danej dziedziny domyślnie zostanie im przydzielona klawiatura odpowiednia dla ich drugiego języka. W zaproszeniu na test zostaniesz poproszony o sprawdzenie i – w razie konieczności – zmianę typu przydzielonej klawiatury.

więcej

Jestem w ciąży / karmię piersią i mam kilka pytań dotyczących udziału w testach rekrutacyjnych. Z kim powinnam się skontaktować?

Jeśli rejestrując się do udziału w konkursie, wiesz już, że jesteś w ciąży, wszelkie pytania, problemy i prośby o uwzględnienie szczególnych potrzeb możesz zgłosić w formularzu zgłoszeniowym. Pamiętaj o załączeniu zaświadczenia lekarskiego o ciąży z przewidywaną datą porodu. Jeśli dowiesz się o ciąży lub urodzisz dziecko po zakończeniu okresu rejestracji (kiedy konkurs już trwa), skontaktuj się z nami jak najszybciej, podając nam informacje wymienione powyżej, i załącz do nich zaświadczenie lekarskie potwierdzające przewidywaną lub rzeczywistą datę porodu. O tym, jakie są dostępne możliwości...

więcej

Jestem osobą niepełnosprawną / jestem chory(-a) i mój stan zdrowia wymaga dostosowania formy przeprowadzania testów egzaminacyjnych. Co powinienem/powinnam zrobić?

Jeśli Twoja niepełnosprawność lub choroba wiążą się ze specjalnymi potrzebami, które powinny zostać uwzględnione podczas testów rekrutacyjnych, wystarczy, że postąpisz zgodnie ze wskazówkami podanymi na naszej stronie na temat równych szans i złożysz wniosek w tej sprawie. Na stronie tej znajdziesz również informacje o różnego rodzaju dostępnych rozwiązaniach. Uwaga: aby podczas testów móc skorzystać ze szczególnych udogodnień, kandydaci muszą przedstawić zaświadczenie potwierdzające ich niepełnosprawność lub chorobę, wydane przez właściwą organizację krajową lub lekarza specjalistę.

więcej

Gdzie mogę znaleźć dodatkowe informacje na temat testów?

Pełną listę testów przeprowadzanych w ramach danej procedury naboru można znaleźć w ogłoszeniu o konkursie lub w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania. Przykłady różnego rodzaju testów są dostępne na naszym portalu na stronie na ten temat. Poza tymi przykładowymi testami EPSO nie udostępnia żadnych materiałów pomagających w przygotowaniu się do testów ani wskazówek, jak je zdać. Niektóre państwa członkowskie organizują kursy przygotowujące obywateli UE do udziału w otwartych konkursach na urzędników instytucji europejskich. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na tej samej stronie.

więcej

Czy zwraca się koszty podróży?

EPSO nie zwraca żadnych kosztów podróży poniesionych w związku z udziałem w testach komputerowych i testach wstępnych/pośrednich (tj. testach wielokrotnego wyboru, symulacjach typu e-tray i testach tłumaczeniowych). Kandydatom, którzy zostali zaproszeni na studium przypadku lub test pisemny dotyczący dziedziny konkursu i którzy mają adres zamieszkania w kraju poza UE, przysługuje prawo do wystąpienia o dofinansowanie kosztów podróży, jeśli testy te stanowią część oceny zintegrowanej (zob. ogłoszenie o konkursie).

więcej

Co to są testy do samooceny?

W przypadku niektórych procedur selekcji przed wysłaniem zgłoszenia kandydaci zostaną poproszeni o wypełnienie testów do samooceny.   Testy do samooceny pomagają kandydatom wyobrazić sobie przebieg wstępnych testów komputerowych, które stanowią pierwszy etap procedury naboru (są to na przykład testy sprawdzające rozumienie tekstu pisanego, operowanie danymi liczbowymi i myślenie abstrakcyjne).   Testy te stanowią narzędzie do samooceny. Nie wykluczają one kandydata z procedury rekrutacyjnej. Wyniki nie są rejestrowane ani uwzględniane, w razie gdy kandydat postanowi wysłać swoje zgłoszenie.

więcej

Czym jest kwestionariusz „Czy kariera w UE to coś dla mnie?”?

W przypadku niektórych procedur selekcji przed wysłaniem zgłoszenia kandydaci zostaną poproszeni o wypełnienie kwestionariusza „Czy kariera w UE to coś dla mnie?”. Kwestionariusz ten ma pomóc kandydatom zrozumieć, czy ich wyobrażenia na temat pracy w instytucjach UE odpowiadają rzeczywistości. Co roku EPSO organizuje szereg konkursów w celu zatrudnienia pracowników na stanowiskach w różnych grupach zaszeregowania i w różnych dziedzinach. Do większości konkursów przystępuje duża liczba kandydatów, z których wielu zostaje wyeliminowanych na różnych etapach procesu naboru. Przed zgłoszeniem się...

więcej

Jak wyglądają instrukcje dotyczące zdawania testów komputerowych?

Sprawdź w ogłoszeniu o konkursie albo w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania dotyczącym procedury naboru, w której bierzesz udział, z ilu pytań składają się testy, jak długo będą trwać i ile punktów jest wymagane do ich zaliczenia. Przyjazd do ośrodka egzaminacyjnego:

więcej

W jaki sposób mogę zarezerwować termin zdawania testów komputerowych?

O datach rozpoczęcia i zakończenia okresu rezerwacji terminów kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem konta użytkownika w portalu EPSO. Link do systemu rezerwacji podany na koncie EPSO będzie aktywny wyłącznie w okresie przeznaczonym na rezerwację. Kandydaci mogą wybrać, w miarę dostępności, dzień i godzinę testu, a także kraj i ośrodek egzaminacyjny. Należy przy tym pamiętać, że nie wszystkie ośrodki egzaminacyjne będą się wyświetlać jako dostępne. Liczba wolnych miejsc w różnych ośrodkach egzaminacyjnych jest wypadkową ich godzin otwarcia, liczby dostępnych komputerów, a także...

więcej

Zarezerwowałem termin testów – co teraz?

Natychmiast po dokonaniu rezerwacji powinieneś otrzymać od firmy Prometric potwierdzenie e-mailem. Jeśli go nie otrzymałeś, sprawdź ustawienia filtra antyspamowego i przejrzyj zawartość folderu ze spamem. W przypadku testów wielokrotnego wyboru i symulacji typu e-tray kod testu podany w potwierdzeniu e-mailowym odpowiada drugiemu językowi kandydata („język 2” w formularzu zgłoszenia), w którym podawane są instrukcje podczas testów. W odniesieniu do studium przypadku, testu pisemnego dotyczącego dziedziny konkursu i testów tłumaczenia pisemnego kod ten odpowiada również informacjom dodatkowym...

więcej

Czy znalazłeś odpowiedź?

Tak Nie